Parkering i Drøbak

Innhold

Parkering i Drøbak

På grunn av stor trafikk og få parkeringsmuligheter er det innført parkeringsavgift over store deler av Drøbak sentrum.

Publikum må forholde seg til de retningslinjer som er fastsatt for parkering. På steder som ikke er avmerket for parkering, men hvor dette vil være til hinder for fri ferdsel eller fremkommelighet for utrykningsbiler, vil det heller ikke være anledning til å parkere.

Ansvaret for kommunens oppgaver innen vei ligger hos enhet for teknisk drift og forvaltning.

Frogn kommune har myndighet til å håndheve parkeringsbestemmelsene i Frogn kommune. Dette gjelder både om du har parkert i strid med skiltforskriften og trafikkreglene eller om du parkerer i strid med vilkårene på en vilkårsparkering.

Vilkårsparkering: parkering mot betaling, med tidsbegrensning med eller uten dokumentasjonsplikt, på oppstillingsvilkår, med krav om parkeringstillatelse for forflytningshemmede eller på andre vilkår.

Ikke lenger gratis parkering for elektrisk og hydrogendrevet motorvogn

Ny parkeringsforskrift ble innført med ikrafttredelse 01.01.17. Forskriften fjerner plikten kommunene tidligere hadde til å tilby gratis parkering for elektriske og hydrogendrevne motorvogner.

Kommunestyret vedtok 03.04.17 at "Gratis parkering for helt elektriske og hydrogendrevne motorvogner oppheves på kommunale parkeringsplasser."

Ikke parkering på Hamborgstranda eller i Badehusgata fra 03.01.17

Fra 03.01.17 vil de kommunale parkeringsplassene på Hamborgstranda og i Badehusgata utgå på grunn av utbygging av Lehmannsbrygga. Hamborgstranda vil benyttes som midlertidig snuplass for buss. Arbeidet er forventet å ta 18 måneder.

Mer informasjon her.

En del husstander innenfor dette området har ikke egen oppstillingsplass til bil og er avhengig av offentlige plasser. For å redusere kostnadene ved denne innføringen, er det mulig å kjøpe parkeringskort for fastboende, næringsdrivende og andre interesserte. Det er kun mulig å kjøpe ett parkeringskort per husstand, men flere bilnummer kan være registrert på ett og samme kort. Det blir ikke øremerket faste plasser. Kjøpere av tjenesten må finne plass der det til enhver tid er ledig. 

På Bankløkka i Drøbak er det fri parkering de første to timene av parkeringstiden. Det er ellers satt opp betalingsautomater med nærmere beskrivelse av varighet og pris for tjenesten. Dersom dette ikke overholdes vil det bli ilagt gebyr og tilleggsavgift.

 

PARKERINGSSATSER I DRØBAK 2015        2016         2017      2018       
Årskort fastboende 5 665        5 835   6 010  3 654
Årskort næringsdrivende og andre                                 9 785  10 079 10 381  8 130
Timesparkering i Drøbak      31          32           33     34
Strøm til ladbar motorvogn (beregnes per Kwh)       0          0        0     1,00

Årsavgiften er utgangspunkt for månedsleie.

OBS: Prisene over er eksl. mva.

Ved problemer med parkeringsautomatene – kontakt parkeringsvakten på telefon  415 31 395. 

Personer med forflytningsproblemer som trenger parkering kan søke om parkeringstillatelse hos Søknadskontoret helse og omsorg. Søknad sendes til: Frogn kommune, Søknadskontoret helse og omsorg, Postboks 10, 1441 Drøbak eller soknadskontoret@frogn.kommune.no.

Kommunen er forpliktet til å sørge for denne tjenesten. Samferdelsdepartementet har med virkning fra 01.01.2017 fastsatt ny forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Parkeringstillatelsen kan benyttes på offentlige avgiftsbelagte parkeringsplasser uten å betale avgift også utover maksimaltiden og på steder der det er innført boligsoneparkering. Gjelder også ved parkering i utlandet i den utstrekning det enkelte land fastsetter. Dersom det på de oppgitte parkeringssteder ikke er avgiftsparkering, tidsbegrenset parkering, boligsone-parkering eller p-plass reservert for målgruppen, gir p-tillatelse ikke praktisk parkeringslette, og p-tillatelse skal ikke utstedes.

Problemer med å bære hører ikke til de ting som i seg selv vil gi parkeringstillatelse. Parkeringskortet må alltid ligge godt synlig i bilens frontrute og er kun gyldig for den person kortet er registrert på. Parkeringskortet gir ikke mulighet til å parkere i strid med vanlige trafikkregler og parkeringsskilt. Den som søker må angi særlige behov på de steder vedkommende parkerer. Sporadiske behov som f.eks. tannlege, og generelle behov for parkering ved innkjøp o.l. gir normalt ikke grunnlag for tildeling av p-tillatelse. Legeerklæringen er kun det medisinske grunnlaget for å vurdere behovet for parkeringstillatelse.

