Kommunal veidrift

Innhold

Kommunal veidrift

Ansvaret for kommunale veier ligger hos enhet for teknisk drift og forvaltning. Det kommunale veinettet består av veier, grøfter, fortau, gang/sykkelstier, veibelysning, skilt, parkeringsplasser og havneområder.

Vegetasjon langs vei og trafikksikkerhet

Les her om ditt ansvar for trafikksikkerheten som eier av eiendom med vegetasjon langs vei.

Er du usikker på om veien er kommunal? Sjekk på kommunekartet, klikk på Frognlogoen øverst til venstre og kryss av for "Veikategori". Fylkesveier er oransje, kommunale veier er gule og private veier er lysegule. 

Eller du kan ta kontakt med servicetorget på tlf. 64 90 60 00.

Kommunekartet

Er det en fylkesvei

Er det problemer med fylkesvei (snøbrøyting, strøing, buss-skur etc.), ta kontakt med Viken fylkeskommune på tlf. 32 30 00 00. Eller e-post: post@viken.no

Feilmelding om veilys skal meldes direkte til entreprenøren (Otera) på denne lenken:  Feil på veilys

Kommunal veidrift

Kommunal veidrift består av følgende arbeidsområder:

 • Drift og vedlikehold av eksisterende kommunalt veinett i Frogn kommune.
 • Vintervedlikehold av kommunale veier:
  • Brøyting skal starte så snart det er kommet 5-10 cm snø. Veiene skal normalt være brøytet 5-6 timer etter at grensen på 5-10 cm snø er nådd (med forbehold om kontinuerlig snøvær).
  • Når forholdene tilsier brøyting og strøing skal dette utføres inntil veiene er farbare.
  • Fortau og gangveier skal brøytes og strøs så godt at fotgjengere ikke velger å gå i veibanen.
 • I sommerhalvåret lappes de kommunale veiene sonevis for hull 1-2 ganger i året. Trafikkfarlige hull utbedres fortløpende.
 • Vårfeiing av kommunale veier, fortau, plasser, gang- og sykkelveier for sand og grus foretas innen 17. mai.
 • Innmeldte mørke lamper (veibelysning) byttes normalt innen 4 uker i høst-/vinterhalvåret.
 • Parkering og parkeringskontroll.
 • Skilting.

 

Veidriften forutsetter at:

 • Parkering må foregå på en slik måte at veiarbeid (inkl. snøbrøyting) ikke hindres.
 • Brukere melder fra om veiproblemer (slik som hull, hindringer i kjørebanen og feil ved gate- og veibelysning) så snart som mulig.
 • Trær, busker, hekker og gjerder som står langs offentlig vei skal tåle belastningen av snø etter brøytingen.
 • Naboer til kommunale veier må akseptere at det blir lagt igjen snø på tilstøtende eiendommer og innkjørsler. Dette er normal praksis over hele landet.
 • Brøyting og snørydding i innkjørsler er den enkeltes ansvar.
 • Under normale værforhold kan trafikantene forvente god framkommelighet.
 • Under vanskelige værforhold må trafikantene regne med redusert framkommelighet i kortere eller  lengre perioder.

Frogn kommune har en vedtatt standard for vedlikehold av det kommunale veinettet. Tiltak blir gjort på grunnlag av denne standarden i kombinasjon med de erfaringene driftsavdelingen sitter inne med.

Vintervedlikehold av kommunale veier utføres etter en oppsatt prioriteringsliste (brøyteliste). Første prioritet har hovedveier med kollektivtransport.

Tiltak slik som siktutbedring, drenering, rengjøring, sikringskanter, asfaltlapping, kantklipping etc. vil bli gjennomført etter prioriteringer gjort av kommunalteknisk enhet.

For spørsmål/henvendelser om veivedlikehold, kontakt servicetorget, 64 90 60 00, som videreformidler henvendelsen.

Åpningstid: 08.00 – 16.00 (vintertid), 08.00 – 15.30 (sommertid)

Etter klokken 15.00 mobiltelefon: 415 31 399

 

Vegtrafikkloven

Plan- og bygningsloven

Grannelova

Forvaltningsloven