Eiendomsskatt

Frogn kommune har eiendomsskatt på alle eiendommer. Dette gjelder næring, boliger og fritidsboliger.

Takstgrunnlag

Alle eiendommer skal ha et takstgrunnlag som eiendomsskatten skal beregnes ut ifra.

Det er to måter å fastsette dette grunnlaget på.

 1. Eiendommer med boligverdi fra Skatteetaten (boligverdi er det samme som beregnet markedsverdi). Boligverdien er takstgrunnlaget for å beregne eiendomsskatt. De fleste boligeiendommene i Frogn har fått boligverdi fra Skatteetaten. Disse eiendommene skal derfor ikke befares av kommunen.
 2. Eiendommer uten boligverdi fra Skatteetaten. Kommunen må befare og taksere eiendommer som ikke har fått vedtatt boligverdi av Skatteetaten. Dette gjelder:
  1. fritidseiendommer
  2. våningshus på landbrukseiendommer
  3. vanlige boligeiendommer som mangler boligverdi fra Skatteetaten
  4. næringseiendommer

Befaring av disse eiendommene gjennomføres innen utsendelse av takster 1. mars. Varsel om Befaring sendes ut senest 4 uker i forveien. Befaringen gjøres utvendig. Det er derfor ikke påkrevet at du som eier er til stede. Befaringen vil, sammen med offisielle eiendomsopplysninger, være med på å danne grunnlaget for takst av eiendommen.

Retningslinjer for eiendomsskattetaksering av fast eiendom

Vedtak og utsendelse av takster

Sakkyndig nemnd vedtar takstene for de eiendommene kommunen selv takserer.
 
Takster, begrunnelse og skattekrav skal sendes ut til hjemmelshavere / eiere før 1. mars. Takster og skattekrav basert på eiendomsskattegrunnlag fra Skatteetaten skal sendes ut samtidig.

Boligverdi (Beregnet markedsverdi)

Boligverdien er Skatteetatens estimerte markedsverdi av boligen din.
 
Boligverdien finner du i skattemeldingen under forklaringen til post 4.3.2 Boligopplysninger. Husk å legge sammen boligverdiene hvis det er flere som eier boligen sammen.
 
Eiendomsskatten inneværende år er beregnet med boligverdien i skattemeldingen 2 år tilbake i tid.
 
Boligverdien påvirkes ikke av om boligen din er primær- eller sekundærbolig. Det betyr at det heller ikke påvirker eiendomsskatten.

Mener du boligverdien er feil

Boligverdien skal være tilnærmet lik boligens markedsverdi. Hvis du mener boligverdien er feil, kan du sende endringsmelding til Skatteetaten.
 
Boligverdien er beregnet ut fra boligens areal (P-rom), byggeår, boligtype, beliggenhet og opplysninger om solgte boliger i kommunen.

 

Slik beregner du eiendomsskatten

For boliger og fritidsboliger er eiendomsskatten 1 promille av eiendomsskattegrunnlaget minus bunnfradraget. Bunnfradraget i Frogn er på 1 million kroner. 

Hva er eiendomsskattegrunnlaget?

Eiendomsskattegrunnlaget er 70 % av boligverdien fra Skatteetaten, eller av eiendomsskattetaksten fra kommunen.

For boliger hvor kommunen har mottatt boligverdi fra Skatteetaten, er eiendomsskattegrunnlaget 70 prosent av boligverdien. De fleste boliger har allerede boligverdi fra Skatteetaten.

For boliger som ikke har boligverdi fra Skatteetaten og for fritidsboliger, er eiendomsskattegrunnlaget 70% av taksten fra kommunen. Taksten vil være en omtrentlig markedsverdi av eiendommen.

Eiendomsskatten beregnes etter denne formelen:

(Eiendomsskattegrunnlag – bunnfradrag) x 0,001 = eiendomsskatt per år.

 

Hva er boligverdi?

Boligverdi kommer fra Skatteetaten og er det samme som beregnet markedsverdi

Hva er bunnfradrag?

Bunnfradraget er et fradrag på inntil 1 million kroner for bolig- og fritidseiendommer. Bunnfradraget trekkes fra eiendomsskattegrunnlaget før du beregner skatten. 

Eiendomsskatten er 1 promille av differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget og bunnfradraget.

