Status for enhetene i Frogn kommune

Rådmann Harald K. Hermansen og ordfører Hans Kristian Raanaas informerer om statusen for enhetene i Frogn kommune, og planer og tiltak den nærmeste tiden.

Innhold

Ny statusoppdatering 30. april 2020

Kommunen har pr i dag kontroll og oversikt, og vurderer og iverksetter løpende ulike tiltak for å trygge våre innbyggere. Under ser du en oversikt fra alle våre enheter. Tjenestetilbudet er fortsatt noe redusert i enkelte enheter, men alle tjenester er i drift. Hjemmekontor brukes i utstrakt grad. Rådhuset og Ullerud helsebygg er stengt for besøkende.


Vi følger med på situasjonen og følger rådene fra nasjonale myndigheter. Kommunelegen i Frogn samarbeider tett med fastlegene og legevakten og vurderer nødvendige tiltak fortløpende etter hvordan utbruddet utvikler seg.

Barnehager:

Barnehagene i Frogn åpnet for de yngste barna uke 17, barn født i fødselsår 2019, 2018 og 2017, og søsken av disse. I uke 18 åpnet barnehagene for de større barna.

Vi har valgt å ha åpningstid fra kl. 08.30 – 15.00. Dette for å sikre tilstrekkelig med ansatte, og for å kunne ivareta smittevernkravene i veilederen og i forskriften. Denne åpningstiden fortsetter videre til situasjonen endrer seg. De ansatte i barnehagene bruker tiden før og etter til rengjøring og planlegging.

Barn av foreldre i samfunnskritiske funksjoner og sårbare barn gis tilbud innenfor samme reduserte åpningstid. Der dette ikke er mulig, avtales lengre åpningstid individuelt med styrer i den enkelte barnehage.

Barnehagene planlegger gruppeinndeling og organisering i den enkelte barnehage. Barna deles inn i faste smågrupper med faste voksne, så langt dette lar seg gjøre.

I disse to første ukene etter åpning har det vært ca. 70 % av barn med barnehageplass som har møtt opp.

Frognskolen:

Det er nå åpnet for 1. – 4. klasse og SFO på alle barneskolene. I tillegg gis det tilbud også til eldre barn som har krav på det, i tråd med regjeringens føringer. Det legges stor vekt på godt smittevern. Hygiene, renhold og organisering av opplæringen gjøres etter gjeldende retningslinjer.

Det er begrenset åpningstid på SFO. For tiden har ikke Frognskolen nok bemanning til å ivareta smittevernreglene på både SFO og skole. Det arbeides med å finne løsninger for å utvide åpningstiden.

Frognskolen samarbeider tett med Enhet for psykososialt arbeid om ivaretakelse av barn og unge, som har behov for det.

Alle skoler planlegger nå for den siste delen av skoleåret 2019/2020. Planene inkluderer både fortsatt hjemmeundervisning for noen og en mulig åpning for hele grunnskolen.

Helse, omsorg og koordinering:

Vi samarbeider tett med Ullerud sykehjem for å sikre gode løsninger og fordeling av personell og kompetanse. Dette samarbeidet er ekstra aktuelt nå for å møte brukere med koronasmitte som skal hjem til kommunen. Vi har pr tiden kun en ansatt i karantene. Vi har ingen ansatte eller bruker med påvist covid-19. Alle prosjekter og annen utvikling av tjenestene er midlertidig satt på vent. Vi har imidlertid startet arbeidet med å langsomt åpne noen tjenester som er viktige for innbyggerne. Fysioterapi-instituttene er åpnet og kan ta imot innbyggere. De har redusert kapasitet grunnet viktige smitteforebyggende tiltak i forbindelse med mottak av pasienter. Dagavdeling for personer med demens vil åpne opp for dem med mest behov. Det jobbes også med økt bruk av velferdsteknologiske tiltak.

Hjemmebaserte tjenester: Dagsenter til eldre holdes stengt. Dagsenter til personer med demens planlegges åpnet i løpet av kort tid. Alle brukerne kontaktes ukentlig eller mer ved behov pr telefon. Personalet har fordelt seg på Ullerud sykehjem og hjemmesykepleien. Avdelingsleder jobber nå på testsenteret.

Brukerstyrt personlig assistanse er opprettholdt, men vil reduseres med 1-2 ansatte som overføres ved behov til tilrettelagte tjenester eller hjemmebaserte tjenester.

