Avløp i spredt bebyggelse

Innhold

Hva er avløp i spredt bebyggelse?

Med avløp i spredt bebyggelse menes utslipp av sanitært avløpsvann til renseanlegg fra hus eller hytte som ikke er tilknyttet offentlig avløp.

I henhold til sonekartet, som er vedtatt sammen med lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, er alt unntatt sone 1 i spredt bebyggelse. Eiendommer i sone 1, Drøbak rensedistrikt, blir pålagt å knytte seg til offentlige vann- og avløpsledninger. Eiendommer utenfor Drøbak rensedistrikt, med innlagt vann, må ha godkjent privat avløpsløsning.

Rensedistrikt og sonekart

Hvorfor må vi rense avløpsvannet?

EUs rammedirektiv for vann (Vanndirektivet) fra 2000, implementert i norsk rett fra 1. januar 2007 ved forskrift om rammer for vannforvaltningen (Vannforskriften) krever at tilstanden i overflatevann (kystvann, brakkvann og ferskvann) og grunnvann skal beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på at vannforekomstene minst skal ha god økologisk og god kjemisk tilstand innen utgangen av 2021.

I en rapport fra 2014 vises det at vannkvaliteten i 15 av 16 undersøkte vannforekomster klassifiseres som moderat eller dårligere. Kilder til forurensning er i hovedsak fra landbruk og avløp i spredt bebyggelse.

For å nå målsetningen må det settes i verk tiltak for alle forurensningskilder som påvirker vannforekomstene.

Staten har forpliktet Norge til å følge opp arbeidet som skal gjennomføres med nedbørfeltene som viktigste enhet. Dette medfører behov for vassdragssamarbeid på tvers av administrative grenser der dette er nødvendig.

I tråd med myndighetsfordelingen i Norge er nasjonale og regionale myndigheter opptatt av sterk kommunalt engasjement og eierskap til prosessen med karakterisering og tiltaksplanlegging for vannforekomstene. Det er etablert et interkommunalt prosjektarbeid om vannområdene. Frogn kommune er med i tre ulike vannområder.

 

EUs rammedirektiv for vann

Forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften), trådte i kraft 1.1.2007, og gjennomfører EUs rammedirektiv for vann (Vanndirektivet) i norsk rett.

Vanndirektivet ble gjort gjeldende for medlemsstatene i EU fra 22. desember 2000. For Norge ble direktivet innlemmet i EØS-avtalen med virkning fra 1. mai 2009. Vannforskriften er den norske gjennomføringen av vanndirektivet.

Med vanndirektivet signaliseres en ny helhetlig og økosystembasert forvaltning av alt vann i Norge og resten av Europa. Vannet skal forvaltes som en helhet fra fjell til fjord, dvs. at det er de naturgitte grensene for nedbørfeltene og tilhørende kystområder som skal danne forvaltningsgrensene. Overflatevann, grunnvann og kystvann skal ses i sammenheng. Forvaltning av vannmengder, vannkvalitet og økologi i vann skal ses under ett. Dette forutsetter samordning mellom de ulike sektorer som bruker og påvirker vann, og deres respektive myndigheter.

 

Vannregion Glomma

Vannregion Glomma består av 101 kommuner og 9 fylker som ligger helt eller delvis innenfor vannregionen . Totalt er det registrert 2369 vannforekomster i vannregion Glomma. Disse er fordelt på 12 vannområder.

Frogn har 19 vannforekomster fordelt på tre vannområder. Frogn er dermed deltager i tre interkommunale samarbeidsprosjekter for å oppfylle kommunens forpliktelser etter direktivet. PURA - Vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget, Morsa og Indre Oslofjord Vest.

God kjemisk og økologisk tilstand for vannkvalitet skal nås innen 2021 for alle vannområdene Frogn kommune deltar i.

Vannregion Glomma

 

Vannområde PURA

I forbindelse med implementering av EUs rammedirektiv for vannressurser er PURA-prosjektet etablert for ”Vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget”. Vannområdet omfatter for Frogn områdene som drenerer mot Bunnefjorden, inkludert Årungen.

Pura

 

Vannområde Morsa

Frogn kommune har ikke vært deltager i Morsa fra starten, men vannområdet Hølenvassdraget ble i fra 1. januar 2011 en del av Morsa og Frogn kommune gikk da inn i dette samarbeidet.

