Årsmeldinger

Innhold

Hva er en årsmelding?

Årsmelding er en oppsummering av året som er gått, og status for de ulike områdene kommunen har valgt å prioritere. Sammendraget får du opp med å trykke på overskriftene under, mens hele dokumentet med vedlegg ligger til nedlastning lenger ned.

Økonomi

Driftsregnskapet

Netto driftsresultat 2015 ble på 42 millioner kroner, eller 4,3 prosent av driftsinntektene. Det gode resultatet skyldes i hovedsak at enhetene samlet leverte et langt bedre resultat enn varslet i rapporteringen for 2. tertial 2015. Av det samlede overskuddet overføres 17 millioner kroner for enhetene til 2016. Ikke disponert andel av overskuddet er på 28 millioner kroner og bruken av denne avgjøres ved kommunestyrets behandling av regnskapet i juni 2016.

 

Investeringsregnskapet

Investeringsregnskapet ble for 2015 avsluttet i balanse. De ti største investeringsprosjektene for 2015 har en samlet budsjettramme på 519 millioner kroner, hvorav det i 2015 påløp utgifter på til sammen 167 millioner kroner. Aktiviteten videreføres inn i 2016 med forventet ferdigstillelse av Flerbrukshuset og brygge på Sjøtorget . Byggearbeidet med Helsebygget startet opp i 2015 med forventet ferdigstillelse årsskiftet 2016/17.

Kommunen har fortsatt en betydelig risiko for økte finanskostnader ved kun mindre endringer i renten. Med dagens lånevolum vil en økning av renten med 1 prosentpoeng, gi økte netto rentekostnader på cirka 10 millioner kroner i 2019. Det er betydelig renterisiko knyttet til investeringsnivået innen og etter fireårsperioden.

 

Balanseregnskapet

Disposisjonsfondet utgjør totalt 124 millioner kroner, før eventuell avsetning av udisponert overskudd 2015. Disposisjonsfondet utgjør 12,2 prosent av de samlede driftsinntektene, noe som anses som en tilfredsstillende buffer for kommunens løpende drift. Det er ikke planlagt med bruk av disposisjonsfondet utover det som er nødvendig til egenkapitalinnskudd i pensjonskassen KLP for kommende fireårsperiode.

Kommunen kostnadsfører pensjonsutbetalingene over flere år og har ved utgangen av 2015 et akkumulert premieavvik på 76,5 millioner kroner inklusive arbeidsgiveravgift.

Samfunn

Frogn kommune har en svak økning i samlet innbyggertall fra 1.1.2015 til 1.1.2016. Sammensetningen av befolkningen endres også noe i 2015 hvor det er aldersgruppene over 45 år som vokser, mens aldersgruppene under 45 år reduseres. Denne trenden så vi også i 2014.

I 2015 ble det bygget om lag 29 nye boliger. Det er rundt en tredjedel av den generelle målsetningen på cirka 100 boliger i året. Kommunen kan sette en øvre grense, men det er markedet som bestemmer hvor mange boliger som faktisk bygges hvert år, og det er derfor viktig å se flere år under ett. I 2011 ble det for eksempel bygd 326 boliger. Det ble vedtatt fire mindre reguleringsplaner med betydning for boligbygging i 2015.

Beredskapsplanene er reviderte og oppdatert i henhold til lovverket. Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse for hele kommunen som følge av anbefalingene fra forvaltningsrevisjonen.

Arbeidet med kommunestruktur er videreført i 2015. Det er foretatt utredninger og kommunestyret har ved to anledninger vedtatt veivalg for Frogn kommune.

