Kommunale gebyrer, kommunalteknikk

Oversikt over gebyrer for kommunalteknikk

Innhold

Kommunale gebyrer

GEBYRSATSER FOR VANN   2017     2018 2019  2020                       
Eiendom med vannmåler (inklusiv mva.)        
Kroner per m3     10,55           12,94   14,59   14,59
Fast avgift, kroner per år (fordeles på fire terminer fra 2018)    698,75    813,75 1 000 1 000
Eiendom uten vannmåler        
Helårsbolig etter klasse, kroner per år (inklusiv mva.)        
Klasse 1 (opp til 60 m2)    527,50    647,50    685    685
Klasse 2 (60-140 m2)  2 110 2 587,50 2 917,50 2 917,50
Klasse 3 (141 m2 og oppover)  3 640 4 463,75 5 032,50 5 032,50
Fritidsbolig med vann til yttervegg, kroner per år                527,50    647,50    685     685

Fritidsbolig med innlagt vann, kroner per år (inklusiv mva.)

       
Klasse 1 (opp til 60 m2)    353,75    433,75   490    490
Klasse 2 (60-140 m2) 1 413,75          1 733,75                1 953,75                        1 953,75              
Klasse 3 (141 m2 og oppover)

2 120                  

2 600 2 931,25 2 931,25
Tilknytningsgebyrer (eksklusiv mva.)        
Minste gebyr, < 140 m2 68 040 68 040 50 000 50 000
Tillegg minstegebyr > 140 m2      78      78 -  -
Tilknytningsgebyr per boenhet uten eget gnr. bnr. (eksklusiv mva.)                   
Per m2 bruksareal     263   263 -  
Tilknytningsavgift, lav sats < 90 m2* 36 555 36 555 30 000 30 000 
Tillegg minstegebyr lav sats > 90 m2*, tillegg per m2

     78         

    78

-

 -
 Manuell håndtering av selvkost vannmåler**        2 000

* = Forutsetter forutgående konkret skriftlig avtale om lav sats med kommunen, der privat part finansierer utbygging av felles infrastruktur som skal eies av kommunen. Bare eiendommer som omfattes av en slik avtale før det gis igangsettelsestillatelse for aktuelle infrastruktur, kan få slik lav sats.

** = Etter utskifting til fjernavleste vannmålere, vil behandling av vannmålere og avlesning etter tidligere metode medføre merarbeid for kommunen, som må dekkes inn ved gebyr.

GEBYRSATSER FOR AVLØP

2017                             2018                         2019                2020                    
Eiendom med vannmåler (inklusiv mva.)        
Kroner per m3     24,70     25,64       24,45      24,45
Fast avgift, kroner per år (Fordeles på fire terminer fra 2018)    790   886,25  893,75  893,75
Eiendom uten vannmåler        
Helårsbolig etter klasse, kroner per år (inklusiv mva.)        
Klasse 1 (opp til 60 m2) 1 235         1 282,50                 1 222,50       1 222,50             
Klasse 2 (60-140 m2) 4 937,50 5 127,50 4 890 4 890 
Klasse 3 (141 m2 og oppover) 7 406,25 7 691,25 7 335 7 335

Fritidsbolig etter klasse, kroner per år (inklusiv mva.)

       
Klasse 1 (opp til 60 m2)   827,50   733,75    818,75    818,75
Klasse 2 (60-140 m2) 3 226,25    3 435 3 276,25                 3 276,25
Klasse 3 (141 m2 og oppover) 5 017,50 5 153,75 4 915 4 915
Tilknytningsgebyrer (eksklusiv mva.)        
Minste gebyr, < 140 m2 50 000 50 000 50 000 50 000
Tillegg minstegebyr > 140 m2       67       67 - -
Tilknytningsgebyr per boenhet uten eget gnr. bnr. (eksklusiv mva.)                          
Per m2 bruksareal     321     321 - -
Tilknytningsavgift, lav sats < 90 m2* 29 835                        35 405                      30 000                30 000  
Tillegg minstegebyr lav sats >90 m2*, tillegg per m2  

      67

      67

-

-

* = Forutsetter forutgående konkret skriftlig avtale om lav sats med kommunen, der privat part finansierer utbygging av felles infrastruktur som skal eies av kommunen. Bare eiendommer som omfattes av slik avtale før det gis igangsettelsestillatelse fpr aktuelle infrastruktur, kan få slik lav sats.

