Vegetasjon langs vei

Trafikksikkerhet og vegetasjon langs veiene i Frogn kommune

Har du tenkt over at hekken din kan utgjøre trafikkfare?

Skolen har startet og det blir mørkere ute!

God sikt er en forutsetning for at du skal få øye på gående og syklende som krysser din avkjørsel.

Alle huseiere har ansvar for at hekker, busker, trær og annet på eiendommen ikke hindrer sikt og forårsaker ulykker. Kommunen bruker mye penger på å bygge og vedlikeholde veier, fortau og sykkelstier for at alle skal ferdes trygt. Pass derfor på at vegetasjon fra din eiendom ikke vokser ut over din eiendomsgrense og skaper fare for trafikkanter.

Du kan øke trafikksikkerheten ved din eiendom

Sørg for at:

  • hekker i frisiktsoner klippes ned til 50 cm
  • trafikantene har fri sikt
  • trafikanter ikke hindres av greiner
  • fotgjengere, rullestolbrukere, syklister o.l. ikke tvinges ut i veibanen
  • vedlikeholdsmaskiner ikke blir hindret av greiner
  • veiskilt og veimerking er godt synlig
  • greiner ikke når opp til ledninger
  • greiner ikke skjuler gatebelysning

 

Brosjyre om hvordan du kan sikre at vegetasjon på din eiendom ikke utgjør fare for trafikkanter Tenk trafikksikkerhet!