Regneeksempler for boliger

Regneeksempel for boliger (beløp i kroner)
Boligverdi 1 000 000  1 428 571 5 000 000  

Eiendomsskatte-
grunnlag

   700 000

1 000 000

3 500 000

Bunnfradrag

- 700 000 

- 1 000 000

- 1 000 000

Grunnlaget for
beregning av
eiendomsskatt

 0

0

2 500 000

Eiendomsskatt,
1 promille
av grunnlaget)

0

0

2 500

 

Bunnfradrag for flere boenheter

Boliger med flere boenheter som oppfyller kravene til selvstendig boenhet, kan få ekstra bunnfradrag.
 
Kriteriet for å få bunnfradrag på selvstendig boenhet er at hybelen/leiligheten allerede er godkjent som egen boenhet av kommunen. Matrikkelen vil da vise at eneboligen har to boenheter, og det vil da bli tildelt 2 bunnfradrag på eiendommen. Dette vil du også kunne se på skatteseddelen som blir sendes ut.
 
Dersom hybelen ikke er registrert som egen boenhet kan det søkes om dette på vanlig måte. En søknad om opprettelse av egen boenhet er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. Du må da søke ved hjelp av fagfolk (ansvarlig søker) og boenheten må oppfylle alle krav som stilles i til boenhet i teknisk forskrift og arealplan.
 
Før du engasjerer en ansvarlig søker kan det være greit å vite noen av kriteriene som kreves for å få godkjent en separat boenhet etter plan- og bygningsloven.
 
Boenheten må:

1.  tilfredsstille alle branntekniske krav slik at boenheten utgjør en egen branncelle
2.  være fysisk adskilt fra resten av boligen med lukkede skillekonstruksjoner som vegger, gulv og tak.
3. ha alle hovedfunksjoner som stue, kjøkken, soveplass, bad og toalett 
4.  ha egen separat inngang
5.  tilfredsstille alle øvrige krav til takhøyde, lys, utsyn, ventilasjon og parkering med mer
    Dersom ny boenhet blir godkjent i løpet av året, vil endringen tre i kraft fra 1. januar påfølgende år.

Når skal eiendomsskatten betales?

Eiendomsskatten vil bli fakturert med en fjerdedel i hvert kvartal.

Søknad om ettergivelse eller nedsettelse av eiendomsskatt 

Det kan søkes om ettergivelse eller nedsettelse av eiendomsskatt i henhold til § 28 i eiendomsskatteloven:

Gjer særlege grunnar at det kom til å verta særs urimeleg om heile eigedomsskatten vart innkravd, kan skatten setjast ned eller ettergjevast av formannskapet. 

Søknadsskjema om nedsettelse, utsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt

Kommunestyret har i møtet 28.03.2022 vedtatt følgende retningslinjer for ettergivelse og nedsettelse av eiendomsskatt.
 
1. Følgende retningslinjer for ettergivelse av eiendomsskatt på bolig vedtas, der alle retningslinjer skal være oppfylt for å kunne få nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt:

   a. Husstander der den samlede, brutto årsinntekt ved siste ligning, sammen med leieinntekter, ikke overstiger folketrygdens grunnbeløp x 4 (G) kan søke.
   b. Søkers samlede bankinnskudd og likvide finansielle papirer, herunder aksjer, aksje- og rentefond, skal ikke overstige 1G.
   c. Søker må selv bo på eiendommen. Det kan ikke søkes om ettergivelse på eiendommer som fullt ut leies ut.
   d. Det gis ikke ettergivelse fra eiendomsskatt på fritidsboliger og sekundærboliger.
   e. Ettergivelse gjelder kun kalenderåret det søkes om ettergivelse.
   f. Dersom det er andre grunner for at det er særs urimelig at eiendomsskatten innkreves, kan den ettergis eller reduseres etter § 28 i eiendomsskatteloven.

2. Retningslinjene over gir ikke automatisk ettergivelse av eiendomsskatt, men hver søknad skal vurderes mot lovens vilkår. 
3. Rådmannen publiserer retningslinjer og søknadsskjema på kommunens hjemmeside. 
4. Rådmannen delegeres myndighet til å behandle søknadene i henhold til disse retningslinjene. Alle søknader legges årlig frem for formannskapet til orientering.
5. Dersom det gis avslag på søknad om ettergivelse, legges søknaden frem for formannskapet for endelig avgjørelse.
6. Ved eventuelt avslag i formannskapet kan saken klages videre til klagenemda for eiendomsskatt.»

Søknad om fritak etter eiendomsskatteloven

Følgende eiendommer kan søke fritak for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 7:
 
§ 7 bokstav a):
Private barnehager og helse- og omsorgsinstitusjoner som ikke tar ut utbytte.
Det må søkes om fritak og fremlegges dokumentasjon på at det ikke tas ut utbytte.