I hjemmesykepleien og praktisk bistand er alle brukere individuelt vurdert i forhold til behov for nødvendig hjelp. Tjenesten er nå begrenset. Alle brukerne får tilbud om samtale og de som ønsker det kontaktes daglig. De som ikke responderer, får tilsyn av helsepersonell. De som har takket nei til tilbudet, blir kontaktet minimum ukentlig etter en individuell vurdering for å sikre at de har det bra. Flere har selv tatt kontakt for avlyse eller redusere tiltak. Pårørende bidrar godt med hjelp til sine nære. Frivillige tilbyr hjelp til å utføre praktiske oppgaver. Opplæring og veiledning gis de ansatte samt til ekstra personell som er kommet til. Det er mange som ønsker å hjelpe til i denne situasjonen; både tidligere ansatte, vikarer som ønsker seg større stillinger. Vi har forberedt oss å til å ta imot brukere med koronasmitte som har behov for helsehjelp og pleie i egen kommune.

Rehabilitering og koordinering: Søknadskontoret ivaretar alle søknader og nødvendige behov for nødvendig helsehjelp og praktisk bistand. De samhandler med tjenesteenhetene og koordinerer slik at nødvendige tiltak iverksettes. En ansatt bidrar i kommuneoverlegens arbeid. Rehabiliteringstiltak er kraftig redusert etter en individuell vurdering. En ergoterapeut er prioritert for å ivareta søknader om nødvendige hjelpemidler via hjemmekontor. De private fysioterapiinstituttene er nå åpnet.

Demenskoordinator: Jobber på hjemmekontor og følge opp brukere og pårørende via telefonsamtaler. Hjemmebesøk ved behov. Fokus på koordinering av tjenestetilbud til brukerne i denne situasjonen slik at de er godt ivaretatt, samt støtte og oppfølging til pårørende.

Kreftkoordinator: Følger opp brukere og pårørende via telefon fra hjemmekontor. Fokus på rådgivning, hjelp til å finne ut av behandlingstilbud i denne situasjonen, koordinering av tjenester, kontakt med fastleger og spesialisthelsetjenesten, samt støtte for brukere og pårørende. Hjemmebesøk ved behov.

Hjelpemiddellageret: Noe redusert drift fordi NAV hjelpemiddelsentral har stengt for utprøvinger av hjelpemidler, og det sendes dermed noe færre hjelpemidler til kommunen. Alle små hjelpemidler utleveres ved at bruker eller pårørende henter selv på hjelpemiddellageret, overlevering av hjelpemiddelet utendørs. Leverer nødvendige hjelpemidler og installasjoner hjemme hos bruker, ivaretar smittevernhensyn og holder god avstand til brukerne.

Fastlegene: I Norge er det meldt om stor belastning på legekontorene tidligere, med stor pågang av urolige pasienter og oppfølging av disse. Men denne situasjonen meldes nå endret og legekontorer i landet melder nå om redusert inntjening og få pasienter, noe som også er tilfelle i Frogn. Det er åpnet egen luftveisklinikk i Frogn der fastlegene bidrar godt med sine ressurser.

Ullerud Helsebygg

Helsedirektoratet har fastsatt besøksforbud på helseinstitusjoner og enheten ble stengt for pårørende 12. mars 2020. Det er for tiden stopp av rullerende plasser/avlastning.

Smitteforebyggende tiltak:
Utplassering av desinfeksjonsmidler utover normalen. Gjennomført smittevernopplæring i avdelingene Enheten er inn i to soner (A5 og UBF= sone A, B-bygget = sone B). Vi tilstreber at medarbeidere ikke arbeider på tvers av sonene og de deler heller ikke garderober. Det er restriksjoner på antall ansatte i garderoben av gangen. Stillerapport eller alternativt delt opp i to grupper og gjennomføres med stor avstand. Beredskapsmøter i enheten gjennomføres i stort lokale med minimum to meter mellom deltakere. Hyppigere renhold, vask av utsatte punkter. Smittevernutstyr deles ut i kitt, som et tiltak for å sikre beredskap og unngå hamstring. 23. mars bestemte enheten at gaver og lignende må oppbevares i karantene og eventuelt sprites før det tas inn i bygget, da det vurderes å utgjøre en risiko.

