Tertialrapporter

Innhold

Hva er en tertialrapport?

Tertialrapport blir laget to ganger i året og omhandler de samme områdene som årsmeldingen.

Sammendrag siste rapportering

Hovedinntrykket i denne rapporten er at kommunens ansatte gir innbyggerne gode tjenester. Justert for inntektsnivå kommer Frogn kommune på en 111. plass i det foreløpige Kommunebarometeret 2017. Det vil si at nøkkeltallene er klart bedre enn det disponibel inntekt skulle tilsi. Tjenestene ytes innenfor de rammer kommunestyret har vedtatt. Prognosen for netto driftsresultat er på 17 millioner kroner, eller 1,6 % i 2017. Dette inkluderer tilskudd (gitt som lån) til Bølgen bad og aktivitetssenter på totalt 6,6 millioner kroner. Korrigert for dette tilskuddet er prognosen for netto driftsresultat 23,6 millioner kroner (2,3 %).

Netto driftsresultat for 2017 anslås til 13,5 millioner kroner, eller 1,3 %. Dette er 6,4 millioner kroner svakere enn vedtatt i Handlingsprogrammet 2017-2020.

Hovedforklaringen som ligger bak denne prognosen er:

a.

Minus 2,2 millioner kroner: Enhetenes drift er noe høyere enn det vedtatte budsjettet.

b.

Pluss 2,4 millioner kroner: Generelle utgifter og inntekter forbedres ved; reduserte frie inntekter (8,3mill), forbedret netto finans (1,5mill), økt avdrag på lån (3,6mill), lavere kostnader til lønnsoppgjør (3,9mill), lavere pensjonskostnader (8,6mill).

c.

Minus 6,6 millioner kroner: Tilskudd/lån til Bølgen bad og aktivitetssenter

d.

Summen av a, b og c blir en netto forverring på 6,4 millioner kroner

Netto driftsresultat korrigert for selvkost utgjør 1,6 prosent, eller 17 millioner kroner.

På styringsindikatorene i Handlingsprogrammet 2017-2020 ligger kommunen an til å oppnå ønsket resultat på 36% og over godt nok på ytterligere 25 %, 11% kan ikke vurderes og 27 % skårer under ønsket.

Frogn kommune har en målsetting om et nærvær i forhold til legemeldt fravær på 95 prosent. Per 1. tertial 2017 er nærværet på ca. 93 prosent. Av dette er 4 prosent langtidsfravær og 3 prosent korttidsfravær.

Tertialrapport nr. 1 for 2017

Tertialrapport nr. 1 2017

Samlet rapportering på økonomi og indikatorer

Trafikksikkerhetsplanen

Trafikksikkerhetsplanen ekstratiltak

Rapport 1. tertial gjeldsforvaltning Frogn kommune

Tertialrapport nr. 2 for 2016

Tertialrapport nr. 2 2016

Samlet rapportering på økonomi og indikatorer

Status på Trafikksikkerhetsplanen og Plan for idrett, nærmiljø og frilufstliv per 2. tertial

Status 2. tertial gjeldsforvaltning Frogn kommune

Tertialrapport nr. 1 for 2016

Tertialrapport nr. 1 2016

Samlet rapportering på økonomi og indikatorer

Trafikksikkerhetsplanen

Rapport 1. tertial gjeldsforvaltning Frogn kommune

 

Tertialrapport nr. 2 for 2015

Tertialrapport nr. 2 2015

Trafikksikkerhetsplanen

Plan for idrett, nærmiljø og frilufstliv

 

Tertialrapport nr. 1 for 2015

Tertialrapport nr. 1 2015

Trafikksikkerhetsplanen

Plan for idrett, nærmiljø og frilufstliv

 

Tertialrapport 2014

Tertialrapport nr. 1 2014

Tertialrapport nr. 2 2014