Tertialrapporter

Innhold

Hva er en tertialrapport?

Tertialrapport blir laget to ganger i året og omhandler de samme områdene som årsmeldingen.

Sammendrag siste rapportering

Hovedinntrykket i denne rapporten er at kommunens ansatte gir innbyggerne gode tjenester. Justert for inntektsnivå kommer Frogn kommune på en 90. plass i det endelige Kommunebarometeret 2017. Det vil si at nøkkeltallene er klart bedre enn det disponibel inntekt skulle tilsi. Tjenestene ytes i stor grad innenfor de rammer kommunestyret har vedtatt. Prognosen for netto driftsresultat er på 21,5 millioner kroner, eller 2,0 % i 2017. Dette inkluderer tilskudd (gitt som lån) til Bølgen bad og aktivitetssenter på totalt 6,6 millioner kroner. Korrigert for dette tilskuddet er prognosen for netto driftsresultat 28,1 millioner kroner (2,6 %).

 

Dette er 1,6 millioner kroner svakere enn vedtatt i Handlingsprogrammet 2017-2020. Hovedforklaringen som ligger bak denne prognosen er:

a.

Minus 11,8 millioner kroner: Enhetenes drift er noe høyere enn det vedtatte budsjettet.

b.

Pluss 20 millioner kroner: Generelle utgifter og inntekter forbedres ved; forbedret netto finans (2,5mill), redusert avdrag på lån (3,0mill), lavere kostnader til lønnsoppgjør (2,5mill), lavere pensjonskostnader (12mill).

c.

Minus 6,6 millioner kroner: Tilskudd/lån til Bølgen bad og aktivitetssenter

d.

Summen av a, b og c blir en netto forbedring på 1,6 millioner kroner

 

 

Netto driftsresultat korrigert for selvkost utgjør 25,3 millioner kroner, eller 2,4 prosent.

På styringsindikatorene i Handlingsprogrammet 2017-2020 ligger kommunen an til å oppnå ønsket resultat på 28% og over godt nok på ytterligere 31 %, 14% kan ikke vurderes og 28 % skårer under ønsket.

Frogn kommune har en målsetting om et nærvær i forhold til legemeldt fravær på 95 prosent. Per 2. tertial 2017 er nærværet på ca. 93,8 prosent. Av dette er 4,5 prosent langtidsfravær og 1,7 prosent korttidsfravær. Dette er en forbedring av nærværet fra samme periode i fjor med 0,4 prosentpoeng. Noe som tilsvarer ca. 3,6 årsverk.

Frogn kommune ønsker å starte et innføringsprogram i Velferdsteknologi for kommunens innbyggere og rådmannen foreslår dette i HP 2018-2021. Deler av implementeringen av teknologiløsningene vil foregå i Follo-regi og det samme gjelder deltakelse i statens Velferdsteknologiprogram. Begge deler har startet opp nå i høst 2017 og rådmannen har derfor behov for å ansette en prosjektleder i 100% stilling, for oppstart av velferdsteknologiprogrammet så raskt som mulig, slik at også Frogn er med i Follosatsningen fra starten, og kan forberede etablering og iverksetting av velferdsteknologiske tjenester for Frogn sine innbyggere.

Tertialrapport nr. 2 for 2017

Tertialrapport nr. 2 2017

Samlet rapportering på økonomi og indikatorer

Trafikksikkerhetsplanen

Trafikksikkerhetsplanen ekstratiltak

Tiltaksplan for Friluft, Nærmiljø og Idrett

Rapport 2. tertial gjeldsforvaltning Frogn kommune

Vedlegg om Velferdsteknologi

Visjon og mål for velferdsteknologi i Frogn

Protokoll styremøte i Bølgen 27. september

Tertialrapport nr. 1 for 2017

Tertialrapport nr. 1 2017

Samlet rapportering på økonomi og indikatorer

Trafikksikkerhetsplanen

Trafikksikkerhetsplanen ekstratiltak

Rapport 1. tertial gjeldsforvaltning Frogn kommune

Tertialrapport nr. 2 for 2016

Tertialrapport nr. 2 2016

Samlet rapportering på økonomi og indikatorer

Status på Trafikksikkerhetsplanen og Plan for idrett, nærmiljø og frilufstliv per 2. tertial

Status 2. tertial gjeldsforvaltning Frogn kommune

Tertialrapport nr. 1 for 2016

Tertialrapport nr. 1 2016

Samlet rapportering på økonomi og indikatorer

Trafikksikkerhetsplanen

Rapport 1. tertial gjeldsforvaltning Frogn kommune

 

Tertialrapport nr. 2 for 2015

Tertialrapport nr. 2 2015

Trafikksikkerhetsplanen

Plan for idrett, nærmiljø og frilufstliv

 

Tertialrapport nr. 1 for 2015

Tertialrapport nr. 1 2015

Trafikksikkerhetsplanen

Plan for idrett, nærmiljø og frilufstliv

 

Tertialrapport 2014

Tertialrapport nr. 1 2014

Tertialrapport nr. 2 2014