Søknadskontoret helse og omsorg

Kommunen er ansvarlig for å yte nødvendig helsehjelp og omsorgstjenester når behov melder seg. Vi er koordinerende enhet for helse- og omsorgstjenester i kommunen.

Innhold

Hva kan vi bistå deg med?

Vi behandler søknader om helse- og omsorgstjenester i Frogn kommune. Vi kan svare på spørsmål om tjenestene og bistå deg med å søke hvis du har behov for det.  

Ta kontakt med oss på tlf. 64 90 62 00 eller e-post soknadskontoret@frogn.kommune.no for avtale.

I henhold til arkivforskriften blir all e-post vurdert ført i kommunens offisielle arkiv med offentlige postlister.

Hvilke tjenester kan du søke om?

Avlastning i og utenfor institusjon

Tjenesten er et tilbud som kan gis til personer som har omfattende omsorg til en person med omfattende omsorgsbehov. Formålet med tjenesten er å gi omsorgsyter avlastning fra sine daglige omsorgsoppgaver. Avlastningen kan gis noen timer eller over flere døgn.

Kommunen plikter å gi nødvendig pårørendestøtte, i form av veiledning, opplæring og avlastning, samt øvrige tjenestetilbud til den du har omsorg for.

Det kan søkes om rullerende avlastning, og tjenesten vil da gis med et fast rulleringsintervall.

Avlastning for barn og ungdom

Dagtilbud

Tjenesten kan gis til personer som har behov for et tilbud på dagtid, som en del av flere helse- og omsorgstjenester. Frogn kommune har dagtilbud på følgende steder:

Helsetjenester i hjemmet (hjemmesykepleie)
 • Helsetjeneste som gis i brukers hjem, f.eks. hjelp med personlig hygiene, tilrettelegging av måltider, hjelp med medisiner og stell av sår.
 • Psykiske lidelser; Terapeutiske støttesamtaler.

Hjemmesykepleien i Frogn kommune

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering er en tidsbegrenset rehabilitering. Treningen skjer i hjemmet ditt, og fokuserer på at du skal mestre din hverdag på tross av nye utfordringer. Målene tar utgangspunkt i hva du synes er viktig å mestre i din hverdag.

Mer informasjon om hverdagsrehabilitering

Individuell plan

Individuell plan har som formål å skape et helhetlig tilbud gjennom koordinering av brukers tjenester. Tjenestens målgruppe er personer med langvarige behov og som mottar flere tjenester (mer enn to). Tjenesten er frivillig og det stilles krav til aktiv medvirkning fra bruker/foresatte. Ved mottak av tjenesten vil bruker få utnevnt en koordinator.

Ledsagerbevis

Ledsagerbevis kan tildeles personer med vedvarende funksjonssvikt som følge av funksjonshemming, høy alder eller sosiale problemer. Ledsagerbevis gir gratis adgang for ledsager til aktiviteter, bygninger eller transportmidler som aksepterer ordningen.

Matombringing

Du kan søke om matombringing fra kommunen. Dette innebærer utkjøring av et antall 2-retters middager en dag pr uke. Middagene leveres vakuumpakket og må oppbevares kaldt.

Omsorgsbolig

Omsorgsbolig er en tilrettelagt bolig for personer med nedsatt funksjonsevne.

Alle søknader om kommunal bolig skal gå til Boligkontoret. Søknadskontoret kan gi informasjon om tilbudet.

Omsorgsstønad

Omsorgsstønad er en tjeneste som kan gis til personer med særlig tyngende omsorgsarbeid i hjemmet.

Ingen har en lovfestet rett til omsorgsstønad, men kommunen har en plikt til å tilby ordningen. Kommunen plikter også å gi nødvendig pårørendestøtte, i form av veiledning, opplæring og avlastning, samt øvrige tjenestetilbud til den du har omsorg for.

Mer informasjon om omsorgsstønad (tidligere omsorgslønn)

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede kan gis etter søknad med legeerklæring, dersom vedkommende ikke kan gå eller har store vansker med å bevege seg over noen lengde.

Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Praktisk bistand

Praktisk bistand er en felles betegnelse for hjemmehjelptjenester til de som på grunn av nedsatt funksjonsevne trenger hjelp til nødvendige daglige gjøremål. Det kan for eksempel være skift av sengetøy, klesvask og renhold, bestilling av varer/ tjenester.

Hjemmehjelp til rengjøring tildeles innbyggere som ikke er i stand til å utføre eller anskaffe hjelpen på egenhånd.

Hjemmehjelpen vil, foruten å utføre praktiske oppgaver, også gi råd, veiledning og opplæring for at de som får bistand skal klare seg best mulig hjemme.

