Tjenester til flyktninger og innvandrere

Innhold

Innledning

På denne siden finner du informasjon om tilbud og tjenester som er spesielt rettet mot deg som er flyktning, innvandrer eller minoritetsspråklig. Dette kommer i tillegg til andre tilbud og tjenester.

Bosetting 

Flyktningtjenesten skal hjelpe til med å bosette og integrere nyankomne flyktninger i Frogn kommune.

Vi ønsker å legge til rette for en vellykket bosetting og integrering ved å:

 • Gi informasjon om kommunen og kommunale tjenester
 • Sørge for tilbud om utleiebolig og gi nødvendig informasjon og veiledning knyttet til boforhold
 • Sørge for nødvendige helsetjenester
 • Gi tilbud om opplæring i norsk og samfunnskunnskap og introduksjonsprogram
 • Gi tjenester etter Lov om sosiale tjenester i NAV, inkludert søknader om økonomisk bistand
 • Gi foreldreveiledning og karriereveiledning

Informasjon om bosetting fra IMDI på flere språk:

https://www.imdi.no/globalassets/dokumenter/andre-filer/informasjon-om-bosetting.pdf

 

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Mange innvandrere må gjennomføre opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Noen får opplæringen gratis, mens andre må betale. Det er kommunen som skal gi tilbud om opplæringen.

Frogn kommune inngår i et vertskommunesamarbeid om voksenopplæring med Ås og Vestby fra 1.januar 2020. Opplæring i norsk og samfunnskunnskap tilbys ved Ås læringssenter Moerveien 10, Ås. De som skal betale for opplæringen selv kan sende søknadskjema direkte til Ås læringssenter. De som har rett på gratis opplæring må levere søknadsskjema til flyktningtjenesten i NAV Frogn. Skjema kan sendes pr. post eller legges i NAV sin postkasse på rådhuset. Vi bistår gjerne i utfylling av skjema.

 Søknad om opplæring i norsk og samfunnskunnskap:

https://www.as.kommune.no/soeknad-om-norskundervisning.5133074-353538.html

 

Personer med tilstrekkelige kunnskaper i norsk og det norske samfunnet kan søke om fritak fra plikt til opplæring. Tilstrekkelige kunnskaper må dokumenteres etter gjeldende regler. Personer med særlige helsemessige eller andre tungtveiende årssaker kan også søke om fritak ved å dokumentere dette.

Søk om fritak fra plikt til opplæring her

Alternativt må søknad med dokumentasjon leveres til flyktningtjenesten ved NAV Frogn.

Informasjon om opplæring i norsk og samfunnskunnskap fra IMDI:

https://www.imdi.no/norskopplaring/

Informasjon om regler for fritak fra IMDI:

https://www.imdi.no/norskopplaring/timer-prover-og-fritak/

 

Introduksjonsordning

Som nyankommet flyktning i Frogn kan du ha rett og plikt til å delta i et introduksjonsprogram.

 Introduksjonsprogram

 • Opplæring i norsk og samfunnskunnskap
 • Tiltak som forbereder til videre opplæring og jobb
 • Økonomisk uavhengighet
 • Deltakelse i programmet gir rett til introduksjonstønad
 • Stønaden utgjør to ganger folketrygdens beløp på årsbasis
 • Deltakere under 25 år mottar 2/3 stønad
 • Stønaden er skattepliktig

Tolketjenester

Dersom du har manglende norskkunnskaper har du krav på tolk i møte med kommunale tjenester. Det er kommunen som bestiller og betaler tolken. Du kan ikke selv bestille tolk. Tolking kan foregå ved at tolken møter opp til samtalen, eller det kan tolkes på telefon. Tolken har taushetsplikt og skal være kvalifisert.

Integrering og inkludering

Flyktningtjenesten og Frivilligsentralen samarbeider om å skape mange sosiale møteplasser for innbyggerne i Frogn kommune. Følg linken for å se aktiviteter for mangfold og integrering.

Helsehjelp for asylsøkere og flyktninger i Norge

Asylsøkere og flyktninger i Norge har rett til helsehjelp for fysiske og psykiske plager, rusproblemer og tannbehandling.

Se mer på Helsenorge.no (link)

Kontakt oss

Du kan få kontakt med oss ved å ringe kontaktsenteret på telefon 55 55 33 33 alle ukedager mellom kl.08.00 og 15.30.

Publikumsmottaket er åpent tirsdag og torsdag kl 12.00 - 14.00

Mandag, onsdag og fredag stengt

www.nav.no kan benyttes hele døgnet.

Ønsker du mer informasjon om vårt arbeid, kontakt gjerne flyktningkonsulenten: 

Celine Randers         tlf: 41860041 

Postadresse

NAV Frogn

Postboks 20

1441 Drøbak

Her finner du oss

Besøksadresse

Rådhusveien 6

1443 Drøbak

Klikk her for kart

 

Lenker

Norskopplæring

Rett og plikt til norskopplæring

Kommunens ansvar 

Introduksjonsloven