Vann- og avløpsgebyrer for Frogn kommune

Innhold

Revidert forskrift om vann- og avløpsgebyrer

Reviderte forskrifter om vann- og avløpsgebyrer for Frogn kommune ble vedtatt av Kommunestyret den 26. november 2018. Forskriften trer i kraft 1. januar 2019, fra samme tid oppheves forskrift av 16. juni 2003, nr. 50121 om vann- og avløpsgebyrer.

Lokal forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Frogn kommune

Forskriften tilgjengelig på Lovdata.no

Hvorfor må det betales gebyrer for vann- og avløpstjenester?

Kommunens vann- og avløpstjenester skal drives etter selvkostprinsippet. Det betyr at inntekter og kostnader skal være like store. Kostnadene er knyttet til drift og vedlikehold av det kommunale nettet, samt administrasjonskostnader og kapitalkostnader (renter og avskrivninger).

Rammene for vann- og avløpsgebyrer er fastsatt i lov om kommunale vass- og avløpsanlegg og forurensningsforskriften kapittel 16.

Hvem kan være fakturamottaker?

Det er kun tinglyst eier eller fester som kan være regningsmottaker.

Hvilke typer gebyrer blir fakturert?

Engangsgebyr for tilknytning og årsgebyr er de faste gebyrene. 

I tillegg har vi gebyr for:

  • plombering, stenging og gjenåpning av vannforsyning
  • oppmøte for avlesning av vannmåler
  • erstatning av tapt eller ødelagt vannmåler
Kan gebyret påklages?

Nei, gebyrer fastsatt i kommunens Handlingsprogram kan ikke påklages, men kommunan kan frafalle gebyr helt eller delvis dersom særlige grunner tilsier det. Om du få avslag på din søknad om frafelling av gebyr, er dette et vedtak som kan påklages.

Uavhengig av søknad om frafalt gebyr eller klage på avslag, må gebyret betales innen forfallsdato. Får du medhold i klagen vil beløpet bli tilbakebetalt.

Kan vann- og avløpsgebyrer frafalles?

Vann- og avløpsgebyrene løper så lenge du er abonnent. Abonnementet opphører når anboringspunktet er plugget (anboringspunktet er der den private stikkledningen kobles til det kommunale nettet). Gebyrene stanser når kommunen mottar rørleggermelding om plugging.

Kan kommunen tjene penger på vann- og avløpsgebyrene?

Nei, inntektene fra vann- og avløpsgebyrene skal kun dekke utgiftene som kommunen har med drift og vedlikehold av det kommunale nettet, samt administrasjonskostnader og  kapitalkostnader (renter og avskrivninger).

Inntektene kommunen har er i stor grad avhengig av forbruket og kan dermed variere mye fra år til år. Derfor er det innført fondsregulering, det betyr at et eventuelt overskudd/underskudd på vann- og avløpstjenestene det enkelte år vil bli videreført til de kommende årene. I henhold til statlig regelverk skal overskudd/underskudd utjevnes over en periode på fem år.

Kommunestyret vedtar om overskudd skal brukes til fornying av eksisterende vann- og avløpsanlegg eller tilbakeføres til abonnentene i form av lavere gebyrer.

Hva er lav sats?

Lav sats for tilknytning vurderes i de tilfellene der en privat part finansierer utbygging av felles infrastruktur som skal eies av kommunen.

Dersom et område har avtale om lav sats, hva gjelder for eiendommer som søker om tilknytning senere?

Bare eiendommer som omfattes av en særskilt avtale med kommunen om lav sats vil få lav sats. Eiendommene må være omfattet av denne avtalen før det er gitt igangsettingstillatelse for den aktuelle infrastrukturen.

Når utløses tilknytningen?

Tilknytningsgebyr utløses ved nybygg, ved noen utvidelser og på eksisterende bygg som enten tilknyttes eller som ikke tidligere har fått godkjent tilknytningen.

Hva bestemmer gebyrsatsen for tilknytning?

Tilknytningssatsen er gitt i kommunens Handlingsprogram  og det er satsen for det året kommunen mottar søknad om tilknytning som gjelder.

Dersom det er inngått avtale med kommunen om lav sats, er det satsen gitt i avtalen som er gjeldende. Den lave satsen er kun gjeldende for de bruksenhetene som er omfattet av avtalen.

Når må tilknytningsgebyret betales?

Når tilknytningsgebyret må betales, varierer i ulike typer saker. Ved søknad om tilknytning, vil godkjent sanitærabonnement utløse tilknytningsgebyret. I saker med pågående byggesak, vil tilknytningsgebyret bli sendt etter at det er gitt igangsettingstillatelse i byggesaken.

Hvorfor får jeg tilknytningsgebyr når eiendommen allerede har vann og avløp?

Det er kun dersom en tilknytning ikke er godkjent, eller at det foreligger en utvidelse som fører til ny bruksenhet, som vil gi nytt tilknytningsgebyr.

Hvor ofte faktureres kommunale avgifter for vann og avløp?

