Kommunalt Frikort

Innhold

Kort fortalt

Kommunalt frikort sikrer at personer med varig lav inntekt kan benytte seg av nødvendige helsetjenester. Du får refundert egenandelen til behandling og nødvendige medisiner når du har oppnådd egenandelstaket for statlig frikort/Helfo. Denne form for frikort går til de aller mest sårbare i samfunnet.

Vilkår for rett til kommunalt frikort Du må oppfylle følgende krav:

• Du er folkeregistrert i Frogn kommune

• Du mottar varig uføretrygd, alderspensjon, eller annen offentlig tjenestepensjon, eller har en inntekt tilsvarende eller mindre enn folketrygdens minsteytelser for    uføretrygdede /pensjonister. Med ”inntekt” menes all inntekt det beregnes trygdeavgift av, samt kontantstøtte. Som inntekt regnes også renter på bankinnskudd.

• For ektepar/partnere/samboere gjelder følgende: Samlet inntekt og formue legges til grunn for vurderingen.

Ytelsens omfang

• Når du har oppnådd frikort for statlig frikort/Helfo, kan du søke å få refundert egenandelsbeløpet fra Frogn kommune. Satsen i 2022 er kr 2.921.-.


Søknad:

Skjema Søknad om kommunalt frikort.docx

Søknadskjemaet kan du fylle ut elektronisk og sende det som et vedlegg til  Frogn kommune via Sikker digital post 
(Du må lagre skjemaet på din PC og legge det til som vedlegg i Sikker digital post)

Du kan også skrive ut det utfylte skjemaet og sende det til: Frogn kommune v/ boligkontoret  Pb 10, 1441 Drøbak