Årsmeldinger

Innhold

Hva er en årsmelding?

Årsmelding er en oppsummering av året som er gått, og status for de ulike områdene kommunen har valgt å prioritere. Sammendraget får du opp med å trykke på overskriftene under, mens hele dokumentet med vedlegg ligger til nedlastning lenger ned.

Driftsregnskapet

Netto driftsresultat 2016 ble på 31 millioner kroner, eller 3 prosent av driftsinntektene. Det gode resultatet skyldes økte frie inntekter på 24millioner kroner og lavere utgifter til pensjon. Ikke disponert andel av overskuddet er på 24 millioner kroner og bruken av denne avgjøres ved kommunestyrets behandling av regnskapet i juni 2017.

Investeringsregnskapet

Investeringsregnskapet ble for 2016 avsluttet i balanse. De ti største investeringsprosjektene for 2016 har en samlet budsjettramme på 575 millioner kroner, hvorav det i 2016 påløp utgifter på til sammen 469 millioner kroner. Aktiviteten videreføres inn i 2017 med forventet ferdigstillelse av Helsebygget og Drøbaksbadet.

Kommunen har fortsatt en betydelig risiko for økte finanskostnader ved kun mindre endringer i renten. Med dagens lånevolum vil en økning av renten med 1 prosentpoeng, gi økte netto rentekostnader på cirka 12 millioner kroner. Det er betydelig renterisiko knyttet til investeringsnivået innen og etter fireårsperioden.

Balanseregnskapet

Disposisjonsfondet utgjør totalt 161 millioner kroner, før eventuell avsetning av udisponert overskudd 2016. Disposisjonsfondet utgjør 14,7 prosent av de samlede driftsinntektene, noe som anses som en tilfredsstillende buffer for kommunens løpende drift. Det er ikke planlagt med bruk av disposisjonsfondet utover det som er nødvendig til egenkapitalinnskudd i pensjonskassen KLP for kommende fireårsperiode.

Kommunen kostnadsfører pensjonsutbetalingene over flere år og har ved utgangen av 2016 et akkumulert premieavvik på 66,6 millioner kroner inklusive arbeidsgiveravgift.

Frogn kommune har en svak økning i samlet innbyggertall fra 1.1.2016 til 1.1.2017. Sammensetningen av befolkningen endres også noe i 2016 hvor det er aldersgruppene over 45 år som vokser, mens aldersgruppene under 45 år reduseres. Denne trenden så vi også i 2015.

I 2016 ble det bygget om lag 35 nye boliger som er ca. en tredjedel av den generelle målsetningen på utbygging av 100 boliger i året. Kommunen kan sette en øvre grense, men det er markedet som bestemmer hvor mange boliger som faktisk bygges hvert år, og det er derfor viktig å se flere år under ett. I 2011 ble det for eksempel bygd 326 boliger. Det ble vedtatt tre reguleringsplaner i 2016 med betydning for boligbygging: Haneborgenga som åpner opp for 100 nye boliger, Belsjø terrasse ned 23 boenheter og Nedre Glenne med 8 eneboligtomter.

Beredskapsplanene er reviderte og oppdatert i henhold til lovverket. Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse for hele kommunen som følge av anbefalingene fra forvaltningsrevisjonen.

Oppvekst

Trivselen i Frogn-skolen er fremdeles svært god. Det arbeides godt med det psykososiale miljøet på skolene hvor elevenes tilbakemeldinger danner mye av grunnlaget for mange av tiltakene som iverksettes. Til tross for dette er ikke målet om null mobbing nådd. Resultatene for elevundersøkelsen gjør at hver enkelt skole må se på eksisterende tiltak og vurdere å tenke nytt. Digital mobbing er økende, denne er skjult og skjer ofte utenom skoletid, men gir konsekvenser inn i skolehverdagen. Målet om null mobbing krever et tett samarbeid av alle aktører rundt elevene og ikke minst et godt hjem-skole samarbeid. Rådmannen vil intensivere dette på kommunenivå gjennom samarbeid med Kommunalt foreldreutvalg og på den enkelte skole.

Det er nå tilsammen 70 lærere som har deltatt på og gjennomført program for videreutdanning. Denne satsingen på videreutdanning er opprettholdt.

Enhet barnehager og spesialpedagogisk team har i 2016 jobbet videre med mål og strategiplanen (LORG – ledelse, orden, riktige prosesser og gjennomføringsglede), som setter kvalitet i fokus innenfor sentrale områder i handlingsprogram og virksomhetsplan. Det er gjennomført kompetanseheving på områdene; foreldreveiledning (ICDP), barns psykiske helse, realfag i barnehagen, didaktikk (undervisningslære) og relasjonskompetanse. Innenfor barnehage og spesialpedagogisk team er det utdannet ytterligere 8 barne-, og ungdomsarbeidere, 3 studenter tar barnehagelærerutdanning deltid, 2 tar styrerutdanning.