Eiendom tilhørende andre organisasjoner vil bli vurdert fritatt av kommunestyret på grunnlag av søknad.
  
§ 7 bokstav b):
Bygninger av historisk verdi kan få fritak etter søknad.
Vedtak om fritak for eiendomsskatt gjelder kun for et år av gangen.

Kommunestyret har i vedtak 31.10.2021 sak nummer 21/01338 presisert grunnlaget for fritak etter §7 b:

Omsøkt fritak for bygg med historisk verdi

Kommunestyret har vedtatt at bygninger med historisk verdi kan få fritak. Adgangen for unntaket er hjemlet i esktl. § 7 bokstav b.

Hvilke eiendommer som har en historisk verdi, og som på denne bakgrunn skal unntas fra eiendomsskatt, skal etter kommunens eiendomsskattevedtak avgjøres etter en skjønnsmessig vurdering. Anvendelsen av unntaket må imidlertid hensynta esktl. § 7 bokstav d, som unntar «[b]ygning og grunn i visse luter av kommunen». I denne sammenhengen skal det derfor understrekes at Frogn bevisst har unnlatt å unnta eiendommer i Drøbak sentrum i medhold av bestemmelsen – eiendommer omfattet av områdereguleringsplan for Gamle Drøbak.

 I likhet med de eiendommene som har søkt om fritak, er det en rekke bygg i Drøbak sentrum som er Sefrak-registrert. At eiendommene er bebygd med Sefrak-registrerte bygg er ikke tilstrekkelig for fritak etter kommunestyrets vedtak. Sefrak-registrerte bygg er ikke tillagt spesielle restriksjoner, i motsetning til bygg som er vernet av riksantikvaren. Derfor er det kun vernede bygninger som får automatisk fritak i medhold av kommunestyrets vedtak.

Et vektig hensyn for fritaksvurderingen er likebehandling. Sett i sammenheng med områdets øvrige bebyggelse, fremstår ingen av de foreliggende eiendommene som unike i Drøbakssammenheng. Det følger av kommunens eiendomsskattevedtak at konkurransevridning og likebehandling står sentralt i vurderingen av fritak. På denne bakgrunn blir det feil å frita enkelteiendommer med eldre bygningsmasse: Eiendommer med bygningsmasse oppført på 17- og 1800-tallet er alminnelige i Drøbak sentrum. Enkeltfradrag vil hverken være forenlig med Frogn kommunes Side 9 av 11 eiendomsskattevedtak eller hensynet til likebehandling. Følgelig må søknadene avslås.

Kommunestyrets vedtak 31.10.2022: Følgende eiendommer fritas for eiendomsskatt i 2022:

 • Oberst Eriksens vei 41. Drøbak tennisklubb 10
 • Oberst Eriksens vei 43. Drøbak Hundeklubb
 • Lindtruppbakken 16. Verneforeningen Gamle Drøbak
 • Osloveien 27. Drøbak Montessori stift.
 • Gulliksbakken 2. Drøbak Montessori stift
 • Batteriveien 1. Drøbak Montessori stift.
 • Bjerkeveien 4. Bjerkeveien Barnehage SA
 • Fagerstrandveien 222. Digerud Forsamlingslokale
 • Husvikholmen 2. Vindfangerbukta Båtforening
 • Knappelåsen leirduebane. Frogn jeger- og fiskerforening
 • Belsjøveien 42. Drøbak Golfklubb AS
 • Sørbråtenveien 15 .Fossumkollektivet stift.
 • Teipaveien 32. Fossumkollektivet stift.

Eiendommene som innvilges fritak vil også fritas for eiendomsskatt de kommende eiendomsskatteårene, med mindre vi mottar nye opplysninger om eiendommen, jfr. eiendomsskatteloven § 9.

Frist for å sende inn søknad om fritak i 2023 er 17. mars 2023.

Søknadsskjema om fritak for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven §7
 

 

Klage på eiendomsskatten

Eiendomsskatteseddelen viser om du har bolig med boligverdi fra Skatteetaten eller om eiendommen din er taksert av kommunen. Den viser også hvordan eiendomsskatten din er beregnet. Hvis du mener at skatten er feil, kan du klage.

