Tertialrapporter

Innhold

Hva er en tertialrapport?

Tertialrapport blir laget to ganger i året og omhandler de samme områdene som årsmeldingen.

Sammendrag siste rapportering

Hovedinntrykket i denne rapporten er at kommunens ansatte gir innbyggerne gode tjenester. Justert for inntektsnivå kommer Frogn kommune på en 100. plass i den foreløpige utgaven av Komunebarometeret 2018. Det vil si at nøkkeltallene er klart bedre enn det disponibel inntekt skulle tilsi. Tjenestene ytes innenfor de rammer kommunestyret har vedtatt. Prognosen for netto driftsresultat er på 8 millioner kroner, eller 0,7 % i 2018. Dette er på 0,2 prosentpoeng dårligere enn vedtatt i Handlingsprogrammet 2018-2021.

a.

Pluss 1,7 millioner kroner: Enhetenes drift er noe lavere enn det vedtatte budsjettet. 2,5mill av mindreforbruket skyldes nedleggelse av en privat barnehage som dermed ikke lenger mottar tilskudd.

b.

Minus 3,4 millioner kroner: Generelle utgifter og inntekter reduseres ved lavere skatt og rammetilskudd (0,3mill), økte renter (1,5mill) økt pensjonskostnad (1,4mill)

 Netto driftsresultat korrigert for selvkost utgjør også 8,1 millioner kroner, eller 0,8 prosent. De foreløpige prognosene på selvkostområdet avviker altså ikke fra budsjettet.

Tertialrapport nr. 1 for 2018

Tertialrapport nr. 1 2018

Samlet rapportering på økonomi og indikatorer

 

Tertialrapport nr. 2 for 2017

Tertialrapport nr. 2 2017

Samlet rapportering på økonomi og indikatorer

Trafikksikkerhetsplanen

Trafikksikkerhetsplanen ekstratiltak

Tiltaksplan for Friluft, Nærmiljø og Idrett

Rapport 2. tertial gjeldsforvaltning Frogn kommune

Vedlegg om Velferdsteknologi

Visjon og mål for velferdsteknologi i Frogn

Protokoll styremøte i Bølgen 27. september

Tertialrapport nr. 1 for 2017

Tertialrapport nr. 1 2017

Samlet rapportering på økonomi og indikatorer

Trafikksikkerhetsplanen

Trafikksikkerhetsplanen ekstratiltak

Rapport 1. tertial gjeldsforvaltning Frogn kommune

Tertialrapport nr. 2 for 2016

Tertialrapport nr. 2 2016

Samlet rapportering på økonomi og indikatorer

Status på Trafikksikkerhetsplanen og Plan for idrett, nærmiljø og frilufstliv per 2. tertial

Status 2. tertial gjeldsforvaltning Frogn kommune

Tertialrapport nr. 1 for 2016

Tertialrapport nr. 1 2016

Samlet rapportering på økonomi og indikatorer

Trafikksikkerhetsplanen

Rapport 1. tertial gjeldsforvaltning Frogn kommune

 

Tertialrapport nr. 2 for 2015

Tertialrapport nr. 2 2015

Trafikksikkerhetsplanen

Plan for idrett, nærmiljø og frilufstliv

 

Tertialrapport nr. 1 for 2015

Tertialrapport nr. 1 2015

Trafikksikkerhetsplanen

Plan for idrett, nærmiljø og frilufstliv

 

Tertialrapport 2014

Tertialrapport nr. 1 2014

Tertialrapport nr. 2 2014