Det er i selve søknaden at du må få fram opplysninger som tilsier at du har et særlig behov for parkeringslettelse.Legeattest og passfoto av brukeren skal vedlegges søknaden.

For mer informasjon, kontakt søknadskontoret for helse og omsorg på tlf. 64 90 60 00 eller soknadskontoret@frogn.kommune.no. Søknadskontoret for helse og omsorg holder til i Grenåveien 1 i Drøbak.

En parkeringsbot er enten et parkeringsgebyr eller en kontrollsanksjon.

Parkeringsgebyr
Et parkeringsgebyr ilegges når skiltforskriften, vegtrafikkloven eller trafikkreglene brytes ved mindre trafikkforseelser. For eksempel hvis du parkerer der det er skiltet parkeringsforbud, stanseforbud eller parkering på fortau, gangfelt eller lignende.

Parkeringsgebyret er hjemlet i forskrift om offentlig parkeringsgebyr. I forskriften bestemmes også størrelsen på gebyret som fra 01.01.2017 er på kr. 900,-

Kontrollsanksjon
En kontrollsanksjon ilegges på parkeringsområder med kontroll. De ilegges som følge av manglende betaling, utgått parkeringstid, manglende parkeringstillatelse, plassering av kjøretøy, og andre brudd på bestemmelsene i forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer (parkeringsforskriften).

Kontrollsanksjon er det som før var tilleggsavgift og kontrollavgift, som nå er samlet i parkeringsforskriften. I forskriften bestemmes også størrelsen på sanksjonen som fra 01.01.2017 er:

Kontrollsanksjon høy sats: kr. 900,-
Dersom du parkerer på reservert plass for forflytningshemmede uten tillatelse (HC-bevis).

Kontrollsanksjon normal sats: kr. 600,-
Dersom du bryter andre vilkår som manglende betaling, parkering lengre enn tillatt makstid, parkerer på reservert plass eller utenfor oppmerking.

Kontrollsanksjon lav sats: kr. 300,-
Dersom du bryter vilkår som krav til dokumentasjon på steder med gratis parkering, for eksempel om du glemmer å trekke billett.

Er du uenig i ileggelse av parkeringsbot?

Har du fått parkeringsgebyr eller kontrollsanksjon og er uenig i ileggelsen, må du sende inn skriftlig klage til kommunen innen tre uker etter ileggelsen.

Bruk gjerne vårt elektroniske klageskjema. Klage på parkeringsbot 
Eller send e-post til postmottak@frogn.kommune.no,
eller brev til Frogn kommune, postboks 10, 1441 Drøbak.

Viktig! Dersom det gjelder et parkeringsgebyr, må gebyret betales innen forfall. Er parkeringsgebyret ikke betalt innen fristen, forhøyes det med 50 prosent. Dette gjelder selv om det er sendt inn klage. Hvis du får medhold i klagen, vil parkeringsgebyret bli tilbakebetalt.

Kommunens behandling av klagen

Parkeringsgebyr:
Kommunen behandler klagen så snart som mulig. Dersom du får medhold i klagen vil parkeringsgebyret ettergis. Opprettholder kommunen ileggelsen, kan avgjørelsen påklages til Tingretten.

Ønsker du å påklage kommunens avgjørelse, må du sende skriftlig klage til kommunen innen tre uker. Kommunen oversender deretter klagen din til Tingretten. Klagen sendes til postmottak@frogn.kommune.no eller til Frogn kommune, postboks 10, 1441 Drøbak.

Husk! Parkeringsgebyret må betales innen forfall, selv om det påklages.

 

Kontrollsanksjon
Kommunen behandler klagen så snart som mulig og senest innen åtte uker. Dersom du får medhold i klagen vil kontrollsanksjonen ettergis. Opprettholder kommunen ileggelsen, kan avgjørelsen påklages til Parkeringsklagenemda.

Frist for å klage kommunens avgjørelse er ett år, men dersom du ikke har fremsatt klagen din til Parkeringsklagenemda innen tre uker etter kommunens avgjørelse, må du likevel betale sanksjonen. Gir Parkeringsklagenemda deg medhold, vil sanksjonen ettergis.

Lover og regelverk

Forvaltningsloven

Vegtrafikkloven

Skiltforskriften

Trafikkreglene

Forskrift om offentlig parkeringsgebyr

Forskrift om vilkårsparkering