Klage vedrørende verdsettelsen på eiendommer med boligverdi skal til Skatteetaten

Mener du at boligverdien er beregnet på bakgrunn av feil faktaopplysninger (boligtype, opprinnelig byggeår, boligens areal P-rom, mv.), eller at verdien er for høy i forhold til reell markedsverdi, kan du sende inn en endringsmelding til Skatteetaten. Faktaopplysninger om din bolig finner du i skattemeldingen. Skatteetatens boligverdi endres fra år, til år. Det er for eksempel beregnet boligverdi for 2021 som gir grunnlaget for utskriving av eiendomsskatt i 2023.

Her kan du endre hos Skatteetaten: https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/bolig-og-eiendeler/bolig-eiendom-tomt/eiendomsskatt/klage-pa-eiendomsskatten/ Skatteetaten har telefon 800 80 000.  

Du trenger ikke å melde fra til kommunen om at du klager på boligverdien. Endrer Skatteetaten boligverdien for det aktuelle året, får kommunen melding om dette og vil rette eiendomsskatten.

Klager vedrørende andre forhold enn verdsettelsen skal til kommunen

Klager som gjelder eiendommer taksert av kommunen og andre forhold enn verdsettelsen (for eksempel feil antall boenheter/bunnfradrag) sendes skriftlig til kommunen innen en frist på seks uker fra utskrivingen.

Klagen må inneholde:

 • eiendommens gårds-/bruks-/feste-/seksjonsnummer (som du finner på eiendomsskatteseddelen).
 • hvilken endring du ønsker.
 • hva som er feil i eiendomsskatten for eiendommen og hvorfor. 

Klage kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år.

Spørsmål og svar 

Generelle spørsmål

Hva er boligverdi? (formuesgrunnlag)

Boligverdi (også kalt formuesverdi) er beregnet markedsverdi på boligen.

Boligverdien kommer fra skatteetaten og er den verdien  eiendomsskatten på boligeiendommer beregnes fra.

For mer informasjon om Skatteetatens boligverdi/formuesgrunnlag, se www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/bolig-og-eiendeler/bolig-eiendom-tomt/eiendomsskatt/

Hva er forskjell på boligverdi og kommunal takst (etter befaring)?

Kommunal takst er satt på alle eiendommer, og boliger som ikke har boligverdi. Kommunal takst er satt ut ifra en befaring av eiendommen, samt i tråd med sakkyndig nemnds retningslinjer

Hva er eiendomsskatt?

Eiendomsskatt er en frivillig kommunal skatt. I motsetning til vanlige skatter og avgifter som Stortinget bestemmer, er eiendomsskatten en skatt som kommunen kan velge å innføre. De kontrollerer og disponerer den selv, blant annet for å tilby et godt tjenestetilbud til sine innbyggere. For at kommunen skal ha mulighet til å skrive ut eiendomsskatt må kommunestyret i kommunen fatte et årlig vedtak om eiendomsskatt. Dette gjøres i forbindelse med budsjettvedtaket i desember året før skatteåret

Eiendomsskatten er en objektiv skatt som kun tar hensyn til objektet, som er eiendommen. Den tar ikke hensyn til betalingsevne eller andre subjektive forhold

Eiendomsskatten beregnes etter en grovmasket taksering, men eiendomsskattetaksten skal ikke overstige markedsverdien

Hva er reduksjonsfaktor?

Takstene på bebygde bolig- og fritidseiendommer er redusert med 30 prosent. Dette er en obligatorisk reduksjonsfaktor. Verdien av eiendommen multipliseres med 70 prosent (0,7) for komme fram til skattegrunnlaget

Hva er bunnfradrag?

Bunnfradrag er et fradrag (kronebeløp) som kan gis for boenheter i boliger og fritidsboliger. Bunnfradraget trekkes fra eiendomsskattetaksten før skatten beregnes. Vedtak om det skal være bunnfradrag og dets størrelse bestemmes hvert år av kommunestyret. 

Kommunens rolle innenfor eiendomsskatteretten

Kommunestyret vedtar at det skal være eiendomsskatt i kommunen, hvilke eiendommer som skal betale eiendomsskatt, hvor mye, hvem som skal få fritak etter eiendomsskatteloven § 7, om det skal gis bunnfradrag til boenheter og størrelsen på denne, og om det skal gjennomføres ny taksering etter 10 år. 

Formannskapet kan klage på takstene som sakkyndig nemnd fastsetter. De kan også ettergi eller sette ned eiendomsskatten til en skattyter hvis det er særs urimelig at eiendomsskatten kreves inn for den skattyteren.

Sakkyndig nemnd er oppnevnt av kommunestyret for å fastsette takster etter forslag fra besiktigere. Det er sakkyndig nemnd som utarbeider retningslinjer for besiktigelse og taksering. 

