Regnskap

Hva viser regnskapet?

Frogn kommunes årsregnskap er avlagt etter forskrifter i medhold av kommunelovens kapittel 8 om årsregnskap og årsberetning og i henhold til god kommunal regnskapsskikk.

Frogn kommunes regnskap skal tydeliggjøre overfor innbyggerne hvilke økonomiske prioriteringer som er gjort i det enkelte år og består av følgende deler:

  • Driftsregnskap
  • Investeringsregnskap
  • Balanseregnskap
  • Obligatoriske økonomiske oversikter
  • Pliktige budsjettopplysninger
  • Noter


Kommuneregnskapet er stilt opp i en driftsdel og en investeringsdel. I driftsdelen inngår kommunens løpende inntekter, og anvendelsen av disse (driftsutgiftene). I investeringsdelen inngår andre inntekter som ikke er løpende, og anvendelsen av disse (investeringsutgifter). Inntekter som inngår i investeringsdelen kan ikke anvendes til driftsformål, men det er anledning til å benytte løpende inntekter til investeringsformål. Lånte midler kan kun finansiere utgifter i investeringsregnskapet, og kan ikke benyttes til å finansiere driftsformål.

Kommunens balanseregnskap viser status for kommunens eiendeler (anleggsmidler og omløpsmidler), gjeld (kortsiktig og langsiktig) og egenkapital ved utgangen av regnskapsåret.

Regnskapene

Regnskap 2020

Regnskap 2019

Regnskap 2018

Regnskap 2017

Regnskap 2016

Regnskap 2015

Regnskap 2014

Regnskap 2013

Regnskap 2012

Regnskap 2011

Regnskap 2010

Regnskap 2009

Regnskap 2008

Regnskap 2007