Hjemmebaserte tjenester

Vi gir hjelp til innbyggere som trenger praktisk og medisinsk hjelp i hverdagen på grunn av sykdom eller nedsatt funksjonsevne.

Innhold

Hjemmesykepleie og hjemmehjelp

Tips: Nettsiden Hjelp i hjemmet gir en oversikt over flere tjenester som kan hjelpe deg som bor hjemme i Frogn kommune.

Hjemmesykepleie

Du kan søke om hjemmesykepleie når du

 • har behov for sykepleie
 • har behov for oppfølging og observasjon av sykdomstilstand og medikamentell behandling
 • trenger hjelp til personlig hygiene
 • trenger veiledning og hjelp til ernæring
 • trenger sårbehandling
 • trenger smertebehandling
 • trenger bistand til å forebygge/forhindre komplikasjoner
 • trenger hjelp til medisinhåndtering
Praktisk bistand - hjemmehjelp

Praktisk bistand, som også blir kalt hjemmehjelp, er hjelp til praktiske gjøremål i hverdagen. Eksempler på dette kan være

 • rengjøring
 • sengetøyskift 
 • klesvask

Hjemmehjelp til rengjøring tildeles innbyggere som ikke er i stand til å utføre eller anskaffe hjelpen på egenhånd.

Du skal normalt selv ordne bank- og posttjenester og anskaffe andre nødvendige varer, som for eksempel klær. Hjemmetjenesten handler normalt ikke inn matvarer.

Hvis du får innvilget hjemmehjelp, kan du selv velge om det er kommunen eller det private som skal hjelpe deg.

Les mer om fritt brukervalg.

Trygghetsalarm

Trygghetsalarm

Har du behov for støtte for å kjenne deg trygg hjemme, kan du ha behov for trygghetsalarm.

Alarmen er på størrelse med en et armbåndsur. Den bærer du på deg i hjemmet for å kunne tilkalle hjelp når behovet oppstår.

Trygghetsalarmen er tilknyttet en vaktsentral som formidler videre kontakt med hjemmesykepleien her i Frogn. Hjemmesykepleien kan rykker ut hele døgnet. Det monteres en nøkkelboks utendørs, slik at hjemmesykepleien kan komme inn til deg når du har trykket på alarmen.

Trygghetsalarmen tilkobles analog telefonlinje eller GSM (eget simkort). Du kan få veiledning av våre kontaktpersoner.

Kontaktpersoner

Hjelpemiddel tekniker  

Geir Frode Esbjug

Gjermund Lesteberg

Felles telefonnummer 481 36 200
E-post

geir.esbjug@frogn.kommune.no

Gjermund.Lesteberg@frogn.kommune.no

Hvem kan søke

Du som kan ha behov for akutt hjelp fra hjemmesykepleien, og ikke kan komme i kontakt med oss på annen måte 

Priser

Hjemmesykepleie er gratis. Praktisk bistand og trygghetsalarm må du betale for. Under finner du priser for helse- og omsorgstjenester.

Priser for hjemmehjelp og vaktmestertjenester 2022

Du betaler etter inntekt. Det er din husstands samlede alminnelige inntekt (nettoinntekt) fra siste skatteoppgjør som bestemmer hvilken sats du skal betale.

Hvis du har mindre enn 8 timer hjelp per måned betaler du timesats. Hvis du har 8 timer eller mer og vedtak for minst 3 mnd, betaler du abonnementsats. 

Husstandens nettoinntekt

Timesats

Abonnement

Inntil 222 954 (2G*)

Maks 215 uavhengig av antall timer

Fra 222 954 (2-3G)

329

  2 632

Fra 334 431 (3-4G)

369

  2 952

Fra 445 908 (4-5G)

552

  4 416

*G står for folketrygdens grunnbeløp = kr 111 477 per 1. mai 2022. Grunnbeløpet justeres hvert år i mai.         

