Hjemmebaserte tjenester

Innhold

Koronavirus (Covid-19)

Frogn kommune har samlet all informasjon som gjelder koronavirus på en egen side. Her finner du oppdatert informasjon om endringer i våre tilbud og tjenester som følge av epidemien, og hva vi gjør for at du skal få et trygt og godt tjenestetilbud.

Gå til oppdatert informasjon om korona i Frogn kommune og status for vår tjeneste. 

Hjemmesykepleie

Du kan søke om hjemmesykepleie når du

 • har behov for sykepleie
 • har behov for oppfølging og observasjon av sykdomstilstand og medikamentell behandling
 • trenger hjelp til personlig hygiene
 • trenger veiledning og hjelp til ernæring
 • trenger sårbehandling
 • trenger smertebehandling
 • trenger bistand til å forebygge/forhindre komplikasjoner
 • trenger hjelp til medisinhåndtering

Vakttelefoner: 64 90 64 55 (sone 1) 64 90 64 57 (sone 2)

Hjemmesykepleien har åpent 24 timer i døgnet. Begge nummer betjenes døgnet rundt.

Avdelingsleder sone 1                 Iren Padin
E-post  iren.padin@frogn.kommune.no
   

 

Avdelingsleder sone 2                 Anita Dybvik
E-post  anita.dybvik@frogn.kommune.no
   

Praktisk bistand

Praktisk bistand, som også blir kalt hjemmehjelp, er hjelp til praktiske gjøremål i hverdagen.

Eksempler på dette kan være

 • rengjøring
 • sengetøyskift
 • klesvask

Hjemmehjelp til rengjøring tildeles innbyggere som ikke er i stand til å utføre eller anskaffe hjelpen på egenhånd.

Du skal normalt selv ordne bank- og posttjenester og anskaffe andre nødvendige varer, som for eksempel klær. Hjemmetjenesten handler normalt ikke inn matvarer.

Frogn kommune har innført fritt brukervalg innen praktisk bistand. Det vil si at du kan velge om det er kommunen eller privat leverandør som skal utføre hjemmehjelpstjenester hos deg. Tjenesten du blir tilbudt er den samme, men hos den private leverandøren kan du bestille mer tjenester om du måtte ønske det. I så fall er det noe du avtaler og betaler direkte med leverandøren.

Trygghetsalarm

Har du behov for støtte for å kjenne deg trygg hjemme, kan du ha behov for trygghetsalarm.

Alarmen er på størrelse med en et armbåndsur. Den bærer du på deg i hjemmet for å kunne tilkalle hjelp når behovet oppstår.

Trygghetsalarmen er tilknyttet en vaktsentral som formidler videre kontakt med hjemmesykepleien her i Frogn. Hjemmesykepleien kan rykker ut hele døgnet. Det monteres en nøkkelboks utendørs, slik at hjemmesykepleien kan komme inn til deg når du har trykket på alarmen.

Trygghetsalarmen tilkobles analog telefonlinje eller GSM (eget simkort). Dette kan du få veiledning i av vår kontaktperson.

Du som kan ha behov for akutt hjelp fra hjemmesykepleien, og ikke kan komme i kontakt med oss på annen måte 

Tekniker   Per Andresen
Mobil 415 31 367
E-post per.andresen@frogn.kommune.no

Priser

Satser for hjemmehjelp / vaktmestertjenester 2021

 Abonnement

 Timesats

Betaling etter inntekt. 1 G (Folketrygdens grunnbeløp) = kr 106 399 per 1. mai 2021. 
Brukere som mottar hjemmehjelp 8 timer eller mer per måned betaler abonnementsats (ved vedtak for minst 3 mnd).
Brukere som mottar mindre enn 8 timers hjelp per måned betaler timesats. 
Betalingen fastsettes på bakgrunn av husstandens samlede alminnelige inntekt i siste ligning.

Under 2G = kr 212 798

210 (makspris uavhengig av ant timer)           

  210                              

2G - 3G = kr 212 798 - 319 197

2 560

  320              

3G - 4G = kr 319 197- 425 596

2 872

  359

Over 4G = kr 425 596

4 288

  536

Priser for matombringing, dagtilbud og korttidsopphold 2021 

                      

Matombringing per middag

  79       

Opphold dagsenter per dag

  103

Transport tur/retur dagsenteret per dag

  87

Korttidsopphold institusjon per døgn

 175*

*Helse- og omsorgsdepartementet fastsetter egenandelen for korttidsopphold i institusjon. Dette gjør de vanligvis i desember med virkning fra 1. januar påfølgende år.

Priser for trygghetsalarm 2021

              

Inntil 2 G, per måned

 200

2 G eller mer, per måned

 300

I tillegg påløper et monteringsgebyr på kr. 1000 for nye abonnenter som har inntekt over 2 G.

Søknadsskjema

Klikk her for å søke helse og omsorgstjenester (.pdf)

Klikk her for Word-versjon

Skjema sendes inn via e-post til postmottak@frogn.kommune.no eller i vanlig post til:

Frogn kommune
Søknadskontoret helse og omsorg
Postboks 10 1441 Drøbak

Ansvarlig enhet

Enhet for Helse, omsorg og koordinering
Enhetsleder Maria Norlander Flatøy
Telefon 64 90 60 00
Mobiltelefon 415 31 410
E-post Maria Norlander Flatøy
 Enhetens oppgaver og mål:

I enhet for helse, omsorg og koordinering finner du

 • hjemmetjenester, som hjemmesykepleie, praktisk bistand og BPA (brukerstyrt personlig assistanse), til innbyggere som trenger praktisk og medisinsk hjelp i hverdagen på grunn av sykdom eller nedsatt funksjonsevne

 • fysio- og ergoterapitjenester for voksne, som skal bidra til å bedre og vedlikeholde funksjonsevne, fremme og tilrettelegge for meningsfull aktivitet

 • kreftkoordinator og demenskoordinator, som tilbyr støtte, råd og veiledning til personer som er rammet av kreft- eller demenssykdom og deres pårørende

 • søknadskontoret helse og omsorg, som tildeler tjenester med utgangspunkt i søkerens hjelpebehov og ressurser etter gjeldende lovverk og retningslinjer

 • kommunalt hjelpemiddellager, som har utleie av hjelpemidler ved kortvarige behov, og hjelpemiddelteknikere som kan veilede og hjelpe med montering og vedlikehold

 • dagsenter for eldre og demente som ønsker et mer aktivt og sosialt liv

Enheten har i tillegg ansvar for

 • fastlegeordningen i kommunen, i nært samarbeid med kommuneoverlegen
   
 • oppfølging av fysioterapeuter med kommunal driftsavtale og

 • beregning og oppfølging av betaling for langtidsplass i sykehjem (søknadskontoret)


Vi har det overordnede ansvaret for at du som innbygger får et helhetlig og koordinert tilbud. Alle som har behov for flere helse- og omsorgstjenester over en viss tid kan få en IP (individuell plan) og koordinator.
                                  

Les mer om enhetens hovedutfordringer budsjett og resultat