Tilskudd idrett, friluftsliv og nærmiljø

Innhold

Tilskuddsordninger

For å få gjennomført gode tiltak i ditt nærmiljø, bør finansieringen være på plass. I tillegg til eget arbeid, dugnadsarbeid, evt. ulike spleiselag og egen finansiering, kan både private og offentlige tilskuddsmidler være aktuelle å søke på i tillegg til evt. bistand eller bidrag fra kommunen.

For flere offentlige tilskuddsordninger er det en forutsetning at tiltak inngår i en kommunalt vedtatt plan for å være berettiget til tilskuddsmidler, eksempelvis søknad om spillemidler. Mange tilskuddordninger stiller også krav til egenandel. Ofte kan dugnadstimer inngå som egenandel i tillegg til eller istedenfor kronebidrag.

Les mer om de fleste relevante offentlige tilskuddsordningene til idrett og andre aktivitetsformål, som er samlet på Miljødirektoratets elektroniske søkesenter og/ eller Viken fylkeskommune sin oversikt over tilskudd og støtteordninger:

https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/ 

https://viken.no/tjenester/tilskudd-og-stotte/

De viktigste søknadsfristene for tilskudd er:

Se mer informasjon om spillemidler og frister knyttet til denne ordningen under.

Det finnes flere private tilskuddsordninger som både kommuner, lag og foreninger har mulighet til å søke tilskudd fra. Eksempler på dette er;

Se også Frivillighet i Norge sin liste på mulige tilskuddsordninger.

Frogn kommune bidrar også til ulike tiltak. Tilskudd til nye tiltak fastsettes gjennom tiltaksplaner som vedtas årlig som del av kommunens handlingsprogram (budsjett). Se mer informasjon under.

Frogn kommune har gjort store investeringer de seinere årene, og budsjettsituasjonen er stram. Man kan dermed ikke forvente store kommunale kronebidrag til private prosjekt. Andre former for kommunalt bidrag eller samarbeid kan kanskje være vel så nyttig? Kommunen oppfordrer til å beskrive behov og ønsket bistand når innspill til tiltak sendes inn.

Eksempelvis får Frogn Idrettsråd tildelt kulturmidler fra Frogn kommune, som de videre fordeler, etter søknad, til sine medlemmer.

Tiltaksplan for idrett, friluftsliv og nærmiljø - 2022-2025

Tiltaksplan for idrett, friluftsliv og nærmiljø rulleres årlig og vedtas som del av kommunens handlingsprogram (budsjett). Kommunen har egne tiltaksplaner for trafikksikkerhet og klima- og energi, som også kan omfatte tiltak som bidrar til økt fysisk aktivitet.  

Tiltaksplanene gir en oversikt og prioritering av tiltak som kan bidra til å nå vedtatte mål, de angir hvem som er eier av og ansvarlig for gjennomføring og finansiering av tiltaket , inkl. eventuelt kommunalt bidrag. For flere offentlige tilskuddsordninger er det en forutsetning at tiltak inngår i en kommunalt vedtatt plan for å være berettiget til tilskuddsmidler.

Frist for å sende innspill til tiltaksplanen er 26. juni 2022.

Brev med invitasjon til lag og foreninger til å sende inn innspill kan leses her.

Bruk skjema som kan lastes ned her - ett for hvert tiltak - og send dette med eventuelle vedlegg til postmottak@frogn.kommune.no. Merk innspillet med sak: 21/00728.

Tiltaksplanen for idrett, friluftsliv og nærmiljø 2021-2024 kan leses her (pdf)

Spillemiddelordningen

Kultur- og kirkedepartementet fordeler hvert år spillemidler til utbygging av anlegg for idrett og friluftsliv.

I Frogn kommune er det enhet for teknisk drift og forvaltning som er saksbehandler for spillemiddelsaker.

Alle søknader skjer elektronisk via nettsiden anleggsregisteret.no.
Her finner du også alt du trenger å vite om søknadsprosessen.

Se også mer informasjon på hjemmesiden til Viken fylkeskommune og Idrettsanlegg

Frist for innsending av spillemiddelsøknad til kommunen er 1. september, men ta gjerne kontakt for informasjon og veiledning gjennom hele året.  

Nyttige tips

  • Ta tidlig kontakt med kommunen for å drøfte ditt prosjekt, enhet teknisk drift og forvaltning
  • Ha en grovskisse av prosjektet med enkle tegninger og en foreløpig finansiering på plass tidlig
  • Planlegg tidsperspektivet og avklar styrevedtak
  • Spillemidler har en gjennomsnittelig ventetid på 1,5 år fra godkjent søknad til tildeling av midler, dere må forskuttere disse midlene og ha en plan for hvordan det skal gjøres
  • Ha ryddighet i anleggsregnskapet fra første dag

 Kontaktinformasjon

Postmottak@frogn.kommune.no