Praktisk bistand kan også gis som:

 • Miljøarbeidertjeneste - Tjeneste tilpasset de som har behov for støtte, veiledning og oppfølging til å gjennomføre daglige gjøremål.
 • Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) - Alternativ måte å organisere praktisk bistand på. Målet er å bidra til at alle får et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for nedsatt funksjonsevne. BPA-ordningen innebærer at du selv er arbeidsleder og ansetter de personene du ønsker skal hjelpe deg. Du får veiledning og opplæring fra kommunen eller private leverandører. Fra og med 1. januar 2015 gir pasient- og brukerrettighetsloven alle under 67 år rett til å organisere praktisk bistand som BPA dersom behov for bistand er over 32 timer i uka.
 • Ambulerende vaktmester - tjeneste til hjemmeboende brukere, primært utkjøring og montering av tekniske hjelpemidler.
Psykisk helsetjeneste

Tjeneste som kan gis til personer som trenger hjelp til å få sortert tanker og følelser og til å mestre sin hverdag som følge av nedsatt psykisk helsetilstand.

Mer informasjon om psykisk helsetjeneste

Støttekontakt

Støttekontakt er en tjeneste med formål om å bistå slik at bruker gis mulighet til et sosialt liv og en meningsfull fritid.

Mer informasjon om støttekontaktBestemmelser om betaling.pdf

Sykehjem - Korttidsopphold

Et korttidsopphold er et tidsavgrenset tilbud for å observere og kartlegge brukers behov for hjelp. Målgruppe for denne tjenesten er personer som trenger opptrening eller omfattende helsefaglig bistand i en periode. Tjenesten kan gis både ved utskrivning fra sykehus og til hjemmeboende. Korttidsplassene har heldøgns bistand.

Frogn kommune har korttidsopphold på Ullerud Helsebygg.

Det kan også søkes om rullerende korttidsopphold, og tjenesten vil da gis med et fast rulleringsintervall.

Sykehjem - Langtidsopphold

Langtidsopphold i sykehjem er et tilbud tilrettelagt for personer med omfattende tilsyns- og omsorgsbehov gjennom hele døgnet.

Frogn kommune har langtidsopphold på Ullerud Helsebygg.

Informasjonsbrosjyre om økonomi og betaling i sykehjem i Frogn kommune

Bestemmelser om betaling for langtidsopphold

Forskrift om tildeling av sykehjemsplass og tilsvarende bolig i Frogn kommune

Trygghetsalarm

Tjenesten er en elektronisk alarmløsning i hjemmet. Det er hjemmesykepleien som rykker ut på alarmer fra brukere. Tjenestens målgruppe er personer som:

 • har funksjonssvikt ved gange, dårlig balanse, og bor alene
 • er utrygge, engstelige for fall, eller har uhensiktsmessig bolig

Alarmen kan kobles mot fasttelefon eller mobil.

Fritt brukervalg

Hva er fritt brukervalg?

Frogn kommune har fritt brukervalg innen praktisk bistand, hjemmehjelp. Det betyr at du som er innvilget hjemmehjelp, fritt kan velge om det offentlige eller private skal hjelpe deg. Egenandelen vil være den samme, og reguleres hvert år av kommunestyret.

Sikrer kvalitet

Den private leverandøren er godkjent av kommunen gjennom en tjenestekontrakt. En tjenestekontrakt sikrer at leverandørene har nødvendige kvalifikasjoner for å utføre oppdraget og at tjenestene oppfyller gitte krav til innhold og kvalitet.

Bytte av leverandør

Du kan bytte leverandør inntil 3 ganger i året ved å fylle ut et bytteskjema eller ved å kontakte Hjemmetjenesten på telefon 64 90 64 55 (Sone 1) eller 64 90 64 57 (Sone 2). Det er 14 dagers oppsigelsestid fra den leverandøren du har i dag.

Tilleggstjenester

Hvis du ønsker hjelp til andre oppgaver enn det du har vedtak om, kan dette avtales direkte med privat leverandør mot betaling. Kommunen tilbyr ikke tilleggstjenester.

Ulike leverandører du kan velge mellom

Prima Omsorg. Du finner mer informasjon i denne brosjyren og på www.primaomsorg.no

Frogn Kommune. Du finner mer informasjon om kommunens tilbud her.

Koordinerende enhet

Kommuner skal ha en koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering som har overordnet ansvar for helhetlige og koordinerte tjenester. Søknadskontoret for helse- og omsorgstjenester har denne funksjonen i Frogn kommune. Mer informasjon om koordinerende enhet finner du her. 

Priser

En del tjenester har egenandel, andre betaler du ikke for.

Priser for hjemmehjelp og vaktmestertjenester 2019

Betaling etter inntekt. 1 G (Folketrygdens grunnbeløp) = kr 99 858 per 1. mai 2019.
Brukere som mottar hjemmehjelp 8 timer eller mer per måned betaler abonnementsats (ved vedtak for minst 3 mnd).
Brukere som mottar mindre enn 8 timers hjelp per måned betaler timesats. 