Klagenemnd: Kommunestyret kan oppnevne en egen klagenemnd for eiendomsskattesaker, eller de kan bestemme at det er den ordinære klagenemnda i kommunen som skal behandle klagene på eiendomsskatt. Klagenemnda behandler alle klager på takst, fakta og fritak. 

Eiendomsskattekontoret er sekretariat for sakkyndig nemnd og klagenemnda. De forbereder klagesaker for nemndene, forbereder søknader om fritak til kommunestyret, forbereder saker om nedsettelse eller ettergivelse til formannskapet, sørger for mottak av henvendelser og publikum og gir veiledning med tanke på rettighetene til skattyterne.

Hva er det som er måleverdig høyde? Jeg har ikke 240 cm fra gulv til tak.

Måleverdig høyde er når det er minimum 190 cm fra gulv til underkant av bærende konstruksjoner, og det er minimum 60 cm bredde der det er 190 cm høyde målt fra gulv, se figuren under. 

Figur 2 - Måleverdig areal (klikk på bildet for større bilde)

Hvordan finner dere bruksarealet når dere måler bygningen utvendig?

Besiktiger måler opp bygningen utvendig, og trekker fra veggtykkelse, for å finne bruksarealet for bygningen. Innervegger skal inkluderes i bruksarealet, se figuren under. 

Figur 3 - areal (klikk på bildet for større bilde)

Dere har registrert at jeg har en hovedetasje, men da jeg kjøpte huset var det en loftsetasje? 

I matrikkelen (kommunens eiendomsregister) er det fire ulike etasjetyper som registreres.  Kjeller, underetasje, hovedetasje og loft. Selv om etasjen har skråtak vil den regnes som en hovedetasje hvis bredden er minimum 190 cm der hvor høyden målt fra gulvet er 190 cm. 

Figur 4 - etasje (klikk på bildet for større bilde)

Kommunal takst

Hvordan beregnes eiendomsskattetaksten?

Taksten skal gjenspeile markedsverdien, og bygger på både faktaopplysninger og skjønn. Faktaopplysningene er registrert i matrikkelen (kommunens eiendomsregister), og faktorer som eiendomstype, hvilke bygninger som står på eiendommen, hvilken størrelse og hvilke etasjer bygningene har, spiller inn på takstberegningen. Deretter vil skjønnsmessige faktorer som beliggenhet, standard, kvalitet og andre forhold som påvirker taksten legges til grunn. Taksten står normalt i 10 år, med mindre det skjer endringer på eiendommen i løpet av tiårsperioden som gjør at eiendommen omtakseres

I henhold til eiendomsskatteloven § 8 A-2 skal eiendomsskattetaksten fastsettes til den verdien man må gå ut ifra at eiendommen har, dersom den hadde blitt solgt på det frie markedet

Hvorfor vil ikke besiktiger gi meg taksten min når han har vært her og tatt bilder?

Besiktiger fastsetter ikke takst på eiendommen, det er det sakkyndig nemnd som gjør. Besiktiger har derfor ikke tilgang til å gi deg opplysninger om selve taksten. Besiktiger sin oppgave er være «øynene» til sakkyndig nemnd. Dette gjennomføres ved at besiktiger tar bilder av eiendommen og bygninger. Besiktiger sjekker om bygningene som er oppført i matrikkelen faktisk står der, og om det er oppført noen nye bygninger som ikke er registrert i matrikkelen fra før av. I tillegg måler besiktiger opp arealet på bygningene dersom det mangler, eller hvis det åpenbart er feil. Oppmålingen skjer utvendig, hvor veggtykkelsen trekkes fra, slik at man finner bruksarealet til bygningen.

Besiktiger har alltid på seg vest og ID-kort, og han ringer/banker på døren før han starter på oppgaven sin. De er nødt til å gå inn i hagen og gå rundt bygningene for å ta bilder fra alle vinkler, samt nødvendig informasjon om eiendommen til sakkyndig nemnd.

Besiktiger får grundig opplæring før de sendes ut på besiktigelse. All informasjon som besiktiger samler inn, bilder, arealmålinger, vurderinger av forhold på og utenfor eiendommen, blir kvalitetssikret av sertifiserte matrikkelførere med lang erfaring innen eiendomsskattetaksering, før det legges fram for sakkyndig nemnd. Det er nemnda som ut fra alle opplysningene besiktiger har samlet inn, i tillegg til sine sjablonger og retningslinjer, som vedtar taksten på eiendommen.

