Månedsrapporter

Månedsrapporten viser status for kommunens økonomi i forhold til vedtatt budsjett.

Innhold

Månedsrapport per. mars 2017

Klikk her for å lese rapporten

Månedsrapportering pr 31.3 viser at prognosen for netto driftsresultat balanserer mot budsjettet på 20 millioner kroner, dette er før tilskudd til Bølgen bad og aktivitetssenter. Tilskuddet vil utgjøre 5-10 millioner kroner og reduserer netto driftsresultat tilsvarende, selv om beløpet gis som et lån. Beløpets størrelse vil være nærmere avklart til utvalgsrunden i juni. Enhetenenes årsprognoser varierer fra et merforbruk på 3,7 millioner kroner for NAV til et mindreforbruk på 1,35 millioner kroner på Miljø, idrett og kommunalteknikk. Alle enhetene har kommentert sine prognoser i tillegg til rapporterng på medarbeidere og innkjøp.

Skatteanslaget er spesielt usikkert for budsjettåret 2017, dette skyldes det uvanlig høye skattenivået for 2016 som er lagt til grunn for budsjetteringen 2017. Ved fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett våren 2017, vil det foreligge et nytt anslag for skatteinntektene 2017 og kemneren vil ha vurdert skatteinngangen spesielt for Frogn kommune.

Neste månedsrapporteringen, pr 30. april, sammenfaller med 1. tertialrapport og offentliggjøres innen 25. mai.

Månedsrapport per. februar 2017

Klikk her for å lese rapporten