Har du fått vedtak om tvangsmulkt?

Innhold

Spørsmål om tvangsmulkt fastsatt etter forurensningsloven

Ansvaret for kommunens oppgaver innen avløp i spredt bebyggelse ligger hos enhet for teknisk drift og forvaltning. 

Det er innlagt vann men det foreligger ikke godkjent utslippstillatelse på din eiendom. Pålegg om opprydding i avløpsforhold er sendt og fristen er utgått, kommunen kan ikke se at du har oppfylt pålegget og avløpsløsningen er dermed ikke lovlig.

Kommunen mener det er nødvending å bruke tvangsmulkt for å påse at oppryddingen i avløpsforhold gjennomføres.

I varselet og i vedtaket om tvangsmulkt er det satt en frist for gjennomføring. Du unngår dagsmulkten dersom du sørger for godkjent avløpsløsning innen fristen i vedtaket.

Godkjent avløpsløsning er en gyldig utslippstillatelse og ferdigattest på et renseanlegg for avløpsvann. For fritidseiendommer er det også mulig å koble ut vannet.

For å få utslippstillatelse må du kontakte et godkjent foretak som kan prosjektere, søke om og etablere en avløpsløsning på eiendommen din. For å koble ut vannet må du kontakte en autorisert rørlegger som kobler ut og sender dokumentasjon på dette til kommunen.

Dersom du ønsker å etablere et renseanlegg for avløpet må du kontakte et godkjent foretak som kan søke om tillatelse. På våre hjemmesider kan du finne de vanligste foretakene som benyttes i Frogn. Hør med dem hvem som kan ta et oppdrag som haster. Det skal sendes inn søknad om utslippstillatelse og byggesøknad og etter etablering må det sendes inn ferdigmelding for tiltaket. Dermed er pålegget oppfylt og vedtak om tvangsmulkt frafalles.

Dersom du har en fritidseiendom og ønsker å koble ut vannet må du kontakte en autorisert rørlegger som sender inn dokumentasjon på utført arbeid til kommunen. Du har da en godkjent avløpsløsning og vedtak om tvangsmulkt frafalles. Dersom du senere ønsker å legge inn vann må du søke om utslippstillatelse.

Kontakt et godkjent foretak som kan søke om utslippstillatelse og byggetillatelse. Her finner du de vanligste foretakene som prosjekterer mindre avløpsløsninger i Frogn.

Dersom du er i prosessen med å søke om tillatelse kan du få ansvarlig søker til å kontakte kommunen for å komme til enighet angående ferdigstillelse. Formålet med ileggelse av tvangsmulkt er ikke å gi dagsmulkt, men at det blir opprydding i avløpsforholdene på din eiendom.

Ikke vent til fristen nærmer seg, det kan ta tid å søke og å etablere avløpsanlegg. De fleste foretakene som etablerer mindre avløpsanlegg har mye å gjøre så det svarer seg å starte prosessen med en gang.

Tvangsmulkt er en plikt til å betale et pengebeløp ved overtredelse av loven eller plikter fastsatt med hjemmel i loven. Formålet med tvangsmulkten er at den ansvarlige for den ulovlige tilstanden skal få en økonomisk motivasjon for å etterleve de kravene som er fastsatt.

Tvangsmulkt er ikke straff, og det skal alltid være mulig for den ansvarlige å unngå tvangsmulkten. Tvangsmulkten har virket etter sin hensikt om den ansvarlige innretter seg slik at han ikke må betale.

Formålet med tvangsmulkt er å motivere den ansvarlige økonomisk til å innrette seg etter kommunens pålegg, og tvangsmulkten skal derfor være så stor at den eliminerer de fordeler som den ansvarlige kan ha av overtredelsen.

Formannskapet i Frogn kommune fastsatte den 18.04.12 satser for tvangsmulkt ved brudd på forurensningsloven eller vedtak i medhold av forurensningsloven. Satsen for enkeltpersoner ble satt til 200,- per dag etter fristens utløp inntil godkjent avløpsløsning er på plass.

«Forurensningsloven § 73. (tvangsmulkt ved forhold i strid med loven)

For å sikre at bestemmelsene i denne lov eller vedtak i medhold av loven blir gjennomført, kan forurensningsmyndigheten fatte vedtak om tvangsmulkt til staten.

Tvangsmulkt kan fastsettes når overtredelse av loven eller vedtak i medhold av loven er oppdaget. Tvangsmulkten begynner å løpe dersom den ansvarlige oversitter den frist for retting av forholdet som forurensningsmyndigheten har fastsatt. Tvangsmulkt kan også fastsettes på forhånd og løper da fra eventuell overtredelse tar til. Det kan fastsettes at tvangsmulkten løper så lenge det ulovlige forhold varer, eller at det forfaller for hver overtredelse. Tvangsmulkt fastsettes som løpende mulkt eller engangsmulkt.

Tvangsmulkt ilegges den ansvarlige for overtredelsen. Er overtredelsen skjedd på vegne av et selskap eller en annen sammenslutning, en stiftelse, en kommune, fylkeskommune eller annen offentlig innretning, skal tvangsmulkten vanligvis pålegges virksomheten som sådan. Er overtredelsen skjedd på vegne av en beredskapsorganisasjon opprettet etter § 42, kan tvangsmulkten pålegges de deltagende selskaper.»

Nei, tvangsmulkten inndrives av Statens Innkrevingssentral og tilfaller staten.

 

Informasjon om avløp i spredt bebyggelse.