Månedsrapporter

Månedsrapporten viser status for kommunens økonomi i forhold til vedtatt budsjett.

Innhold

Månedsrapport per. mai 2017

Klikk her for å lese rapporten

Månedsrapportering pr 31.5 viser at prognosen et netto driftsresultat for Frogn kommune på 1,0 % (1,3% korrigert for selvkost). Dette inkluderer tilskuddet til Bølgen bad og aktivitetssenter som trekker ned netto driftsresultat med 6,6 millioner kroner i det reviderte budsjettet, selv om beløpet gis som et lån. Enhetenenes årsprognoser varierer fra et merforbruk på 2,8 millioner kroner for NAV til et mindreforbruk på 1,2 millioner kroner på Personal og politiske tjenester. Alle enhetene har kommentert sine prognoser i tillegg til rapporterng på medarbeidere og innkjøp.

Skatteanslaget er spesielt usikkert for budsjettåret 2017, dette skyldes det uvanlig høye skattenivået for 2016 som er lagt til grunn for budsjetteringen 2017. Ved fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett i mai 2017 kom det et nytt anslag for skatteinntektene 2017 og kemneren har vurdert skatteinngangen spesielt for Frogn kommune. Dette er med i anslaget på Generelle inntekter og utgifter og forklart under dette kapittelet. 

Månedsrapport per. april 2017

Klikk her for å lese rapporten

Månedsrapport per. mars 2017

Klikk her for å lese rapporten

Månedsrapport per. februar 2017

Klikk her for å lese rapporten