Bestemmelser som gjelder næringsliv, idrett og kultur

Hvilke virksomheter er stengt? Hvilke råd skal de som holder åpent følge? Her finner du informasjon om vedtak fattet av helsemyndighetene, råd til varehandel og arbeidsgivere

Innhold

Oppdaterte retningslinjer 

Lurer du på hvilke virksomheter som gjenåpnes, og hvilke som fortsatt må holde stengt? Eller hvilke arrangementer og aktiviteter som kan gjenopptas? På helsenorge.no finner du oppdatert informasjon fra helsemyndighetene. Les mer her (helsenorge.no).

Musikkøvelser kan nå gjennomføres dersom smittevernregler overholdes

Det er nå åpnet for at korps, orkestre, kor, band og andre musikkgrupper kan gjenoppta øvelser med inntil 30 personer, der regelen med to meters avstandoverholdes. Norsk musikkråd har utarbeidet en veileder for kontrollert gjenopptakelse av musikkøvelser. Veilederen stiller en rekke krav til arena og ivaretakelse av smittevern for gjennomføring av øvingen. I tillegg må hver enkelt utøver, evt. i samråd med sin fastlege, vurdere om det er tilrådelig med deltakelse ut fra egen helsesituasjon.

Frogn kommune forutsetter at kommuneoverlegen har godkjent lokal arena og plan for ivaretakelse av renhold og smittevernhensyn før øvingene kan starte opp. Øvinger i kommunale lokaler, vil tidligst kunne starte opp fra 4. mai. Lag og foreninger som er tildelt oppgaver under kommunens markering av 17. mai vil prioriteres, deretter åpnes det for vurdering av andre musikkøvinger. Lag og foreninger som ønsker gjenoppta sine øvinger bes kontakte kultursjef Hanne Løkka for nærmere informasjon : hanne.lokka@frogn.kommune.no

Sviktende inntekter i kulturlivet, idretten og frivillig sektor på grunn av koronavirus. Hvilke tiltak finnes og hvor kan du henvende deg?

Det er flere tiltak som allerede er på plass og en del tiltak som er under utarbeidelse. En samlet oversikt over hva regjeringen gjør og hvor dere skal henvende dere for å få svar når det gjelder de ulike ordningene finner du her. 

Tiltak for kultur, idrett og frivillig sektor (regjeringen.no) 

Kompensasjon til private barnehager for refundert foreldrebetaling

Private barnehager skal motta kompensasjon for inntektsbortfallet de har i forbindelse med foreldrebetaling i perioden barnehagen må holde stengt etter § 2 i midlertidig forskrift om barnehage.

Les mer om dette i brevet fra utdanningsdirektoratet (pdf)

Krisepakken til idrett, kultur og frivillighet

14. april kan frivillige lag og organisasjoner søke om kompensasjon for korona-avlyste, utsatte eller stengte arrangementer. Fordi det er kort søknadsfrist, er det lagt til rette for at søkerne kan bruke tiden fram mot 14. april på å forberede seg.

Over hele Norge har en rekke arrangementer innen idrett, kultur og frivillighet blitt utsatt, stengt eller avlyst. Krisepakken, en stor kompensasjonsordning på en milliard kroner, er ment å avhjelpe situasjonen.

Nå er mye klart for at aktører som faller inn under ordningen kan søke om kompensasjon for bortfall av inntekter fra billettsalg og deltakeravgifter, samt merutgifter som følge av at arrangementer må avlyses eller utsettes på grunn av koronaviruset.

Det åpnes for søknader 14. april, men allerede nå ligger det mye god informasjon, veiledning og spørsmål og svar på nettsidene til Lotteri- og stiftelsestilsynet og Kulturrådet, som forvalter de to ordningene. Lotteri- og stiftelsestilsynet har den delen som retter seg mot idrett og frivillighet (inkludert kulturfrivillighet). Kulturrådet har den delen som retter seg mot kulturlivet.

Les mer om disse ordningene på www.lottstift.no og www.kulturradet.no

Nyttig informasjon til næringslivet

Dette er krevende tider for næringslivet, både i Frogn kommune og ellers i landet. Koronaviruset byr på utfordringer for næringslivet. Tiltak som er innført påvirker på forskjellig vis næringslivets evne til å utvikle og opprettholde konkurransekraftig og lønnsom drift. Det er mye å sette seg inn i og endringer skjer raskt. På denne siden har vi samlet informasjon som kan være nyttige for næringslivet i tiden fremover.

Statlige retningslinjer:

Informasjon til arbeidsgivere om tiltak, permittering og sykefravær:

  • Arbeidstilsynet - tiltak for arbeidslivet.

  • Nav - samleside med informasjon til arbeidstakere/arbeidsgivere.

  • NHO- råd til arbeidsgivere

Tiltak for å hjelpe næringslivet:

  • Viken Fylkeskommune – fremskynder en rekke tiltak og vil komme med flere (kilde: 23 mars).

  • Regjeringen – ny tiltakspakke for gründere og vekstbedrifter (kilde: 27 mars).

  • Innovasjon Norge – justerer sine tilbud for å møte endrede behov (kilde: 24 mars).

  • Fritt ord – øker sine bevilgningsrammer med 40 millioner.

Lokale foreninger for næringslivet:

Tips og råd:

Har du spørsmål til kommunen? 

Frogn kommune kan kontaktes av arrangører for råd og veiledning; ta kontakt med Servicetorget på tlf 64 90 60 00 eller mail Arrangement.smittevern@frogn.kommune.no