Beredskapskapasitet:
13. mars fikk enheten klarsignal for å sette i stand avdelingene Solgløtt og Liljen, med tanke på mottak av pasienter fra sykehuset og/evt koronasmittede. Solgløtt er istandgjort som kohort-isolat, totalt 7 enerom (alternativt 17 plasser hvis doble rom). Liljen er klargjort for karantene/uavklarte eventuelt kohort-isolat. Totalt 8 rom (alternativt 16 plasser hvis doble rom).

Personell – beredskap:
Institusjonslege har økt tilstedeværelse. 11 helsefagarbeidere med sykepleierutdanning fra hjemlandet sitt får opplæring iht liste (signatur for gjennomgått) og blir «konstituert sykepleier» i perioden. Tiltaket er godkjent av kommuneoverlege.

Medarbeidere er knyttet til team på kohort, med 2 medarbeidere på alle skift. Disse har vært i beredskapsturnus i to uker, og går over i normal drift. De har fått særskilt opplæring for å forberede seg på Covid-19. Vi arbeider videre med å kartlegge og motivere medarbeidere til å være i beredskap dersom behovet øker utover to medarbeidere på hvert skift. Det arbeides sentralt med å arbeide frem en felles turnusordning/vaktlag for drift av helse- og omsorgstjenester, herunder også Solgløtt og Liljen, dersom det blir aktuelt. Helsebygget trenger økt bemanning for å åpne disse to avdelingene, det er utarbeidet beredskapsturnus for øvrige avdelinger.

Så langt har alle tester vært negative og enheten har ingen medarbeidere eller beboere med påvist Covid -19.

NAV:

Vårt publikumsmottak har i likhet med Rådhuset, innført besøksrestriksjoner inntil videre. Vi møter fortsatt brukere som ikke er digitale, etter avtale. Dersom du allerede er registrert hos NAV, får du raskt kontakt med en veileder ved NAV Frogn gjennom chatte-funksjonen på innlogget side. For de som ikke er registrert hos NAV og ønsker kontakt, kan man også bruke «skriv til oss», her rutes man via det nasjonale kontaktsenteret. NAV Frogn har innført DigiSos og kan derfor også motta og behandle sosialhjelpssøknader via heldigitale plattformer. Det er opprettet egne direkte vakttelefoner for ulike henvendelser i tiden hvor Rådhuset og publikumsmottaket holder stengt. Disse går ikke via det nasjonale kontaktsenteret, men går direkte til NAV Frogn.

Har man behov for akutt bistand vedrørende økonomisk sosialhjelp eller midlertidig bolig kan du kontakte følgende vakttelefoner: 916 44 702 / 404 90 918 / 400 27 379

Arbeidsgivere kan alltid kontakte våre markedsrådgivere direkte (lenke til markedsrådgivere). Vi har nå også fått lokal tilgang til Salesforce, NAVs nye digitale CRM plattform for arbeidsgivere. Dette for å øke vår tilgjengelighet for kommunens arbeidsgivere ytterligere.

Tiltak i regi av NAV, som kurs, arbeidstrening og avklaring er nå delvis gjenåpnet. Ta kontakt med din veileder dersom du er usikker på status for ditt tiltak.

Vår økonomiske gjeldsrådgiver holder fortsatt møter pr telefon og kan hjelpe de som er bekymret for sin økonomi, med å lage budsjett, eller bistå i kontakten med kreditorer for de som har mye gjeld og nå får en forverret situasjon.

Enhet for psykososialt arbeid

Alle avdelinger i EPA har fremdeles redusert drift. Vi planlegger nå for å komme tilbake til mer normal bemanning og drift så snart det lar seg gjøre - for å gi bedre støtte og hjelp til de som trenger det, for å fange opp utsatte personer og grupper og for å forhindre ytterligere etterslep. Det er fortsatt besøkskontroll på Bølgen og på rådhuset, noe som legger føringer for driften vår. Alle gruppetilbud til voksne, barn og unge er avlyst. Flere tjenester har hatt færre henvendelser enn vanlig. Vi har vært oppsøkende og hatt ekstra fokus på sårbare barn, familier og personer med redusert psykisk helse og rusutfordringer, og fulgt opp med tett kontakt. Tjenestene er innstilt på at det kan komme flere henvendelser etter hvert som samfunnet for øvrig åpner opp igjen. 

