Kommunalt vann

Innhold

Vannledningsnettet

Lokal forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Frogn kommune

Alle private brønner som forsyner to eller flere boliger skal registreres hos Mattilsynet! Les mer her!

Kunngjøring om inngått utbygginsavtale i Vårstigen 27 og Elleveien 18! Les avtalen her!

Kunngjøring om inngått utbygginsavtale i Elleveien 16! Les avtalen her!

Kunngjøring om inngått utbygginsavtale i Gulliksbakken 11-13! Les avtalen her!

Om vannledningsnettet i Frogn kommune

Frogn kommune har ansvar for ca. 81 km med vannledninger i bakken rundt om i byen vår. Ansvaret for kommunens oppgaver innen kommunalt vann ligger hos enhet for teknisk drift og forvaltning.  Vi forvalter, utvikler og drifter dette som ledningseier. 

Tilknytning til kommunalt vann og avløp

Drikkevannskvalitet

Vakttelefon

Har du akutte problemer med kommunalt vann eller avløp?
På dagtid (kl. 08:00 – 15:00): Knut Magne Måleng, tlf: 64 90 64 02, mobil: 415 31 325
Etter kl. 15:00: 982 45 579 (Vakttelefon for vann og avløp)

 

Kilde

Kilden til Frogn kommunes vannforsyning er Glitrevann, som ligger i Finnemarka på vestsiden av Oslofjorden. Glitrevann leverer godt og sikkert drikkevann til eierkommunene Drammen, Lier, Nedre Eiker, Røyken, samt Frogn og deler av Sande.


Glitrevannverkets 3 hovedvannkilder er Glitrevannet i Finnemarka, Røysjø i Røysjømarka og Holsfjorden i Sylling. I tillegg finnes to reservevannkilder Setervann i Røyken og Bremsa på Konnerud.


Vanninntaket ligger på dypt vann (minimum 20-30 meter). Dette gjør at vannet holder en konstant lav temperatur på 4-6 °C hele året. Et dypt vanninntak gir også en ekstra beskyttelse i forhold til risiko for forurensninger siden eventuell forurensingen hovedsakelig vil være i de øverste meterne. Glitrevannverkets vannkilder er overflatevann.


Vannbehandlingen ved Glitrevannverket består av siling og desinfeksjon med klor og UV-bestråling før det går ut på ledningsnettet.

Figuren viser drikkevannets reise fra vannkildene til forbrukeren, og forklarer hva som skjer med vannet på reisen.

 

Hvor hardt er vannets mitt, kalkinnhold?


Ved kjøp av oppvaskmaskiner og andre husholdningsartikler dukker ofte spørsmålet om det er behov for avkalking og vannets hardhet opp. Glitre leverer vann med meget lite hardhet og det er ingen risiko for kalkutfelling eller behov for noe avkalking. Glitre har en hardhet på 0,8 dH (tysk hardhetsgrad) og ligger inn under betegnelsen Svært bløtt (ved en hardhet på under 4 dH betegnes vannet som Svært bløtt. En hardhet på 4 – 8 dH er bløtt).   

GEBYRSATSER FOR VANN   2017     2018 2019  2020                       
Eiendom med vannmåler (inklusiv mva.)        
Kroner per m3     10,55           12,94   14,59   14,59
Fast avgift, kroner per år (fordeles på fire terminer fra 2018)    698,75    813,75 1 000 1 000
Eiendom uten vannmåler        
Helårsbolig etter klasse, kroner per år (inklusiv mva.)        
Klasse 1 (opp til 60 m2)    527,50    647,50    685    685
Klasse 2 (60-140 m2)  2 110 2 587,50 2 917,50 2 917,50
Klasse 3 (141 m2 og oppover)  3 640 4 463,75 5 032,50 5 032,50
Fritidsbolig med vann til yttervegg, kroner per år                527,50    647,50    685     685

Fritidsbolig med innlagt vann, kroner per år (inklusiv mva.)

       
Klasse 1 (opp til 60 m2)    353,75    433,75   490    490
Klasse 2 (60-140 m2) 1 413,75          1 733,75                1 953,75                        1 953,75              
Klasse 3 (141 m2 og oppover)

2 120                  

2 600 2 931,25 2 931,25
Tilknytningsgebyrer (eksklusiv mva.)        
Minste gebyr, < 140 m2 68 040 68 040 50 000 50 000
Tillegg minstegebyr > 140 m2      78      78 -  -
Tilknytningsgebyr per boenhet uten eget gnr. bnr. (eksklusiv mva.)                   
Per m2 bruksareal     263   263 -  
Tilknytningsavgift, lav sats < 90 m2* 36 555 36 555 30 000 30 000 
Tillegg minstegebyr lav sats > 90 m2*, tillegg per m2

     78         

    78

-

 -
 Manuell håndtering av selvkost vannmåler**        2 000

* = Forutsetter forutgående konkret skriftlig avtale om lav sats med kommunen, der privat part finansierer utbygging av felles infrastruktur som skal eies av kommunen. Bare eiendommer som omfattes av en slik avtale før det gis igangsettelsestillatelse for aktuelle infrastruktur, kan få slik lav sats.

** = Etter utskifting til fjernavleste vannmålere, vil behandling av vannmålere og avlesning etter tidligere metode medføre merarbeid for kommunen, som må dekkes inn ved gebyr.

GEBYRSATSER FOR AVLØP

2017                             2018                         2019                2020                    
Eiendom med vannmåler (inklusiv mva.)        
Kroner per m3     24,70     25,64       24,45      24,45
Fast avgift, kroner per år (Fordeles på fire terminer fra 2018)    790   886,25  893,75  893,75
Eiendom uten vannmåler        
Helårsbolig etter klasse, kroner per år (inklusiv mva.)        
Klasse 1 (opp til 60 m2) 1 235         1 282,50                 1 222,50       1 222,50             
Klasse 2 (60-140 m2) 4 937,50 5 127,50 4 890 4 890 
Klasse 3 (141 m2 og oppover) 7 406,25 7 691,25 7 335 7 335

Fritidsbolig etter klasse, kroner per år (inklusiv mva.)

       
Klasse 1 (opp til 60 m2)   827,50   733,75    818,75    818,75
Klasse 2 (60-140 m2) 3 226,25    3 435 3 276,25                 3 276,25
Klasse 3 (141 m2 og oppover) 5 017,50 5 153,75 4 915 4 915
Tilknytningsgebyrer (eksklusiv mva.)        
Minste gebyr, < 140 m2 50 000 50 000 50 000 50 000
Tillegg minstegebyr > 140 m2       67       67 - -
Tilknytningsgebyr per boenhet uten eget gnr. bnr. (eksklusiv mva.)                          
Per m2 bruksareal     321     321 - -
Tilknytningsavgift, lav sats < 90 m2* 29 835                        35 405                      30 000                30 000  
Tillegg minstegebyr lav sats >90 m2*, tillegg per m2  

      67

      67

-

-

* = Forutsetter forutgående konkret skriftlig avtale om lav sats med kommunen, der privat part finansierer utbygging av felles infrastruktur som skal eies av kommunen. Bare eiendommer som omfattes av slik avtale før det gis igangsettelsestillatelse fpr aktuelle infrastruktur, kan få slik lav sats.

Informasjon om vannmålere her.

 

Informasjon om vannlekkasjer her.

 

Kommunestryret vedtok den 07.12.15 VA-norm for Frogn kommune, den har tilbakevirkende kraft og gjelder fra 01.01.15.

VA-norm