Kommunale gebyrer, kommunalteknikk

Oversikt over gebyrer for kommunalteknikk

Innhold

Kommunale gebyrer

Ansvaret for fakturerring av gebyrer innen kommunalteknikk ligger hos enhet for teknisk drift og forvaltning.

GEBYRSATSER FOR VANN   2016              2017     2018 2019
Eiendom med vannmåler (inklusiv mva.)        
Kroner per m3        9,20     10,55          12,94            14,59
Fast avgift, kroner per år (fordeles på fire terminer fra 2018)    693,75    698,75    813,75 1 000 
Eiendom uten vannmåler        
Helårsbolig etter klasse, kroner per år (inklusiv mva.)        
Klasse 1 (opp til 60 m2)     460    527,5    647,5 685
Klasse 2 (60-140 m2)  1 840  2 110  2 587,5 2 917,5
Klasse 3 (141 m2 og oppover) 3 176,25            3 640   4463,75                 5 032,5
Fritidsbolig med vann til yttervegg, kroner per år                 460     527,5    647,5 685

Fritidsbolig med innlagt vann, kroner per år (inklusiv mva.)

       
Klasse 1 (opp til 60 m2)     308,75     353,75    433,75 490
Klasse 2 (60-140 m2)   1 232,5   1 413,75              1 733,75                        1953,75                         
Klasse 3 (141 m2 og oppover)  1 848,75

2 120                     

 2 600 2 931,25
Tilknytningsgebyrer (eksklusiv mva.)        
Minste gebyr, < 140 m2 68 040   68 040 68 040 50 000
Tillegg minstegebyr > 140 m2        78        78       78 -
Tilknytningsgebyr per boenhet uten eget gnr. bnr. (eksklusiv mva.)                   
Per m2 bruksareal      263      263    263 -
Tilknytningsavgift, lav sats < 90 m2* 43 740 36 555 36 555 30 000
Tillegg minstegebyr lav sats > 90 m2*, tillegg per m2

       78

      78           

      78

-

         

* Fritidsboliger og spredt bebyggelse. Forutsetter avtale med kommunen, der det bygges felles infrastruktur som overdras vederlagsfritt til kommunen. Gjelder ikke ved etablering av nye bolig-/hyttefelt. Gjelder ikke ved ny tilknytning til tidligere etablert infrastruktur eller der enheter endres.

GEBYRSATSER FOR AVLØP 

2016          2017         2018  2019
Eiendom med vannmåler (inklusiv mva.)        
Kroner per m3 24,96 24,70 25,64     24,45          
Fast avgift, kroner per år (Fordeles på fire terminer fra 2018) 750 790 886,25 893,75
Eiendom uten vannmåler        
Helårsbolig etter klasse, kroner per år (inklusiv mva.)        
Klasse 1 (opp til 60 m2) 1 248,75  1 235         1282,50                1 222,50
Klasse 2 (60-140 m2) 4 992,50  4 937,50 5 127,50 4 890
Klasse 3 (141 m2 og oppover) 7 488,75  7 406,25 7 691,25 7 335

Fritidsbolig etter klasse, kroner per år (inklusiv mva.)

       
Klasse 1 (opp til 60 m2) 836,25 827,50  733,75 818,75
Klasse 2 (60-140 m2) 3 345 3 226,25          3 435 3276,25        
Klasse 3 (141 m2 og oppover) 4 693,75 5 017,50 5 153,75 4 915
Tilknytningsgebyrer (eksklusiv mva.)        
Minste gebyr, < 140 m2 50 000 50 000 50 000 50 000
Tillegg minstegebyr > 140 m2        67       67     67 -
Tilknytningsgebyr per boenhet uten eget gnr. bnr. (eksklusiv mva.)                          
Per m2 bruksareal      321     321    321 -
Tilknytningsavgift, lav sats < 90 m2* 29 835                          29835                        35 405                      30 000                
Tillegg minstegebyr lav sats >90 m2*, tillegg per m2  

       67

     67

    67

-

         

* Fritidsboliger og spredt bebyggelse. Forutsetter avtale med kommunen, der det bygges felles infrastruktur som overdras vederlagsfritt til kommunen. Gjelder ikke ved etablering av nye bolig-/hyttefelt. Gjelder ikke ved ny tilknytning til tidligere etablert infrastruktur eller der enheter endres.

GEBYRSATSER RENOVASJON  (inklusiv mva.) 2016       2017    2018             2019
Helårsrenovasjon 2 100 2 415       2 946,25   3 122,5       
Hytterenovasjon, halvår                                                  1 050 1 207,5             1 473,75 1 561,25              
Hytterenovasjon, helår 2 100 2 415  2 946,25        3 122,5
Hytterenovasjon, sommercontainer   966,25       1 178,75 1 248,75
Saksbehandlingsgebyr Inntil 15 PE    Inntil 15 PE               Over 15 PE     Over 15 PE    
  2018 2019   2018 2019
           
Søknad om utslippstillatelse i samsvar med rammeplan og lokal forskrift  8 370  8 621      
Søknad om utslippstillatelse som fraviker rammeplan 12 555 12 932      
Søknad om utslippstillatelse i samsvar med lokal forskrift 11 155 11 490      
Søknad om utslippstillatelse som fraviker lokal forskrift 16 739 17 241      
Søknad om utslippstillatelse over 15 PE, grunnbeløp       16 739 17 241
Tillegg per 5 PE utover 15 PE        1 400   1 442
Mindre endring av utslippstillatelse 4 185  4 311    4 185  
Godkjenning av rammeplaner utført privat: (inntil 40 bo- og hytteenheter)       13 943 14 361
For større rammeplaner: tillegg per 20 bo- og hytteenheter        3 492  3 597
Årsgebyr for tilsyn etter forurensningsforskriften