Brukerne av ressurssenteret og psykisk helsetjeneste følges opp med telefonsamtaler, videokonsultasjoner og turer ute for de som ønsker det. Fremover vil tjenestene legge til rette for flere oppmøtekonsultasjoner. Det sørges for utlevering av mat til de som har behov for det. Ressurssenteret åpner i begrenset omfang fra neste uke.

Hegreveien omsorgshus, Lensmannssvingen bofellesskap og Kopås ungdomshjem har normal drift innenfor rammene for smittevernstiltak, med besøksforbud på Hegre omsorgshus, hygienerutiner i alle boligene og færre aktiviteter for våre beboere.

Helsestasjonen, fysioterapeut, ergoterapeut og jordmor starter opp gradvis mot mer normal drift i løpet av mai med flere oppmøtekonsultasjoner og innhenting av avlyste og utsatte konsultasjoner. Familietjenesten bemanner hjelpetelefonen og jobber med oppfølging på telefon, videosamtaler og noen fysiske møter.

PP-tjenesten veileder på telefon og ferdigstiller rapporter og vurderinger. De vil jobbe mer utadrettet nå som barnehagene og skoler åpner.

Barneverntjenesten gjennomfører telefon- og videooppfølging, akuttarbeid og hjemmebesøk inne eller ute i de saker de vurderer det som viktig.

Skolehelsetjenesten på barnetrinnet er nå tilbake på skolene. Helsesykepleierne samarbeider med skolen rundt det psykososiale arbeidet for eldre barn og ungdommer, og følger opp elever som har behov for det. Helsestasjon for unge har startet opp igjen med tilbud fra helsesykepleier, jordmor og lege.

Enheten har ingen i karantene p.t.

Tilrettelagte tjenester

Vi gir tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne som har ulike bistandsbehov og deres kognitive nivå varierer stort. Personalet på boligene gjør en kjempeinnsats med å informere, veilede og legge til rette for at beboerne følger retningslinjene for godt smittevern.

Einebu, Haukåsen og Fugleveien omsorgsboliger opprettholder bemanning døgnet rundt og beboere er ivaretatt på vanlig måte. Noen få er hentet og oppholder seg hos sine foresatte. Det er etablert samarbeid med Drøbak vaskeri som sørger for minst mulig sammenblanding av medarbeidere fra ulike boliger.

Traneveien avlastningsbolig er re-åpnet, Frogns arbeids- og aktivitetshus som er dagtilbud til personer med funksjonsnedsettelser er i full forberedelse for delvis re-åpning. Det gis privat avlastning til innbyggere som er i behov, justert etter forebyggende smitteverntiltak.

Enheten har etablert rutiner rundt Covid 19. Med god hjelp fra Ullerud sykehjem og Folkehelseinstituttet sine anbefalinger har enheten kopiert opp og tilpasset gode rutiner vedrørende smittevern. Forebyggende smittevernstiltak står fortsatt høyt og er på dagsorden i forbindelse med re-åpning eller delvis re-åpning av tjenestested og tjenestetilbud.

Enheten har etablert Traneveien som isolat ved påvist smitte. I forbindelse med re-åpning av avlastningstilbudet, jobbes det nå for å kunne etablere alternativ avlastningstilbud hvis behovet for isolat oppstår. Isolatet er ment for beboerne i omsorgsboliger enheten ikke vil klare å holde igjen i egne leiligheter.

Enheten innehar personell med helsefagligbakgrunn og vil sannsynligvis fortsette å bistå Frogn kommune med å ivareta oppgaver knyttet til koronaepidemien; som for eksempel økt testing.

Teknisk drift og forvaltning

Vi har noe redusert kapasitet og prioriterer de viktigste oppgavene. Vi låner ut materiell og mannskaper til andre områder i kommunen når det blir etterspurt. Rent drikkevann har som alltid høyest prioritet. Nå skal vi spyle hele det kommunale ledningsnettet, det kommer til å skje på natt. Oppstart er natt til tirsdag 4. mai og vi regner med å bruke 7 til 8 netter på hele arbeidet. Hensikten er å holde drikkevannet så rent som mulig.

De områdene vi særlig jobber med nå er: Mindre asfaltarbeider på gangveier og sykkelstier. Saging og rydding i busker og kratt på kommunale eiendommer. Stell i badeparken og gress ved minnestøtten. Vi setter ut mer blomster enn vanlig både i parken og ellers, dette for å glede innbyggerne som går tur og har en vanskelig hverdag pga. viruset.