Når sakkyndig nemnd har vedtatt taksten på eiendommen din, vil du få tilsendt en skatteseddel som viser taksten din, og hvordan denne er beregnet. Dette skjer samtidig som at eiendomsskatten skrives ut i februar i det aktuelle skatteåret.

Når får jeg se opplysningene som taksten min baserer seg på?

Når takseringsjobben er ferdig, og alle takstene er vedtatt, vil takseringsretningslinjene bli offentliggjort. Dette skjer samtidig som skatteseddelen sendes ut, og eiendomsskattelistene legges ut til offentlig ettersyn. Takseringsretningslinjene inneholder opplysninger om blant annet sjablonger (kvadratmeterpriser) og bruk av vurderingsfaktorer.

Sjablongene blir utarbeidet av sakkyndig nemnd etter grundige analyser av salg av ulike objekter i kommunen. Sjablongene viser en gjennomsnittlig markedspris pr kvadratmeter.
Å taksere eiendommer for eiendomsskatt er en grovmasket taksering, og vil ikke treffe 100 % på alle eiendommer. Målet er at eiendomsskattetaksten skal tilsvare markedsverdi ved fritt salg, jf. Eiendomsskatteloven § 8 A-2.

Betaling og faktura

Hvor mye skal jeg betale i eiendomsskatt?

Eiendomsskattetaksten på eiendommen din multipliseres med promillesatsen for din eiendomstype for å komme fram til det årlige skattebeløpet. Det er kommunestyret som årlig bestemmer promillesats for det kommende skatteåret

Når kommer regninga?

Eiendomsskatten fordeles 4 terminer for og sendes ut som separate fakturaer.

Hvem får fakturaen om eiendomsskatt?

Fakturaen sendes til eier av eiendommen (tinglyst eier)

Hvem får fakturaen om eiendomsskatt når det er flere eiere på samme eiendom?

Som utgangspunkt er det den som står først i grunnboka som får fakturaen, eller den som har størst eierandel. Hvordan eiendomsskatten skal fordeles internt på de ulike eierne blir opp til eierne selv, siden dette er et privatrettslig anliggende. Dersom det er ønskelig å bytte regningsmottaker til noen av de andre eierne, så må det sendes skriftlig melding til kommunen, da helst av den som ønsker å stå som mottaker av fakturaen.

Er det mulig å få innsyn i taksten for naboens eiendom?

Informasjonen som framkommer på eiendomsskattelisten er offentlig. Det er mulig å se hvor mye eiendomsskatt naboen betaler i året, hvor høy taksten er og størrelsen på bunnfradraget. Opplysninger utover det som er oppført i eiendomsskattelisten kan ikke gis ut, grunnet taushetsplikt, dette med hjemmel i eiendomsskatteloven § 29 jf. skatteforvaltningsloven kapittel 3. I slike tilfeller må du selv spørre din nabo om han ønsker å gi deg slike opplysninger. En hjemmelshaver har kun krav på innsyn i taksten for egen eiendom


Jeg har solgt eiendommen, men får fortsatt faktura, hva gjør jeg?

Det er tinglyst eier på faktureringstidspunktet som mottar fakturaen. Når det skjer et eierskifte rundt faktureringstidspunktet, oppstår det et behov for å dele opp fakturaen mellom ny og gammel eier. I slike tilfeller er det eiendomsmegler som bistår med fordelingen av fakturaen. Ta kontakt med din eiendomsmegler, eller ta kontakt med nåværende eier for å fordele dette imellom dere. Ved neste fakturering vil det være ny eier som står som mottaker

Jeg har mange regninger til forfall, og får ikke betalt tilsendt faktura på eiendomsskatt, hva gjør jeg?

Dersom du ikke klarer å betale fakturaen, må du ta kontakt med kommunens skattekontor eller innfordring før fakturaen forfaller til betaling 

Klage

Hvor skal jeg klage?

Dersom din eiendom får takst fra Skatteetatens formuesgrunnlag, og du mener grunnlaget er feil, kan du selv endre dette ved å endre i skattemeldingen på skatteetaten sine sider. Du kan sende endringsmelding. Det er ikke lenger nødvendig å klage til Skatteetaten
Dersom din eiendom har fått kommunal takst, klager du til kommunen (eiendomsskattekontoret)

Hvordan kan jeg klage?

