Tilskudd idrett, friluftsliv og nærmiljø

Innhold

Tilskuddsordninger

De fleste relevante offentlige tilskuddsordningene til idrett og andre aktivitetsformål er samlet på Miljødirektoratets elektroniske søkesenter og/ eller Viken fylkeskommune sin oversikt over tilskudd og støtteordninger.

https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/ 

https://viken.no/tjenester/tilskudd-og-stotte/

De viktigste søknadsfristene for tilskudd er;

Se mer informasjon om spillemidler og frister knyttet til denne ordningen under.

Det finnes flere private tilskuddsordninger som både kommuner, lag og foreninger har mulighet til å søke tilskudd fra. Eksempler på dette er;

 

Frogn kommune bidrar også til ulike tiltak.Tilskudd til nye tiltak fastsettes gjennom tiltaksplaner som vedtas årlig som del av kommunens handlingsprogram (budsjett). Se mer informasjon under.

Frogn kommune har gjort store investeringer de seinere årene, og budsjettsituasjonen er stram. Man kan dermed ikke forvente store kommunale kronebidrag til private prosjekt. Andre former for kommunalt bidrag eller samarbeid kan kanskje være vel så nyttig? Kommunen oppfordrer til å beskrive behov og ønsket bistand når innspill til tiltak sendes inn.

I 2020 ser vi at det lyses ut ekstra tilskuddsmidler for 2020/2021 for å demme opp for effektene av coronapandemien, og særlig for å stimulere lokal arbeidsdeltagelse. Informasjon om aktuelle tilskuddsordninger for idrett, friluftsliv og nærmiljø kommer her. Tiltak som er forslått og prioritert gjennom de kommunale tiltaksplanene kan også være grunnlag for å utløse «corona-tilskuddsmidler».  

Kommunen tildeler også kulturmidler til idrettslag/foreninger som er registrert som medlem i Frogn idrettsråd. Se mer om ordningen her Hvordan søke kulturmidler

 

Tiltaksplan for idrett, friluftsliv og nærmiljø

Tiltaksplan for idrett, friluftsliv og nærmiljø rulleres årlig og vedtas som del av kommunens handlingsprogram (budsjett). Kommunen har egne tiltaksplaner for trafikksikkerhet og klima- og energi, som også kan omfatte tiltak som bidrar til økt fysisk aktivitet.  

Tiltaksplanene gir en oversikt og prioritering av tiltak som kan bidra til å nå vedtatte mål, de angir hvem som er eier av og ansvarlig for gjennomføring og finansiering av tiltaket , inkl. eventuelt kommunalt bidrag. For flere offentlige tilskuddsordninger er det en forutsetning at tiltak inngår i en kommunalt vedtatt plan for å være berettiget til tilskuddsmidler.

Frist for å sende innspill til tiltaksplanen er 10. mai.

Brev med invitasjon til lag og foreninger til å sende inn innspill kan leses her.

Bruk skjema som kan lastes ned her - ett for hvert tiltak - og send dette med eventuelle vedlegg til postmottak@frogn.kommune.no. Merk innspillet med sak 20/00833.

 

Spillemiddelordningen

Kultur- og kirkedepartementet fordeler hvert år spillemidler til utbygging av anlegg for idrett og friluftsliv.

I Frogn kommune er det enhet for teknisk drift og forvaltning som er saksbehandler for spillemiddelsaker.

Alle søknader skjer elektronisk via nettsiden anleggsregisteret.no.
Her finner du også alt du trenger å vite om søknadsprosessen.

Se også mer informasjon på hjemmesiden til Viken fylkeskommune og Idrettsanlegg

Frist for innsending av spillemiddelsøknad til kommunen er 1. september, men ta gjerne kontakt for informasjon og veiledning gjennom hele året.  

Spillemiddelprosessen i Frogn

Årshjul 

Nyttige tips

  • Ta tidlig kontakt med kommunen for å drøfte ditt prosjekt, enhet teknisk drift og forvaltning
  • Ha en grovskisse av prosjektet med enkle tegninger og en foreløpig finansiering på plass tidlig
  • Planlegg tidsperspektivet og avklar styrevedtak
  • Spillemidler har en gjennomsnittelig ventetid på 1,5 år fra godkjent søknad til tildeling av midler, dere må forskuttere disse midlene og ha en plan for hvordan det skal gjøres
  • Ha ryddighet i anleggsregnskapet fra første dag

 Kontaktinformasjon

Postmottak@frogn.kommune.no