Kommunale gebyrer, kommunalteknikk

Oversikt over gebyrer for kommunalteknikk

Innhold

Kommunale gebyrer

GEBYRSATSER FOR VANN
Inklusiv merverdiavgift
2019    2020                        2021          2022          
Eiendom med vannmåler        
Kroner per m3   14,59   14,59      16,34      18,30
Fast avgift, kroner per år (fordeles på fire terminer fra 2018) 1 000,00 1 000,00  1 120,00 1 287,50
Eiendom uten vannmåler        

Helårsbolig etter klasse, kroner per år 
       
Manuell håndtering av vannmåler ** -  2 500,00  2 800,00 2 884,00
Klasse 1 (opp til 60 m2)    685,00    685,00     767,50    858,75
Klasse 2 (60-140 m2) 2 917,50 2 917,50  3 267,50 3 658,75
Klasse 3 (141 m2 og oppover) 5 032,50 5 032,50  5 636,25 6 312,50


Fritidsbolig med innlagt vann, kroner per år 

       
Klasse 1 (opp til 60 m2)   490,00    490,00

    548,75

    613,75

Klasse 2 (60-140 m2) 1 953,75                        1 953,75                2 188,75       2 451,25
Klasse 3 (141 m2 og oppover) 2 931,25 2 931,25  3 282,50 3 676,25
Fritidsbolig med vann til yttervegg          817,50

Tilknytningsgebyrer
       
Tilknytningsgebyr - vanlig sats 62 500 62 500 50 000 50 000
Tilknytningsavgift - lav sats* 37 500 37 500 37 500 37 500

* = Forutsetter forutgående konkret skriftlig avtale om lav sats med kommunen, der privat part finansierer utbygging av felles infrastruktur som skal eies av kommunen. Bare eiendommer som omfattes av en slik avtale før det gis igangsettelsestillatelse for aktuelle infrastruktur, kan få slik lav sats.

** = Etter utskifting til fjernavleste vannmålere, vil behandling av vannmålere og avlesning etter tidligere metode medføre merarbeid for kommunen, som  i tråd med selvkostprinsippet må dekkes inn ved gebyr.

GEBYRSATSER FOR AVLØP
Inklusiv merverdiavgift

 2019              2020                     2021                 2022                   
Eiendom med vannmåler         
Kroner per m3     24,45       24,45       25,06       20,63
Fast avgift, kroner per år (Fordeles på fire terminer fra 2018)  893,75  893,75    916,25  1 357,50
Eiendom uten vannmåler        
Helårsbolig etter klasse, kroner per år
Inklusiv merverdiavgift
       
Klasse 1 (opp til 60 m2) 1 222,50       1 222,50             

 1 252,50

 1 106,25
Klasse 2 (60-140 m2) 4 890,00 4 890,00  5 012,50  4 425,00
Klasse 3 (141 m2 og oppover) 7 335,00 7 335,00  7 518,75  6 638,75

Fritidsbolig etter klasse, kroner per år
Inklusiv merverdigavgift

       
Klasse 1 (opp til 60 m2)    818,75    818,75     838,75     741,25
Klasse 2 (60-140 m2) 3 276,25                 3 276,25  3 357,50  2 965,00
Klasse 3 (141 m2 og oppover) 4 915,00 4 915,00  5 037,50  4 447,50
Tilknytningavgifter
Inklusiv merverdiavgift
       
Tilknytningsavgift - vanlig sats 62 500 62 500 50 000  50 000
Tilknytningsavgift - lav stas * 37 500 37 500 37 500  37 500

* = Forutsetter forutgående konkret skriftlig avtale om lav sats med kommunen, der privat part finansierer utbygging av felles infrastruktur som skal eies av kommunen. Bare eiendommer som omfattes av slik avtale før det gis igangsettelsestillatelse fpr aktuelle infrastruktur, kan få slik lav sats.