Du kan sende inn en skriftlig klage på i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt, som skjer senest 1. mars hvert år. Klagefristen er seks uker etter utskrivingen. Du kan kun klage på samme grunnlag én gang i løpet av tiårsperioden taksten din gjelder for

Må jeg betale fakturaen når jeg har sendt inn klage?

Eiendomsskatten må betales selv om det er sendt inn klage. Dette følger av eiendomsskatteloven § 25 tredje ledd. Skjer det endringer i eiendomsskattetaksten som følge av endring på vedtaket etter at klagen er behandlet, vil dette bli håndtert i ettertid, og det vil være forklart i svarbrevet du får når klagen er ferdigbehandlet

Hva kan jeg klage på?

 • Takstvedtaket

Dersom du mener at taksten din bygger på for eksempel feil faktum, feil ved rettsanvendelsen, feil ved skjønnsutøvelsen, saksbehandlingsfeil eller myndighetsmisbruk, kan man klage på dette innen seks uker fra eiendomsskatten er utskrevet

 • Utskrivingsvedtaket

Dersom du mener at det ikke kan skrives ut eiendomsskatt på din eiendom, for eksempel fordi kommunen ikke har benyttet riktig utskrivingsalternativ, eller at du skal ha fritak etter eiendomsskatteloven §§ 5 eller 7 kan du klage på dette. Fritak etter eiendomsskatteloven § 7 avgjøres etter søknad

Hva må en klage inneholde?

De formkravene som gjelder for en klage er ifølge eiendomsskatteloven § 19 og forvaltningsloven § 32 at klagen må være skriftlig, undertegnet og mulig å identifisere, altså at det kommer fram hvilken eiendom klagen gjelder og hva det klages på

Det kan også være nyttig dersom du oppgir hvilket resultat/endring du ønsker, men dette er det ikke et krav om

Hvordan blir klagen min behandlet?

Klage på takst vil først bli behandlet i sakkyndig nemnd, den samme nemnda som har vedtatt taksten på eiendommen din. Dersom sakkyndig nemnd tar klagen til følge ferdigstilles saken der. Dersom nemnda ikke tar klagen til følge blir den sendt videre til klagenemnda for eiendomsskatt, iht. bestemmelsen i eiendomsskatteloven § 20. Klagenemndas avgjørelse er endelig og kan ikke påklages videre.

Man kan prøve saken sin for domstolen, søksmålsfristen er 6 måneder etter at vedtaket har blitt sendt til deg, jf. Eiendomsskatteloven § 23 jf. Skatteforvaltningsloven § 15-4 første ledd.

Hvis du mener at kommunen har behandlet saken din feil eller at den ikke er behandlet i henhold til lovverket så kan du klage til Sivilombudet. Men før du klager dit må du ha tømt klagemulighetene dine i kommunen, noe som vil være oppfylt når klagenemnda har gjort et vedtak i saken din. 

Hvilke eiendommer og bygninger er det som får fritak for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 5?

Fritak etter eiendomsskatteloven § 5 er lovbestemte fritak. Eiendommer som oppfyller vilkåret om fritak etter eiendomsskatteloven § 5 er eiendommer som eies av staten, jernbanen, kirker, kommunen, legasjon og konsulat, statens flyselskap og helseforetak.

Bygninger og eiendommer som benyttes til gårds- og skogsbruk fritas også for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 5, dette gjelder likevel ikke bygninger som brukes til beboelse, for eksempel våningshus, kårbolig, fritidsbolig eller garasjer og uthus som ikke benyttes som en del av gårds- og skogbruket, men som en del av boligdelen, og som kan sammenlignes med garasjer og uthus på ordinære boligeiendommer.

Områder som er vernet som nasjonalpark eller naturreservat i medhold av lov fritas for eiendomsskatt. Lavproduktiv grunneiendom som staten eier direkte eller indirekte og som tjener allmennyttige formål vil kunne oppfylle vilkåret om fritak. Dette gjelder også for ikke utbygde deler av Finnmarkseiendommen sin grunn i Finnmark.

Selv om hele eiendommen ikke oppfyller vilkåret om fritak, skal de delene av eiendommen som gjør det, likevel få fritak. For eksempel driftsbygninger på landbrukseiendommer.

Hvilke eiendommer og bygninger er det som får fritak for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 7?

Fritak for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 7 er det kommunestyret som avgjør. Disse fritakene gjelder for ett år av gangen, og ingen har krav på fritak selv om man oppfyller vilkårene. Kommunestyret har lov til å avgjøre at de ikke ønsker å gi noen fritak i løpet av ett skatteår, selv om det har vært gitt fritak tidligere. Fritak for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 7 avgjøres etter søknad.

