Søknadskontoret helse og omsorg

Vi behandler søknader om helse- og omsorgstjenester. Vi svarer på spørsmål og hjelper deg med å søke hvis du har behov for det. Ring 901 49 700 eller send e-post til soknadskontoret@frogn.kommune.no for avtale. Telefontid er 9-11 og 13-15.

Innhold

Søke tjenester

Generell søknad om helse- og omsorgstjenester

Når du sender en generell søknad om helse- og omsorgstjenester, ber vi deg om å beskrive hva du trenger hjelp til eller opplæring i. Saksbehandler vil gjøre en helhetsvurdering av hvilke tjenester som kan være best for deg i din situasjon.

Last ned søknadsskjema (pdf)
Søknadsskjema i Word-format 

Send din søknad til Frogn kommune, Søknadskontoret helse og omsorg, Postboks 10, 1441 Drøbak.

Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Bruk skjema for søknad om parkeringstillatelse under. Du må legge ved passbilde og legeattest som viser at du ikke kan gå, eller har store vanskeligheter med å bevege deg over noe lengde.

Last ned søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede (pdf)
Last ned legeerklæring - vedlegg til søknad om parkeringstillatelse (pdf)

Send din søknad til Frogn kommune, Søknadskontoret helse og omsorg, Postboks 10, 1441 Drøbak.

Søknad om ledsagerbevis

Bruk generell søknad om helse- og omsorgstjenester, og legg ved et bilde av søker.

Send din søknad til Frogn kommune, Søknadskontoret helse og omsorg, Postboks 10, 1441 Drøbak.

Søknad om omsorgsbolig

Alle søknader om kommunal bolig skal gå til Boligkontoret. Søknadskontoret kan gi informasjon om tilbudet.

Søknad om omsorgsstønad

For å søke omsorgsstønad, må du ha søkt om hjelpestønad fra NAV. Du kan lese mer om hjelpestønad og hvordan du søker på https://www.nav.no/hjelpestonad. Ta kontakt med oss på søknadskontoret hvis du/dine pårørende ikke får søkt hjelpestønad.

Du trenger ikke å vente til du får svar fra NAV, men det er viktig at du sender oss kopi av vedtaket så snart du mottar det.

Bruk generell søknad om helse- og omsorgstjenester.

Send din søknad og et eventuelt vedtak om hjelpestønad til Frogn kommune, Søknadskontoret helse og omsorg, Postboks 10, 1441 Drøbak.

Kort om tjenestene

Avlastning i og utenfor institusjon

Tjenesten er et tilbud som kan gis til personer som har omfattende omsorg til en person med omfattende omsorgsbehov. Formålet med tjenesten er å gi omsorgsyter avlastning fra sine daglige omsorgsoppgaver. Avlastningen kan gis noen timer eller over flere døgn.

Kommunen plikter å gi nødvendig pårørendestøtte, i form av veiledning, opplæring og avlastning, samt øvrige tjenestetilbud til den du har omsorg for.

Det kan søkes om rullerende avlastning, og tjenesten vil da gis med et fast rulleringsintervall.

Avlastning for barn og ungdom

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

BPA er en alternativ måte å organisere praktisk bistand på. Målet er å bidra til at alle får et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for nedsatt funksjonsevne. BPA-ordningen innebærer at du selv er arbeidsleder. Du  ansetter selv de personene du ønsker skal hjelpe deg, i samarbeid med kommunen.

Fra og med 1. januar 2015 gir pasient- og brukerrettighetsloven alle under 67 år rett til å organisere praktisk bistand som BPA dersom behov for bistand er over 32 timer i uka.

Brukerstyrt personlig assistanse i Frogn kommune

Dagtilbud

Tjenesten kan gis til personer som har behov for et tilbud på dagtid, som en del av flere helse- og omsorgstjenester. Frogn kommune har dagtilbud på følgende steder:

Ergoterapi

Ergoterapeuter fremmer aktivitetsutførelse, tilrettelegger for meningsfull aktivitet og utvikler inkluderende omgivelser for at flest mulig skal kunne oppleve deltagelse og mestring.