Tjenester og brukere

Oppvekst

Trivselen i Frogn-skolen er fremdeles svært god. Det arbeides godt med det psykososiale miljøet på skolene hvor elevenes tilbakemeldinger danner mye av grunnlaget for mange av tiltakene som iverksettes. Til tross for dette er ikke målet om null mobbing nådd. Resultatene for elevundersøkelsen gjør at hver enkelt skole må se på eksisterende tiltak og vurdere å tenke nytt. Digital mobbing er økende, denne er skjult og skjer ofte utenom skoletid, men gir konsekvenser inn i skolehverdagen. Målet om null mobbing krever et tett samarbeid av alle aktører rundt elevene og ikke minst et godt hjem-skole samarbeid. Rådmannen vil intensivere dette på kommunenivå gjennom samarbeid med Kommunalt foreldreutvalg og på den enkelte skole.

Det er nå tilsammen 60 lærere som har deltatt på og gjennomført program for videreutdanning. Denne satsingen på videreutdanning opprettholdes.

Enhet barnehager og spesialpedagogisk team har i 2015 jobbet videre med mål og strategiplanen (LORG – ledelse, orden, riktige prosesser og gjennomføringsglede), som setter kvalitet i fokus innenfor sentrale områder i handlingsprogram og virksomhetsplan. Enheten har flere prosjekter der effekten forventes å være kompetanseheving på områdene; foreldreveiledning (ICDP), tidlig habilitering i førskolealder, realfag i barnehagen, didaktikk (undervisningslære) og relasjonskompetanse. Innenfor barnehage og spesialpedagogisk team er det gjennomført flere kompetansehevende tiltak som for eksempel utdanning av 20 barne- og ungdomsarbeidere i de kommunale barnehagene.

Oppvekst har i 2015 videreført arbeidet med tidlig innsats (Kvello-modellen) i barnehagene og tverrfaglig samarbeid, bl.a. gjennom ledermøter for en samlet oppvekst.

Det har vært gjennomført opplæring og dialogkonferanser med temaet samhandling på tvers av enheter.

 

Helse, omsorg og velferd

Arbeidet med å fremme helhetlige bruker - og pasientforløp, effektiv oppgaveløsning og samhandling, har hatt stort fokus i 2015.

Vi ser at samhandling, hvor brukers behov og ressurser er styrende for vår innsats, gir mer hensiktsmessige tjenester til den enkelte.

HOV har prioritert utvikling av felles begrepsforståelse og felles plattform som grunnlag for samhandling. I praksis skjer samhandling på tvers av enheter og nivåer. Vi har i 2015 blant annet initiert en økt samhandling med fastleger og private fysioterapeuter.

Fokuset i pasientbehandling er tidlig innsats på alle nivåer hvor innsatsen i samhandlingen rettes mot ressurser og mestring hos den enkelte. Eksempler på dette er rehabilitering av pasienter fra sykehus, frisklivssentral, lavterskeltilbud innen rus- og psykiske helsetjenester.

Rehabiliteringsinnsatsen i brukers eget hjem er økt. Helhetlig pasientforløp er under implementering. I 2015 har Frogn gjennom godt samarbeid klart å ta i mot de aller fleste utskrivningsklare pasienter, vi har hatt svært få betalingsdøgn i sykehus.

Forberedelse av oppstart Lokalmedisinsk senter (LMS) har krevd et intenst arbeid med etablering av samarbeidsavtaler og ferdigstillelse av fasiliteter for iverksettelse av tilbudet februar 2016.

Folkehelsemeldingen med strategier og tiltak og folkehelserapporten med Frogn kommunes helsetilstand og påvirkningsfaktorer, ble lagt frem til politisk behandling høsten 2015. Arbeidet med å implementere folkehelseoversikten i Frogn kommunes planstrategi pågår. Det er startet og planlagt nye, både generelle og spesifikke tiltak for å møte folkehelse-utfordringene i Frogn.

Ullerud helsebygger er under oppføring og forventes ferdigstilt i 2017.Det er etablert flere arbeidsgrupper som jobber med forskjellige arbeidsoppgaver knyttet til bygg og fremtidig drift.  Plan for bygging av boliger til personer med nedsatt funksjonsevne, bolig for mennesker med rusproblemer og omsorgsboliger for eldre er vedtatt. Forberedelsene til å realisere planene er i gang.

