Parkering i Drøbak

Innhold

På grunn av stor trafikk og få parkeringsmuligheter er det innført parkeringsavgift over store deler av Drøbak sentrum.  

Publikum må forholde seg til de retningslinjer som er fastsatt for parkering. På steder som ikke er avmerket for parkering, men hvor dette vil være til hinder for fri ferdsel eller fremkommelighet for utrykningsbiler, vil det heller ikke være anledning til å parkere. 

Ikke parkering på Hamborgstranda eller i Badehusgata fra 03.01.17!

Fra 03.01.17 vil de kommunale parkeringsplassene på Hamborgstranda og i Badehusgata utgå på grunn av utbygging av Lehmannsbrygga. Hamborgstranda vil benyttes som midlertidig snuplass for buss. Arbeidet er forventet å ta 18 måneder.

Mer informasjon her.

En del husstander innenfor dette området har ikke egen oppstillingsplass til bil og er avhengig av offentlige plasser. For å redusere kostnadene ved denne innføringen, er det mulig å kjøpe parkeringskort for fastboende, næringsdrivende og andre interesserte. Det er kun mulig å kjøpe ett parkeringskort per husstand, men flere bilnummer kan være registrert på ett og samme kort. Det blir ikke øremerket faste plasser. Kjøpere av tjenesten må finne plass der det til enhver tid er ledig.

På Bankløkka i Drøbak er det fri parkering de første to timene av parkeringstiden. Det er ellers satt opp betalingsautomater med nærmere beskrivelse av varighet og pris for tjenesten. Dersom dette ikke overholdes vil det bli ilagt gebyr og tilleggsavgift.

 

PARKERINGSGEBYR I DRØBAK 2014              2015            2016             2017    
Årskort fastboende 5 500 5 665        5 835   6 010
Årskort næringsdrivende og andre                                 9 500   9 785  10 079 10 381
Timesparkering i Drøbak      30        31          32           33

 Årsavgiften er utgangspunkt for månedsleie.

Ved problemer med parkeringsautomatene – kontakt parkeringsvakten på telefon  415 31 395. 

Personer med forflytningsproblemer som trenger parkering kan søke om parkeringstillatelse. Kommunen er forpliktet til å sørge for denne tjenesten. Samferdelsdepartementet har med virkning fra november 1999 fastsatt ny «forskrift om parkering om forflytningshemmede» noe som medfører strengere tildelingskriterier. Forskriften medfører visse faktiske endringer, bl.a. at stønad fra folketrygden til bil ikke lenger gir automatisk p-tillatelse. Parkeringstillatelsen kan benyttes på offentlige avgiftsbelagte parkeringsplasser uten å betale avgift også utover maksimaltiden og på steder der det er innført boligsoneparkering. Gjelder også ved parkering i utlandet i den utstrekning det enkelte land fastsetter. Dersom det på de oppgitte parkeringssteder ikke er avgiftsparkering, tidsbegrenset parkering, boligsone-parkering eller p-plass reservert for målgruppen, gir p-tillatelse ikke praktisk parkeringslette, og p-tillatelse skal ikke utstedes.

Problemer med å bære hører ikke til de ting som i seg selv vil gi parkeringstillatelse. Parkeringskortet må alltid ligge godt synlig i bilens frontrute og er kun gyldig for den person kortet er registrert på. Parkeringskortet gir ikke mulighet til å parkere i strid med vanlige trafikkregler og parkeringsskilt. Den som søker må angi særlige behov på de steder vedkommende parkerer. Sporadiske behov som f.eks. tannlege, og generelle behov for parkering ved innkjøp o.l. gir normalt ikke grunnlag for tildeling av p-tillatelse. Legeerklæringen er kun det medisinske grunnlaget for å vurdere behovet for parkeringstillatelse.

Det er i selve søknaden at De må få fram opplysninger som tilsier at De har et særlig behov for parkeringslettelse.

For mer informasjon og søknadsskjema, kontakt Servicetorget på tlf. 64 90 60 00 / 64 90 62 00

Ansvarlig: Søknadskontoret for helse og omsorg Postadresse: Postboks 10, 1441 Drøbak Telefon: 64 90 62 00 Besøksadresse: Søknadskontoret for helse og omsorg holder til i Grande sykehjem, Sorenskriver Ellefsensvei 28 i Drøbak.

Telefaks: 64 93 48 38 Vedlegg til søknaden:  Legeattest og et passfoto av brukeren. 

Ved ilagt parkeringsbot må gebyr og tilleggsavgift betales innen fristen selv om det framsettes klage. Betaling av gebyr og tilleggsavgift skal skje innen 3 uker fra ileggelsesdagen. Er tilleggsavgiften eller gebyret ikke betalt innen 3 uker etter at det er ilagt, forhøyes tilleggsavgiften/gebyret med 50 %. Både eier og fører er ansvarlig for gebyr og tilleggsavgift. Etter veitrafikklovens § 38 kan kommunen selge kjøretøyet til dekning av beløpet. Gebyr og tilleggsavgift kan også inndrives ved utlegg.

Ønsker du å klage på parkeringsboten, må du sende en skriftlig klage til postmottak@frogn.kommune.no, eller til Frogn kommune, postboks 10, 1441 Drøbak. Klagen må sendes innen tre uker etter ileggelsesdato. Det kreves kopi av betalt gebyr og eventuelt tilleggsavgift.

Etter klagefristen kan klagen kun behandles dersom

  • forsinket klage ikke kan bebreides klageren
  • det av særlige grunner er rimelig at klage likevel blir behandlet

Klage på avslag

Dersom du ikke får medhold i din klage hos kommunen, kan du sende klage til Parkeringsklagenemda.

Behandling av klagen

Kommunen har plikt til å behandle klagen så snart som mulig. Dersom kommunen ikke kan avgjøre saken og gi svar innen en måned, skal du ha et foreløpig svarbrev om dette, med opplysninger om når det antas at du får et vedtak, jamfør forvaltningsloven § 11a.

Betal uansett!

Du må betale parkeringsgebyret eller tilleggsavgiften innen fristen, selv om du sender inn klage. Gebyret/tilleggsavgiften forhøyes med 50 % dersom du ikke overholder betalingsfristen, jamfør forskrift om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr § 15.

Fører og eier er solidarisk ansvarlig for betalingen

Ileggelsen er sikret ved panterett i kjøretøyet, og er tvangsgrunnlag for utlegg hos bilfører/bileier, jamfør vegtrafikklovens § 38.

 

Forvaltningsloven

Vegtrafikkloven

Skiltforskriften

Trafikkreglene

Forskrift om offentlig parkering og parkeringsregulering