Oppvekst har i 2016 videreført arbeidet med tidlig innsats (Kvello-modellen) i barnehagene og tverrfaglig samarbeid, bl.a. gjennom ledermøter for en samlet oppvekst. Det har vært gjennomført opplæring og dialogkonferanser med temaet samhandling på tvers av enheter.

I utvikling og iverksetting av tiltak, legges det stor vekt på at samarbeidet med innbyggerne i Frogn preges av likeverd og eierskap. Det legges også stor vekt på utvikling av tiltak på tvers av tjenester og enheter. Eksempler på dette er:

  • Prosjekt ungdomslos, et arbeid med alvorlig skolefravær i samarbeid med BUF og ungdomsskolene.
  • Opprettelse av skolefraværsteam, et tema på tvers av tjenestene i BUF
  • Iverksetting av COS-P grupper på tvers av tjenestene i BUF (foreldreveiledningsgrupper)
  • Samhandling på tvers av enheter for utvikling av tjenester for barn og unge med sammensatte vansker
  • Ulike samarbeidsfora for arbeid med flyktninger
  • Flere samarbeidsfora mellom skolene/ barnehagene og BUF

Organiseringen av de fleste tjenestene for barn og unge i Frogn i en enhet har i stadig større grad gitt muligheter for fleksibel bruk av personellressurser, utviklingen av tiltak på tvers og utnyttelse og utvikling av kompetansen i enheten.

Helse, omsorg og velferd

Helsetilstanden i den norske befolkningen er svært god, også i Frogn. Levealderen er høy og vil fortsette å øke i fremtiden. Prognosen for forventet aldersfordeling i Frogn viser at andelen eldre over 67 år øker med 5 % frem til 2030. På helse og sykdom skårer vi noe dårligere enn landet hva gjelder muskel- og skjelettplager, psykiske symptomer og kommunen har noe høyere medisinbruk i befolkningen. Andelen krefttilfeller pr år og forekomst av demens er økende på lik linje med resten av landet.

Vi ser en økning i antall utskrivningsklare pasienter og betalingspliktige døgn fra sykehuset samtidig. Dette gir økt trykk på både institusjonstjenestene og de hjemmebaserte tjenestene. Helsebygget overtas våren 2017 og vil dekke behov for plasser i sykehjem. Utfordringsbilde knyttet til økte behov for tjenester i innbyggernes hjem krever økt innsats på hjemmetjenester fremover. Noen ressurskrevende brukere har medført behov for kjøp av plasser, da det har manglet muligheter og kompetanse for å ivareta behovene i egen kommune. Videreførte kostnader i 2017 vil være utfordrende.

For å sikre helhetlige tjenester til brukerne har rådmannen prioritert utvikling av felles begrepsforståelse og felles plattform for samhandling og ser gode resultater av dette i praksis.  Det jobbes aktivt for å omfordele ressurser fra «tjenester til alle» til å sikre nødvendige helse- og forebyggende tjenester til innbyggerne som er i risikosonen.

Velferdsteknologiske tiltak er planlagt å bli tatt i bruk på helsebygget og videre innføring av teknolog i innbyggernes eget hjem er i oppstartsfasen.

Det registreres stort behov for omsorgsboliger til mange vanskeligstilte grupper med ulike helsemessige utfordringer. På planstadiet har vi nå Belsjø Terrasse og Husvikveien.  Utvikling av varierte omsorgsboliger til eldre vil redusere behovet for sykehjemsplasser og gi mulighet for å bo lengst mulig i eget hjem. Det er iverksatt et arbeid med å vurdere hvilke type -og hvor mange omsorgsboliger Frogn trenger fremover.

Flyktningetjenesten tok imot 25 flyktninger og 6 familiegjenforente i 2016 (i 2015 kom 38 flyktninger). Vimpelfabrikken åpnet i september. Her legges det til rette for aktiviteter i samarbeid med Frogn Frivilligsentral, samtidig startet utviklingen av lavterskel arbeidsrettet tiltak opp.  Bosetting av flere flyktninger medførte behov for oppretting av en ekstra innføringsklasse og utvidet kapasitet på Follo Kvalifiseringssenter IKS.

Arbeidsledigheten i Frogn holder seg stabilt på 2 %.

De sosiale tjenestene behandlet flere søknader fra personer med store og sammensatte hjelpebehov.  Det er økning i antall mottakere av sosialhjelp blant alderspensjonister. Det gode samarbeidet med hjemmebaserte tjenester gjør at NAV-kontoret kommer inn med økonomiske hjelpetiltak tidligere enn før. Dette er en ønsket utvikling. Alle barnefamilier får særskilt vurdering med tanke på barnas muligheter til å delta på idrett, kultur og andre vanlige aktiviteter.

