Tilskuddsordninger

Her finner du våre tilskuddsordninger og informasjon om Frivillighetsprisen og Kulturstipendet. Frogn kommune deler ut kulturmidler som et virkemiddel for å øke innsatsen i det frivillige organisasjonsarbeidet. Formålet er å stimulere mangfoldet og kvaliteten i kultur- og fritidstilbudene. Tilskuddet skal dessuten bidra til å aktivisere mennesker i alle aldere, men aktiviteter for barn/ unge, familier og eldre prioriteres.

Innhold

Støtteordninger

Frogn kommune gir støtte til kulturarbeid gjennom både praktisk støtte og økonomisk støtte.
Praktisk støtte kan gis i form av gratis leie av lokaler, hjelp til markedsføring innad i kommunen og praktisk bistand til arrangementer.
Økonomisk støtte gis som overføringer av midler. Økonomisk støtte blir gitt innenfor rammen av årlig vedtatt budsjett.
Økonomisk støtte kan gis i form av:

Driftstilskudd: Økonomisk støtte til drift av en organisasjon, lag eller forening som har hele sin virksomhet i Frogn kommune. Driftstilskudd kan gis for inntil ett år om gangen.

Etableringstilskudd: Engangsstøtte til oppstart av nye organisasjoner, lag eller foreninger med sin hovedvirksomhet i Frogn kommune.

Arrangementstilskudd: Støtte til enkeltpersoner, organisasjoner, lag eller foreninger til gjennomføring av konkrete enkeltarrangementer i Frogn kommune. For søkere som ikke har forretningsmessige formål med sikte på økonomisk gevinst, kan arrangementstilskudd også gis som underskuddsgaranti. 

Kulturstipend: Frogn kommunes kulturstipend har som formål å stimulere til videreutvikling av unge lovende talenter.  Kulturstipendet på kr. 10.000,- skal benyttes til videreutvikling av søkerens kunstneriske uttrykksform.  De som kan motta stipendet er ungdom/unge voksne i alderen 13-25 år.  Stipendmottakeren må være bosatt i Frogn Kommune.

Frivillighetsprisen: Frogn kommunes frivillighetspris skal gis til en initiativrik person, en lokal forening eller gruppe, som har utmerket seg med frivillig innsats, engasjement og pågangsmot til beste for den enkelte og kommunen.        

Prisen på kr 10 000 skal synliggjøre frivillighetens egenverdi og samfunnsverdi gjennom å løfte fram gode eksempler på resultater av frivillig innsats, enten det er over lengre tid eller i et tidsavgrenset prosjekt. Det frivillige arbeidet kan være utført innenfor alle deler av samfunnslivet.

De som kan nomineres er: En person/personer, institusjon eller organisasjon som utfører uegennyttig innsats til beste for innbyggerne i Frogn kommune. En person, forening eller gruppe som har bedret trivsel og livskvalitet for andre. Personen må være bosatt i Frogn kommune.

 

Hvem kan få kulturstøtte?

 • Idrettslag: Lagene må være tilsluttet Norges Idrettsforbund (NIF) eller være lag som driver sin virksomhet etter NIFs regler.
 • Kulturorganisasjoner: Organisasjoner som arbeider med musikk, sang, dans, billedkunst, scenekunst, litteratur, lokalhistorie, husflid, kunsthåndverk, film, foto, video og media, etc.
 • Barne- og ungdomsorganisasjoner: Organisasjoner hvor minst 80% av medlemmene er under 18 år og som har som hovedmålsetning å arbeide for og/eller med barn og unges fritidstilbud.
 • Organisasjoner som ivaretar aktiviteter for eldre kan også søke om kulturstøtte.
 • Funksjonshemmedes organisasjoner: Organisasjoner som har som hovedmål å arbeide for å bedre mulighetene for personer med nedsatt funksjonsevne til å drive kultur, idrett og fritidsaktiviteter.
 • Enkeltpersoner mellom 13 og 25 år, med folkeregistret adresse i Frogn kommune og som er utøvende på videregående nivå innen sitt området kan tildeles kulturstipend.
 • Enkeltpersoner med folkeregistret adresse i Frogn kommune og som har ytt en ekstraordinær innsats for frivillig arbeid kan tildeles Frivillighetsprisen.

 

Hvem kan ikke få kulturstøtte?

 • Organisasjoner og andre kulturaktører som primært har som formål å ivareta enkeltpersoners yrkes-, økonomiske-, helsemessige- eller andre egeninteresser.
 • Nasjonale organisasjoner
 • Regionale organisasjoner 
 • Næringsvirksomhet med formål om økonomisk gevinst.
 • Organisasjoner som har innsamling eller humanitært hjelpearbeid som hovedfunksjon
 • Politiske partier og politiske ungdomsorganisasjoner som mottar kommunal partistøtte
 • Trossamfunn og livssynsgrupper som mottar kommunal støtte til tros- og livssynssamfunn.
 • Organisasjoner som har sin hovedvirksomhet i en annen kommune

 

Felles vilkår

 • Organisasjonen, laget eller foreningen må ha sin hovedvirksomhet i Frogn kommune.
 • Organisasjonen, laget eller foreningen må benytte kulturstøtten til det formål det er tildelt støtte til.
 • Organisasjonen, laget eller foreningen skal ha en forsvarlig økonomisk drift, sett i forhold til deres virksomhet.
 • Rusfrihet: For at organisasjoner skal motta kulturstøtte fra kommunen, kreves det at organisasjonens, lagets eller foreningens barne- og ungdomsvirksomhet er totalt rusfrie. Med dette menes at organisasjonen enten i sin formålsparagraf eller gjennom annet vedtak i sitt øverste styringsorgan har erklært at all virksomhet knyttet til barne- og ungdomsarbeidet skal være rusfrie. Dette skal praktiseres av både medlemmer og leder/tillitsvalgt på treninger, kamper, turer, møter, sosiale samlinger, øvelser, under og etter forestillinger, konserter etc.
 • Gratis inngang for ledsager: Det er en forutsetning at de organisasjoner, lag og foreninger som mottar kulturstøtte fra Frogn kommune praktiserer gratis inngang for ledsager for personer med nedsatt funksjonsevne på sine aktiviteter og arrangementer.

