Årsmeldinger

Hva er en årsmelding?

Årsmelding er en oppsummering av året som er gått, og status for de ulike områdene kommunen har valgt å prioritere. Sammendraget får du opp med å trykke på overskriftene under, mens hele dokumentet med vedlegg ligger til nedlastning lenger ned.

Netto driftsresultat 2017 ble på 29 millioner kroner, eller 2,59 prosent av driftsinntektene. En viktig årsak til det gode resultatet er at finansutgiftene ble 12 millioner kroner lavere og frie inntekter (skatt og rammetilskudd fra staten) ble 9,8 millioner kroner høyere enn budsjettert. Ikke disponert andel av overskuddet er på 18,3 millioner kroner og bruken av denne avgjøres ved kommunestyrets behandling av regnskapet i juni 2017.

 Investeringsregnskapet

Investeringsregnskapet ble for 2017 avsluttet i balanse. De ti største investeringsprosjektene for 2017 har en samlet budsjettramme på 521 millioner kroner, hvorav det i 2017 påløp utgifter på til sammen 411 millioner kroner. Aktiviteten videreføres inn i Drøbak Frogn Idrettsarena.

Kommunen har fortsatt en betydelig risiko for økte finanskostnader ved kun mindre endringer i renten. Med dagens lånevolum vil en økning av renten med 1 prosentpoeng, gi økte netto rentekostnader på cirka 12 millioner kroner. Det er betydelig renterisiko knyttet til investeringsnivået innen og etter fireårsperioden.

 Balanseregnskapet

Disposisjonsfondet utgjør totalt 93 millioner kroner, før eventuell avsetning av udisponert overskudd 2017. Disposisjonsfondet utgjør 8,26 prosent av de samlede driftsinntektene, noe som anses som en tilfredsstillende buffer for kommunens løpende drift. Disposisjonsfondet ble i 2017 benyttet ved en ekstraordinær nedbetaling av lån med 80 millioner kroner.

Kommunen kostnadsfører pensjonsutbetalingene over flere år og har ved utgangen av 2017 et akkumulert premieavvik på 48 millioner kroner inklusive arbeidsgiveravgift.


Frogn kommune har en svak nedgang i samlet innbyggertall fra 1.1.2017 til 1.1.2018. Sammensetningen av befolkningen endres også noe i 2017 hvor det er aldersgruppene over 45 år som vokser, mens aldersgruppene under 45 år reduseres. Denne trenden så vi også i 2016 og 2015.

I 2016 ble det bygget om lag 34 nye boliger som er ca. en tredjedel av den generelle målsetningen på utbygging av 100 boliger i året. Kommunen kan sette en øvre grense, men det er markedet som bestemmer hvor mange boliger som faktisk bygges hvert år, og det er derfor viktig å se flere år under ett. I 2011 ble det for eksempel bygd 326 boliger. Det ble vedtatt tre reguleringsplaner i 2017 med betydning for boligbygging og som muliggjør til sammen 162 nye boenheter. Haneborgenga åpner opp for 91 nye boliger, Ullerud terrasse - Trekanttomta 35 boenheter og Vestbyveien 36 boenheter.

Beredskapsplanene er reviderte og oppdatert i henhold til lovverket. Det er gjennomført 3 beredskapsøvelser.

Oppvekst

Barnehagene i Frogn har nedgang i antall barn, men leverer høy kvalitet. Arbeidet med foreldreveiledning gjennom programmet ICDP (International Child Development Program) har kommet videre med veiledere i alle barnehager og benyttes både internt i barnehagene og i foreldregrupper.

Oppstartsprogram for minoritetsspråklige familier (MINOS) gjennomføres i samarbeid med PPT.

Relasjonskompetanse bygges ved hjelp av programmene «Trygghetssirkelen» (Cos-P) og «Se barnet innenfra»

Et godt psykososialt miljø er den viktigste oppgaven for alle skoler.

Programmet «Mitt valg» er innført på fire skoler og trener sosiale ferdigheter systematisk. «Se eleven innenfra» brukes som en opplæring for personalet.

Skolelos for arbeidet mot alvorlig skolefravær ble tilsatt og kom i gang i november 2017.

Prosjektet «Digital skole» er nå også innført på Drøbak skole. Lærerne ved Dal skole har stått for opplæringen.

Det er nå en enhetsleder for Frognskolen. Skolene hadde også i 2017 svært gode resultater for elevenes læring og trivsel.

