Tilskudd idrett

Innhold

Tilskuddsordninger

De fleste relevante offentlige tilskuddsordningene til idrett og andre aktivitetsformål er samlet på Miljødirektoratets elektroniske søkesenter og/ eller Akershus fylkeskommune sin oversikt over tilskudd og støtteordninger.

https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/

https://www.akershus.no/ansvarsomrader/tilskudd-og-stotteordninger/

Se mer informasjon om spillemiddelordningen under.

Frogn kommune bidrar også til ulike idrettstiltak. Tilskudd til nye tiltak fastsettes gjennom tiltaskplan for idrett friluftsliv og nærmijlø, som vedtas årlig som del av kommunens handlingsprogram (budsjett). Se nærmere informasjon under. 

Spillemiddelordningen

Kultur- og kirkedepartementet fordeler hvert år spillemidler til utbygging av anlegg for idrett og friluftsliv. I Frogn kommune er det enhet for miljø, idrett og kommunalteknikk som er saksbehandler for spillemiddelsaker.

Se også mer informasjon på hjemmesiden til fylkeskommunen

https://www.akershus.no/ansvarsomrader/tilskudd-og-stotteordninger/?article_id=205458 

Søknadsfristen til kommunen er 1.oktober hvert år, men ta gjerne kontakt for informasjon og veiledning gjennom hele året.  

Hvem kan søke

Søkere om spillemidler til idretts-/nærmiljø- og friluftsanlegg kan være

 • kommuner/fylkeskommuner,
 • idrettslag/organisasjonsledd tilknyttet NIF,
 • idrettslag tilknyttet Samenes Idrettsforbund-Norge (Sámiid Valástallanlihttu-Norga),
 • studentsamskipnader
 • sammenslutninger organisert under Norges Jeger- og Fiskerforbund, Den Norske Turistforening, Norges Bilsportforbund og Det Frivillige Skyttervesen.

Aksjeselskaper, stiftelser, samvirkeforetak og andre sammenslutninger (for eksempel kommunale foretak) må søke departementet om forhåndsgodkjenning av sine vedtekter for å kunne søke om tilskudd. Krav til søker og til vedtekter for forskjellige sammenslutninger går fram av bestemmelsenes pkt. 2.2.1 og vedlegg 4-8.

Sammenslutninger organisert under Friluftsrådenes Landsforbund, Oslofjordens Friluftsråd og Norsk Friluftliv kan søke om tilskudd til friluftslivsanlegg. Se bestemmelsene for nærmere beskrivelse.

Samisk Reinkappkjørerforbund (Sámi Heargevuodjin-lihttu) og sammenslutninger organisert under forbundet kan søke om tilskudd til anlegg for reinkappkjøring og lassokasting.

Hva kan du søke om

Der ikke annet er bestemt, kan du søke om spillemidler til bygging eller rehabilitering av idrettsanlegg under følgende kategorier:

 • Ordinære anlegg: Anlegg for organisert aktivitet. 1/3 av godkjent kostnad, inntil 1 000.000,-*  
 • Nærmiljøanlegg: Utendørs anlegg for egenorganisert aktivitet i tilknytning til bo/nærområder; 50% av godkjent kostnad, tilskudd inntil 300.000,-*

* Egne satser for spesielle anleggstyper. Tilskuddene er knyttet direkte opp mot aktivitetsareal med nødvendige tilleggselementer, for eksempel garderober, lys m.v.

Det gis også spillemidler til friluftsformål https://www.norskfriluftsliv.no/sok-spillemidler-til-friluftsformal/

Det ytes ikke tilskudd til:

 • Drift
 • Leie
 • Erverv av grunn
 • Dekning av gjeld
 • Tribuner
 • Veier
 • Parkeringsplasser
 • Tilknytningsavgifter
 • Finansieringskostnader med unntak av byggelånsrenter i byggeperioden
 • Flytting av høyspentledninger (kabler)
 • Eiendomsgjerder
 • Reguleringsarbeider
Hvordan søke

Søknad gjøres ved å benytte elektronisk skjema

Følgende skal være med i spillemiddelsøknad til kommunen:

 1. Idrettsfunksjonelt forhåndsgodkjente planer for anlegget med behovsoppgave
 2. Detaljert kostnadsoverslag
 3. Finansieringsplan – redegjørelse og dokumentasjon for de enkelte poster
 4. Forvaltning, drift, vedlikehold og utviklingsplan (FDVU) med budsjett
 5. Dokumentasjon på rett til bruk av grunn

* Før søknad sendes inn skal anlegget registreres i anleggsregisteret. Anleggsnummer får du av saksbehandler i kommunen. 

Hva er idrettsfunskjonell forhåndsgodkjenning

Forhåndsgodkjenning skal gjennomføres for å sikre behovsriktige og gode idrettsfunksjonelle løsninger slik at anleggene tilfredsstiller de krav som de ulike idrettene setter til sine anlegg, f.eks banestørrelse. Forhåndsgodkjenning må ikke forveksles med den saksbehandling som skjer i kommunens byggesaksavdeling eller tilsvarende i forbindelse med byggesaken.

Det er en forutsetning for å søke om spillemidler at anlegget har fått en idrettsfunskjonell forhåndsgodkjenning.

Idrettsfunksjonell forhådnsgodkjenning skal være gitt før byggearbeidene starter.

Hvor finner jeg informasjon

Informasjon om spillemiddelsøknader og anleggssøk.

Idrettsanlegg

Spillemiddelprosessen i Frogn

Klikk her

Nyttige tips

 • Ta tidlig kontakt med idrettskonsulenten i kommunen for å drøfte ditt prosjekt
 • Ha en grovskisse av prosjektet med enkle tegninger og en foreløpig finansiering på plass tidlig
 • Planlegg tidsperspektivet og avklar styrevedtak
 • Spillemidler har en gjennomsnittelig ventetid på 1,5 år fra godkjent søknad til tildeling av midler, dere må forskuttere disse midlene og ha en plan for hvordan det skal gjøres
 • Ha ryddighet i anleggsregnskapet fra dag 1

Kommunens egne tilskudd

Tiltaksplan idrett, friluftsliv og nærmiljø

Tiltaksplan for idrett, friluftsliv og nærmiljø rulleres årlig og vedtas som del av kommunens handlingsprogram (budsjett). Her avsettes midler både til kommunale tiltak og eventuelle bidrag til tiltak i regi av lag og foreninger. 

Du kan lese mer om rullering av tiltaksplanene her (lenke kommer).

Frist for å sende innspill til tiltaksplanen for 2020 er 10. mai.

Bruk skjema som kan lastes ned her - ett for hvert tiltak - og send dette med eventuelle vedlegg til postmottak@frogn.kommune.no. Merk innspillet med sak 19/01363

Kommunens kulturmidler til idrett

Kommunens kulturmidler til idrett utbetales til idrettslag/foreninger som er registrert som medlem i Frogn idrettsråd.

Hvordan søke kulturmidler

Kontaktinformasjon