Dagsenter

Innhold

Raskebekken dagsenter

Dagsenteret er et tilbud til eldre i aldersgruppen fra 60+. Brukerne tilbys opphold fra en til fem dager per uke, avhengig av kapasitet og individuelle behov.

Formålet er:

  • å forebygge isolasjon og tilby sosial omgang med andre
  • mosjon og mobilisering
  • veilede- og sørge for riktig kosthold
  • avlaste familien

Programmet for dagen:

Dagen starter med felles frokost. Etter frokosten drives forskjellige aktiviteter. Det kan være høytlesning , gå tur, mosjon, hagearbeid, håndarbeid, snekring osv. Før hjemreise serveres det middag.

Kriterier:  Brukeren skal kunne nyttiggjøre seg tilbudet

Besøksadresse:

Ullerudveien 22, Drøbak

Telefon: 649 06 276 Mobil: 415 31 426

Lindehagen dagsenter

Dagsenteret er et tilbud til personer med demens. Brukerne tilbys opphold fra en til fem dager pr uke, avhengig av kapasitet og individuelle behov.

Formålet er:

  • å forebygge isolasjon og tilby sosial omgang med andre.
  • mosjon og mobilisering
  • veilede-og sørge for riktig kosthold.
  • avlaste familien.

Programmet for dagen:

Dagen starter med felles frokost. Etter frokosten drives det forskjellige aktiviteter. Det kan være høytlesning, gå tur, mosjon, hageareid, håndarbeid, snekring osv. Før hjemreise serveres det middag.

Kriterier: Brukeren skal kunne nyttiggjøre seg av tilbudet.

Besøksadresse:

Ullerudveien 26, Drøbak

Telefon avd: 957 12 952

Mobil sjåfør: 400 27 369

Priser

Satser for hjemmehjelp / vaktmestertjenester 2020

 Abonnement

 Timesats

Betaling etter inntekt. 1 G (Folketrygdens grunnbeløp) = kr 99 858 per 1. mai 2019.
Brukere som mottar hjemmehjelp 8 timer eller mer per måned betaler abonnementsats (ved vedtak for minst 3 mnd).
Brukere som mottar mindre enn 8 timers hjelp per måned betaler timesats. 
Betalingen fastsettes på bakgrunn av husstandens samlede alminnelige inntekt i siste ligning.

Under 2G = kr 199 716

210 (makspris uavhengig av ant timer)           

  210                              

2G - 3G = kr 199 716- 299 574

2 488

  311               

3G - 4G = kr 299 574- 399 432

2 792

  349

Over 4G = kr 399 432

4 160

  520

Priser for matombringing, dagtilbud og korttidsopphold 2020 

                      

Matombringing per middag

  77       

Opphold dagsenter per dag

  100

Transport tur/retur dagsenteret per dag

  84

Korttidsopphold institusjon per døgn

 170*

*Helse- og omsorgsdepartementet fastsetter egenandelen for korttidsopphold i institusjon. Dette gjør de vanligvis i desember med virkning fra 1. januar påfølgende år.

Priser for trygghetsalarm 2020

              

Inntil 2 G, per måned

 200

2 G eller mer, per måned

 300

I tillegg påløper et monteringsgebyr på kr. 1000 for nye abonnenter som har inntekt over 2 G.

Kontakt

Avdelingsleder   Mona Hansen
Telefon 649 06 276
Mobil 415 31 426
E-post mona.hansen@frogn.kommune.no

Ansvarlig enhet

Enhet for Helse, Omsorg og Koordinering

Enhetsleder     Maria Nordlander Flatøy
Telefon 415 31 410
E-post maria.flatoy@frogn.kommune.no