Månedsrapporter

Månedsrapporten viser status for kommunens økonomi i forhold til vedtatt budsjett.

Innhold

Månedsrapport per. august 2017 (2. tertial)

Klikk her for å lese rapporten

Månedsrapportering pr 31.8 viser et netto driftsresultat for Frogn kommune på 2,0 % (2,3% korrigert for selvkost). Dette inkluderer tilskuddet til Bølgen bad og aktivitetssenter som svekker netto driftsresultat med 6,6 millioner kroner i det reviderte budsjettet, selv om beløpet gis som et lån. Enhetenenes årsprognoser varierer fra et merforbruk på 4,1 millioner kroner for Hjemmebaserte tjenester til et mindreforbruk på 1,1 millioner kroner på Personal og politiske tjenester. Alle enhetslederne har kommentert sine prognoser i tillegg til rapporterng på medarbeidere og innkjøp på de neste sidene.

Skatteanslaget er spesielt usikkert for budsjettåret 2017, dette skyldes det uvanlig høye skattenivået for 2016 som er lagt til grunn for budsjetteringen 2017. Ved fremleggelsen av statbudsjettet kommer det et nytt skatteanslag fra kemneren. Om man framskriver dagens skatteinngang, vil skatteinntektene bli om lag som budsjettert. 

Neste månedsrapporteringen, pr 30. september utgår. Det vil si at neste månedsrapportering blir per 31. oktober. 

Månedsrapport per. juli 2017

Klikk her for å lese rapporten

Månedsrapport per. mai 2017

Klikk her for å lese rapporten

Månedsrapport per. april 2017

Klikk her for å lese rapporten

Månedsrapport per. mars 2017

Klikk her for å lese rapporten

Månedsrapport per. februar 2017

Klikk her for å lese rapporten