Rehabilitering i hjemmet

Rehabilitering i hjemmet er et tiltak hvor målet er å mestre hverdagen på best mulig måte

Innhold

Teamet gir tilbud om rehabilitering, både på korttidsavdelingen på Ullerud Helsebygg og i hjemmet til innbyggere, med endret livssituasjon i form av sykdom, skade og nedsatt funksjonsevne. Teamene settes inn for å sikre rask og samordnet rehabiliteringsinnsats.

Kommunens tverrfaglige rehabiliteringsteam består av sykepleier, fysioterapeut og ergoterapeut.

Rehabilitering i hjemmet gis i en tidsavgrenset periode. Tjenesten er gratis. 

Tjenestetilbudet

Rehabiliteringsforløpet
 • Når teamet mottar en melding om behov for rehabilitering, gjør teamet en avtale med deg om et hjemmebesøk.
 • Hjemmebesøk hos deg gjennomføres av en eller to av teamets medarbeidere, eventuelt sammen med andre du ønsker skal være til stede.
 •  I hjemmebesøket gjennomgår vi sammen med deg hva du mener er viktig for deg å mestre, trene på og hvordan dette kan tilrettelegges og gjennomføres med støtte fra teamets faggruppe og andre aktuelle.
 • Teamet møtes og skisserer en plan som gjennomgås og utformes sammen med deg.
 • Planen beskriver aktiviteter som er viktig for deg og hvem som gjør hva når, for å bidra til at du oppnår fremgang og mestring i din hverdag.
 • Tiltakene gjennomføres og justeres fortløpende sammen med deg.
 • Før teamets innsats avsluttes, vurderes det i samarbeid med deg om videre tjenestetilbud.
Aktuelle tiltak i rehabiliteringsforløpet
 • Kartlegging av dine muligheter og utfordringer med helse, funksjon og mestring av hverdagen.
 • Fysisk funksjonsvurdering, tester og fysisk trening, fysioterapi.
 • Støttesamtaler med deg og eventuelle pårørende.
 • Øve opp ferdigheter gjennom å trene på å utføre hverdagsaktivitere som er viktige for deg, som for eksempel dusje, kle på deg, lage mat, planlegge innkjøp, hente post, gå tur osv.
 • Tilpasse boligen med utgangspunkt i dine behov for å mestre hverdagsaktiviteter.
 •  Søke, tilpasse og trene inn bruk av tekniske hjelpemidler etter behov.
 • Støtte til å gjenoppta sosiale aktiviteter og trening i nærmiljøet.
 • Rehabiliteringsteamet samarbeider med dine pårørende om du ønsker det, hjemmetjenesten og andre aktuelle om ditt tjenestetilbud.

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering i Frogn kommune

«Hva er viktig for deg?»

Det er mange som med alder, sykdom eller skade opplever at hverdagen blir utfordrende. Det kan for eksempel være at det ikke lenger er like enkelt å gjøre rent i boligen, gå til butikken, lage mat eller stelle seg selv og komme seg opp av sengen.

 • Hverdagsrehabilitering innebærer å trene på å mestre hverdagens mange aktiviteter. Treningen foregår hjemme hos deg, eller i ditt nærmiljø. Innsatsen er tidsavgrenset og målrettet.
 • Hverdagsrehabilitering fokuserer på hva som er viktig for deg. Vi tar utgangspunkt i dine mål og hvilke aktiviteter som er viktig for deg å mestre nå.
 • Tilbudet gis som et tett tverrfaglig samarbeid mellom hjemmebaserte tjenester, fysio- og ergoterapeuter og kommunens tverrfaglige reahbiliteringsteam. Vi starter med et kartleggingsbesøk for å gjøre en helhetlig vurdering av livssituasjonen og det lages en plan for rehabilitering. Alle aktuelle tjenester vil videre ha fokus på hva som er viktig for deg, og trening i disse aktivitetene.
 • Hva forventer vi av deg? At du ønsker å gjøre en innsats for å gjenvinne det du tidligere mestret, slik at du i størst mulig grad kan klare deg selv i dagliglivet.

Målet er at innbyggere skal få muligheten til å mestre eget liv, så lenge som mulig, i eget hjem.

Visste du at eldre kan holde seg i form gjennom å opprettholde hverdagslige aktiviteter? - som eksempelvis å gå i butikken, lage middag, være sosial og å stelle i hus og hage.

Ta kontakt

Vi holder til på Ullerud Helsebygg, inngang A, og har besøksadresse Ullerudveien 26 A.

Alle besøkende skal ha gjort avtale på forhånd.

Ta kontakt på tlf. 901 49 700 eller e-post soknadskontoret@frogn.kommune.no for spørsmål eller avtale. 

Åpningstid på telefon er 9-11 og 13-15.

I henhold til arkivforskriften blir all e-post vurdert ført i kommunens offisielle arkiv med offentlige postlister.

Postadresse:
Frogn kommune
Søknadskontoret helse og omsorg
Postboks 10
1441 Drøbak

 

Ansvarlig enhet

Enhet for Helse, omsorg og koordinering
Enhetsleder Maria Nordlander Flatøy
Telefon 64 90 60 00
E-post Maria Nordlander Flatøy
 Enhetens oppgaver og mål:

I enhet for helse, omsorg og koordinering finner du

 • hjemmetjenester, som hjemmesykepleie, praktisk bistand og BPA (brukerstyrt personlig assistanse), til innbyggere som trenger praktisk og medisinsk hjelp i hverdagen på grunn av sykdom eller nedsatt funksjonsevne

 • fysio- og ergoterapitjenester for voksne, som skal bidra til å bedre og vedlikeholde funksjonsevne, fremme og tilrettelegge for meningsfull aktivitet

 • kreftkoordinator og demenskoordinator, som tilbyr støtte, råd og veiledning til personer som er rammet av kreft- eller demenssykdom og deres pårørende

 • søknadskontoret helse og omsorg, som tildeler tjenester med utgangspunkt i søkerens hjelpebehov og ressurser etter gjeldende lovverk og retningslinjer

 • kommunalt hjelpemiddellager, som har utleie av hjelpemidler ved kortvarige behov, og hjelpemiddelteknikere som kan veilede og hjelpe med montering og vedlikehold

 • dagsenter for eldre og personer med demens som ønsker et mer aktivt og sosialt liv

Enheten har i tillegg ansvar for

 • fastlegeordningen i kommunen, i nært samarbeid med kommuneoverlegen
   
 • oppfølging av fysioterapeuter med kommunal driftsavtale og

 • beregning og oppfølging av betaling for langtidsplass i sykehjem (søknadskontoret)


Vi har det overordnede ansvaret for at du som innbygger får et helhetlig og koordinert tilbud. Alle som har behov for flere helse- og omsorgstjenester over en viss tid kan få en IP (individuell plan) og koordinator.
                                  

Les mer om enhetens hovedutfordringer budsjett og resultat