Morsa

 

Vannområde Indre Oslofjord Vest

Indre Oslofjord Vest omfatter for Frogn områdene om drenerer til Oslofjorden fra
terskelen i drøbakssundet og til Nesodden grense.

IOV

 

Vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg og liknende, som føres innendørs gjennom rør eller ledninger. Dette gjelder også hageslanger og regnvann som ledes gjennom takrenne og inn i bygningen, når disse brukes til aktiv oppfylling av innvendig tank.

Én innvendig fast montert tank på inntil 25 liter går ikke under begrepet innlagt vann. Det er mengden vann man bærer inn som bestemmer om utslippet kan føre til skadelige utslipp siden innvendige tanker ofte er knyttet til aktiviteter som dusjing og oppvask. 25 liter er derfor satt som et skjønnsmessig volum.

Hvordan velge riktig avløpsløsning?

Grunnforholdene på eiendommen og avstand til ulike brukerinteresserr (bl.a. drikkevann, rekreasjon og jordvanning) bestemmer hvilken avløpsløsning man bør velge og hvor anlegget kan plasseres. Avløpsanlegget og utslippet må ikke bli til ulempe for omgivelsene. Du må kontakte et fagkyndig firma som kan gjennomføre eventuelle grunnundersøkelser, prosjektere anlegget og sende inn søknaden om utslippstillatelse (og byggetillatelse). Begge søknadene behandles ved avdeling for miljø og forvaltning, vi kan også gi veiledning underveis.

Her finner du rammeplan for ditt område dersom det er vedtatt rammeplan for avløp. Rammeplaner

Trenger jeg utslippstillatelse?

Dersom du har en bolig, eller fritidsbolig med innlagt vann (hele, eller deler av året), trenger du utslippstillatelse. Tillatelsen skal være i henhold til gjeldende lover og regler i forurensningsloven, forurensningsforskriften og lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg.

Hvordan søke om utslippstillatelse?

Ta kontakt med et foretak som kan anbefale egnet renseløsning på din eiendom, foretaket skal sende inn søknad om utslippstillatelse og byggetillatelse. Nedenfor er en liste over vanlige foretak som driver med mindre renseanlegg i Frogn kommune (dette er ingen anbefaling, kommunen er ikke ansvarlig for kvaliteten på firmaene på denne listen).

Foretak E-postadresse Telefonnummer
Alternativ Avløpsbehandling AS                    rolf@aab.no 400 01 776
August Norge AS post@augustnorge.no 69 22 33 22
Bernt Skurdal bskurd@broadpark.no 64 93 92 46, 922 60 993
Espen Solvik og Zeppo-Deco AS solvik.myrene@online.no 908 68 994
Imer AS - Arne Gerhardsen arne@gerhardsen.com 982 55 862
Ingeniørtjenester AS post@ingeniortjenester.no 37 15 39 90
Knut Erikstad knut.erikstad@online.no 908 80 077
Knut Kvarme kn-kvarm@online.no 64 94 11 90
Komplett Rørservice AS thomas@krs.as 22 38 06 00
Odin Miljø AS epost@odin-maskin.no 69 36 17 70
Ski Rørleggerbedrift AS  skiror@online.no 64 94 30 90, 900 74 420                                              
Tage V. Jensen tage.v.jensen@jensenror.no 900 16 273
Nibio post@nibio.no 03 246, 406 04 100
Asplan Viak AS aas@asplanviak.no 417 99 417

Sweco Norge AS

post@sweco.no 67 12 80 00
Multiconsult AS multiconsult@multiconsult.no         21 58 50 00

 

Hvor finnes skjemaene som skal fylles ut?

Pdf-skjema for søknad om utslippstillatelser:

Søknad og rapport

Elektronisk skjema for utslippstillatelse kommer.

Klikk her for byggesøknad

Foretaket som er ansvarlig søker finner byggesaksskjemaer på Direktoratet for byggkvalitet sine hjemmesider DiBk

Kan jeg søke om utslippstillatelse selv?

I byggesøknaden må man søke om ansvarsretter og dermed ha de rette kvalifikasjonene som kreves etter Plan- og bygningsloven. I utslippssøknaden må man ha faglig medhjelper.

Hvor mye koster en utslippstillatelse fra kommunen?