Mer informasjon og henvisningsskjema finner du på hjemmesiden til ergoteraptitjenesten.

Fysioterapi

Kommunens fysioterapeuter gir tjenester for å bedre og vedlikeholde funksjonsevnen, og har fokus på helsefremmende og forebyggende tiltak. Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege for å få time.

Fysioterapitjenesten i Frogn kommune 

Helsetjenester i hjemmet (hjemmesykepleie)
 • Helsetjeneste som gis i brukers hjem, f.eks. hjelp med personlig hygiene, tilrettelegging av måltider, hjelp med medisiner og stell av sår.
 • Psykiske lidelser; Terapeutiske støttesamtaler.

Hjemmesykepleien i Frogn kommune

Hjemmehjelp

Du finner informasjon om hjemmehjelp under menypunktet praktisk bistand og på hjemmesiden til hjemmebaserte tjenester.

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering er en tidsbegrenset rehabilitering. Treningen skjer i hjemmet ditt, og fokuserer på at du skal mestre din hverdag på tross av nye utfordringer. Målene tar utgangspunkt i hva du synes er viktig å mestre i din hverdag.

Mer informasjon om hverdagsrehabilitering

Individuell plan

Individuell plan har som formål å skape et helhetlig tilbud gjennom koordinering av brukers tjenester. Tjenestens målgruppe er personer med langvarige behov og som mottar flere tjenester (mer enn to). Tjenesten er frivillig og det stilles krav til aktiv medvirkning fra bruker/foresatte. Ved mottak av tjenesten vil bruker få utnevnt en koordinator.

Mer informasjon om individuell plan og koordinator

Ledsagerbevis

Ledsagerbevis kan tildeles personer med vedvarende funksjonssvikt som følge av funksjonshemming, høy alder eller sosiale problemer. Ledsagerbevis gir gratis adgang for ledsager til aktiviteter, bygninger eller transportmidler som aksepterer ordningen.

Du kan søke om matombringing fra kommunen. Tilbudet er for hjemmeboende som ikke er i stand til å tilberede egen middag og/eller ikke får hjelp til å dette av pårørende eller andre.

Mer informasjon om matombringing/middag levert hjem

Omsorgsbolig

Omsorgsbolig er en tilrettelagt bolig for personer med nedsatt funksjonsevne.

Alle søknader om kommunal bolig skal gå til Boligkontoret. Søknadskontoret kan gi informasjon om tilbudet.

Omsorgsstønad

Omsorgsstønad er en tjeneste som kan gis til personer med særlig tyngende omsorgsarbeid i hjemmet.

Ingen har en lovfestet rett til omsorgsstønad, men kommunen har en plikt til å tilby ordningen. Kommunen plikter også å gi nødvendig pårørendestøtte, i form av veiledning, opplæring og avlastning, samt øvrige tjenestetilbud til den du har omsorg for.

Mer informasjon om omsorgsstønad (tidligere omsorgslønn)

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede kan gis etter søknad med legeerklæring, dersom vedkommende ikke kan gå eller har store vansker med å bevege seg over noen lengde.

Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede (pdf)

Legeerklæring til søknad om parkeringstillatelse (pdf)

Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede (lovdata)

Praktisk bistand

Praktisk bistand er en felles betegnelse for hjemmehjelptjenester til de som på grunn av nedsatt funksjonsevne trenger hjelp til nødvendige daglige gjøremål. Det kan for eksempel være skift av sengetøy, klesvask og renhold, bestilling av varer/ tjenester.

Hjemmehjelp til rengjøring tildeles innbyggere som ikke er i stand til å utføre eller anskaffe hjelpen på egenhånd.

Hjemmehjelpen vil, foruten å utføre praktiske oppgaver, også gi råd, veiledning og opplæring for at de som får bistand skal klare seg best mulig hjemme.

