Tilknytning til kommunalt vann og avløp

Innhold

Tilknytning til kommunalt vann og avløp

For å bli koblet til kommunens offentlige vann- og avløpsanlegg må du søke kommunen om tilknytning. Ansvaret for kommunalt vann og avløp ligger hos enhet for teknisk drift og forvaltning. Det kan gjelde for nye byggetiltak eller hvis du har fått pålegg om tilknytning etter plan- og bygningslovens regler. Som abonnent er du ansvarlig for at ditt private vann- og avløpsanlegg (slik som stikkledninger og utstyr på utsiden av husveggen som knyttes til det offentlige anlegget) er i forskriftsmessig stand. Kommunen har ansvar for å bygge, drifte og vedlikeholde det kommunale vann- og avløpsanlegget.

Du skal få informasjon i rimelig tid hvis det skjer planlagte stopp i vannforsyningen eller avløpshåndteringen på grunn av arbeider på kommunale ledninger. Drikkevannet skal oppfylle bestemte krav til kvalitet (drikkevannsforskriften). Vanntrykket skal være minst 2 bar ved tilknytningspunktet på den kommunale vannledningen. Du skal få varsel fra kommunen hvis det skjer vesentlige endringer i vanntrykk eller vannkvalitet. Under vannmangel eller når andre forhold krever det, kan kommunen innføre restriksjoner på vannforbruk til spesielle formål, for eksempel hagevanning.

Søknad om sanitærabonement

Drop-in på Servicetorget hver onsdag mellom 09.00 - 14.00, for spørsmål angående kommunalt vann og avløp.

Kommunestryret vedtok den 07.12.15 VA-norm for Frogn kommune, den har tilbakevirkende kraft og gjelder fra 01.01.15.

VA-norm for Frogn eller va-norm.no

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp - administrative bestemmelser

Informasjon om kommunalt vann

Informasjon om kommunalt avløp

Lokal forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Frogn kommune

GEBYRSATSER FOR AVLØP 

2016          2017         2018  2019
Eiendom med vannmåler (inklusiv mva.)        
Kroner per m3 24,96 24,70 25,64     24,45          
Fast avgift, kroner per år (Fordeles på fire terminer fra 2018) 750 790 886,25 893,75
Eiendom uten vannmåler        
Helårsbolig etter klasse, kroner per år (inklusiv mva.)        
Klasse 1 (opp til 60 m2) 1 248,75  1 235         1282,50                1 222,50
Klasse 2 (60-140 m2) 4 992,50  4 937,50 5 127,50 4 890
Klasse 3 (141 m2 og oppover) 7 488,75  7 406,25 7 691,25 7 335

Fritidsbolig etter klasse, kroner per år (inklusiv mva.)

       
Klasse 1 (opp til 60 m2) 836,25 827,50  733,75 818,75
Klasse 2 (60-140 m2) 3 345 3 226,25          3 435 3276,25        
Klasse 3 (141 m2 og oppover) 4 693,75 5 017,50 5 153,75 4 915
Tilknytningsgebyrer (eksklusiv mva.)        
Minste gebyr, < 140 m2 50 000 50 000 50 000 50 000
Tillegg minstegebyr > 140 m2        67       67     67 -
Tilknytningsgebyr per boenhet uten eget gnr. bnr. (eksklusiv mva.)                          
Per m2 bruksareal      321     321    321 -
Tilknytningsavgift, lav sats < 90 m2* 35 405                          29835                        35 405                      30 000                
Tillegg minstegebyr lav sats >90 m2*, tillegg per m2  

       67

     67

    67

-

         

* Fritidsboliger og spredt bebyggelse. Forutsetter avtale med kommunen, der det bygges felles infrastruktur som overdras vederlagsfritt til kommunen. Gjelder ikke ved etablering av nye bolig-/hyttefelt. Gjelder ikke ved ny tilknytning til tidligere etablert infrastruktur eller der enheter endres.

Lokal forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Frogn kommune

GEBYRSATSER FOR VANN   2016              2017     2018 2019
Eiendom med vannmåler (inklusiv mva.)        
Kroner per m3        9,20     10,55          12,94            14,59
Fast avgift, kroner per år (fordeles på fire terminer fra 2018)    693,75    698,75    813,75 1 000 
Eiendom uten vannmåler        
Helårsbolig etter klasse, kroner per år (inklusiv mva.)        
Klasse 1 (opp til 60 m2)     460    527,5    647,5 685
Klasse 2 (60-140 m2)  1 840  2 110  2 587,5 2 917,5
Klasse 3 (141 m2 og oppover) 3 176,25            3 640   4463,75                 5 032,5
Fritidsbolig med vann til yttervegg, kroner per år                 460     527,5    647,5 685

Fritidsbolig med innlagt vann, kroner per år (inklusiv mva.)

       
Klasse 1 (opp til 60 m2)     308,75     353,75    433,75 490
Klasse 2 (60-140 m2)   1 232,5   1 413,75              1 733,75                        1953,75                         
Klasse 3 (141 m2 og oppover)  1 848,75

2 120                     

 2 600 2 931,25
Tilknytningsgebyrer (eksklusiv mva.)        
Minste gebyr, < 140 m2 68 040   68 040 68 040 50 000
Tillegg minstegebyr > 140 m2        78        78       78 -
Tilknytningsgebyr per boenhet uten eget gnr. bnr. (eksklusiv mva.)                   
Per m2 bruksareal      263      263    263 -
Tilknytningsavgift, lav sats < 90 m2* 43 740 36 555 36 555 30 000
Tillegg minstegebyr lav sats > 90 m2*, tillegg per m2

       78

      78           

      78

-

         

* Fritidsboliger og spredt bebyggelse. Forutsetter avtale med kommunen, der det bygges felles infrastruktur som overdras vederlagsfritt til kommunen. Gjelder ikke ved etablering av nye bolig-/hyttefelt. Gjelder ikke ved ny tilknytning til tidligere etablert infrastruktur eller der enheter endres.