Gebyroversikt for saksbehandlingsgebyrer og løpende utgifter knyttet til mindre avløpsanlegg ligger under gebyrer lenger ned på siden.

Gebyrforskriften revideres!

Hvem er ansvarlig for forurensning på eiendommen?

Eier av eiendommen er ansvarlig for forurensning som skjer på egen eiendom.

Hvem er ansvarlig dersom renseanlegget ikke virker, eller ikke renser tilfredsstillende?

Eier av anlegget er ansvarlig og må i de tilfeller der det er feil på anlegget kontakte servicepersonell. Kommunen forholder seg til eier av eiendommen/anlegget når byggeperioden er ferdig (ferdigattest er utstedt).

Rammeplaner

Godkjente rammeplaner

Jeg har fått pålegg om opprydding i avløpsforhold på min eiendom, hva gjør jeg?

Ta kontakt med egnet foretak som kan søke utslippstillatelse, prosjektere anlegget og utføre gravearbeidet. En liste over vanlige foretak som driver med renseanlegg i Frogn kommune ligger under overskriften ovenfor som heter "utslippstillatelse" (dette er ingen anbefaling, kommunen er ikke ansvarlig for kvaliteten på firmaene på denne listen).

Dersom du er usikker, ta kontakt med oss via sentralbordet 64 90 60 00.

Hvem får pålegg?

Vi på Miljø og forvaltning jobber kontinuerlig med opprydding i avløpsforhold i spredt bebyggelse i Frogn kommune. Vi tar for oss område for område og sender ut pålegg om opprydding. Alle boliger, og alle hytter som har innlagt vann, og som ikke har godkjent renseanlegg får pålegg om å rydde opp i sine avløpsforhold.

Jeg klarer ikke å overholde fristen for innsending av søknad om utslippstillatelse, hva kan jeg gjøre?

Om du trenger utsettelser er det beste du kan gjøre å ta kontakt med oss på Miljø og forvaltning. Som regel er det en smal sak å få utsatt frist for innsending av søknad.

Jeg klarer ikke å overholde frist for gjennomføring av tiltaket, hva gjør jeg?

Kontakt oss på Miljø og forvaltning, man kan søke om utsatt frist for gjennomføring dersom man har grunn til det. Vi ønsker å minimere forurensning og vi bistår så langt det er mulig innenfor lovverket.

Vi er glade for å få inn meldinger i god tid dersom det blir vanskelig å overholde fristen, da slipper vi å bruke tid på å purre og eventuelt sende varsel om tvangsmulkt.

Har du fått varsel eller vedtak om tvangsmulkt, les her.

 Hvorfor har kommunen tilsyn med mitt renseanlegg?

Kommunen er lokal forurensningsmyndighet etter forurensningsforskriftens kapittel 12 og skal føre tilsyn med at bestemmelser og vedtak i dette kapittelet følges.

Hvorfor må vi både ha en serviceavtale og et tilsyn?

Serviceavtale og tilsyn er to forskjellige ting. Kommunen krever at alle godkjente anlegg har en serviceavtale, dette for at servicepersonell jevnlig skal ha service på anlegget. Det inkluderer etterfylling av kjemikalier og ettersyn på at elektroniske enheter på anleggene fungerer som de skal. Dette betales direkte til de dere har underskrevet serviceavtalen med. Dette er hjemlet i Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg § 9.

Kommunen er pålagt gjennom Forurensningsloven å føre tilsyn med godkjente renseanlegg. Dette er et ledd i å kontrollere at renseanleggene renser slik de skal, at servicepersonell gjør jobben sin, at anleggseiere bruker anleggene slik det er anbefalt og ved første gangs tilsyn, at anlegget er bygget i henhold til tillatelsen. Frogn kommune er altså pålagt å drive tilsyn etter kapittel 12 i forurensningsforskriftens § 12-2. Viser også til Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg § 9 og i lokal forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll/tilsyn av mindre avløpsanlegg § 5.

Lokal forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll/tilsyn av mindre avløpsanlegg revideres i 2016!

Hvorfor betaler vi hvert år når vi ikke får tilsyn hvert år og hvordan bestemmes tilsynsgebyret?

Slik tilsynet fungerer i Frogn kommune faktureres alle med godkjent renseanlegg en årlig delsum for tilsyn. Tilsynet skal i utgangspunktet være hvert 3.-5. år, avhengig av type anlegg.

