Renovasjon

Innhold

Renovasjon i Frogn

Ansvaret for kommunens oppgaver for offentlig renovasjon ligger hos enhet for teknisk drift og forvaltning, men det er Follo Ren som administrerer avtaler om innsamling, transport og forsvarlig behandling av avfall fra husholdningene, inkl. returpunktene og gjenvinningsstasjonene. Dette gjelder også papirinnsamlingen. Follo Ren er et interkommunalt selskap som har dette ansvaret i deltagerkommunene Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski og Ås.

I tråd med den nasjonale avfallspolitikken sorteres skrot og annet avfall i ulike fraksjoner for gjenbruk, materialgjenvinning eller energigjenvinning. Det er et overordnet mål for Frogn kommune å redusere avfallsmengden fra husholdningene. Hensikten er å spare ressurser, minske mengden restavfall som deponeres og å redusere utslipp til luft og vann som skaper miljøulemper.

For å få til dette må den enkelte husstand bidra med riktig håndteringen av eget avfall. Det vil si utsortering av papir til egen dunk, og matavfall i grønn pose før den legges i restavfallsdunken. Annet skrot slik som planker, ødelagte sykler, hvitevarer, rivningsavfall, glass og metall, maling, brannslukkingsapparat og annet spesialavfall kan leveres til returpunkt og gjennvinningsstasjon. Disse har åpent hele året. Hageavfall kan også levers til kvistmottaket på Heer. Les mer om det her.

Ting du ikke lenger trenger men som ikke er ødelagt, kan også leveres. Vi oppfordrer også til å levere brukbare klær og ting til gjenbruksbutikker, gjenbrukstorg og loppemarkeder.

Husk! Det er forbudt å dumpe hageavfall og annet avfall i naturen!

Henvendelser angående daglig drift skjer direkte til Follo Ren IKS.

 

Viktig melding: Follo Ren venter stor pågang til gjenvinningsstasjonene når mange skal i gang med hagearbeid i vår. Gjenvinningsstasjonene er normalt åpne, men med strenge smittevernregler, og kan bli stengt på kort varsel. FolloRen ber alle utsette besøk på gjenvinningsstasjonene dersom man er syk, har symptomer eller er i karantene. Les mer om smittevernregler på gjenvinningstasjonene her.

Adgangskontroll på gjenvinningsstasjonen

Follo Ren har innført adgangskontroll på gjenvinningsstasjonen. Alle husholdninger vil i starten av februar motta et informasjonsbrev fra Follo Ren om ordningen og med et midlertidig adgangsbevis. Dette adgangsbeviset er gyldig i 6 måneder, i løpet av denne perioden må hver husholdning anskaffe et permanent adgangsbevis, dette gjøres ved å laste ned appen MiljøID og/eller bestille et fysisk kort hos www.folloren.no. Du kan lese mer om adgangskontrollen her.

Fortsatt lav pris

Ved å innføre adgangskontroll vil Follo Ren sikre at alle som ikke er private husholdninger i Follo Rens område betaler full pris. Dermed kan man holde egenandelen lav. Det er viktig å skille mellom private husholdninger og næringsdrivende som kunder på gjenvinningsstasjonen. Næringsdrivende betaler ikke renovasjonsgebyr og skal derfor betale en høyere pris for levering av avfall.

Kvoter

For å sikre at adgangsbeviset ikke blir misbrukt, er det innført en kvoteordning per husholdning. Kvoten gjelder per kalenderår, og gir rett til å betale lav egenandel. Når kvoten er oppbrukt, må man betale full pris ved levering av både grovavfall og hageavfall.

Les mer om ordningen her.

 

Eventuelt fritak fra renovasjon

Alle eiendommer i kommunen hvor det oppstår husholdningsavfall, både fra helårs- og fritidseiendommer, skal ha kommunal innsamling av avfallet. Dette for å hindre forsøpling, forurensning og hygieniske ulemper fra avfall.

De som har kommunal renovasjon skal betale avfallsgebyr til kommunen.

Frogn kommune har likevel åpnet for at det kan gis fritak fra plikten til at kommunen skal samle inn avfall fra en eiendom «i særlige tilfeller». Hvis det gis fritak, bortfaller også plikten til å betale avfallsgebyr i den perioden det gis fritak for.

At eiendommen er lite i bruk anses ikke som «særlig tilfelle» som kan gi fritak fra kommunal renovasjon.

Følgende kan anses som «særlige tilfeller» som kan gi grunnlag for tidsbegrenset fritak:

  1. Arbeid med bygging startes ikke i det året gebyret blir beregnet for.
  2. Bygningen er å betrakte som ubeboelig.
  3. Bygningen er fraflyttet og det er gitt tillatelse til å rive bygningen.
  4. Bygning er revet/nedbrent.

 

Søknad

For at kommunen skal vurdere fritak etter ovennevnte kriterier kreves en skriftlig, begrunnet søknad. Det må legges ved nyere bilder av fritidsboligen som viser innvendig og utvendig tilstand dersom det søkes om fritak på grunn av ubeboelig bygning.

Du må søke i god tid før fritaksperioden begynner.

Søknadsskjema

 

Gebyrsatser

GEBYRSATSER RENOVASJON 
(inklusiv mva.)

2018             2019                    2020                            2021                    
Helårsrenovasjon 2 946,25 3 122,50     3 122,50               4 133,75
Hytterenovasjon, halvår                                                  1 473,75 1 561,25              1 561,25   2 066,88
Hytterenovasjon, helår 2 946,25 3 122,50 3 122,50  4 133,75
Hytterenovasjon, sommercontainer - 1 248,75 1 248,75 1 652,50
Sommerrenovasjon, øyer -    437,50    460,-
Hageavfall 240 L, sesong 1.5.-31.10.  -    670,-    690,-
Hageavfall 370 L, sesong 1.5.-31.10.  -    820,-       850,-

Hageavfall og våropprydding

Har du ryddet i hagen? Har du mye hageavfall du vil bli kvitt, men vet ikke helt hvor du skal kaste det? I Frogn kommune er det gratis for hageeiere å kvitte seg med hageavfallet på forsvarlig og lovlig vis, men vær oppmerksom på hva du kaster og hvor.

Hvor kan jeg kaste vanlig hageavfall?

For privatpersoner har kommunen en åpen plass i Skansenveien på oversiden av serviceanlegget (også kalt Gropa). Klikk her for kart. Her kan du dumpe hageavfall året rundt, både gamle juletrær, greiner, løv og kvist, men ikke stein, store røtter, grovt hageavfall, impregnert tre eller asfalt -. Slikt avfall må du levere hos Follo Ren.  

Hvilke planter kan jeg IKKE kaste i Skanseveien?

Visste du at hageplanter som spres i naturen er en av de største truslene mot biologisk mangfold? Av fremmede planter som er i spredning i Norge i dag utgjør hageplanter hele 40 prosent. Du kan lese mer om disse "hagerømlingene her".

Fremmede arter skal ikke kastes på kvistmottaket, men kan nå leverse til en egen kontainer som er avsatt til formålet. Les mer om dette her.