Mer informasjon om hjemmehjelp

Praktisk bistand kan også gis som:

 • Miljøarbeidertjeneste - for deg som har behov for støtte, veiledning og oppfølging til å gjennomføre daglige gjøremål.
 • Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) - for personer med nedsatt funksjonsevne og et stort behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. Mer informasjon om Brukerstyrt personlig assistanse.
 • Ambulerende vaktmester - tjeneste til hjemmeboende brukere, primært utkjøring og montering av tekniske hjelpemidler.

Tjeneste som kan gis til personer som trenger hjelp til å få sortert tanker og følelser og til å mestre sin hverdag som følge av nedsatt psykisk helsetilstand.

Mer informasjon om psykisk helsetjeneste

Støttekontakt

Støttekontakt er en tjeneste med formål om å bistå slik at bruker gis mulighet til et sosialt liv og en meningsfull fritid.

Mer informasjon om støttekontakt.

Sykehjem - Korttidsopphold

Et korttidsopphold er et tidsavgrenset tilbud for å observere og kartlegge brukers behov for hjelp. Målgruppe for denne tjenesten er personer som trenger opptrening eller omfattende helsefaglig bistand i en periode. Tjenesten kan gis både ved utskrivning fra sykehus og til hjemmeboende. Korttidsplassene har heldøgns bistand.

Frogn kommune har korttidsopphold på Ullerud Helsebygg.

Det kan også søkes om rullerende korttidsopphold, og tjenesten vil da gis med et fast rulleringsintervall.

Sykehjem - Langtidsopphold

Langtidsopphold i sykehjem er et tilbud tilrettelagt for personer med omfattende tilsyns- og omsorgsbehov gjennom hele døgnet.

Frogn kommune har langtidsopphold på Ullerud Helsebygg.

Informasjonsbrosjyre om økonomi og betaling i sykehjem i Frogn kommune

Informasjonsbrosjyre - folder

Bestemmelser om betaling for langtidsopphold

Forskrift om tildeling av sykehjemsplass og tilsvarende bolig i Frogn kommune

Trygghetsalarm

Tjenesten er en elektronisk alarmløsning i hjemmet. Det er hjemmesykepleien som rykker ut på alarmer fra brukere. Tjenestens målgruppe er personer som:

 • har funksjonssvikt ved gange, dårlig balanse, og bor alene
 • er utrygge, engstelige for fall, eller har uhensiktsmessig bolig

Alarmen kan kobles mot fasttelefon eller mobil.

Hva er fritt brukervalg? 

Frogn kommune har fritt brukervalg innen praktisk bistand, hjemmehjelp og brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Det betyr at du som er innvilget disse tjenestenefritt kan velge om det offentlige eller private skal hjelpe deg. Egenandelen vil være den samme, og reguleres hvert år av kommunestyret.

Leverandører

Den private leverandøren er godkjent av kommunen gjennom en tjenestekontrakt. En tjenestekontrakt sikrer at leverandørene har nødvendige kvalifikasjoner for å utføre oppdraget og at tjenestene oppfyller gitte krav til innhold og kvalitet.

Leverandører av hjemmehjelp                   Leverandører av BPA (BPA-portalen)

Tilleggstjenester

Hvis du ønsker hjelp til andre oppgaver enn det du har vedtak om, kan dette avtales direkte med privat leverandør mot betaling. Kommunen tilbyr ikke tilleggstjenester.

Priser

En del tjenester har egenandel, andre betaler du ikke for.

Priser for hjemmehjelp og vaktmestertjenester 2022

Du betaler etter inntekt. Det er din husstands samlede alminnelige inntekt (nettoinntekt) fra siste skatteoppgjør som bestemmer hvilken sats du skal betale.

Hvis du har mindre enn 8 timer hjelp per måned betaler du timesats. Hvis du har 8 timer eller mer og vedtak for minst 3 mnd, betaler du abonnementsats. 

Husstandens nettoinntekt

Timesats

Abonnement

Inntil 222 954 (2G*)

Maks 215 uavhengig av antall timer

Fra 222 954 (2-3G)

329

  2 632

Fra 334 431 (3-4G)

369

  2 952

Fra 445 908 (4-5G)

552

  4 416

*G står for folketrygdens grunnbeløp = kr 111 477 per 1. mai 2022. Grunnbeløpet justeres hvert år i mai.         