Summen som betales i det årlige tilsynet er basert på kostnadene det er for oss å drive med tilsyn jamfør Forurensningsloven § 52a. Vi har ikke anledning til å tjene penger på tilsyn, da tilsyn er et selvkostområde. Om vi ett år går i overskudd, må vi de neste årene sette ned tilsynsavgiften. Dette regnskapet ettersees og justeres hvert år.

Hva betaler vi for?

Tilsynsgebyret er uavhengig av hvilke tilsynsoppgaver som er utført inneværende år og finansierer alt kommunalt arbeid for å hindre forurensning fra små avløpsanlegg, bl.a.:


• besøk på anlegget med prøvetaking og analyse av vannprøver og kontroll av utslippspunkt
• kontroll av avløpsanlegget ved tømming
• oppfølging av servicerapporter
• analyse av vannprøver fra lokale vannkilder og vassdrag
• rapportering til nasjonale myndigheter
• oppfølging av anlegg som ikke fungerer slik de skal
• innspill til kommunale eller private oppryddingsplaner med felles eller enkle anlegg

Hvorfor følger ikke kommunen opp de som ikke har godkjent renseanlegg heller?

Vi på Miljø og forvaltning jobber kontinuerlig med de områdene og de eiendommene som ikke har godkjente avløpsløsninger. Vi har runder der vi sender ut pålegg men kan ikke ta for oss alle på en gang, vi skal ha kapasitet til å ta i mot henvendelser, søknader, dispensasjoner og klager.

Hvem utfører tilsynet?

Vi på Miljø og forvaltning har ansvar for tilsynsordningen på godkjente, mindre avløpsanlegg i Frogn kommune. Her er rapporten etter kommunens første tilsynsrunde som ble gjennomført i perioden 2012 til 2014.

Tilsynsrapport 2012-2014

 

Det er ikke klageadgang på gebyrregulativet, men om man søker om nedsatt eller fritak av gebyr og får vedtak om avslag, kan man klage på avslaget til Fylkesmannen. Klagen sendes til den enheten som fattet vedtaket og oversendes (av kommunen) deretter til Fylkesmannen.

 

Informasjonsskriv om tilsyn her.

Hva koster en utslippstillatelse?
Saksbehandlingsgebyr Inntil 15 PE   Over 15 PE Inntil 15 PE    Over 15 PE    
  2016 2016            2017  2017
         
Søknad om utslippstillatelse i samsvar med rammeplan og lokal forskrift                  7 936  ---  8 174  
Søknad om utslippstillatelse som fraviker rammeplan 11 904  --- 12 261  
Søknad om utslippstillatelse i samsvar med lokal forskrift 10 577  --- 10 894  
Søknad om utslippstillatelse som fraviker lokal forskrift 15 871  --- 16 347  
Søknad om utslippstillatelse over 15 PE, grunnbeløp  --- 15 871 --- 16 347
Tillegg per 5 PE utover 15 PE  ---   1 327 ---  1 367
Mindre endring av utslippstillatelse   3 968   3 968  4 087  4 087
Godkjenning av rammeplaner utført privat: (inntil 40 bo- og hytteenheter)                  13 219             13 219   13 616
For større rammeplaner: tillegg per 20 bo- og hytteenheter   3 311      3 410
Årsgebyr for tilsyn etter forurensningsforskriften     664

     684

   645

   645

 

Byggesakstillatselse ifm. utslippstillatelse                                   Inntil 15 PE        Inntil 15 PE        Over 15 PE   Over 15 PE  
  2016                 2017 2016            2017
         
Byggesak, avløpsanlegg  9 064  9 350 11 950 12 300
Tillegg per 5 PE utover 15 PE  --- ---      330     340
Ansvarsrett for sentralt godkjente foretak  Utgår Utgår  Utgår Utgår
Ansvarsrett for lokal godkjenning av foretak  Utgår Utgår Utgår Utgår
Tilsynsgebyr for alle byggesaker (tilsynskontoret i Follo)               1 050 1 000   2 100  2 000
Hva koster slamtømmingen?

 

 

Gebyrsatser for slamtømming (eksklusive mva.)                2015 2016 2017      
Slamtømming t.o.m. 6 kubikk                 2 248 2 248 2 347
Slamtømming over 6 kubikk 2 872 2 872 2 998
Tømming av gråvannstank 2 248*       2 248*       2 347*

 Slamtømming blir årlig fakturert over fire terminer.