Organisasjonsendring har gitt «Enhet for psykososialt arbeid» som er en fusjon av «Barn, unge og familier» og «Psykisk helse og rus». Den nye enheten vil sikre helhetlige og sammenhengende tjenester for alle aldersgrupper, tidlig innsats, tverrfaglig samarbeid, fleksibel utnyttelse av enhetens samlede kompetanse samt bruk av tiltak og metoder som innbyggerne vil ha, og som virker. Ved å sikre et mer helhetlig tjenestetilbud vil kommunen i enda større grad arbeide med tidlig innsats og forebyggende arbeid.

 Helse, omsorg og velferd

For å sikre helhetlige tjenester til innbyggerne har rådmannen prioritert utvikling av felles begrepsforståelse og felles plattform for samhandling og ser gode resultater av dette i praksis.  Det prioriteres tidlig innsats og nødvendige helse- og forebyggende tjenester til innbyggerne. 

Ullerud helsebygg ble tatt i bruk april 2017, og 6. september var det offisiell åpning ved helse- og sosialministeren Bent Høie og ordfører Odd Haktor Slåke. aktor Slåke. Ha

 Med nytt Helsebygg har Frogn kommune 93 sykehjemsplasser som er tatt i bruk og det er en fremtidig kapasitet på ytterligere 43 plasser.

Sentrale føringer gir forventninger om at velferdsteknologi er en integrert del av tjenestetilbudet i omsorgstjenestene innen 2020. Frogn kommune har lagt til rette for denne satsingen. Det er installert moderne løsninger i det nye helsebygget; med bland annet elektronisk legemiddelkabinett, elektronisk lagerstyring, velferdsteknologi for beboere og ansatte (sykesignalanlegg), elektroniske døråpnere og varmestyring mm. Videre innføring av velferdsteknologi i brukers eget hjem og omsorgsboliger starter i 2018. Samfunnet er i endring og det utvikles stadig mer og bedre hjelpemidler, velferdsteknolog og tjenester i til bruk i egne hjem. Dette medfører forskyvning av oppgaver som tidligere naturlig hørte til den kommunale tjenesteproduksjon. Dette ses på som en nødvendig utvikling for å sikre at kommunen skal kunne prioritere nødvendig hjelp, forebygging og tidlig innsats.

Fysioterapitjenesten har hatt en utfordring med lange ventelister og ventetider. På bakgrunn av dette er det utviklet en felles prioriteringsnøkkel, bedre samhandling og utnyttelse av kommunens felles fysioterapi ressurser. Dette har gitt gode resultater med en nedgang på ventelisten med 60 % på 3 år.

Barnefamilier som søkte økonomisk sosialhjelp fikk en særskilt grundig og individuell vurdering.  Hensikten var å sikre at barna fikk mulighet til å delta i alminnelige fritidsaktiviteter.  NAV-kontoret bestrebet seg på å bøte på en vanskelig situasjon for barna, og ga støtte til både kjøp av utstyr og betaling av kontingenter/medlemskap.  100 % av søknadene fra barnefamiliene ble vurdert med dette bakteppet i 2017.

Kommunes utvikling med flere innbyggere over 45 år og færre under, vedvarer også i 2017. Vi opplever en forholdsvis sterkt aldrende befolkning de siste årene. Med økende alder ser vi mer av aldersrelaterte sykdommer og nedsatt funksjonsevne. Det er økt trykk på helse-, pleie- og velferdstjenestene og det forventes fortsatt økende behov for tjenester uten at de økonomiske rammene vil øke i samme takt. Samtidig er det utfordringer med nok ressurstilgang på fagkompetent helsepersonell og da særlig sykepleiere og vernepleiere.  Dette er utfordrende både i forhold til lovverk hvor dette kreves, kvalitet på tjenestene og stort overforbruk på kjøp av tjenester fra vikarbyråer. 

Det registreres fortsatt stort behov for omsorgsboliger til mange vanskeligstilte grupper med ulike helsemessige utfordringer.

Kirke, kultur-, idretts- og friluftsliv

Frogn kommune har et blomstrende kulturliv og rikt kulturtilbud for kommunens innbyggere. Kommunen samarbeider godt med en rekke lag- og foreninger når det gjelder gjennomføringen av kulturarrangementer.