Frogn kommune fakturerer vann- og avløpsgebyrene fire ganger i året. Året er delt opp i fire terminer, en termin er tre måneder.

1. termin - januar, februar og mars
2. termin - april, mai og juni
3. termin - juli, august og september
4. termin - oktober, november og desember

Når starer årsgebyret å løpe?

Årsgebyret blir beregnet ut i fra den datoen vannmåleren ble installert. Dersom den installeres i slutten av juni, betyr det at du belastes for et halvt årsgebyr.

Hvilke typer gebyrer faktureres?

Gebyrene deles inn i en fastdel og en variabel del.

Fastdelen er et abonnementsgebyr og faktureres per vannmåler. Gebyret blir delt i fire og blir fakturert på hver av de fire terminene.

Den variable delen er et forbruksgebyr. Kommunen setter opp et forventet forbruk (basert på fjorårets forbruk om ikke annet er avtalt) og gebyret fordeles på de fire terminene.

Hva er fastdelen?

Fastdelen av årsgebyrene bestemmes årlig i kommunens Handlingsprogram.  Generelt er det slik at den faste deles gjenspeiler de faste kostnadene til kommunen (typisk kapitalkostnadene) knyttet til tjenestene.

Hva betyr a konto?

A konto er en delinnbetaling av forventet forbruk i en periode. Ditt forbruk i fjor settes som forventet forbruk for det neste året og deles så opp i fire termininnbetalinger. Dersom du vet at forbruket vil bli vesentlig høyere eller lavere enn tidligere, er det en god idé å ta kontakt med kommunen for å få justert forventet forbruk.

Hvem er ansvarlig for å betale?

Tinglyst fester eller eier er ansvarlig for å betale gebyrene.

Hvordan måles avløpet?

Samme forbruk i m3 legges til grunn for beregning av både vann- og avløpsgebyrer. Det vil si vann inn er lik vann ut.

Betaler vi forskruddsvis eller etterskuddsvis?

Vi fakturerer kvartalsvis, altså i fire terminer. For eksempel for første kvartal, perioden januar, februar og mars sender vi ut fakturaen i februar med forfall i slutten av mars.

Hva skjer med eierskifte?

Ved eierskifte er selger og kjøper selv ansvarlig for å gjøre opp kommunale gebyrer seg imellom. Avregning gjøres kun én gang i året i kommunen, ved årsskiftet. Ubetalte fakturaer blir overført til ny eier.

Avlesning ved eierskifte?

Avlesning av vannmålerstanden ved eierskifte gjøres privat, gjerne med hjelp av megler. Det er ikke nødvendig å sende inn målerstand ved eierskifte til kommunen, vi foretar kun én avregning i slutten av året, uavhengig av eierskifte.

Hva er fakturaadresse?

Fakturaene sendes til den adressen som er registrert i Folkeregisteret eller i Brønnøysundregisteret.

Hva er avregning?

Avregning er faktisk forbruk mot fakturert a konto. Dette avregnes én gang per år ved vannmåleravlesning. Ved høyere forbruk enn fakturert vil resterende beløp legges til på første faktura påfølgende år og slik etterfaktureres. Ved lavere forbruk enn fakturert vil dette trekkes fra og utlignes på første faktura påfølgende år.

Hva er en termin/kvartal?

En termin/kvartal er en tremånedersperiode.

  1. termin: januar, februar og mars
  2. termin: april, mai og juni
  3. termin: juli, august og september
  4. termin: oktober, november og desember
Hva er stipulert forbruk?

Dersom en eier ikke leser av vannmåleren sin, må kommunen gjøre en vurdering av forventet forbruk. Det kan føre til stort avvik mellom det som er fakturert og det faktiske forbruket. Dette vil få utslag på avregningen når vannmåleren til slutt blir avlest.

Hvorfor må jeg ha vannmåler?

Alle eiendommer som er tilknyttet kommunalt vann og avløp skal ha installert vannmåler. Vannmåleren gir grunnlaget for det målte forbruket. Hver seksjonert del må ha egen vannmåler.

Hvorfor må jeg lese av vannmåleren?

Vannmåleren gir grunnlaget for den variable delen av gebyret. Med mindre du har fått installert fjernavlest vannmåler, må du lese av vannmåleren din senest 31. desember hvert år.

Hva skjer om jeg ikke leser av vannmåleren?

Kommunen kan selv foreta avlesning og kreve oppmøtegebyr for dette.

Alle henvendelser som gjelder grunnlag for gebyr rettes skriftlig til:

Ved alle henvendelser må gårds-, bruks- og evt. seksjonsnummer oppgis.

Har du ikke tilgang på e-post, kan skriftlig henvendelse rettes til Frogn kommune, PB 10 1441, Drøbak

Nytt fra oktober 2018:

Drop-in på Servicetorget hver onsdag mellom 09.00 - 14.00, for spørsmål angående kommunalt vann og avløp.

 

Ansvaret for fakturering av kommunalt vann- og avløpsgebyr ligger hos enhet for teknisk drift og forvaltning.