Kverning og bortkjøring av hageavfall fra kvistmottaket i Gropa skjer denne uka, mottaket åpner igjen fra 1.05. Det skal settes opp gjerde rundt kvistmottaket. Investeringsprosjekter for sikring/forbedring av vanntilførsler/overvann pågår og vi planlegger flere. Forvaltningsavdelingen forbereder sak til politisk behandling om parkeringsstrategi. Vi har startet å se på tiltakene i tiltaksplan for idrett, friluftsliv og nærmiljø. 2 tiltak forberedes nå, det gjelder HC-skilting på Skiphelle og UU-rampe på Torkildstranda. To ansatte på kart og geodata går ut i barselpermisjon, vi har fått vikarer som starter opp i april og mai. Fra juni håper vi å ha besatt engasjement for matrikkelfører, vi har etterslep på gamle saker og skal gjøre en innsats for å få disse inn i databasene.

Innenfor byggesaksbehandling fortsetter vi med hjemmekontor på flest mulig. Telefontid hver tirsdag 09.00 – 14.00 opprettholdes. På grunn av utfordrende arbeidssituasjon (en del har skolebarn hjemme som må følges opp) må behandlingstid i 3-ukers saker forventes opp mot 6 uker. Vi er ferdig med å intervjue nye saksbehandlere siden 2 personer slutter hos oss denne våren - vi fikk 39 søkere og tilbud vil snart bli sendt ut. Det er fortsatt stor inngang av nye saker; folk vil bygge på hyttene sine, utbyggere har prosjekter på gang og mange innbyggere søker fasade-endringer o.l. Avdelingen har høyt arbeidspress.

Enhet for samfunnsplanlegging

Her er alle saksbehandlere på hjemmekontor, og planavdelingen opprettholder tilnærmet ordinær drift. Fysiske møter unngås, men saksbehandlerne kan nås på e-post, og på telefon ved henvendelse til Servicetorget.

Frisklivssentralens tilbud er innstilt inntil videre, og kontoret for miljø og folkehelse har redusert kapasitet. SAM har avgitt ressurser til å bistå kommuneoverlegen/kriseledelsen. Næringsrådgiveren har løpende kontakt med næringslivet om situasjonen. Vi har styrket kommuneoverlegen med en konstituert assisterende kommuneoverlege som bidrar til kriseledelsen. SAM har ingen ansatte i karantene.

Enhet Eiendom

Driftsenhetene (vaktmestertjeneste og renhold) prioriterer tilrettelegging for helsebyggene i kommunen, det samme gjør eiendomsforvalterne. I tillegg jobber eiendoms driftsavdelinger med åpningen av barnehager og skoler og legger ned betydelig arbeid der. Det er økt renholdfrekvens på kontaktflater og overflater for å raskest mulig bryte smittekjeder. Renhold jobber også med smittevask av stengte lokaler som følge av tiltakene for å forhindre smitte. Det gis ikke personlig veiledning og oppfølging i forbindelse med bostøtte og startlån. Boligkontoret har avgitt personale; en som er loggfører for kriseledelsen og en som jobber med organisering og logistikk i prøvetaking/testsenteret i Hestehagen 5.

Eiendom jobber nå for en forsiktig åpning av virksomheter og tjenester. Vi jobber for å få på plass en løsning på offentlige toaletter og hvordan smittevernhensyn skal ivaretas når vi åpner disse. Det er utarbeidet en opplæringspakke for omdisponert personell til renhold og kontaktflatevask for de som jobber på bygninger uten operativ tjeneste.

Eiendom har fokus på at pågående prosjekter prioriteres og har god progresjon disse.
For prosjektteam og administrasjon er det i hovedsak hjemmekontor. En ansatt i karantene.

Enhet for kultur og frivillighet

Enheten omfatter bibliotek, kulturskole, kino, Smia Flerbrukshus, fritidsklubber, frivilligsentral, seniorsenter, turistkontor og allmenn kultur. Enheten forvalter også tilskudd til lag og foreninger, kulturaktører, kirke og trossamfunn. Enhetens virksomhet er i stor grad knyttet opp mot arbeid som gir innbyggerne tilgang på møteplasser. Sentrale og lokale føringer har lagt betydelige begrensninger for virksomheten som et ledd i å forebygge smittespredning.