Kommunens mange arenaer har hatt høy aktivitet og bruken av kulturhuset Smia med sine 272 sitteplasser har hatt en sterk vekst i antall arrangementer i 2017. Både arrangementer i privat og kommunal regi er godt mottatt og over 100 elever fra Kulturskolen sto på scenen under det årlige UKM (Ung Kultur Møtes) i 2017.

 

Kommunes omdømme skapes på arbeidsplassen hver dag gjennom kvaliteten på de tjenestene som leveres. De ansatte, som vår viktigste ressurs, er i så måte også våre viktigste omdømmebyggere.

Gjennom revidering av eksisterende arbeidsgiverstrategi har kommunen fått en enda tydeligere retning på hvordan vi som arbeidsgiver ønsker å rekruttere og beholde kompetanse i organisasjonen. Dette medvirker i stor grad til å styrke vår attraktivitet som arbeidsgiver. I løpet av 2017 har vi hatt en akseptabel turnover samtidig som vi har klart både å videreutvikle samt rekruttere den kompetansen vi har hatt behov for.  

Arbeidet med å styrke tverrgående og helhetlig ledelse ble høyt prioritert. Det ble foretatt en organisasjonsjustering der vi reduserte antall enheter til 13.  Hensikten var å sikre robuste enheter organisert for å møte framtidige utfordringer både av strategisk- og praktisk karakter gjennom sterk verdiforankring. Arbeidet med å styrke felles lederplattform ble enda tettere knyttet opp til arbeidet med de gjennomgående prosjektene LEAN, Ansvar for eget liv og Orden i eget hus.

I Frogn kommune er arbeidsnærvær et viktig satsingsområde. Resultater viser at vi i år har bedret våre nærværstall (4,9% legemeldt fravær og 2,3% egenmeldt).

Digitalisering er et samlebegrep på en utvikling som påvirker samfunnsutviklingen, individer, offentlig sektor og næringslivet.

Digitalisering handler om endring og fornyelse av tjenester, prosesser og arbeidsmåter. Utvikling av gode digitale tjenester er krevende for den enkelte kommune. Det er derfor viktig at de nasjonale føringer for digitaliseringsarbeidet følges og at fellesløsninger som utvikles i det offentlige benyttes.

Frogn kommune har fokus på gode digitale tjenester og informasjon til innbyggere og næringsliv via ulike kanaler. Det er mange som følger Frogn kommune på Facebook og alle husstander får ett månedlig infobilag i postkassen. Via Svar Ut tjenesten foregår sikker digital forsendelse av post fra kommunen og innbyggere kan sende sikker digitalt post til kommunen via sin Digitale postkasse.

Det er ett nasjonalt mål at velferdsteknologi er en naturlig del av helse og omsorgstjenestene. På Ullerud Helsebygg er det tatt i bruk velferdsteknologi og smarthusteknologi som gir økt trygghet for beboerne og en enklere hverdag for de ansatte.

Digital skole-prosjektet gir skolen pedagogisk fornyelse og nye måter for samhandling mellom elever og lærere. I løpet av 2018 er alle skolene i Frogn med i Digital skole.

Sikker og moderne IKT-infrastruktur og gode systemer er ett viktig fundament for en effektiv tjenesteproduksjon og for å levere gode digitale tjenester til publikum. Samtidig går utviklingen i retning av at flere systemer legges ut som «skytjenester» og at nye arbeidsflater tas i bruk. For eksempel har de som arbeider med vann og avløpsløsningene tilgang til sine oppgaver og nødvendig dokumentasjon på sine mobiler og nettbrett ute i felten. Oppdatering av dokumentasjonen foregår også i felten når oppgavene løses.

Personvern og informasjonssikkerhet skal være en integrert del av utviklingen og bruken av IKT. Kontrollutvalget har gjennomført en forvaltningsrevisjon for IKT- Sikkerhet og drift samt etterlevelse av lover og retningslinjer ved behandling av personopplysninger i 2017. Samtidig pågår forberedelsene til GDPR (Ny personvernforordning i EU) som blir norsk lov i mai 2018. Dette medfører nytt regelverk med nye plikter for personvern og nye rettigheter for enkeltpersoner.

 

Årsmeldingene

 

Tidligere årsmeldinger

Årsmelding 2017

Årsmelding 2016

Årsmelding 2015

Årsmelding 2014 (vedlegg)

Årsmelding 2013 (vedlegg)

Årsmelding 2012 (vedlegg)

Årsmelding og vedlegg 2011

Årsmelding 2010 (vedlegg)