GEBYRSATSER RENOVASJON 
Inklusiv merverdiavgift

2019                    2020                            2021                      2022          
Helårsrenovasjon 3 122,50     3 122,50               4 133,75 4 237,50
Hytterenovasjon, halvår                                                  1 561,25              1 561,25   2 066,88 2 118,75
Hytterenovasjon, helår 3 122,50 3 122,50  4 133,75 4 237,50
Hytterenovasjon, sommercontainer 1 248,75 1 248,75 1 653,50 1 693,75
Sommerrenovasjon, øyer    437,50    460,-     471,25
Hageavfall 240 L, sesong 1.5.-31.10.     670,-    690,-     715,00
Hageavfall 370 L, sesong 1.5.-31.10.     820,-       850,-     880,00

Slamtømming

Årsgebyr på tilsyn for mindre avløpsanlegg

 

Gebyrsatser for slamtømming
Inklusiv merverdiavgift               
2019                   2020                 2021               2022         
Slamtømming t.o.m. 6 m3              3 093,75              3 186,25      3 281,25   2 625,00
Slamtømming over 6 m3 3 952,50 4 071,25 4 192,50 3 353,75
Tømming av gråvannstank 3 093,75 3 186,25 3 281,25 2 625,00
Tømming av minirenseanlegg 3 093,75 3 186,25   3 218,25 2 625,00
Samtidig tømming av gråvannstank ved tett tank 2 218,75 2 285,00 2 353,75 1 882,50

Fra og med 01.01.2018: Slamtømming og gråvannstømming blir fakturert i sin helhet etter faktisk utført tømming. Beløpet vil bli lagt til på første mulige terminfaktura.

Gebyr for levering av slam til Skiphelle renseanlegg utenom anbud justeres ned til 340,- kr/m3 + MVA. Dette er på linje med omkringliggende renseanlegg. Pris i 2020 var 412,- kr/m3 + MVA.

 

GEBYR FOR FEIING OG TILSYN  
Inklusiv merverdigavgift        

2019    2020  2021    2022  
Feiing per pipeløp                                   290 290 275 266,25
Tilsyn per boenhet 290 290 275 266,25

Fra og med 01.01.2018: Feie-/tilsynsavgift vil bli fakturert på 2 linjer: Feiegebyr og Tilsynsgebyr – feiing

Saksbehandlingsgebyr / Byggesakstillatelse ifm utslippstillatelse                          

 Inntil 15 PE  

Inntil 15 PE   

 Over 15 PE             

Over 15 PE

Ekslusiv merverdiavgift 2021                    2022 2021 2022
         
Søknad om utslippstillatelse i samsvar med rammeplan og lokal forskrift   9 064    9 064    
Søknad om utslippstillatelse som fraviker rammeplan 13 719  13 719    
Søknad om utslippstillatelse i samsvar med lokal forskrift 12 190  12 190    
Søknad om utslippstillatelse som fraviker lokal forskrift 18 290  18 290    
Mindre endring av utslippstillatelse  4 573   4 573    
Godkjenning av rammeplaner utført privat: (inntil 40 bo- og hytteenheter) 15 235  15 235    
For større rammeplaner: tillegg per 20 bo- og hytteenheter  3 816   3 816    
Byggesak, avløpsrenseanlegg 13 000  13 390    
Årsgebyr for tilsyn etter forurensningsforskriften (kontroll og tilsyn)     721  769    721 769
         
Søknad om utslippstillatelse, grunnbeløp over 15 PE     18 290 18 290
Tillegg per 5 PE utover 15 PE        1 529  1 529
Mindre endring av utslippstillatelse      4 573  4 573
Byggesak for avløpsrenseanlegg, grunnbeløp     14 500 14935
Tillegg per 5 PE utover 15 PE         380 391
         

Leie av torgplass

 

UTLEIE TORGPLASS 
Eksklusiv merverdiavgift
2019       2020           2021                 2022       
Pris per dag    320

    326

    334

      344

Strøm per dag      80       80        82         95
Sesongplass (01.04. til og med 30.09.) * 3 900  4 000   4 100                 4 223