                                                      

Abonnement

 Timesats

Under 2G = kr 199 716

200 (makspris uavhengig av antall timer)

  200                              

2G - 3G = kr 199 716- 299 574

2 414

  302               

3G - 4G = kr 299 574 - 399 432

2 711

  339

Over 4G = kr 399 432

4 038

  505

Priser for matombringing, dagtilbud og korttidsopphold 2019 

Matombringing per middag

  74       

Opphold dagsenter per dag

  97

Transport tur/retur dagsenteret per dag

  81

Korttidsopphold institusjon per døgn

 165

Helse- og omsorgsdepartementet fastsetter egenandelen for korttidsopphold i institusjon. Dette gjør de vanligvis i desember med virkning fra 1. januar påfølgende år.

Priser for trygghetsalarm 2019

Betaling etter inntekt. 1 G (Folketrygdens grunnbeløp) = kr 99 858 per 1. mai 2019.            

  

Inntil 2 G, per måned

 200

2 G eller mer, per måned

 400

Betaling for langtidsopphold i sykehjem

Alle som flytter permanent til et sykehjem vil ha en unik beregning. Du finner mer informasjon om betaling for langtidsopphold i sykehjem under.

Bestemmelser om betaling for langtidsopphold

Informasjonsbrosjyre om betaling og økonomi

Saksbehandler kan gi deg mer informasjon om betalingssatser og hvordan din andel beregnes.

Dine rettigheter

 • Opplysningene du gir blir behandlet fortrolig
 • Ansatte ved søknadskontoret har taushetsplikt
 • Du har som hovedregel rett til innsyn i dokumentene som ligger til grunn for vår vurdering i din sak
 • Du kan klage på vedtaket, eller pårørende/verge kan klage på dine vegne
 • Du har rett til innsyn i personopplysninger kommunen har lagret om deg

Innsyn

Hvis du ønsker innsyn i pasientjournal og/eller saksbehandling av helse- og omsorgstjenester, sender du en skriftlig henvendelse til Søknadskontoret helse og omsorg, Postboks 10, 1441 Drøbak. Spørsmål kan rettes til Søknadskontoret på telefon 64 90 62 00.

Hvis du ønsker innsyn i hvilke personopplysninger kommunen har lagret om deg, ber du om dette via elektronisk skjema. Dette krever innlogging med MinID. Du finner mer om innsyn her. Servicetorget på rådhuset kan hjelpe deg å fylle ut skjema ved behov. Hvis du ikke har MinID må du ta med gyldig legitimasjon, for eksempel pass, bankkort med bilde eller førerkort.

Ombudsutvalget

Ombudsutvalget for helse- og omsorgstjenester i Frogn kommune er opprettet for å bistå alle som benytter tjenester innen helse, omsorg og velferd. Kanskje du lurer på noe om disse tjenestene? Ønsker du hjelp til å klage på noe eller kanskje du har forslag til forbedringer? Da er ombudsutvalget der for deg.

Hva kan ombudsutvalget hjelpe med?

Utvalget kan gi råd og bistå innbyggere, brukere og pårørende av tjenestene innen områdene helse, omsorg og velferd i kommunen. Utvalget kan fremme innbyggerens synspunkter ved å opprette dialog med kommunen, de kan bistå i klagesaker, og kan også delta på møter sammen med den det gjelder.

Utvalget skal ha funksjon som «brobygger» mellom pasienter, brukere, pårørende og tjenesteenhetene/forvaltningen i Frogn kommune. Formålet er å få løst saken på så lavt nivå som mulig.

Hvem er ombudsutvalget?

Utvalget har tre medlemmer og ledes av Karl Gustav Antonsen. De andre medlemmene er Stein Erik Halck og Sonya Ayara. Utvalget er valgt av kommunestyret og representantene er fra eldrerådet, rådet for personer med nedsatt funksjonsevne og hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur.

Medlemmene i utvalget har taushetsplikt. Dersom du ønsker at utvalget skal bistå deg, vil du bli bedt om å fylle ut en samtykkeerklæring om dette.

Hvordan kommer du i kontakt med ombudsutvalget? 

Leder for utvalget, Karl Gustav Antonsen kan treffes på tlf. 920 91 416. Du kan også ta kontakt med servicetorget, Søknadskontoret eller ett av tjenestestedene for å få kontaktinformasjon.

Send søknad

Søknadsskjema (.pdf) 

Klikk her for søknadsskjema i Word-format 

Send skjemaet til Frogn kommune, Søknadskontoret helse og omsorg, Postboks 10, 1441 Drøbak

Ta kontakt

Vi holder til i Grenåveien 1, og har inngang 2 på baksiden av bygget, ved siden av hjemmesykepleien.

Alle besøkende skal ha gjort avtale på forhånd.

Ta kontakt på tlf. 64 90 62 00 eller e-post soknadskontoret@frogn.kommune.no for spørsmål eller avtale.

I henhold til arkivforskriften blir all e-post vurdert ført i kommunens offisielle arkiv med offentlige postlister.

Postadresse:
Frogn kommune
Søknadskontoret helse og omsorg
Postboks 10
1441 Drøbak

Kart 

Ansvarlig enhet

Enhet for Helse, Omsorg og Koordinering

Enhetsleder     Maria Nordlander Flatøy
Telefon 415 31 410
E-post maria.flatoy@frogn.kommune.no