Prosjekter vei, vann og avløp

Oversikt over planlagte, pågående og ferdigstilte vei, vann og avløpsprosjekter i Frogn kommune.

Gang og sykkelvei Ottarsrud til Bakker bru

Gang og sykkelvei Ottarsrud til Bakker bru

Som del av byggetrinn 2 for E134 Oslofjordforbindelsen skal Statens vegvesen sikre et tilbud for gående og syklende på strekningen mellom Måna og Bakker bru i Frogn kommune.

Les mer om prosjektet her:

 

 

 

 

                     Gylteveien

 

 

 

 

        Niels Carlsensgate

       

Ansvarlig enhet

Enhet for Teknisk drift og forvaltning
Enhetsleder Gro Ravne
Telefon 64 90 60 00
Mobiltelefon 482 72 495
E-post Gro Ravne
Enhetens hovedoppgaver:

Teknisk drift og forvaltning (TDF) produserer tjenester som alle innbyggere trenger.

Vi:

 • bygger og vedlikeholder kommunale veier og lys, idrettsanlegg, parker og havner/brygger. 
 • leverer rent drikkevann, håndterer avløp, forurensning og sikrer renovasjon. 
 • investerer i rehabilitering av ledningsnett og oppgradering av veier og brygger.
 • behandler søknader om nye bygg, næringsbygg, hytter, garasjer m.m.
 • fører matrikkelen (eiendomsregisteret).
 • har ansvar for skiltplaner og trafikksikkerhet.
 • gjør byen hyggelig med blomster, skjøtsel av badeparken og torget.
 • rensker opp på strendene og legger ut flytebrygger før skoleferien tar til. 
 • brøyter snø og strør etter faste ruter så raskt og effektivt vi kan om vinteren. 
 • har beredskap 24/7

En del av arbeidsområdene er såkalte «selvkostområder», som betyr at innbyggerne må betale gebyr for ulike tjenester fra oss.  Alle spleiser for eksempel på utgifter til vann og avløp.

Vi satser på god digital informasjon og automatiske varslingssystemer.

Hovedutfordringer og mål for enheten:

 • Alltid sørge for at vi leverer rent drikkevann.
 • Vi må planlegge ny drikkevannsforsyning og sørge for flere kilder/større beredskap enn vi har i dag. 
 • Overvannshåndtering i Frogn og særlig Drøbak er krevende på grunn av topografien. 
  • Kraftige styrtregn skaper store utfordringer for ledningsnettet og renseanlegget.  Vi må fortsette å separere overvann og spillvann, ved å legge nye ledninger i store deler av kommunen. 
  • Årlig veivedlikehold med tømming av kummer og grøfting av veier, kan bidra til mindre overvannsproblemer
 • Byggesaksavdelingens arbeid må fortsatt prioriteres de neste årene for å nå ønskede mål om saksbehandling innen gitte frister i plan- og bygningsloven.
 • Kapasiteten på behandling av sanitæranmeldelser (søknader om tilknytning til offentlig vann og avløp) bør styrkes slik at det ikke blir forsinkelser i byggesaker
 • Har ikke kapasitet til å opprettholde anbefalt og forventet standard på park- og grøntområder. Dette gjelder også Badeparken hvor bruk til festivaler og større arrangement øker behovet for skjøtsel og vedlikehold. 
 • Det er løpende behov for trafikksikkerhetstiltak.
 • Det er løpende behov for asfaltering, trafikkmålinger, etablering av fartsdempende tiltak, merking av fotgjengerfelt m.v.
 • Utarbeidelse av parkeringsstrategi og veinorm.
 • Beboere i private veier melder ofte om mørke gatelys. Det er vedtatt at kommunen skal skifte ut gatelys i de fleste private veier med LED i løpet av en 4 års periode fra og med 2021.
 • Etablere snødeponi.

 

Organisering:

 

Drøbak sentrum

 

Les mer om enhetens hovedutfordringer budsjett og resultat