 

Søknadsfrister

 • For driftstilskudd og etableringstilskudd er søknadsfristen 1.mai hvert år.
 • For søknader om arrangementstilskudd på under kr. 50.000,- er søknadsfristen senest 8 uker før arrangementet skal finne sted.
 • For søknader om arrangementstilskudd på over kr 50.000,- er søknadsfristen senest 1. oktober året før arrangementet skal finne sted.
 • Frist for nominasjon til kulturstipend er 1. november hvert år.
 • Frist for nominasjon til Frivillighetsprisen er 1. mai hver år. Både enkeltpersoner, organisasjoner, lag og foreninger kan sende inn forslag til kandidater.

Fremgangsmåte for søkere

Alle søknader om kulturstøtte skal skrives på eget skjema som du finner her.

Søknaden kan sendes med vanlig postgang til:

Frogn kommune
Enhet for kultur og frivillighet
Postboks 10
1441 Drøbak
eller på e-post til postmottak@frogn.kommune.no

Alle søknadsskjemaer inneholder egenerklæring om rusfrihet og gratis adgang for ledsagere jf. vilkårene i punkt 5.

Søknader om driftstilskudd må vedlegges følgende dokumentasjon:

 • revidert regnskap fra siste driftsår
 • årsmelding fra siste driftsår
 • antall medlemmer
 • antall medlemmer bosatt i Frogn kommune
 • antall medlemmer under 20 år

Søknader om etableringstilskudd må vedlegges følgende dokumentasjon:

 • budsjett
 • organisasjonens vedtekter
 • plan for tiltak og aktiviteter
 • kontingentsatser for medlemskap

Søknader om arrangementstilskudd må vedlegges følgende dokumentasjon:

 • budsjett
 • aktivitetsplan

Kriterier for fordeling

 • Aktiviteter for barn, unge, familier og eldre prioriteres
 • Et samlet sett bredt spekter av kulturuttrykk prioriteres ivaretatt
 • Søkere som ikke har mottatt kulturstøtte tidligere kan prioriteres

Behandling av søknadene

Søknader om tilskudd til idrettsgrupper i Norges Idrettsforbund blir videresendt til Frogn idrettsråd, som behandler og avgjør søknaden til slike formål. Søknader fra andre idrettsgrupper skal behandles av formannskap og kommunestyret i forbindelse med handlingsplanen.

Nominasjoner til kulturstipendet  vurderes av en jury bestående av leder av Frogn kulturråd, samt ordfører og kultursjef i Frogn kommune

Nominasjoner til frivillighetsprisen  vurderes av en jury bestående av leder av frivillighetsentralen, samt ordfører og kultursjef i Frogn kommune

Søknader om kulturstøtte blir for øvrig behandlet av det organet i kommunen som til enhver tid har fått myndighet etter kommunenes gjeldene delegeringsreglement.

Utbetaling av midler

Den som bli tildelt kulturstøtte, med unntak av mottakerne av kulturstipend og frivillighetsprisen, må sende faktura til Frogn kommune pålydende beløpet som er fastsatt i vedtak om tildeling av kulturstøtte.

Informasjon vedr. faktura til Frogn kommune

Frogn kommune har som mål at faktura skal behandles raskt og effektivt, slik at leverandører mottar betaling innen forfall.

Faktura skal være i henhold til bokføringsloven og i tillegg inneholde:

 • Fakturaadresse
  Frogn kommune v/Økonomienheten
  P.B. 10 - 1441 Drøbak

 

 • Leveringsadresse
  Frogn kommune
  Navn på bestillende enhet
  Bestillende enhets adresse
 • Identitet:                                Leverandørens organisasjonsnummer
 • Merkes med:                          Bestillernr. 5 siffer (ordrenummer ved eHandel)
 • Kredittid:                               Vår kredittid er 30 dager om ikke annet er skriftlig avtalt 

Hvordan sende faktura til Frogn kommune

I dag er det 2 alternative måter å sende faktura til Frogn kommune på. 

 

Alternativ 1: Post

Leverandør sender faktura pr. brev til adresse:

Frogn kommune v/Økonomienheten, P.B. 10, 1441 Drøbak.


Alternativ 2: Epost

Leverandør sender faktura som vedlegg til epost til adresse: fakturamottak@frogn.kommune.no

 

Rapportering

Alle som har mottatt kulturstøtte, med unntak av mottakerne av kulturstipend og frivillighetsprisen, skal rapportere om bruk av tildelte midler på eget skjema. Skjemaet ligger her.

Frist for rapportering er 1. april året etter vedtak om tildeling ble fattet.

Klage på vedtak

Vedtak om tildeling eller avslag på kulturstøtte er å anses som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Vedtaket kan påklages til kommunens særskilte klageorgan etter forvaltningsloven § 28, 2.ledd. Klagefristen er 3 uker fra vedtaket kom frem til søker. Klagen skal sendes Frogn kommune ved Enhet for kultur og fritid.

Tilbaketrekking av kulturstøtte

Frogn kommune kan kreve tilbakebetaling av utbetalt kulturstøtte hvis det blir avdekket at søknaden inneholdt feilaktig informasjon, slik at kulturstøtten ble gitt på feil grunnlag.