Priser for matombringing, dagtilbud og korttidsopphold 2022 

Matombringing per middag

  81

Opphold dagsenter per dag

  106

Transport tur/retur dagsenteret per dag

  89

Korttidsopphold institusjon per døgn

 180*

*Helse- og omsorgsdepartementet fastsetter egenandelen for korttidsopphold i institusjon. Dette gjør de vanligvis i desember med virkning fra 1. januar påfølgende år.

Priser for trygghetsalarm 2022

Du betaler etter inntekt. Det er din alminnelige inntekt (nettoinntekt) fra siste skatteoppgjør som bestemmer hvilken sats du skal betale.

Din nettoinntekt

Pris per måned

Inntil 222 954 (2G*)

 200

Fra 222 954 (2G eller mer)

 300

I tillegg påløper et monteringsgebyr for nye abonnenter på kr. 1000 for de som har inntekt over 222 954 (2G).

*G står for folketrygdens grunnbeløp = kr 111 477 per 1. mai 2022. Grunnbeløpet justeres hvert år i mai.

Betaling for langtidsopphold i sykehjem

Alle som flytter permanent til et sykehjem vil ha en unik beregning. Du finner mer informasjon om betaling for langtidsopphold i sykehjem under. 

Bestemmelser om betaling for langtidsopphold

Informasjonsbrosjyre om økonomi og betaling i sykehjem i Frogn kommune


Saksbehandler kan gi deg mer informasjon om betalingssatser og hvordan din andel beregnes.

Dine rettigheter 

Les kommunens personvernerklæring for helse og omsorg.

Innsyn

Hvis du ønsker innsyn i pasientjournal og/eller saksbehandling av helse- og omsorgstjenester, sender du en skriftlig henvendelse til Søknadskontoret helse og omsorg, Postboks 10, 1441 Drøbak. Spørsmål kan rettes til Søknadskontoret på telefon 901 49 700.

Hvem kan få innsyn

Hovedregelen er at pasienten/brukeren selv har rett til innsyn i sin journal.

Hvis pasienten/brukeren åpenbart ikke kan ivareta sine egne interesser, f.eks. pga demens eller psykisk utviklingshemming, vil både pasient/bruker og den som er nærmeste pårørende som hovedregel ha rett til innsyn.

Hvis pasienten/brukeren er død, vil det som hovedregel være den som er nærmeste pårørende som har rett til innsyn.

Den nærmeste pårørende vil være den som pasient/bruker selv har oppgitt som sin nærmeste pårørende. I de tilfeller pasient/brukerer er mindreårig eller ute av stand til å oppgi nærmeste pårørende, gir pasient- og brukerrettighetslovens § 1-3 b  en mer utfyllende definisjon av hvem som er nærmeste pårørende. 

Pasient- og brukerrettighetsloven § 5-1 sier mer om rett til journalinnsyn.


Hvis du ønsker generelt innsyn i hvilke personopplysninger kommunen har lagret om deg, ber du om dette via elektronisk skjema. Dette krever innlogging med MinID. Du finner mer om innsyn på kommunens side for innsynstjenester. Servicetorget på rådhuset kan hjelpe deg å fylle ut skjema ved behov. Hvis du ikke har MinID må du ta med gyldig legitimasjon, for eksempel pass, bankkort med bilde eller førerkort.

Koordinerende enhet

Kommuner skal ha en koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering som har overordnet ansvar for helhetlige og koordinerte tjenester. Søknadskontoret for helse- og omsorgstjenester har denne funksjonen i Frogn kommune. Mer informasjon om koordinerende enhet 

Ombudsutvalget

Ombudsutvalget for helse- og omsorgstjenester i Frogn kommune er opprettet for å bistå alle som benytter tjenester innen helse, omsorg og velferd. Kanskje du lurer på noe om disse tjenestene? Ønsker du hjelp til å klage på noe eller kanskje du har forslag til forbedringer? Da er ombudsutvalget der for deg.