*Tømming av gråvannstanker faktureres med 1/3 årlig.

 

Hva koster tilsynet?
Kontroll og tilsyn, per år                    645,-

 

Hvor kan jeg finne gebyrregulativet?

Gebyrregulativet finnes i Handlingsprogrammet til Frogn Kommune.

Hva betyr selvkost?

Selvkost betyr at kommunen ikke har lov til å tjene eller tape penger på et område, kommunen kan kun fakturere for de faktiske utgiftene, både direkte og indirekte utgifter beregnes.

Kan jeg søke fritak?

Det er åpning i gebyrregulativet for å søke om nedsatt eller fritak av gebyr dersom man mener at gebyret er åpenbart urimelig.

Kan jeg klage på gebyret fra kommunen?

Det er ikke klageadgang på gebyrregulativet, men om man søker om nedsatt eller fritak av gebyr og får vedtak om avslag, kan man klage på avslaget til Fylkesmannen. Klagen sendes til den enheten som fattet vedtaket og oversendes (av kommunen) deretter til Fylkesmannen.

 

Hvordan fungerer kommunens slamtømmeordning?

Slamtømmeordningen gjelder for anlegg hvor utslippet ikke overstiger 50 PE (tilsvarende anlegg med mindre enn 10 boliger eller 14 hytter tilknyttet). Anlegg som omfattes er tette tanker, gråvannsanlegg, minirenseanlegg og alle typer slamavskillere.

Slamtømmeordningen er basert på Frogn kommunes lokale forskrift om tømming av slam. SlamtømmeforskriftenForskriften revideres i 2016!

Tømmefrekvens (jf. § 5 i forskrift om tømming):

  • Tette tanker og liknende fra all bebyggelse, både eiendommer med fast bosetting og fritidsbebyggelse, skal tømmes 1 gang per år.
  • Slamavskillere med videre fra eiendommer med fast bosetting der det foreligger toalett skal tømmes 1 gang per år.
  • Slamavskillere med videre fra fritidsbebyggelse, og eiendommer med fast bosetting uten toalett, skal tømmes 1 gang hvert 3. år.

Aqua Power AS utarbeider egne tømmelister, men tømmer ved forespørsel der det trengs. Da tar anleggseier direkte kontakt med Aqua Power AS (tlf. 22 30 00 37 eller post@aquapower.no) og bestiller tømming.

Varsel om tømming skal sendes til tiltakshaver minimum en uke før tømming (jf. § 6 i forskrift om tømming av slamavskillere).

 

Hvem tømmer?

Kommunen har inngått avtale med Aqua Power AS.

Kan jeg selv bestemme når tanken/renseanlegget skal tømmes?

I slamtømmeforskriften vår er tømmefrekvensen fastsatt. Det vil si at om det er tømming av en tett tank eller minirenseanlegg skal den tømmes minimum en gang i året. Du kan selv bestemme når på året tømmingen skal skje, men om du ikke har bestilt tømming fra Aqua Power AS innen utgangen av august, vil du få tømmevarsel om at de kommer og tømmer på et gitt tidspunkt.

Hvis jeg ønsker å utsette tømmingen til senere, hvor skal jeg henvende meg?

Det er mulig å ta kontakt med Aqua Power AS (tlf. 22 30 00 37) for å endre tidspunktet for tømming. Det er ikke mulig å utsette tømming til året etter. Alle tette tanker og minirenseanlegg skal tømmes én gang i året. Gråvannsanlegg skal tømmes hvert tredje år.

Kan jeg søke fritak?

Det er en åpning i slamtømmeforskriften at kommunen kan, etter særskilt søknad, gi nye anlegg dispensasjon fra disse forskriftene.

Slik det står nå kan vi ikke gi fritak fra tømming med mindre boligen/fritidsboligen rives.

Hvis jeg trenger mer enn en tømming i året, hva gjør jeg da?

Dom du trenger mer enn en tømming er det en fordel å bruke kommunens tømmeordning første gangen og så kan dere velge fritt hvilket tømmefirma du ønsker å bruke, da skal tømmingen også betales direkte til tømmefirma. Dette gjelder også om du bruker Aqua Power AS til å tømme andre gang.