 

Kirke, kultur-, idretts- og friluftsliv

Frogn kommune har et blomstrende kulturliv og rikt kulturtilbud for kommunens innbyggere. Kommunen samarbeider godt med en rekke lag- og foreninger når det gjelder gjennomføringen av kulturarrangementer.

Kulturskolen ligger godt over landsgjennomsnittet på 15 prosent dekningsgrad og ventelistene er halvert i løpet av det siste året. Igangsetting av Follo-piloten (bl.a. talentutvikling og fordypning) og et høyt nivå på undervisningen kan bidra til å øke elevtallet.

Ungdomsklubbene har store utfordringer som følge av endret livsmønster. Bruk av sosiale medier holder ungdommene i større grad hjemme. Underhuset er likevel Follos best besøkte klubb.

Medarbeidere

Frogn kommune er en lærende organisasjon som stimulerer til faglig og personlig utvikling.  I 2015 har kommunen rekruttert den kompetansen det har vært behov for. I tillegg er det satset videre på kompetansebygging i organisasjonen. 

God og tydelig ledelse med felles lederplattform er avgjørende for å skape og utvikle attraktive arbeidsplasser. Det har derfor vært gjennomført lederutvikling gjennom flere år for å sikre at alle ledere i
Frogn har et felles ståsted. I 2015 var det mellomlederne som gjennomførte lederutviklingsprogrammet.

Det er utarbeidet en verdiplakat med utgangspunkt i våre felles verdier. Plakaten er forankret i organisasjonen. Frogn kommune har vedtatte etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte. Disse ble revidert i 2015.

I Frogn kommune er arbeidsnærvær et viktig satsingsområde. Målet er å skape en attraktiv, inkluderende og helsefremmende arbeidsplass. Det arbeides med å skape gode relasjoner og legge til rette for at ansatte skal kunne opprettholde en sunn balanse mellom arbeid og privatliv. Målet om et nærvær på 95% er ikke nådd.

Kommunikasjon og interne systemer

Økt digitalisering skal gi en mer effektiv tjenesteyting i det offentlige. I Frogn kommunes digitaliseringsstrategi er det fokus på gode digitale tjenester og rask og relevant informasjon til innbyggere og næringsliv via ulike kanaler. Frogn kommune er blant de kommunene i landet med flest følgere på Facebook sett i forhold til antall innbyggere.

Frogn kommune har etablert en ny nettside med tidsriktig design for å gi brukerne en enkel tilgang til den informasjonen de er på jakt etter. Det er lagt til en rekke digitale tjenester med elektroniske skjema hvor innholdet automatisk overføres til de respektive saksbehandlingssystemer og arkiv. Det arbeides med digitalisering av byggesaksarkiver og arkivering av informasjon fra fagsystemer i godkjent digitalt format. Dokumenter fra kommunen sendes via Svar Ut til innbyggernes digitale postkasse Digipost, eBox eller Altinn.  

Dokumenter til de politiske utvalgsmøtene er tilgjengelig via eMeetings for iPad.  Den nye løsningen knyttet til kommunens sak og arkivsystem er tidsbesparende for politisk sekretariat som produserer og distribuerer dokumentene.

En plattform for pilotprosjektet Digital skole er utviklet og ble satt i drift med nær 550 nettbrett på Dal og Seiersten skole ved oppstart av skoleåret 2015/2016. Piloten har vært ett krevende prosjekt som har gitt nyttig erfaring til de andre skolene som skal ta i bruk nettbrett i undervisningen.

Årsmeldingene

Årsmelding 2015

Tidligere årsmeldinger:

Årsmelding 2014 (vedlegg)

Årsmelding 2013 (vedlegg)

Årsmelding 2012 (vedlegg)

Årsmelding og vedlegg 2011

Årsmelding 2010 (vedlegg)