Hva kan ombudsutvalget hjelpe med?

Utvalget kan gi råd og bistå innbyggere, brukere og pårørende av tjenestene innen områdene helse, omsorg og velferd i kommunen. Utvalget kan fremme innbyggerens synspunkter ved å opprette dialog med kommunen, de kan bistå i klagesaker, og kan også delta på møter sammen med den det gjelder.

Utvalget skal ha funksjon som «brobygger» mellom pasienter, brukere, pårørende og tjenesteenhetene/forvaltningen i Frogn kommune. Formålet er å få løst saken på så lavt nivå som mulig.

Hvem er ombudsutvalget?

Utvalget har tre medlemmer og ledes av Hanne Alm. Utvalget er valgt av kommunestyret og representantene er fra eldrerådet, rådet for personer med funksjonsnedsettelse og hovedutvalget for helse, omsorg og sosiale tjenester.

Medlemmene i utvalget har taushetsplikt. Dersom du ønsker at utvalget skal bistå deg, vil du bli bedt om å fylle ut en samtykkeerklæring om dette.

Hvordan kommer du i kontakt med ombudsutvalget? 

Leder for utvalget, Hanne Alm, kan treffes på tlf. 948 82 909. Du kan også ta kontakt med servicetorget, Søknadskontoret eller ett av tjenestestedene for å få kontaktinformasjon.

Ta kontakt

Vi holder til på Ullerud Helsebygg, inngang A, og har besøksadresse Ullerudveien 26 A.

Alle besøkende skal ha gjort avtale på forhånd.

Ta kontakt på tlf. 901 49 700 eller e-post soknadskontoret@frogn.kommune.no for spørsmål eller avtale. 

Åpningstid på telefon er 9-11 og 13-15.

I henhold til arkivforskriften blir all e-post vurdert ført i kommunens offisielle arkiv med offentlige postlister.

Postadresse:
Frogn kommune
Søknadskontoret helse og omsorg
Postboks 10
1441 Drøbak

Ansvarlig enhet

Enhet for Helse, omsorg og koordinering
Enhetsleder Maria Nordlander Flatøy
Telefon 64 90 60 00
E-post Maria Nordlander Flatøy
 Enhetens oppgaver og mål:

I enhet for helse, omsorg og koordinering finner du

 • hjemmetjenester, som hjemmesykepleie, praktisk bistand og BPA (brukerstyrt personlig assistanse), til innbyggere som trenger praktisk og medisinsk hjelp i hverdagen på grunn av sykdom eller nedsatt funksjonsevne

 • fysio- og ergoterapitjenester for voksne, som skal bidra til å bedre og vedlikeholde funksjonsevne, fremme og tilrettelegge for meningsfull aktivitet

 • kreftkoordinator og demenskoordinator, som tilbyr støtte, råd og veiledning til personer som er rammet av kreft- eller demenssykdom og deres pårørende

 • søknadskontoret helse og omsorg, som tildeler tjenester med utgangspunkt i søkerens hjelpebehov og ressurser etter gjeldende lovverk og retningslinjer

 • kommunalt hjelpemiddellager, som har utleie av hjelpemidler ved kortvarige behov, og hjelpemiddelteknikere som kan veilede og hjelpe med montering og vedlikehold

 • dagsenter for eldre og personer med demens som ønsker et mer aktivt og sosialt liv

Enheten har i tillegg ansvar for

 • fastlegeordningen i kommunen, i nært samarbeid med kommuneoverlegen
   
 • oppfølging av fysioterapeuter med kommunal driftsavtale og

 • beregning og oppfølging av betaling for langtidsplass i sykehjem (søknadskontoret)


Vi har det overordnede ansvaret for at du som innbygger får et helhetlig og koordinert tilbud. Alle som har behov for flere helse- og omsorgstjenester over en viss tid kan få en IP (individuell plan) og koordinator.
                                  

Les mer om enhetens hovedutfordringer budsjett og resultat