Veteranplan Frogn kommune 2020-2025

Frogn skal være et god sted å bo og leve for alle innbyggere. Gjennom veteranplanen vil Frogn kommune bidra til at veteraner og deres familier får støtte til å ta ansvar for eget liv i samspill med kommunen og andre relevante fagmiljøer.

Innhold

Bilde av forsiden av Veteranplan for Frogn kommune 2020-2025

Frogn kommunes veteranplan bygger på Regjeringens oppfølgingsplan, og tiltakene er knyttet til temaene heder og anerkjennelse, omsorg og oppfølging, ivaretakelse av familien og utnyttelse av kompetanse.  Planen legger til rette for å utnytte kommunenes eksisterende tilbud for å møte denne gruppens erfaringer og utfordringer.  

1. Heder og annerkjennelse

Kommunen vil vise respekt og annerkjennelse for de som har risikert sitt liv og helse for at alle skal kunne leve trygt og selvstendig. Det å knytte forsvar og lokalsamfunn tettere sammen er svært viktig for å kunne forstå den innsatsen våre veteraner har lagt ned.

  • Arrangement ved minnesmerket i Badeparken hver 8. mai der representanter fra Forsvaret, veteraner og deres familier kan delta. Veteraner utenfor egen kommune er også velkommen.
  • Det etableres et årlig arrangement for veteraner i Frogn med ordføreren som vertskap. Arrangementet legges til veterandagen 8. mai, og gjennomføres på Oscarsborg. Veteraner fra andre kommuner kan også inviteres.
  • Spre kunnskap til befolkningen gjennom alle kommunens kanaler om kommunens tjenester og tiltak overfor veteraner og deres familier.

2. Omsorg og oppfølging

  • Samarbeide med RVTS Øst (Regionalt ressurssenter om Vold, Traumatisk Stress og Selvmordsforebygging) om å tilby gode meritterende kurs for leger og annet helsepersonell om traumer, med særlig fokus på krigsopplevelser.
  • Enhet for psykososialt arbeid og enhet for helse, omsorg og koordinering skal sammen med NAV tydeliggjøre veteraner som en målgruppene for sine medarbeidere, og bidra til oppdatert kompetanse om deres behov.
  • Det lages en informasjonsmateriell for veteraner som trenger hjelp, med oversikt over hva som finnes lokalt og hvordan det kan oppnås kontakt.

3. Ivaretakelse av familien

Tiltakene under punkt 2 i planen er også relevante for familiene. 

  • Det oppnevnes en veterankontakt i Frogn kommune som ved behov skal bidra til å koordinere og samordne tjenester for veteraner og deres familier

4. Utnyttelse av Veteranenes kompetanse

  • Ansatte med veteranbakgrunn kan være en viktig ressurs med tanke på kompetanse innen for eksempel beredskapsarbeid eller opplæringsaktiviteter.

Nyttige kontakter

Forsvaret har en rekke tilbud til veteraner og deres familier både før, under og etter tjeneste i internasjonale operasjoner. Forsvaret har et oppfølgingsansvar i ett år etter hjemkomst. Noen tilbud og kontaktpunkter kan benyttes hele livet. Her kan du få mer informasjon: https://forsvaret.no/veteraner

Forsvarets åpne dør for veteraner og veteranfamilier

Besøksadresse: Akershus festning, bygning 48

Veteraner og veteranfamilier inviteres til å sende e-post til veteraner@mil.no eller ringe 800 85 000 – uavhengig av når og hvor tjenesten var. Her møter du et tverrfaglig team med både militært og sivilt ansatte. Teamet har lang erfaring med å gi råd og veiledning til veteraner og deres familier. De fleste er også selv veteraner fra internasjonale operasjoner. 800 85 000 er betjent i tiden kl. 08.00 – 15.00 på hverdager.

Forsvarets grønne linje, samarbeid med Kirkens SOS:

Tlf: 800 30 445

Kontoret for psykiatri og stressmestring og Nasjonal militærmedisinske poliklinikk:

Tlf: 230 97 930

Forsvarets veteransenter:

Tlf: 628 20 100
Besøksadresse: Bæreiavegen 588, 2208 Kongsvinger veteransenteret@mil.no

Forsvarets helseoppfølging:

https://forsvaret.no/tjeneste/veteraner/informasjon/helse

Kameratstøttetelefonen:

Tlf: 800 48 500

SIOPS – Skadde i internasjonale operasjoner:

www.siops.no

Tlf: 226 95 650

NVIO – Norges Veteranforbund for internasjonale operasjoner:

Tlf: 800 48 500

NAV Frogn:

Tlf: 555 53 333

Kompetansemiljøet for veteransaker i NAV (Elverum):

Tlf: 555 53 333

Frogn lokale veteranklubb:

Tlf: 80048500

Kirkens SOS

https://www.kirkens-sos.no/

Last ned Veteranplanen

Last ned Veteranplan for Frogn kommune 2020-2025 (pdf)