Priser for matombringing, dagtilbud og korttidsopphold 2022 

Matombringing per middag

  81

Opphold dagsenter per dag

  106

Transport tur/retur dagsenteret per dag

  89

Korttidsopphold institusjon per døgn

 180*

*Helse- og omsorgsdepartementet fastsetter egenandelen for korttidsopphold i institusjon. Dette gjør de vanligvis i desember med virkning fra 1. januar påfølgende år.

Priser for trygghetsalarm 2022

Du betaler etter inntekt. Det er din alminnelige inntekt (nettoinntekt) fra siste skatteoppgjør som bestemmer hvilken sats du skal betale.

Din nettoinntekt

Pris per måned

Inntil 222 954 (2G*)

 200

Fra 222 954 (2G eller mer)

 300

I tillegg påløper et monteringsgebyr for nye abonnenter på kr. 1000 for de som har inntekt over 222 954 (2G).

*G står for folketrygdens grunnbeløp = kr 111 477 per 1. mai 2022. Grunnbeløpet justeres hvert år i mai.

Hvis du har behov for hjemmesykepleie, praktisk bistand eller trygghetsalarm, kan du sende en generell søknad om helse- og omsorgstjenester til Søknadskontoret helse og omsorg.

Søknadskontoret kan også svare på spørsmål om tjenestene og hjelpe deg med å søke hvis du trenger det.

Søk tjenester

Frogn kommune har samlet all informasjon som gjelder koronavirus på en egen side. Her finner du oppdatert informasjon om endringer i våre tilbud og tjenester som følge av epidemien, og hva vi gjør for at du skal få et trygt og godt tjenestetilbud.

Gå til oppdatert informasjon om korona i Frogn kommune og status for vår tjeneste. 

Hvis du trenger å komme i kontakt med hjemmesykepleien, kan du ringe vakttelefonen. Den er åpen 24 timer i døgnet, og begge nummer betjenes døgnet rundt.

Sone 1     64 90 64 55

Sone 2     64 90 64 57

Avdelingsleder sone 1    Iren Mortensen Storrø

Avdelingsleder sone 2    Iren Mortensen Storrø

Bytte av leverandør - praktisk bistand hjemmehjelp

Ansvarlig enhet

Enhet for Helse, omsorg og koordinering
Enhetsleder Maria Nordlander Flatøy
Telefon 64 90 60 00
E-post Maria Nordlander Flatøy
 Enhetens oppgaver og mål:

I enhet for helse, omsorg og koordinering finner du

 • hjemmetjenester, som hjemmesykepleie, praktisk bistand og BPA (brukerstyrt personlig assistanse), til innbyggere som trenger praktisk og medisinsk hjelp i hverdagen på grunn av sykdom eller nedsatt funksjonsevne

 • fysio- og ergoterapitjenester for voksne, som skal bidra til å bedre og vedlikeholde funksjonsevne, fremme og tilrettelegge for meningsfull aktivitet

 • kreftkoordinator og demenskoordinator, som tilbyr støtte, råd og veiledning til personer som er rammet av kreft- eller demenssykdom og deres pårørende

 • søknadskontoret helse og omsorg, som tildeler tjenester med utgangspunkt i søkerens hjelpebehov og ressurser etter gjeldende lovverk og retningslinjer

 • kommunalt hjelpemiddellager, som har utleie av hjelpemidler ved kortvarige behov, og hjelpemiddelteknikere som kan veilede og hjelpe med montering og vedlikehold

 • dagsenter for eldre og personer med demens som ønsker et mer aktivt og sosialt liv

Enheten har i tillegg ansvar for

 • fastlegeordningen i kommunen, i nært samarbeid med kommuneoverlegen
   
 • oppfølging av fysioterapeuter med kommunal driftsavtale og

 • beregning og oppfølging av betaling for langtidsplass i sykehjem (søknadskontoret)


Vi har det overordnede ansvaret for at du som innbygger får et helhetlig og koordinert tilbud. Alle som har behov for flere helse- og omsorgstjenester over en viss tid kan få en IP (individuell plan) og koordinator.
                                  

Les mer om enhetens hovedutfordringer budsjett og resultat