Renovasjon

Innhold

Renovasjon i Frogn

Ansvaret for kommunens oppgaver ligger hos enhet for teknisk drift og forvaltning, men det er Follo Ren som administrerer avtaler om innsamling, transport og forsvarlig behandling av avfall fra husholdningene, returpunktene og miljøstasjonene. Dette gjelder også papirinnsamlingen. Follo Ren er et interkommunalt selskap som har dette ansvaret i deltagerkommunene Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski og Ås.

I tråd med den nasjonale avfallspolitikken sorteres skrot og annet avfall i ulike fraksjoner for gjenbruk, materialgjenvinning eller energigjenvinning. Det er et overordnet mål for Frogn kommune å redusere avfallsmengden fra husholdningene.

Hensikten er å spare ressurser, minske mengden restavfall som deponeres og å redusere utslipp til luft og vann som skaper miljøulemper.

For å få til dette må den enkelte husstand bidra med riktig håndteringen av eget avfall. Det vil si utsortering av papir til egen dunk, og matavfall i grønn pose før den legges i restavfallsdunken. Annet skrot slik som planker, ødelagte sykler, hvitevarer, rivningsavfall, glass og metall, maling, brannslukkingsapparat og annet spesialavfall kan leveres til returpunkt og gjennvinningsstasjon. Disse har åpent hele året.

Ting du ikke lenger trenger men som ikke er ødelagt, kan også leveres. Vi oppfordrer også til å levere brukbare klær og ting til gjenbruksbutikker, gjenbrukstorg og loppemarkeder.

Husk! Det er forbudt å dumpe hageavfall og annet avfall i naturen!

Henvendelser angående daglig drift skjer direkte til Follo Ren IKS.

Gebyrsatser

GEBYRSATSER RENOVASJON  (inklusiv mva.) 2016       2017    2018             2019
Helårsrenovasjon 2 100 2 415       2 946,25   3 122,5       
Hytterenovasjon, halvår                                                  1 050 1 207,5             1 473,75 1 561,25              
Hytterenovasjon, helår 2 100 2 415  2 946,25        3 122,5
Hytterenovasjon, sommercontainer   966,25       1 178,75 1 248,75

Hageavfall og våropprydding

Har du ryddet i hagen? Har du mye hageavfall du vil bli kvitt, men vet ikke helt hvor du skal kaste det? I Frogn kommune er det gratis for hageeiere å kvitte seg med hageavfallet på forsvarlig og lovlig vis, men vær oppmerksom på hva du kaster og hvor.

Hvor kan jeg kaste vanlig hageavfall?

For privatpersoner har kommunen en åpen plass i Skansenveien på oversiden av serviceanlegget (også kalt Gropa). Klikk her for kart. Her kan du dumpe hageavfall året rundt, både gamle juletrær, greiner, løv og kvist, men ikke stein, store røtter, grovt hageavfall, impregnert tre eller asfalt -. Slikt avfall må du levere hos Follo Ren.  

Hvilke planter kan jeg IKKE kaste i Skanseveien?

Visste du at hageplanter som spres i naturen er en av de største truslene mot biologisk mangfold? Av fremmede planter som er i spredning i Norge i dag utgjør hageplanter hele 40 prosent. 

Alle fremmede arter er underlagt en risikovurdering, og 217 arter som er vurdert å utgjøre stor risiko for biologisk mangfold inngår i Norsk svarteliste. Mange av disse er hageplanter. Her står også "vanlige! planter, som er fine prydplanter og uproblematiske så lenge de skjøttes og holdes i sjakk i hagen, kan som vil være til skade hvis de kommer på avveie. I naturen kan de konkurrere ut sjeldne og truete arter, endre jordsmonnet og overta store arealer.

 

Noen eksempler på slike planter - som IKKE skal kastes på kvistmottaket i Skanseveien er:

 

Hagelupin - konkurrerer ut andre planter og endrer jordsmonnet. Frøene kan overleve 50 år i jorden!

Kjempespringfrø - frøene skytes ut fra planten, som dermed kan spre seg raskt. Kjempespringfrø i nærheten av vassdrag er en særlig risiko. Arten spres fort nedover vassdraget, fortrenger andre planer og bidrar til erosjon.

  

Parkslirekne/ kjempeslirekne - formerer seg med rotskudd og stengelbiter og fortrenger andre planter. Røttene kan vokse 3 meter nedover og 10 meter bortover! -og kan i verste fall ødelegge stikkrenner og asfalt.

Kjempebjørnekjeks / Tromsøpalme. Fortrenger andre planter og har giftig plantesaft, som kan gi brannsår. Hver plante kan produsere 50.000 frø!

Frø, blomster, røtter og andre plantedeler som kan spire/ gi skade må samles i lukket pose/ søppelsekk før levering til Follo Ren! 

Vær også obs på disse: Kanadagullris, russekål, gravmyrt, fagerfredløs, russesvalerot

Vi langs kysten må også passe på at disse plantene ikke spres ut av vår hage: rynkerose, syrin, gravbergknapp, filtarve, mispler og gullregn

Hvor kan jeg levere disse plantene?

For å hindre at planter på svartelisten spres i naturen er det viktig å levere slike planter til en gjenvinningsstasjon. Follo Ren har gjenvinningsstasjoner som har åpent hele året.

Hvis du ikke vil benytter deg av avfallsplassen for hageavfall i Skanseveien er det også gratis å levere hageavfall hos Follo Ren. Klikk her for å se andre priser.

 

Mer informasjon om hagerømlinger

 Brosjyrer til utskrift

Lenker