Tilskuddsordninger

Tilskuddsordninger

De nye tilskuddsordningene trer i kraft 2017. Klikk her for å lese mer.

Det kommunale tilskuddet er et virkemiddel for økt innsats i det frivillige organisasjonsarbeidet. Tilskuddet skal stimulere til å opprettholde mangfoldet og kvaliteten i kultur og fritidstilbudene. Tilskuddet skal bidra til å aktivisere mennesker i alle aldere, men aktiviteter for barn og unge prioriteres.

A)  Driftstilskudd (innvilges kun til organisasjoner som organiserer barn og unge)

B)  Aktivitetstilskudd :

 • Underskuddstilsagn til åpne kulturarrangementer
 • Tilskudd til åpne kulturarrangementer
 • Tilskudd til rusfrie helgearrangementer for ungdom
 • Kulturstipend
 • Etableringstilskudd

 

FØLGENDE ER IKKE SØKNADSBERETTIGET

Organisasjoner og andre kulturaktører som primært har som formål å ivareta enkeltpersoners yrkes-, økonomiske-, helsemessige eller andre egeninteresser.

 • Nasjonale organisasjoner
 • Regionale organisasjoner 
 • Rene kommersielle tiltak
 • Organisasjoner som har innsamling eller humanitært hjelpearbeid som hovedfunksjon
 • Politiske partier og politiske ungdomsorganisasjoner
 • Trossamfunn og livssynsgrupper
 • Organisasjoner som har sin hovedvirksomhet i en annen kommune

Målgruppe

Søknadsberettigede er lag og foreninger og andre kulturaktører som har hele sin virksomhet i Frogn. Flertallet av lag og foreningers medlemmer må være bosatt i Frogn kommune.

Definisjonen av søknadsberettigede organisasjoner:

Idrettslag: lagene må være tilsluttet NIF eller skytterlag som driver etter NIF`s regler. Kulturorganisasjoner: som arbeider med musikk, sang, dans, billedkunst, scenekunst, litteratur, lokalhistorie, husflid, kunsthåndverk, film, foto, video og media, etc. Barne- og ungdomsorganisasjoner: organisasjoner hvor minst 80% av medlemmene er under 18 år og som har som hovedmålsetning å arbeide for og/eller med barn og unges fritidstilbud. Funksjonshemmedes organisasjoner: som har som hovedmål å arbeide for å bedre funksjonshemmedes muligheter til å drive kultur/idrett og fritidsaktiviteter.

Vilkår

Krav om rusfrihet i barne- og ungdomsarbeidet For at organisasjoner skal motta kommunalt bidrag, kreves det at organisasjonens barne- og ungdomsvirksomhet er totalt rusfrie.  Med dette menes at organisasjonen enten i sin formålsparagraf eller gjennom annet vedtak i sitt øverste styringsorgan har erklært at all virksomhet knyttet til barne- og ungdomsarbeidet skal være rusfrie. Dette skal praktiseres av både medlemmer og leder/tillitsvalgt på treninger, kamper, turer, møter, sosiale samlinger, øvelser, under og etter forestillinger, konserter etc.

Veiledning

Søknaden må skrives på eget skjema. Skjema kan fås på Rådhuset..

Alle søknader sendes

Frogn Kommune Enhet for kultur og fritid Postboks 10 1441 Drøbak

Eller på e-post til

Søkere må sette seg nøye inn i vilkårene og ellers de bestemmelser som gjelder.

Søknader om støtte til idrettslige formål videresendes fra Frogn Kommune, enhet for kultur og fritid til Frogn Idrettsråd for endelig behandling der. Frogn Idrettsråd behandler alle søknader, uavhengig av om søker er medlem av Frogn Idrettsråd eller ikke.

Der søknadsfrist er angitt må fullstendig søknad være mottatt innen fristens utløp. Om så ikke skjer kan retten til støtte bortfalle.

Det er en forutsetning at de lag og foreninger som mottar kulturstøtte fra Frogn Kommune praktiserer gratis adgang for ledsager for funksjonshemmede på sine aktiviteter og arrangementer

Søknadsfrist

Driftstilskudd:  15.mars

Aktivitetstilskudd : Kan søkes hele året

Alle søknader skal behandles politisk i hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur.

Søknadsfrist for tiltak som skal til politisk behandling er senest 3 måneder før tiltaket finner sted.

Søknaden sendes til

Frogn Kommune Enhet for kultur og fritid Postboks 10 1441 Drøbak.

Eller på e-post til

postmottak@frogn.kommune.no

Klager på vedtak

Vedtaket kan påklages til den særskilte klagenemnda (formannskapet) i henhold til forvaltningsloven § 28, 2 ledd. Dette gjelder også klage på vedtak fattet av Frogn Idrettsråd. Klagefristen er 3 uker fra mottagelse av vedtaket. Klagen skal sendes enhet for kultur og fritid.

 

Hvordan få mer informasjon?

Ansvarlig enhet: Kultur og Fritid Enhetsleder: Pål Mørk Kontaktperson:Elisabeth Seljevold Fladmoe, tlf. 64 90 63 15

Postadresse: Postboks 10, 1441 Drøbak Besøksadresse: Rådhusveien 6, 1440 Drøbak Telefon: 64 90 60 00 Telefaks: 64 90 60 01

E-postadresse: postmottak@frogn.kommune.no

 

Klikk her for å finne skjemaer.