De fleste kommuner fritar eiendommer for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 7 a. Dette gjelder eiendommer som stiftelser eller institusjoner som har allmennyttige formål. De fleste lag og foreninger oppfyller vilkåret til fritak etter denne bestemmelsen.

Det er eiendommer til stiftelser eller institusjoner som har allmennyttige formål, historiske bygninger, nye boligbygninger, fritidseiendommer og eiendommer innenfor ulike deler av kommunen som kan fritas for eiendomsskatt av kommunestyret etter bestemmelsen i eiendomsskatteloven § 7.

Taksten min er tilsynelatende høy, er det noe som er feil?

I henhold til eiendomsskatteloven § 8 A-2 skal eiendomsskattetaksten fastsettes til den verdien man må gå ut ifra at eiendommen har, dersom den hadde blitt solgt på det frie markedet

Hvis du mener at taksten er høyere enn dette, har du mulighet til å klage, men du kan kun klage på samme grunnlag én gang.

Klagefristen er seks uker etter utskrivingen, som skjer senest 1. mars.

Viser det seg at taksten er reell, eller til og med for lav, vil sakkyndig nemnd og klagenemnda kunne justere taksten også til ugunst for eier.

Jeg har en etasje som ikke er innredet, hvorfor får jeg eiendomsskatt på det?
Ifølge matrikkelføringsinstruksen fra Kartverket og NS 3940 skal bruksarealet i en etasje registreres i matrikkelen uavhengig av om det er innredet eller ikke, så lenge den oppfyller øvrige krav til måleverdighet (1,90 meter takhøyde). Eiendomsskatt er en objektskatt hvor takstverdien skal gjenspeile markedsverdien. I mange tilfeller vil ikke en uinnredet etasje påvirke markedsverdien siden mange innreder den likevel. Dersom du mener at den uinnredete etasjen påvirker markedsverdien, kan du sende inn en klage.

Jeg har tidligere bygget nytt hus, hytte, garasje eller tilbygg. Hvordan påvirker dette eiendomstaksten?

Det er eiendommens tilstand per 1. januar i det aktuelle skatteåret som legges til grunn ved utskriving av eiendomsskatt, jfr. eiendomsskatteloven § 4. Dette betyr at ny bygningsmasse først vil inngå i takstgrunnlaget 1. januar året etter at byggingen er ferdig. Eiendommen vil i slike tilfeller omtakseres etter reglene i eiendomsskatteloven § 8 A-3 femte ledd. Får du ny takst på eiendommen din, vil du bli orientert om dette i eget brev, hvor du også vil bli orientert om blant annet klageadgang

Jeg har revet bygninger på eiendommen min, har det betydning for taksten?
Dersom hele/deler av bygninger er revet – slik at det bygningsarealet som ligger til grunn for taksten/skattegrunnlaget er endret – skal også eiendomsskatten i de fleste tilfeller endres. Eiendommen vil da kunne omtakseres etter reglene i eiendomsskatteloven § 8 A-3 femte ledd. Dette betyr at areal som er revet medfører endret takst fra 1. januar året etter at rivningen er fullført. Det fanges opp av kommunen når det er søkt og gitt ferdigattest for rivningen

Hvis du mener at areal som er revet fortsatt er med i taksten, kan dette skyldes at du ikke har fått ferdigattest. Rivning er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven, og når rivningen er gjennomført må du søke om ferdigattest. Du som skattyter kan kreve omtaksering av eiendommen din etter eiendomsskatteloven § 8 A-3 sjette ledd, men dette må kreves før 1. november i året før skatteåret

Taksten stemmer ikke med likningsverdien på huset mitt, hvorfor?

Eiendomsskattetakst og ligningsverdi er ikke det samme. Eiendomsskattetaksten benyttes kun for beregning av kommunal eiendomsskatt, mens den statlige ligningsverdien er for å beregne formueskatt. Formuesverdiene (tidligere ligningsverdiene) er fra og med 2010 basert på opplysninger i matrikkelen (eiendomsregisteret) og opplysninger fra eierne. Faktorene som legges til grunn er ikke helt like. Formuesverdien bygger for eksempel på primærareal (P-rom) og ikke bruksareal (BRA), og skiller mellom primær- og sekundærboliger.

 

Kontakt

Finner du ikke det du lurer på kan du ta kontakt med:

Frogn kommune
Postboks 10
1443 Drøbak

Servicetorget: 64 90 60 00
E-post: postmottak@frogn.kommune.no