GEBYRSATSER RENOVASJON 
(inklusiv mva.)

2017    2018             2019                    2020                     
Helårsrenovasjon 2 415    2 946,25           3 122,50     3 122,50              
Hytterenovasjon, halvår                                                  1 207,50         1 473,75            1 561,25              1 561,25  
Hytterenovasjon, helår 2 415 2 946,25        3 122,50 3 122,50
Hytterenovasjon, sommercontainer   966,25    1 178,75 1 248,75 1 248,75
Sommerrenovasjon, øyer          437,50
Hageavfall 240L          687,50
Hageavfall 370L          862,50  

Saksbehandlingsgebyr / Byggesakstillatelse ifm utslippstillatelse                          

 Inntil 15 PE  

 

 Inntil 15 PE  

  

Over 15 PE         

 Over 15 PE             

  2019                   2020                    2019         2020
             
Søknad om utslippstillatelse i samsvar med rammeplan og lokal forskrift 8 621   8 880      
Søknad om utslippstillatelse som fraviker rammeplan 12 932   13 320      
Søknad om utslippstillatelse i samsvar med lokal forskrift 11 490   11 835      
Søknad om utslippstillatelse som fraviker lokal forskrift 17 241   17 758      
Mindre endring av utslippstillatelse 4 311   4 440      
Godkjenning av rammeplaner utført privat: (inntil 40 bo- og hytteenheter) 14 361   14 792      
For større rammeplaner: tillegg per 20 bo- og hytteenheter 3 597   3 705       
Byggesak, avløpsrenseanlegg  9 861   10 157      
Årsgebyr for tilsyn etter forurensningsforskriften (kontroll og tilsyn)    680       700        680    700
             
Søknad om utslippstillatelse, grunnbeløp over 15 PE         17 241 17 758
Tillegg per 5 PE utover 15 PE           1 442 1 485
Mindre endring av utslippstillatelse         4 311 4 440
Byggesak for avløpsrenseanlegg, grunnbeløp         12 973 13 362
Tillegg per 5 PE utover 15 PE             358     369
             
Tilsynsgebyr for alle byggesaker*   1 000   1 000   2 000 2 000

* = Tilsynsgebyr ilegges alle typer byggesaker med kr 1 000 og 2 000 for hhv. tiltaksklasse 1 og 2 for saker innkommet etter at nytt felles tilsynskontor for byggesaker er etablert.

Slamtømming

Årsgebyr på tilsyn for mindre avløpsanlegg

 

Gebyrsatser for slamtømming (inklusiv mva.)                2017              2018                 2019                   2020                
Slamtømming t.o.m. 6 kubikk                 2 933,75       3 003,75        3 093,75              3 186,25     
Slamtømming over 6 kubikk 3 747,50 3 837,50 3 952,50 4 071,25
Tømming av gråvannstank 2 933,75   3 003,75      3 093,75 3 186,25
Tømming av minirenseanlegg 2 933,75

3 003,75

3 093,75 3 186,25  
Samtidig tømming av gråvannstank ved tett tank - - 2 218,75 2 285,00

Fra og med 01.01.2018: Slamtømming og gråvannstømming blir fakturert i sin helhet etter faktisk utført tømming. Beløpet vil bli lagt til på første mulige terminfaktura.

Gebyr for levering av slam til Skiphelle renseanlegg utenom anbud endres til 412,- kr/m3.
For 2019 var gebyret 400,-  kr/m3.