Hvis jeg ønsker å klage på slamtømmerene, hvor gjør jeg det?

Ta kontakt med Aqua Power AS eller Frogn kommune så hjelper vi deg.

Tanken min er ikke tømt, når kommer de for å tømme?

Ta kontakt med Aqua Power AS og spør. De utarbeider egne kjørelister basert på opplysninger fra oss.

Når betaler jeg for tømmingen min?

Fram til nå har gebyr for slamtømming blitt fakturert i fjerde termin og faktura sendt ut i november. Nytt fra og med 2016 vil være at det blir fakturert i fire terminer.

1. termin: januar - mars, forfall 31. mars.

2. termin: april - juni, forfall 30. juni.

3. termin: juli - september, forfall 30. september.

4. termin: oktober - desember, forfall 15. desember.

Årsaken til endringen er at det vil være en bedre fordeling av utgifter og inntekter for kommunen, og at det vil komme innbyggerne til gode da utgiftene blir bedre fordelt, noe mange har ytret ønske om.

Gebyrregulativet finnes i det gjeldende Handlingsprogrammet til Frogn Kommune.

Alle henvendelser som gjelder fakturering av slamtømming sendes skriftlig til slam@frogn.kommune.no

Har du ikke tilgang på e-post, kan skriftlig henvendelse rettes til Frogn kommune, PB 10, 1441 Drøbak.

Ved behov for muntlig avklaring kan henvendelser rettes til enhet for miljø, idrett og kommunalteknikk tirsdager og torsdager mellom 09.00 og 13.00. Benytt telefon 64 90 60 00 (Servicetorget i Frogn kommune).

Jeg er knyttet til et fellesanlegg med mine naboer, hvem belastes for tømmingen?

Eier av den eiendommen som er tilknyttet et fellesanlegg belastes med sin andel, dersom det er en slamavskiller på hver av eiendommene vil alle bli belastet med fullt tømmegebyr.

 Kan jeg klage på gebyret fra kommunen?

Det er ikke klageadgang på gebyrregulativet, men om man søker om nedsatt eller fritak av gebyr og får vedtak om avslag, kan man klage på avslaget til Fylkesmannen. Klagen sendes til den enheten som fattet vedtaket og oversendes (av kommunen) deretter til Fylkesmannen.

Jeg ønsker å klage på saksbehandlingsgebyret.

Det er åpning i gebyrregulativet for å søke om nedsatt gebyr dersom man mener at gebyret er åpenbart urimelig.

Det er ikke klageadgang på gebyrregulativet, men om man søker om nedsatt gebyr og får vedtak om avslag, kan man klage på avslaget til Fylkesmannen. Klagen sendes til den som fattet vedtaket og oversendes av oss til Fylkesmannen.

Jeg ønsker å klage på at naboen har fått utslippstillatelse.

Når en eiendom søker om utslippstillatelse skal alle naboer varsles. Da har man et par uker til å komme med innsigelse. Dette skal tas hensyn til av saksbehandler som behandler utslippstillatelsen. Om det allikevel blir gitt tillatelse vil de som har hatt innsigelser på tiltaket få kopi av tillatelsen, det er tre ukers klagefrist på dette vedtaket.

Jeg ønsker å klage på pålegget om opprydding i avløpsforhold.

Vedtak (pålegget er et vedtak) fattet i henhold til forurensningsforskriften eller Forurensningsloven kan påklages til kommunens klageorgan. Klagen sendes til den som har fattet vedtaket, klagefrist er normalt tre uker etter mottatt brev.

Jeg ønsker å klage på tilsynet.

Tilsynet er ikke et enkeltvedtak som kan påklages, det er lovpålagt kommunen gjennom forurensningsloven, forurensningsforskriften og lokal forskrift om utslipp av mindre avløpsanlegg. Om du har kommentarer til hvordan tilsynet er utført hører vi gjerne fra deg så vi kan bli bedre.

Jeg ønsker å klage på tilsynsgebyret

Tilsynsgebyret er hjemlet i gebyrregulativet og er ikke et enkeltvedtak som kan påklages. I lokal forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll/tilsyn skal gebyret betales årlig. Gebyret beregnes fra samme tidspunkt som utslippstillatelse er gitt.

