Månedsrapporter

Månedsrapporten viser status for kommunens økonomi i forhold til vedtatt budsjett.

Innhold

Månedsrapport per. november 2017 

Klikk her for å lese rapporten

Månedsrapportering pr 30.11 viser etnetto driftsresultat for Frogn kommune på 1,5 % (1,8 % korrigert for selvkost). Dette inkluderer tilskuddet til Bølgen bad og aktivitetssenter som trekker ned netto driftsresultat med 6,6 millioner kroner i det reviderte budsjettet, selv om beløpet gis som et lån. Enhetenenes årsprognoser varierer fra et merforbruk på 3,3 millioner kroner for Hjemmebaserte tjenester til et mindreforbruk på 1,9 millioner kroner på BUF. Frognskolen har økt lærertetthet på alle skoler. Ser en på Frognskolen samlet er det et merforbruk på nesten 3,4 millioner kroner. Tolærersystemet på Seiersten har gitt god lærerdekning, men skolen har ikke klart å komme i balanse økonomisk. Det er også utfordrende med eksterne elever, de elevene som ikke er i våre skoler, men som vi betaler for. Denne posten overskrides også dette året.

Alle enhetslederne har kommentert sine prognoser i tillegg til rapporterng på medarbeidere og innkjøp på de neste sidene.

Det forventes reduserte utgifter til pensjon, renter og avgifter som er kommentert ytterligere under Generelle inntekter og utgifter.

Månedsrapport per. oktober 2017 

Klikk her for å lese rapporten

Månedsrapport per. august 2017 (2. tertial)

Klikk her for å lese rapporten

Månedsrapport per. juli 2017

Klikk her for å lese rapporten

Månedsrapport per. mai 2017

Klikk her for å lese rapporten

Månedsrapport per. april 2017

Klikk her for å lese rapporten

Månedsrapport per. mars 2017

Klikk her for å lese rapporten

Månedsrapport per. februar 2017

Klikk her for å lese rapporten