Snø, brøyting og strøing

Verdt å vite om snøbrøyting

Innhold

Verdt å vite om snøbrøyting

Når vinterens første snø kommer, fører det alltid til at kommunen får en del henvendelser om snøbrøyting. Lurer du på noe? Her får du svar på de mest stilte spørsmålene fra dem som jobber med snøbrøyting i Frogn kommune!

Bilde: En av Frogn kommunes lastebiler som benyttes til brøyting

 

Kommunen forsøker å gjennomføre brøyting og fresing av snø slik at det ikke medfører urimelige konsekvenser for hus- og/eller grunneier. Det imidlertid trangt om plassen og det er mange hensyn å ta.

Trafikksikkerhet og framkommelighet må alltid prioriteres høyest. Vi opplever av og til at privatpersoner brøyter snø fra private arealer ut til offentlig vei/plass. Dette medfører at veier og gangveier fort blir fulle av snø. Slike hendelser kan forårsake utfordringer knyttet til ferdsel og trafikk. Vi oppfordrer innbyggere om å ikke gjøre det, og heller lagre snø på egen eiendom - slik at trygg ferdsel for bl.a. skolebarn kan sikres.

Det er svært kostbart og lite miljøvennlig å kjøre bort den brøytede snøen. Av plasshensyn må bortkjøring prioriteres i sentrumsområdene, mens det i boligområdene hovedsakelig må brøytes og freses ut av veg og gang-/sykkelveg. Alternativet til å brøyte inn på privat grunn er å brøyte inn mot kanten av kjørebanen, noe som vil medføre trangere kjørebaner og redusert framkommelighet. Dette alternativet er ikke gunstig for noen, heller ikke for grunneierne langs veien.

Bruk vår «Meld en feil»-tjeneste hvis du vil si ifra om veger som for eksempel må brøytes eller strøs.  

Det at snø kommer inn på eiendom som følge av brøyting av offentlig vei/veiområde, er som klar hovedregel innenfor tålegrensen etter nabolovens bestemmelser med mindre brøytingen foregår på en uforsvarlig og etter omstendighetene lite hensynsfull måte. Dette gjelder også snø med innhold av strøsand og salt som en nødvendig del av vedlikeholdet av vegen.

I perioder med uvanlig stort snøfall vil tålegrensen for påførte ulemper etter naboloven kunne utvides – dvs. jo mer snø som faller og må flyttes/fjernes fra vegområdet av hensyn til vegtrafikken, trafikksikkerhet og fremkommelighet, desto større ulempe må naboer til veg måtte tåle som følge av brøyting.

En eldre uttalelse fra Vegdirektoratet i 1989 sier eksempelvis: "Vegdirektoratet antar at en må anvende de samme rettslige prinsipper ved vurdering av ulemper ved snøbrøyting som for andre ulemper i forbindelse med vei. Ulemper som følge av normal snøbrøyting på offentlig vei, herunder snøopplag på private naboeiendommer, er gjennomgående forhold veiens oppsittere erstatningsfritt må finne seg i. Dette har vært praktisert over landet i alle år.»

Og videre «Resonnementet er blant annet at veiens naboer også har fordel av veien og at denne holdes oppe vinterstid, og det må av denne grunn kreves særskilte eller betydelige ulemper før ansvaret utløses fra veiholder."

Problemstillingen har ikke endret seg siden den gang.

Enhet for teknisk drift og forvaltning har stor forståelse for at det kan oppleves irriterende for innbyggere å få snø brøytet eller frest inn på eiendommen. Av hensyn til fellesskapet ber vi om at grunneiere flytter denne snøen til andre steder på egen eiendom, ikke ut i vegen eller i vegkryss. Der blir den jo liggende på en veg som nettopp er brøytet, og skaper problemer og vanskelige forhold for de som ferdes på vegen.

Denne hører får vi rett som det er, men alle kommunale veger og gater blir brøytet. Hovedregelen er at vi skal begynne brøyting ved 5-10 cm snø, og normalt være gjennom brøyterodene 5-6 timer etter dette, men vi vet det kan bli avvik. Bruk «Meld en feil»-tjenesten for å varsle oss på hjemmesidene våre.

 • Vi ser på værmeldingen og planlegger beredskapen med tanke på forventede kjøreforhold og mengder snø som er meldt.
 • Vi er opptatt av oppsitternes og vår egen sikkerhet, og da brøytes det sjeldent i rushtider og om ettermiddagen når mange er ute.
 • Vi brøyter kun kommunale veier. Klikk her for å se oversikt over hvilke veier i Frogn som er kommunale der kommunen brøyter (kartlaget «Veikategori» under kommunevåpenet øverst til venstre er synlig på ca 1:2500 zoom)
  • Oransjemerket veg: Fylkesvei, brøytes av vegvesenet
  • Gulmerket veg: Kommunal vei, brøytes av kommunen
  • Lysegul merket veg: Privat vei, brøytes av private

 

 • Hvorfor ikke brøyte innkjørsel fra den kommunale vegen og innover, og få snøhaugen noen meter inn fra vegen. Da får du bedre frisikt når du skal ut på vegen og vi ser det vi må ta hensyn til i god tid, som for eksempel parkerte biler, unger og dyr. Legg snøen på høyre side, da har du bedre sikt mot venstre og vi som brøyter ser deg.
 • Pass på ungene, vi har forståelse for at de synes det er spennende med store maskiner og blinklys, men med høye brøytekanter er det ikke like lett å se dem på langt hold.
 • Nå når det er høye brøytekanter må snøplogen ha litt fart (25-30 km/t) for å kunne kaste snøen opp. Står dere, eller parkerer biler helt inn til vegen, så må vi slå ned farten, noe som medfører at plogen ikke klarer å kaste opp snøen, men vil tømme seg i innkjøringen.
 • Ikke parker bilen i vegkanten, da det sinker jobben brøytesjåføren gjør.
 • Blir søppelskuret fylt med snø når kommunen brøyter? Snø brøytes med kjøreretningen – for å unngå snø inn i eksempelvis søppelskur bør skur og lignende plasseres med åpningen vendt bort fra snøspruten.
 • Er du ute og går, gå over til høyre side av vegen. Ikke gå oppå brøytekanten når snøplogen kommer, så unngår du snøspruten.
 • Kommuneansatte som er ute og brøyter oppfordrer folk til å vise hensyn og slippe dem fram, husk at de er på vegen for deg. Se brøytebilen i aksjon her!

 

For mer informasjon om brøyting og annet veivedlikehold
klikk her