Strøm per sesong (01.04. til og med 30.09.) *                    

   770     790     810       931
Helårsplass * 4 720

 5 000

 5 125

  5 278

Strøm helårsplass 1 530  1 580   1 620   1 863
         
UTLEIE UTESERVERING OG FOODTRUCK
Eksklusiv merverdiavgift
2019 2020 2021 2022
Uteserveringsplass, to like store arealer  (01.04. til og med 30.09.) *     25 000 25 625 26 393
Strøm uteserveringsplass  (01.04. til og med 30.09.) *       970      994   1 143
Foodtruck, sesongplass (01.04. til og med 30.09.)     4 010  4 110   4 233
Strøm foodtruck, sesongplass       790     810      930
Foodtruck, helårsplass    4 860  4 982   5 125
Strøm foodtruck, helårsplass    1 570  1 609   1 850

* = Leietaker gis anledning til uteservering fra første helg i påsken når fredag før palmesøndag faller på en dato i mars måned. Dette med mindre værforhold gjør det utfordrende med oppstart (f.eks. snø).

NB!

  • Vipps er foretrukket betalingsmiddel - 100234, eller man kan betale ved betalingsautomat ved Narvesen på torget. Kontant betaling for dagplass på torget er ikke tillatt.

Gebyret er hjemlet i Graveinstruks for kommunene Frogn, Vestby og Ås, punkt 1.3.5 og 1.3.6. Gebyret er indeksregulert.

GEBYRSATS GRAVEARBEID
Eksklusiv merverdigavgift
2019        2020        2021   2022
Saksbehandlingsgebyr per tillatelse gitt etter søknad       2 969 3 058 3 110 3 203
Tilsynsgebyr, per tilsyn 4 000 4 120 4 190 4 315
Behandling av arbeidsvarslingsplan 2 969 3 058 3 110 3 203

 

Utleie og salgsvirksomhet kommunal grunn/strender/friområder   
Eksklusiv merverdiavgift    
2019                   2020                  2021       2022      
Sesongpris (15. april - 1. oktober)        3 900 4 000           4 100 4 223
Dagpris    320    326    334    344
Døgnpris 1 300 1 350 1 384 1 425
Utleie av Badeparken avgjøres for hver sak                        
Arrangement (per gang)* 3 900 4 000 4 100 4 223

 *= For arrangement på større arealer som parkeringsplasser, Gjestehavna, Molo B, Sagagjordet eller liknende beregnes prisen per gang eller per dag.

GEBYRSATSER FOR DRØBAK GJESTEHAVN      Eksklusiv merverdiavgift

2021    2022    
Dagfortøyning inntil fem timer fram til klokka 17.00   77   79
Inntil 19 fot

135

139

20 - 29 fot 207 213
30 - 39 fot 280 288
40 - 50 fot 391 402
Strømleie alle størrelser   77   79

Tilleggsavgift (ikke betalt/synlig kontrollseddel) i tillegg til ordinær avgift       

447 460

Det er 2 timers gratis parkering på parkeringsområder med maks 4 og 5 timers parkering.

PARKERINGSSATSER I DRØBAK
Eksklusiv merverdiavgift

2019        2020        2021     2022
Beboerparkering/årskort fastboende * 3 764 4 877 5 023   5 400
Årskort næringsdrivende og andre *                             8 374 9 625 9 914 10 000
Døgnkort    280    288    297 -
Ukekort 1 900 1 957 2 015 -
Månedskort 3 000 3 090  3 182 -
Timesparkering i Drøbak      34     34      35       36
Strøm til ladbar motorvogn 3,6kW**     0,10    0,10     0,20

Strøm til ladbar motorvogn 7,2kW** 

  0,26   0,25     0,26     0,35

*= Årskort kan kun benyttes på parkeringsplasser som er kommunale og hvor det kreves betaling (dvs. parkeringsautomat er satt opp). Årskort kan f.eks. ikke benyttes på Ringeplan, Sagajordet etc. Står det f.eks. på en parkeringsautomat at den driftes av Aker P-drift, er denne plassen privat og man kan ikke parkere med årskort fra kommunen.

Årskort gjelder kun i vernesonen i sentrum.

**= Beregnes per minutt. 

 

 Gebyr for kjøp av plass i kommunale trekkerør for kabler er kr. 360,- per meter, eksklusiv merverdiavgift.