   660

  680

      660     680

 

Byggesakstillatselse ifm. utslippstillatelse                  Inntil 15 PE        Inntil 15 PE          Over 15 PE        Over 15 PE      
  2018 2019   2018 2019
           
Byggesak, avløpsanlegg  9 574  9 861   12 595 12 973
Tillegg per 5 PE utover 15 PE    -     -       348     358
Ansvarsrett for sentralt godkjente foretak Utgår  Utgår   Utgår  Utgår
Ansvarsrett for lokal godkjenning av foretak Utgår  Utgår   Utgår  Utgår
Tilsynsgebyr for alle byggesaker (tilsynskontoret i Follo)     1 000  1 000    2 000  2 000

 Årsgebyr på tilsyn for mindre avløpsanlegg

 

Gebyrsatser for slamtømming (inklusiv mva.)                2016         2017          2018        2019
Slamtømming t.o.m. 6 kubikk                 2 810 2 933,75        3 003,75    3 093,75      
Slamtømming over 6 kubikk 3 590 3 747,50 3 837,50 3 952,50
Tømming av gråvannstank 2 810       2 933,75   3 003,75      3 093,75
Tømming av minirenseanlegg 2 810 2 933,75

3 003,75

3 093,75
Samtidig tømming av gråvannstank ved tett tank - - - 2 218,75

Fra og med 01.01.2018: Slamtømming og gråvannstømming blir fakturert i sin helhet etter faktisk utført tømming. Beløpet vil bli lagt til på første mulige terminfaktura.

Gebyr for levering av slam til Skiphelle renseanlegg utenom anbud endres til 400 kr/m3.

 

 

 

UTLEIE TORGPLASS 2016             2017          2018           2019      
Pris per dag    300    309   316    320
Strøm per dag     76     78     80      80
Sesongplass (15. mai - 1. oktober) 3 591 3 698 3 787 3 900
Strøm per sesong (15. mai - 1. oktober)                           711    732    750    770
Helårsplass 4 344 4 474 4 581 4 720
Strøm helårsplass 1 410 1 452 1 487 1 530
Teltleie per døgn    355    365    374    380
Julemarked - uten telt, per dag    300    309    316    320
Julemarked med leie kommunalt telt    410    422    432    440

Avgiften beregnes per 10 m2.

Gebyret er hjemlet i Graveinstruks for kommunene Frogn, Vestby og Ås, punkt 1.3.5 og 1.3.6. Gebyret er indeksregulert.

GEBYRSATS GRAVEARBEID (eksklusive mva.) 2016        2017     2018    2019
Saksbehandlingsgebyr per tillatelse gitt etter søknad       2 732 2 814  2 882 2 969
Tilsynsgebyr, per tilsyn - - - 4 000
Behandling av arbeidsvarslingsplan - - - 2 969

 

Utleie og salgsvirksomhet kommunal grunn/strender/friområder per 10 m2       2016       2017      2018      2019   
Sesongpris (15. april - 1. oktober)        3 591 3 698  3 787 3 900
Dagpris    299    308    315    320
Døgnpris 1 197 1 233  1 263 1 300
Utleie av Badeparken avgjøres for hver sak                        
Arrangement (per gang)*      3 787 3 900

 *For arrangement på større arealer som parkeringsplasser, Gjestehavna, Molo B, Sagagjordet eller liknende beregnes prisen per gang eller per dag.

GEBYRSATSER FOR DRØBAK GJESTEHAVN 2016       2017      2018     2019  
Timepris          
Dagfortøyning inntil fem timer fram til klokka 17.00   66    46  70   72
Inntil 19 fot 119    83

125

128

20 - 29 fot 175   123 190 195
30 - 39 fot 229   160 250 257
40 - 50 fot 339   237 360 370
Strømleie alle størrelser  66      0  70   72
Tilleggsavgift (ikke betalt/synlig kontrollseddel) i tillegg til ordinær avgift        339   400 410 422

 

 

PARKERINGSSATSER I DRØBAK 2016         2017      2018        2019         
Årskort fastboende    5 835   6 010  3 654 3 764
Årskort næringsdrivende og andre                                  10 079 10 381  8 130 8 374
Døgnkort - - -    280
Ukekort - - - 1 900
Månedskort - - - 3 000
Timesparkering i Drøbak         32           33     34      34

Strøm til ladbar motorvogn (beregnes per minutt)

         0        0     1,00*   0,26

* = Beregnet pr kw time

OBS: Prisene over er eksl. mva.

 

 Gebyr for kjøp av plass i kommunale trekkerør for kabler er 344,- kr per meter.

GEBYR FOR FEIING OG TILSYN  (inklusiv mva.)         2016       2017     2018    2019
Feiing per pipeløp                                   290 290 290 290
Tilsyn per boenhet 290 290 290 290

Fra og med 01.01.2018: Feie-/tilsynsavgift vil bli fakturert på 2 linjer: Feiegebyr og Tilsynsgebyr – feiing