Tertialrapporter

Innhold

Hva er en tertialrapport?

Tertialrapport blir laget to ganger i året og omhandler de samme områdene som årsmeldingen.

Sammendrag siste rapportering

Frogn kommune ligger an til et merforbruk i forhold til budsjett på ca 8,4 millioner kroner. For Frogn kommune betyr dette en netto drift på -2,6 prosent da gjeldende økonomiplan er vedtatt med negativ netto drift. Vedtatt netto driftsresultat i gjeldende handlingsprogram var på -1,9 prosent, eller -1,5 prosent korrigert for selvkost. Netto drift korrigert for bruk av selvkostfond ligger an til -2,0 prosent.

Kommunen opplever på lik linje med resten av verden en utfordrende og svært usikker periode som følge av spredningen av Covid-19. Det presiseres derfor at det er vanskelig å sette prognoser da forutsetningene endrer seg uke til uke. Når dette er sagt er det gjort prognoser for samtlige enheter på merkostnader og mindreinntekter grunnet korona, og det er foreslått en budsjettjustering for å kompensere de enhetene med markante behov.

Samlet sett for kommunen lander vi over budsjett, men det er store variasjoner blant enhetene og de sentrale postene. Kommunen forventer et inntektstap knyttet til skatteinngangen for året, samtidig som staten har iverksatt en rekke tiltak for å støtte kommunene grunnet covid-relaterte merutgifter og tapte inntekter. Følgende faktorer er med på å styrke årets drift (beskrevet i kapitelet "Sentrale inntekter, utgifter og KF"):

  • Lavere pensjonsutgifter
  • Kutt i arbeidsgiveravgift
  • Redusert lønnspott
  • Lavere rente
  • Kompensasjonspakker og skjønnsmidler

Alle enheter har inkludert driftskonsekvensene av Covid-19 i sine prognoser og enhetene er bedt om å holde igjen 2 % av brutto utgiftsramme i år som en ekstra buffer for å håndtere usikkerheten og et høyt driftsnivå hos utvalgte enheter. Til tross for disse tiltakene rapporterer 10 av 15 driftsenheter et merforbruk som er høyere enn enhetens beregnede koronautgifter. Mange enheter opplever med andre ord høye utgifter sett opp imot sine budsjetter, selv utenom koronareltarte årsaker. Enhetenes samlede prognose er på 45,7 millioner kroner i merforbruk, men de har samtidig rapportert økte utgifter og/eller reduserte inntekter knyttet til korona på totalt 33,0 million.

Drøbak Frogn Idrettsarena KF forventer et underskudd på 10 millioner kroner for 2020 hovedsaklig grunnet stenging ifm. Covid-19. KFet er ikke satt opp i denne rapporten som et eget tjenesteområde, men omtales under kapittelet "Sentrale inntekter, utgifter og KF". Prognosen på -10 mill er inkludert under tjenesteområdet "Generelle inntekter og utgifter".

 

Tertialrapport nr.2 for 2020

Tertialrapport nr.2 2020

Tertialrapport nr.1 for 2020

Tertialrapport nr.1 2020

Tiltaksplan for Idrett, Friluftsliv og Nærmiljø 2020, status 1. tertial

Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2020, status 1. tertial

Rapport 1. tertial 2020, gjeldsforvaltning Frogn Kommune

Tertialrapport nr.2 for 2019

Tertialrapport nr. 2 2019

Vedlegg

Samlet månedsrapportering per 2. tertial 2019

Tiltaksplan for Idrett, Friluftsliv og Nærmiljø 2019, status 2. tertial

Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2019, status 2. tertial

Rapport 2. tertial 2019, gjeldsforvaltning Frogn Kommune

Notat Bølgen, prognoser ut året 2019 m/estimert behov for ekstrabevilgning

Tertialrapport nr. 1 for 2019

Tertialrapport nr. 1 2019

Vedlegg

Samlet månedsrapportering per 1. tertial 2019

Tiltaksplan for Idrett, Friluftsliv og Nærmiljø 2019, status 1. tertial

Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2019, status 1. tertial

Rapport 1. tertial 2019, gjeldsforvaltning Frogn Kommune

Tertialrapport nr. 2 for 2018

Tertialrapport nr. 2 2018

Vedlegg

Samlet rapportering på økonomi og indikatorer

Trafikksikkerhetsplanen

Klima og energi

Tiltaksplan for Friluft, Nærmiljø og Idrett

Rapport 2. tertial gjeldsforvaltning Frogn kommune

Tertialrapport nr. 1 for 2018

Tertialrapport nr. 1 2018

Vedlegg

Samlet rapportering på økonomi og indikatorer

Tertialrapport nr. 2 for 2017

Tertialrapport nr. 2 2017

Vedlegg

Samlet rapportering på økonomi og indikatorer

Trafikksikkerhetsplanen

Trafikksikkerhetsplanen ekstratiltak

Tiltaksplan for Friluft, Nærmiljø og Idrett

Rapport 2. tertial gjeldsforvaltning Frogn kommune

Vedlegg om Velferdsteknologi

Visjon og mål for velferdsteknologi i Frogn

Protokoll styremøte i Bølgen 27. september

Tertialrapport nr. 1 for 2017

Tertialrapport nr. 1 2017

Vedlegg

Samlet rapportering på økonomi og indikatorer

Trafikksikkerhetsplanen

Trafikksikkerhetsplanen ekstratiltak

Rapport 1. tertial gjeldsforvaltning Frogn kommune

Tertialrapport nr. 2 for 2016

Tertialrapport nr. 2 2016

Vedlegg

Samlet rapportering på økonomi og indikatorer

Status på Trafikksikkerhetsplanen og Plan for idrett, nærmiljø og frilufstliv per 2. tertial

Status 2. tertial gjeldsforvaltning Frogn kommune

Tertialrapport nr. 1 for 2016

Tertialrapport nr. 1 2016

Vedlegg

Samlet rapportering på økonomi og indikatorer

Trafikksikkerhetsplanen

Rapport 1. tertial gjeldsforvaltning Frogn kommune

Tertialrapport nr. 2 for 2015

Tertialrapport nr. 2 2015

Vedlegg

Trafikksikkerhetsplanen

Plan for idrett, nærmiljø og frilufstliv

Tertialrapport nr. 1 for 2015

Tertialrapport nr. 1 2015

Vedlegg

Trafikksikkerhetsplanen

Plan for idrett, nærmiljø og frilufstliv

Tertialrapport nr. 1 for 2014

Tertialrapport nr. 1 2014

Tertialrapport nr. 2 for 2014

Tertialrapport nr. 2 2014