Jeg ønsker å klage på slamtømmegebyret

Om du har fått feil på fakturaen din, kontakt fakturateamet (ring servicetorget 64 90 60 00). Det skal være minimum én kommunal tømming på tette tanker og minirenseanlegg, dette er uavhengig om tanken er full eller halvfull.

 

Kommunal slamtømming

Forurensningslovens kapittel 4, § 26. (kommunal tømming av slam fra slamavskillere (septiktanker), privet m.v.):

«Kommunen skal sørge for tømming av mindre renseinnretninger som slamavskillere og samlekummer for avslamming av sanitært avløpsvann og overvann. Det samme gjelder for oppsamlingstanker med ubehandlet sanitært avløpsvann.»

 

Forskrift om tømming av slamavskillere, tette tanker mv. § 3. Kommunens plikter:

«Kommunen skal sørge for tømming av slamavskillere, tette tanker mv. som omfattes av denne forskrift. Kommunen kan gi tillatelse til at andre står for tømmingen»

Gebyr for slamtømming

Forurensningsloven § 34. (avfallsgebyr):

«Kommunen skal fastsette gebyrer til dekning av kostnader forbundet med avfallssektoren, herunder innsamling, transport, mottak, oppbevaring, behandling, etterkontroll m.v. Kostnadene skal fullt ut dekkes inn gjennom gebyrene. Med kostnader menes både kapitalkostnader og driftskostnader.»

 

Lokal forskrift om tømming av slamavskillere, tette tanker mv. § 8. Avfallsgebyr:

«Den som omfattes av ordningen plikter å betale gebyr fastlagt av kommunen, jf. forurensningslovens § 34.»

Kontroll/tilsyn av mindre avløpsanlegg

Forurensningsloven § 48. (forurensningsmyndighetens oppgaver):

«Forurensningsmyndigheten skal føre tilsyn med den alminnelige forurensningssituasjon og med forurensninger fra de enkelte kilder. Forurensningsmyndigheten skal også føre tilsyn med håndteringen av avfall.

Forurensningsmyndigheten skal gjennom råd, veiledning og opplysning arbeide for å motvirke forurensninger og avfallsproblemer og se til at reglene i loven og vedtak i medhold av loven blir fulgt.»

 

Forurensningsforskriftens kapittel 12, § 12-2. Forurensningsmyndighet:

«Kommunen er forurensningsmyndighet etter dette kapitlet og fører tilsyn med at bestemmelsene og vedtak fattet i medhold av dette kapitlet følges.»

 

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg § 9. Drift og tilsyn:

«Eier av avløpsanlegget er ansvarlig for drift og vedlikehold. Det skal opprettes skriftlig service- og driftsavtale mellom anleggseier og kompetent fagmiljø. Avtalen skal minimum være i henhold til vedlegg 2. Kopi av avtalen skal sendes til kommunen. Oppfølging av anlegget registreres elektronisk hos kommunen. Kopi av driftsjournal som viser oppfølging av anlegget samt dokumentasjon på at utslippsvannet tilfredsstiller de krav til restutslipp som forskriften stiller skal arkiveres i 5 år og oversendes kommunen på forespørsel. Slamavskillere skal kontrolleres for slammengde ved kontroll og tømmes ved behov. Kommunen fører tilsyn med at denne forskriften følges. Kommunen skal ha adgang til anlegget for prøvetaking og kontroll.»

Tilsynsgebyr

Forurensningsloven § 52a. (gebyrer):

«Forurensningsmyndigheten kan gi forskrift om gebyrer for behandling av tillatelser etter denne lov, eller forskrift fastsatt i medhold av loven, og for kontrolltiltak som gjennomføres for å sikre at loven eller vedtak i medhold av loven blir fulgt. Gebyrene settes slik at de samlet ikke overstiger forurensningsmyndighetens kostnader ved saksbehandlingen eller kontrollordningen.

Gebyret er tvangsgrunnlag for utlegg.»

Forurensningsforskriftens kapittel 11, § 11-4. Kommunale saksbehandlings- og kontrollgebyrer:

«Kommunen kan gi forskrift om gebyrer for egen behandling av eksisterende tillatelser, påslippsvedtak etter § 15A-4, behandling av søknad etter § 12-4, § 13-4 og § 15-4, for saksbehandling etter lokale forskrifter, og for kontrolltiltak som gjennomføres for å sikre at kapittel 11 til 16 eller vedtak i medhold av disse kapitlene blir fulgt. Gebyrene settes slik at de samlet ikke overstiger kommunens kostnader ved saksbehandlingen eller kontrollordningen, jf. forurensningsloven § 52a.»