 

 

UTLEIE TORGPLASS  2017        2018          2019       2020           
Pris per dag    309   316    320

    326

Strøm per dag     78     80      80       80 
Sesongplass (01.04. til og med 30.09.) * 3 698 3 787 3 900  4 000 

Strøm per sesong (01.04. til og med 30.09.) *                     

   732    750    770     790
Helårsplass 4 474 4 581 4 720

 5 000

Strøm helårsplass 1 452 1 487 1 530  1 580 
Teltleie per døgn    365    374    380     390 
Uteserveringsplass, omtrent to like store arealer  (01.04. til og med 30.09.) *       25 000
Strøm uteserveringsplass  (01.04. til og med 30.09.) *           970
Foodtruck, sesongplass (01.04. til og med 30.09.)         4 010
Strøm foodtruck, sesongplass           790
Foodtruck, helårsplass        4 860
Strøm foodtruck, helårsplass        1 570

Avgiften beregnes per 10 m2.

* = Leietaker gis anledning til uteservering fra første helg i påsken når fredag før palmesøndag faller på en dato i mars måned. Dette med mindre værforhold gjør det utfordrende med oppstart (f.eks. snø).

NB!
Kontant betaling for dagplass på torget er ikke mulig.

Gebyret er hjemlet i Graveinstruks for kommunene Frogn, Vestby og Ås, punkt 1.3.5 og 1.3.6. Gebyret er indeksregulert.

GEBYRSATS GRAVEARBEID (eksklusive mva.) 2017      2018         2019        2020       
Saksbehandlingsgebyr per tillatelse gitt etter søknad       2 814  2 882 2 969 3 058
Tilsynsgebyr, per tilsyn - - 4 000 4 120
Behandling av arbeidsvarslingsplan - - 2 969 3 058

 

Utleie og salgsvirksomhet kommunal grunn/strender/friområder per 10 m2       2017         2018            2019                        2020               
Sesongpris (15. april - 1. oktober)        3 698     

3 787

3 900 4 000          
Dagpris    308    315    320    326
Døgnpris 1 233 1 263 1 300 1 350
Utleie av Badeparken avgjøres for hver sak                        
Arrangement (per gang)*   3 787 3 900 4 000

 *For arrangement på større arealer som parkeringsplasser, Gjestehavna, Molo B, Sagagjordet eller liknende beregnes prisen per gang eller per dag.

GEBYRSATSER FOR DRØBAK GJESTEHAVN 2017          2018           2019             2020           
Dagfortøyning inntil fem timer fram til klokka 17.00    46  70   72  74
Inntil 19 fot    83

125

128

131

20 - 29 fot   123 190 195 201
30 - 39 fot   160 250 257 264
40 - 50 fot   237 360 370 380
Strømleie alle størrelser      0  70   72  74
Tilleggsavgift (ikke betalt/synlig kontrollseddel) i tillegg til ordinær avgift          400 410 422 434

 

PARKERINGSSATSER I DRØBAK 2017       2018          2019        2020       
Årskort fastboende *   6 010  3 654 3 764 4 877
Årskort næringsdrivende og andre *                             10 381  8 130 8 374 9 625
Døgnkort - -    280    288
Ukekort - - 1 900 1 957
Månedskort - - 3 000 3 090 
Timesparkering i Drøbak       33     34      34     34
Strøm til ladbar motorvogn 3,6kW**         0,10 

Strøm til ladbar motorvogn 7,2kW** 

       0     1,00   0,26   0,25  

*= Årskort kan kun benyttes på parkeringsplasser som er kommunale og hvor det kreves betaling (dvs. parkeringsautomat er satt opp). Årskort kan f.eks. ikke benyttes på Ringeplan, Sagajordet etc. Står det f.eks. på en parkeringsautomat at den driftes av Aker P-drift, er denne plassen privat og man kan ikke parkere med årskort fra kommunen.

Årskort gjelder kun i vernesonen i sentrum.

**= Beregnes per minutt. 

OBS! Prisene over er eksl. mva.

 

 Gebyr for kjøp av plass i kommunale trekkerør for kabler er 354,- kr per meter.

GEBYR FOR FEIING OG TILSYN  (inklusiv mva.)         2017     2018    2019    2020 
Feiing per pipeløp                                   290 290 290 290
Tilsyn per boenhet 290 290 290 290

Fra og med 01.01.2018: Feie-/tilsynsavgift vil bli fakturert på 2 linjer: Feiegebyr og Tilsynsgebyr – feiing