Tilknytning til kommunalt vann og avløp

Innhold

Tilknytning til kommunalt vann og avløp

For å bli koblet til kommunens offentlige vann- og avløpsanlegg må du søke kommunen om tilknytning. Ansvaret for kommunalt vann og avløp ligger hos enhet for teknisk drift og forvaltning. Det kan gjelde for nye byggetiltak eller hvis du har fått pålegg om tilknytning etter plan- og bygningslovens regler. Som abonnent er du ansvarlig for at ditt private vann- og avløpsanlegg (slik som stikkledninger og utstyr på utsiden av husveggen som knyttes til det offentlige anlegget) er i forskriftsmessig stand. Kommunen har ansvar for å bygge, drifte og vedlikeholde det kommunale vann- og avløpsanlegget.

Du skal få informasjon i rimelig tid hvis det skjer planlagte stopp i vannforsyningen eller avløpshåndteringen på grunn av arbeider på kommunale ledninger. Drikkevannet skal oppfylle bestemte krav til kvalitet (drikkevannsforskriften). Vanntrykket skal være minst 2 bar ved tilknytningspunktet på den kommunale vannledningen. Du skal få varsel fra kommunen hvis det skjer vesentlige endringer i vanntrykk eller vannkvalitet. Under vannmangel eller når andre forhold krever det, kan kommunen innføre restriksjoner på vannforbruk til spesielle formål, for eksempel hagevanning.

Søknad om sanitærabonement

Drop-in på Servicetorget hver onsdag mellom 09.00 - 14.00, for spørsmål angående kommunalt vann og avløp.

Kommunestryret vedtok den 07.12.15 VA-norm for Frogn kommune, den har tilbakevirkende kraft og gjelder fra 01.01.15.

VA-norm for Frogn eller va-norm.no

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp - administrative bestemmelser

Informasjon om kommunalt vann

Informasjon om kommunalt avløp

Lokal forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Frogn kommune

GEBYRSATSER FOR AVLØP - inklusiv mva.

2018                        2019                2020                    2021                   
Eiendom med vannmåler         
Kroner per m3     25,64       24,45      24,45      25,06
Fast avgift, kroner per år (Fordeles på fire terminer fra 2018)   886,25  893,75  893,75    916,25
Eiendom uten vannmåler        
Helårsbolig etter klasse, kroner per år (inklusiv mva.)        
Klasse 1 (opp til 60 m2) 1 282,50                 1 222,50       1 222,50             

 1 252,50

Klasse 2 (60-140 m2) 5 127,50 4 890 4 890   5 012,50
Klasse 3 (141 m2 og oppover) 7 691,25 7 335 7 335  7 518,75

Fritidsbolig etter klasse, kroner per år (inklusiv mva.)

       
Klasse 1 (opp til 60 m2)   733,75    818,75    818,75     838,75
Klasse 2 (60-140 m2) 3 435 3 276,25                 3 276,25  3 357,50
Klasse 3 (141 m2 og oppover) 5 153,75 4 915 4 915  5 037,50
Tilknytningavgifter (inklusiv mva.)        
Tilknytningsavgift - vanlig sats 62 500 62 500 62 500 50 000
Tilknytningsavgift - lav stas * 43 750 37 500 37 500 37 500

* = Forutsetter forutgående konkret skriftlig avtale om lav sats med kommunen, der privat part finansierer utbygging av felles infrastruktur som skal eies av kommunen. Bare eiendommer som omfattes av slik avtale før det gis igangsettelsestillatelse fpr aktuelle infrastruktur, kan få slik lav sats.

Lokal forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Frogn kommune

GEBYRSATSER FOR VANN  - inklusiv mva. 2018 2019  2020                        2021     
Eiendom med vannmåler        
Kroner per m3     12,94   14,59   14,59      16,34
Fast avgift, kroner per år (fordeles på fire terminer fra 2018)    813,75 1 000 1 000  1 120
Eiendom uten vannmåler        
Helårsbolig etter klasse, kroner per år         
Manuell håndtering av vannmåler ** - -  2 500  2 800
Klasse 1 (opp til 60 m2)    647,50    685    685     767,50
Klasse 2 (60-140 m2) 2 587,50 2 917,50 2 917,50  3 267,50
Klasse 3 (141 m2 og oppover) 4 463,75 5 032,50 5 032,50  5 636,25
Fritidsbolig med vann til yttervegg, kroner per år                647,50    685     685     817,50

Fritidsbolig med innlagt vann, kroner per år 

       
Klasse 1 (opp til 60 m2)    433,75   490    490

    548,75

Klasse 2 (60-140 m2) 1 733,75                1 953,75                        1 953,75                2 188,75      
Klasse 3 (141 m2 og oppover) 2 600 2 931,25 2 931,25  3 282,50
Tilknytningsgebyrer        
Tilknytningsgebyr - vanlig sats 85 050 62 500 62 500 50 000
Tilknytningsavgift - lav sats* 45 693,75 37 500 37 500 37 500

* = Forutsetter forutgående konkret skriftlig avtale om lav sats med kommunen, der privat part finansierer utbygging av felles infrastruktur som skal eies av kommunen. Bare eiendommer som omfattes av en slik avtale før det gis igangsettelsestillatelse for aktuelle infrastruktur, kan få slik lav sats.

** = Etter utskifting til fjernavleste vannmålere, vil behandling av vannmålere og avlesning etter tidligere metode medføre merarbeid for kommunen, som  i tråd med selvkostprinsippet må dekkes inn ved gebyr.