Nedgravde oljetanker

Informasjon om forbudet mot bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger

Fra 01.01.2020 blir det forbudt å bruke fossil fyringsolje til oppvarming.

Det finnes løsninger for å bygge om fyringsanlegg til bioolje slik at innendørsanlegget og oljetanken kan brukes videre. For anlegg som tas ut av bruk stiller kommunen krav til tiltak for nedgravde oljetanker og påfyllingsrør.

 

Krav til fjerning - nedgravde oljetanker som tas ut av bruk skal ikke utgjøre en forurensningsfare

Tanker som rommer 3000 liter eller mer

Om oljefyren fases ut innebærer det krav om sanering/ rengjøring av tanken og oppgraving med fjerning hvis det er mulig. I særlige tilfeller, for eksempel om tanken ligger under bygning, kan kommunen etter søknad gi tillatelse til sanering og igjenfylling i stedet. Saneringsarbeidene skal utføres av godkjente foretak, graving kan gjøres selv.

Påfyllingsrør skal fjernes slik at foretak ikke kan ta feil ved leveranse av oljeprodukt.

 

Tanker som rommer mindre enn 3000 liter

Kommunen anbefaler også oppgraving og fjerning av tanker som rommer mindre enn 3000 liter. Det er relativt små kostnadsforskjeller på fjerning og levering til mottak.

Saneringsarbeid på mindre tanker skal også utføres av godkjent foretak, og deretter fylles igjen om tanken skal ligge. Det må i tillegg dokumenteres i arbeidsrapporten en vurdering av tetthet på tanken for å utelukke tidligere lekkasje i grunn. Igjenfyllingen gjøres for å hindre tankkollaps slik at skader i forbindelse med ferdsel på eiendommen kan unngås.

Påfyllingsrør skal fjernes slik at foretak ikke kan ta feil ved leveranse av oljeprodukt.

 

Støtteordninger

Enova har støtteordninger for fjerning av oljefyr og oljetank ut 2019. Informasjon om alle Enovas støtteordninger og energibesparende løsninger finner du på deres nettsider.

https://www.enova.no/privat/

https://www.enova.no/privat/alle-energitiltak/

 

Annen nyttig informasjon

Miljødirektoratet har laget en nettside med ofte stilte spørsmål og svar om nedgravde oljetanker, den finner du her https://www.miljodirektoratet.no/verktoy/sporsmal-og-svar/nedgravde-oljetanker/

Oljefri: Nettsiden http://www.oljefri.no er et samarbeid mellom blant annet Naturvernforbundet, varmebransjen og energibransjen, og en rekke kommuner. På nettsiden kan bolig- og byggeiere over hele landet fylle inn et skjema, og innhente tilbud på fornybare oppvarmingsløsninger, rens og fjerning av oljetank og energirådgivningstjenester. Nettsiden har også en kalkulator for hva ulike løsninger kan koste.

 

Definisjoner:

Med nedgravd oljetank menes tank under bakkenivå, som anvendes eller er tenkt anvendt til oppbevaring av olje, og som ligger slik til at ikke hele tanken kan inspiseres utvendig.

Med olje menes alle petroleumsprodukter med flammepunkt over 23 °C (forurensningsforskriften § 1-3)

 

Lokal forskrift om nedgravde oljetanker

Lokalforskrift som innskjerper kravene i forurensningsforskriften til å gjelde alle nedgravde oljetanker på 3000 liter eller mer, i hele kommunen: https://lovdata.no/forskrift/2003-06-16-814

 

Forskrift om begrensing av forurensning

Sentral forskrift som stiller krav om tiltak for å motvirke forurensning:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931/KAPITTEL_1#KAPITTEL_1