Salg av tobakk - registrering og kontroll

Fra 1.1.2018 skal alle virksomheter som selger tobakksvarer eller tobakkssurrogater registrere sine salgssteder i Tobakkssalgsregisteret. Denne nettsiden gir informasjon om ordningen.

Innhold

Generelt

Alle virksomheter som selger tobakksvarer og tobakssurrogater (som e-sigaretter) skal selv registrere sine salgssteder i Tobakksalgsregisteret. Registrering må skje innen 31. desember 2017. Salg av tobakksvarer eller tobakkssurrogater på steder uten registrering er ulovlig fra 1. januar 2018.

Tobakksalgsregisteret er offentlig og skal gi oversikt over:

  • lovlige salgssteder og grossister av tobakksvarer og tobakkssurrogater
  • hvilke salgssteder og grossister det lovlig kan omsettes tobakksvarer og tobakkssurrogater til og fra
  • hvilke salgssteder og grossister det skal føres tilsyn med.

Klikk her for å lese mer om ordningen på Helsedirektoratets nettsider.

Målgruppe

Det er virksomheten som er juridisk ansvarlig for salgsstedet som er registreringspliktig. Dersom virksomheten har flere salgssteder, skal hvert enkelt salgssted registreres.

Registrering gjelder både fast og midlertidig salg.

At alle salgssteder må registreres innebærer at omreisende salg kun er tillatt der hvert enkelt salgssted er registrert, slik at kommunen kan føre tilsyn der salget skjer til enhver tid. Unntak gjelder for tog og skip som er kollektive transportmidler og cruiseskip, som Helsedirektoratet skal føre tilsyn med.

Pris

Det koster ingenting å registrere seg i registeret, men kommunen kan kreve en årlig tilsynsavgift på 4500 kroner. Fra midlertidige salgssteder kan tilsynsmyndigheten kreve en årlig avgift på 1200 kroner. Det er ennå ikke avklart om Frogn kommune skal kreve tilsynsavgift.

Kriterier/vilkår

Det er ingen spesielle vilkår for registrering, annet enn at virksomheten er registrert i enhetsregisteret.

Registrering

De som allerede selger tobakksvarer og tobakkssurrogater må registrere seg i tobakksalgsregisteret mellom 1. november og 31. desember 2017. For virksomheter som ikke har startet opp eller som ikke allerede selger tobakksvarer og tobakkssurrogater må registrering skje senest 14 dager før slaget starter, for å sikre at kommunen kan planlegge og føre tilsyn.

Innlogging skjer ved bruk av ID-porten/MinID.

For å kunne registerer på vegne av en virksomhet, må du ha en bestemt rolle i virksomheten, for eksempel daglig leder, styreleder eller lignende.

Klikk her for å komme til tobakksalgregisteret.

Saksbehandling

Tilsynet skal særlig omfatte aldergrensebestemmelsene og krav til internkontroll. Det skal føres tilsyn så ofte som behovet tilsier. Hvert sted skal kontrolleres minst en gang årlig. Kommunen skal utføre minst to ganger så mye tilsyn som det er salgssteder i kommunen.

Kommunen kan pålegge retting og tvangsmulkt etter tobakkskadeloven § 8 eller gi salgsforbud etter tobakkskadeloven § 9.

For informasjon om tilsynsavgift, se avsnittet om pris over.

Klageadgang

Hvis du er misfornøyd med kommunens tilsyn eller du ønsker å klage på sanksjoner du har fått, er Fylkesmannen klageinstans. Det er folkehelselovens kapittel 3 som gjelder for din klagemulighet.