Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Brukerstyrt personlig assistanse er en alternativ måte å organisere praktisk bistand på, der du selv er arbeidsleder og ansetter dine egne assistenter. Målet er at du får et mest mulig aktivt og uavhengig liv på tross av de utfordringene du har.

Innhold

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ måte å organisere praktisk bistand på. Målet er å bidra til at alle får et mest mulig aktivt liv selv om du har nedsatt funksjonsevne. Et sentralt prinsipp for BPA-ordningen er at den er brukerstyrt. Det vil si at du selv er arbeidsleder, og at du skreddersyr BPA-opplegget ut fra dine behov og innenfor ordningens rammer. Du ansetter selv dine assistenter i samarbeid med kommunen. Du får veiledning og opplæring fra kommunen eller private leverandører.

BPA innebærer praktisk bistand og opplæring og kan omfatte:

 • hjelp til praktiske gjøremål, som rengjøring, sengetøyskift og klesvask
 • personlig hjelp, som for eksempel påkledning og hjelp til hygiene
 • hjelp til deltakelse i f.eks. skole, studier og andre aktiviteter

Søke om tjenesten - Søknadskontoret helse og omsorg

Du har rett til å organisere tjenestene praktisk bistand og opplæring og støttekontakt som BPA hvis du

 • er under 67 år, og
 • har behov for tjenester ut over 2 år, og
 • har behov for tjenester i minst 32 timer pr. uke.

Du kan også ha denne rettigheten hvis du har behov for hjelp i minst 25 timer i uka, men ikke hvis kommunen kan dokumentere at det blir vesentlig dyrere å organisere tjenestene som BPA. Det er kommunen som vurderer hvor mange timer du har behov for.

Retten omfatter også avlastningstiltak for foreldre med hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne (helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6 nr. 2).

Du har ikke rett til BPA når hjelpen du får krever at det er flere enn én tjenesteyter til stede, eller hvis du har behov for tjenester om natten. Unntaket er hvis du har behov for dette hele tiden.

Lovgrunnlag

Lov om pasient- og brukerrettigheter § 2-1 d. Rett til brukerstyrt personlig assistanse (Lovdata)

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m. m § 3-2 nr 6 bokstav b og d. Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester. (Lovdata)  og § 3-8. Brukerstyrt personlig assistanse. (Lovdata)

Rundskriv I-9/2015.  Rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) (Regjeringen.no) 

For å få innvilget BPA, må du kunne inneha/utføre det daglige lederansvaret, enten selv eller ved hjelp av en medarbeidsleder.

Hva forventes av deg som arbeidsleder?
 • Du forplikter deg til å gjennomføre opplæring i arbeidslederrollen og sette deg inn i nødvendig lovverk, som arbeidsmiljøloven.
 • Du har ansvar for å utarbeide oppgave- eller arbeidsbeskrivelse for assistenten. Denne må være forståelig og detaljert slik at oppgavene blir utført slik de er tenkt ut fra vedtaket ditt.
 • Du må gi assistenten opplæring og mulighet til å utvikle seg i jobben.
 • Du skal utarbeide stillingsbeskrivelse, stillingsannonse og delta aktivt i ansettelsesprosessen sammen med arbeidsgiver og tillitsvalgt. Som hovedregel ansettes ikke familie og nære venner.
 • Du har ansvar for å tilrettelegge assistentens arbeidsplass hjemme hos deg, eventuelt i samarbeid med kommunen. F.eks. i forbindelse med hjelpemidler, arbeidsstillinger, slitasje og så videre i følge gjeldende lovverk
 • Du må sørge for at assistenten har en forutsigbar arbeidshverdag.
 • Du har ansvar for å planlegge vikarbehov og rekruttere vikarer ved ferieavvikling og sykefravær slik at du hele tiden får den hjelpen du skal ha.
 • Det er ditt ansvar å sørge for et godt og forsvarlig arbeidsmiljø i henhold til avtale med arbeidsgiver
 • Dersom det oppstår alvorlig misnøye med en assistent, må du ta kontakt med din kontaktperson i kommunen eller privat leverandør (som fungerer som arbeidsgiver). Det er kun arbeidsgiver som kan si opp en assistent.
Medarbeidsleder

Hvis du ikke kan ivareta arbeidslederrollen selv, kan dette ivaretas av andre personer på vegne av eller i samarbeid med deg. Det er en forutsetning at vedkommende kjenner deg tilstrekkelig godt til at arbeidslederrollen ivaretas på en god måte. For barn under 18 år er den som har foreldreansvar verge, og da vil det være naturlig at verge er medarbeidsleder. Når du er over 18 år kan f.eks. foreldre, søsken, ektefelle, venn, nabo eller en annen som kjenner deg godt, være medarbeidsleder. Det forutsettes at en medarbeidsleder bor i nær avstand til deg.

Hvis oppgavene omfatter praktisk bistand som rengjøring, sengetøyskift og klesvask, betales det en egenandel i henhold til gjeldende satser for hjemmehjelp. Andre gjøremål er gratis.

Fritt brukervalg

Frogn kommune har innført fritt brukervalg innen BPA. Det vil si at du kan velge om det er kommunen eller privat leverandør som skal utføre tjenester hos deg. Tjenesten du blir tilbudt er den samme, men hos den private leverandøren kan du bestille mer tjenester om du måtte ønske det. I så fall er det noe du avtaler og betaler direkte med leverandøren.

Leverandører du kan velge mellom (BPA-portalen).

Ta kontakt

Koordinator   Irene Ekseth
Telefon  649 06 451
Mobil  400 27 342
E-post  irene.ekseth@frogn.kommune.no

Ansvarlig enhet

Enhet for Helse, Omsorg og Koordinering

Enhetsleder     Maria Nordlander Flatøy
Telefon 415 31 410
E-post maria.flatoy@frogn.kommune.no