Kirke, kultur-, idretts- og friluftsliv

Frogn kommune har et blomstrende kulturliv og rikt kulturtilbud for kommunens innbyggere. Kommunen samarbeider godt med en rekke lag- og foreninger når det gjelder gjennomføringen av kulturarrangementer.

Kulturskolen ligger godt over landsgjennomsnittet på 15 prosent dekningsgrad og ventelistene er redusert kraftig i løpet av det siste året som følge av tilbud om bl.a. gruppeundervisning. Igangsetting av Follo-piloten, med bl.a. talentutvikling og fordypning av enkelte fag, og et høyt nivå på undervisningen, kan bidra til å øke elevtallet.

Ungdomsklubbene har store utfordringer som følge av endret livsmønster og ombygging av Frognhallen. Det betyr at ungdommens «faste base» er borte for en periode. Nye tiltak gjennom økt bruk av Dyrløkkeåsen kultursenter er igangsatt. Bruk av sosiale medier holder ungdommene i større grad hjemme, dette gjør at de er vanskeligere å nå.

Frogn kommune er en lærende organisasjon som stimulerer til faglig og personlig utvikling. I 2016 har kommunen rekruttert den kompetansen det har vært behov for.

God og tydelig ledelse med felles lederplattform er avgjørende for å skape og utvikle attraktive arbeidsplasser. Det har derfor vært gjennomført lederutvikling gjennom flere år for å sikre at alle ledere i Frogn har et felles ståsted. I 2016 ble det satset på å styrke grunnkompetansen hos lederne gjennom å gi målrettet opplæring i temaer for å dyktiggjøre lederne i deres arbeid innen personalområdet.

Det er utarbeidet en verdiplakat med utgangspunkt i våre felles verdier. Plakaten er forankret i organisasjonen. Frogn kommune har vedtatte etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte.

I Frogn kommune er arbeidsnærvær et viktig satsingsområde. Målet er å skape en attraktiv, inkluderende og helsefremmende arbeidsplass. Det arbeides med å skape gode relasjoner og legge til rette for at ansatte skal kunne opprettholde en sunn balanse mellom arbeid og privatliv. Målet om et nærvær på 95% er ikke nådd.

Digitalisering er en stor drivkraft for måten kommunal sektor organiserer og leverer tjenester på.

Digitalisering legger til rette for økt verdiskaping og innovasjon, og kan bidra til å øke produktiviteten i offentlig sektor. I Frogn kommunes digitaliserings- strategi er det fokus på gode digitale tjenester og relevant informasjon til innbyggere og næringsliv via ulike kanaler. Frogn kommune er blant de kommunene i landet som har flest følgere på Facebook sett i forhold til antall innbyggere.

Forbrukerrådets kommunetest i 2016 viser at Frogn kommune leverer gode tjenester til innbyggerne. Informasjonstjenestene scoret 100% og samlet havnet Frogn på en 4. plass i Oslo/Akershus og en 19 plass på landsbasis.

Frogn kommunes nettside skal gi brukerne en enkel tilgang til den informasjonen de har behov for. En rekke digitale tjenester er tilgjengelig via nettsiden. Det arbeides med digitalisering av byggesaksarkiver og arkivering av informasjon fra fagsystemer i godkjent digitalt format. Digital forsendelse er standard fra kommunens sak og arkiv system og sendes via SvarUt til innbyggernes digitale postkasse.  Elektronisk signering og innsending av dokumenter til kommunen fra den digitale postkassen er under etablering.
Dokumenter til de politiske utvalgsmøtene er tilgjengelig for politikere via eMeetings for iPad.  Løsningen er knyttet til kommunens sak og arkivsystem og er tidsbesparende både for politikerne og for de som tilrettelegger møtene. For innbyggerne er dokumentene og opptak av utvalgsmøtene tilgjengelig via nettsiden.

En fullskala pilot for Digital skole ble gjennomført skoleåret 2015/16. Prosjektet ble satt i ordinær drift fra skoleåret 2016/17. Dyrløkkeåsen skole vil ta i bruk Digital skole fra januar 2017. Ca. 1150 elever og lærere vil da benytte løsningene med sitt personlige nettbrett.
Velferdsteknologi gir gevinster. Helsebygget på Ullerud vil benytte mye moderne teknologi og kommunens strategi for velferdsteknologi vil bidra til etablering og bruk av velferdsteknologi i flere aktuelle virksomheter.

 

Årsmeldingene

Årsmelding 2016

Tidligere årsmeldinger:

Årsmelding 2015

Årsmelding 2014 (vedlegg)

Årsmelding 2013 (vedlegg)

Årsmelding 2012 (vedlegg)

Årsmelding og vedlegg 2011

Årsmelding 2010 (vedlegg)