 

Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll/tilsyn av mindre avløpsanlegg § 5. Kontroll-/tilsynsgebyr:

«Kontrollgebyret betales årlig for alle avløpsanlegg som omfattes av forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg.

Årsgebyret skal beregnes fra samme tidspunkt som søknad om utslippstillatelse eller melding etter lokal forskrift er godkjent. Det kan søkes om utsettelse av betalingsstart ved vesentlig forsinket idriftsettelse. Det kan søkes fritak for anlegg som midlertidig ikke er i drift.»

Drift og service

Forurensningsloven § 24. (drift og vedlikehold av avløpsanlegg):

«Kommunen er ansvarlig for drift og vedlikehold av avløpsanlegg som helt eller delvis eies av kommunen. Ved private avløpsanlegg er eier av den eiendom som anlegget først ble anlagt for, ansvarlig for drift og vedlikehold.

Forurensningsmyndigheten kan bestemme at andre enn dem som er nevnt i første ledd skal være ansvarlig for drift og vedlikehold, bl.a. at kommunen skal være ansvarlig for private anlegg.

Forurensningsmyndigheten kan gi nærmere forskrifter om bygging, drift og vedlikehold av avløpsanlegg, herunder fastsette krav til personell.»

 

Forurensningsforskriftens kapittel 12, § 12-13. Utforming og drift av renseanlegg:

 

«Renseanlegget skal dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes slik at det har tilstrekkelig yteevne under alle klimatiske forhold som er normale for stedet der de ligger. Ved utformingen av anlegget skal det tas hensyn til variasjoner i mengde sanitært avløpsvann i løpet av året. Minirenseanlegg skal drives og vedlikeholdes i henhold til skriftlig drifts- og vedlikeholdsavtale, jf. vedlegg 2 punkt 2.3 til kapittel 11. Slamavskillere tilknyttet helårsbolig eller fritidsbolig skal tømmes helt for slam etter behov, ikke sjeldnere enn henholdsvis hvert andre og fjerde år.»

 

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg § 9. Drift og tilsyn:

«Eier av avløpsanlegget er ansvarlig for drift og vedlikehold. Det skal opprettes skriftlig service- og driftsavtale mellom anleggseier og kompetent fagmiljø. Avtalen skal minimum være i henhold til vedlegg 2. Kopi av avtalen skal sendes til kommunen. Oppfølging av anlegget registreres elektronisk hos kommunen. Kopi av driftsjournal som viser oppfølging av anlegget samt dokumentasjon på at utslippsvannet tilfredsstiller de krav til restutslipp som forskriften stiller skal arkiveres i 5 år og oversendes kommunen på forespørsel.»

 

Lokale forskrifter

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Frogn kommune - Varsel om oppstart av revidering

Lokal forskrift om tømming av slamavskillere, tette tanker, mv., Frogn kommune - Revidert utgave skal til 2.-gangsbehandling i 2017.

Lokal forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll/tilsyn av mindre avløpsanlegg, Frogn kommune - Revidert utgave skal til 2.-gangsbehandling i 2017.

 

Alle henvendelser som gjelder utslippstillatelser, pålegg, tilsynsordningen og ellers alt av spørsmål angående privat avløp i spredt bebyggelse kan rettes til postmottak@frogn.kommune.no. Skriv hva henvendelsen gjelder i emnefeltet.

Alle henvendelser som gjelder grunnlag for slamtømmeordningen rettes skriftlig til slam@frogn.kommune.no.

Henvendelser angående innbetaling/inkasso rettes til fakturateam-gebyr@frogn.kommune.no, evt. tlf. 64 90 60 00

Ha du ikke tilgang på e-post, kan skriftlig henvendelse rettes til; Frogn kommune PB 10 1441 Drøbak

Ved behov for muntlig avklaring kan henvendelser rettes til enhet for Miljø, idrett og kommunalteknikk tirsdager og torsdag mellom kl. 09.00 og 13.00. Benytt telefon 64 90 60 00 (Servicetorget i Frogn kommune).