Månedsrapporter

Månedsrapporten viser status for kommunens økonomi i forhold til vedtatt budsjett.

Innhold

Månedsrapport per. april 2017

Klikk her for å lese rapporten

Månedsrapportering pr 30.4 viser at prognosen for netto driftsresultat balanserer mot budsjettet på 20 millioner kroner, dette er før tilskudd til Bølgen badog aktivitetssenter. Tilskuddet vil utgjøre ca. 6,6 millioner kroner og reduserer netto driftsresultat tilsvarende, selv om beløpet gis som et lån. Enhetenenes årsprognoser varierer fra et merforbruk på 4,7 millioner kroner for NAV til et mindreforbruk på 2,0 millioner kroner på Eiendom. Alle enhetene har kommentert sine prognoser i tillegg til rapporterng på medarbeidere og innkjøp.

Skatteanslaget er spesielt usikkert for budsjettåret 2017, dette skyldes det uvanlig høye skattenivået for 2016 som er lagt til grunn for budsjetteringen 2017. Ved fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett i mai 2017 kom det et nytt anslag for skatteinntektene 2017 og kemneren har vurdert skatteinngangen spesielt for Frogn kommune. Dette er med i Generelle inntekter og utgifter og forklart under dette kapittelet. 

Månedsrapport per. mars 2017

Klikk her for å lese rapporten

Månedsrapport per. februar 2017

Klikk her for å lese rapporten