Tertialrapporter

Innhold

Hva er en tertialrapport?

Tertialrapport blir laget to ganger i året og omhandler de samme områdene som årsmeldingen.

Sammendrag siste rapportering

 

 

Netto driftsresultat for 2018 anslås til 6,7 millioner kroner, eller 0,6 %. Dette er 2,9 millioner kroner dårligere enn vedtatt i Handlingsprogrammet 2018-2021. Hovedforklaringen som ligger bak denne prognosen er:

a.

Minus 3,3 millioner kroner: Enhetenes driftskostnader er noe høyere enn det   vedtatte budsjettet. Hovedårsaken til merforbruket skyldes overskridelser på   Ullerud helsebygg med 7,3 mill kroner. Det er og et betydelig mindreforbruk   på barnehager hvorav 2,5mill kroner av mindreforbruket skyldes nedleggelse av   en privat barnehage som dermed ikke mottar tilskudd.

b.

Pluss 0,4 millioner kroner: Generelle utgifter og inntekter reduseres ved lavere   skatt og rammetilskudd (0,3mill), økte renteutgifter (1,1mill) økt   pensjonskostnad (3,2mill), men lavere avdrag med 5mill kroner.

Netto driftsresultat korrigert for selvkost utgjør 6,9 millioner kroner, eller 0,6 prosent.

På styringsindikatorene i Handlingsprogrammet 2018-2021 ligger kommunen an til å oppnå ønsket resultat på 40% og over godt nok på ytterligere 27 %, 3% kan ikke vurderes og 30 % skårer under ønsket.

Frogn kommune har en målsetting om et nærvær i forhold til legemeldt fravær på 95 prosent. Per 2. tertial 2018 er nærværet på ca. 93,8 prosent. Av dette er 4,1 prosent langtidsfravær og 2,1 prosent korttidsfravær. Dette er på linje med 2017 (jamfør tertialrapport nr 2 2017).

Tertialrapport nr. 2 for 2018

Tertialrapport nr. 2 2018

Vedlegg

Samlet rapportering på økonomi og indikatorer

Trafikksikkerhetsplanen

Klima og energi

Tiltaksplan for Friluft, Nærmiljø og Idrett

Rapport 2. tertial gjeldsforvaltning Frogn kommune

Tertialrapport nr. 1 for 2018

Tertialrapport nr. 1 2018

Vedlegg

Samlet rapportering på økonomi og indikatorer

Tertialrapport nr. 2 for 2017

Tertialrapport nr. 2 2017

Vedlegg

Samlet rapportering på økonomi og indikatorer

Trafikksikkerhetsplanen

Trafikksikkerhetsplanen ekstratiltak

Tiltaksplan for Friluft, Nærmiljø og Idrett

Rapport 2. tertial gjeldsforvaltning Frogn kommune

Vedlegg om Velferdsteknologi

Visjon og mål for velferdsteknologi i Frogn

Protokoll styremøte i Bølgen 27. september

Tertialrapport nr. 1 for 2017

Tertialrapport nr. 1 2017

Vedlegg

Samlet rapportering på økonomi og indikatorer

Trafikksikkerhetsplanen

Trafikksikkerhetsplanen ekstratiltak

Rapport 1. tertial gjeldsforvaltning Frogn kommune

Tertialrapport nr. 2 for 2016

Tertialrapport nr. 2 2016

Vedlegg

Samlet rapportering på økonomi og indikatorer

Status på Trafikksikkerhetsplanen og Plan for idrett, nærmiljø og frilufstliv per 2. tertial

Status 2. tertial gjeldsforvaltning Frogn kommune

Tertialrapport nr. 1 for 2016

Tertialrapport nr. 1 2016

Vedlegg

Samlet rapportering på økonomi og indikatorer

Trafikksikkerhetsplanen

Rapport 1. tertial gjeldsforvaltning Frogn kommune

Tertialrapport nr. 2 for 2015

Tertialrapport nr. 2 2015

Vedlegg

Trafikksikkerhetsplanen

Plan for idrett, nærmiljø og frilufstliv

Tertialrapport nr. 1 for 2015

Tertialrapport nr. 1 2015

Vedlegg

Trafikksikkerhetsplanen

Plan for idrett, nærmiljø og frilufstliv

Tertialrapport nr. 1 for 2014

Tertialrapport nr. 1 2014

Tertialrapport nr. 2 for 2014

Tertialrapport nr. 2 2014