Helsedirektoratet fattet 12. mars vedtak om forbud mot/stenging av kulturarrangementer og idrettsaktivitet, føringer i for- og etterkant av forbudet legger fortsatt begrensinger for aktiviteter.

Smia flerbrukshus og Drøbak kino har stoppet alle arrangementer ihht sentrale føringer.

Kulturskolen: Kulturskolens undervisning er inneværende periode videreført via fjernundervisning i likhet med grunnskolen. Kulturskolen startet opp med individuell opplæring fra 27.04. Mindre grupper som imøtekommer anbefalinger for smittevern starter gradvis fra påfølgende uke. Annen undervisning fortsetter digitalt eller ved annen alternativ gjennomføring. Tiltak i Den kulturelle skolesekken er avlyst frem til sommeren.

Fritidsklubbene: Underhuset har hatt åpent digitalt inneværende periode. De unge har kunnet besøke ulike digitale rom med aktiviteter og samtalegrupper. De ansatte har vært tilstede for ungdommene gjennom digitale medier og ved synlig tilstedeværelse på arenaer der ungdom ferdes.

Fritidsklubbene vil vurdere å starte med noe aktivitet utendørs så langt retningslinjer for smittevern tillater dette. Ungdommene selv har også bidratt til positiv oppmerksomhet rundt smittevernhensyn gjennom «Ungdommen tar ordet».

Seniorsenteret: Seniorsenteret har ikke gjennomført aktiviteter på Hospitalet inneværende periode.De ansatte har holdt telefonkontakt med brukerne i perioden og samarbeidet med Frivilligsentralen om gjennomføring av ulike oppgaver. Mange av brukerne savner møteplassen på seniorsenteret. Vi avventer videre sentrale føringer for oppstart av aktivitet. Tilbudet om fotterapi ble startet opp igjen 20. april ihht sentrale og lokale føringer.

Biblioteket: Biblioteket har inneværende periode vært stengt for publikum. Det er imidlertid en rekke digitale tilbud om ulike medier gjennom biblioteket. «Bestill & hent» ordning åpnes fra 4. mai. Enkelte av bibliotekets tilbud som foregår i mindre grupper og kan gjennomføres utendørs som lesesirkel o.l. vil gradvis åpne.

Frivilligsentralen - Sammen for Frogn: Enheten har opprettet tiltaket «Sammen for Frogn» der Frivilligsentralen i samarbeid med Drøbak Frogn Idrettslag mobiliserer frivillige til ulike behov. Flere av de ansatte i enheten er involvert i dette arbeidet og andre er omdisponert til oppgaver i andre deler av kommunens virksomhet. Det er bl.a. etablert telefonvenner, hjelp til innkjøp og frakt av dagligvarer og et team som bistår skolelosen med vandringer i nærmiljøet.

Kyllingene fra frivilligsentralen og seniorsenteret bidro til påskeglede for mange av våre innbyggere.
Frivilligsentralen er nå i gang med å sy smittekitler i samarbeid med Seniorsenteret og Frogn huslidslag. Det legges også til rette for små møteplasser innenfor rammen av anbefalingene for smittevern.

Allmenn kultur: Flere av de forestående arrangementer i regi av allmenn kultur vil utgå i ordinær form. Alternative former for aktivitet som imøtekommer sentrale føringer er til vurdering.

St. Hans i Badeparken vil måtte avlyses ihht. forbud om arrangement med over 500 publikummere som er forlenget til 1. september. Vi ser også at LysNatt ikke kan gjennomføres ut fra de retningslinjer som nå foreligger. For Sommerkonsertene i Drøbak kirke avventer vi videre føringer for arrangementer og arbeider med alternative løsninger for gjennomføring.

Det er nå åpnet for at korps, orkestre, kor, band og andre musikkgrupper kan gjenoppta øvelser. Dette forutsetter at krav til arena og smittevern for gjennomføring av øvingen ivaretas. Frogn kommune forutsetter også at kommuneoverlegen har godkjent plan før øvingene.

Øvinger i kommunale lokaler vil tidligst kunne starte opp fra 4. mai. Lag og foreninger som er tildelt oppgaver under kommunens markering av 17. mai vil prioriteres, deretter åpnes det for vurdering av andre musikkøvinger.
Søknader om driftstøtte og etableringsstøtte og frivillighetsprisen behandles etter ordinære frister.

Turistinformasjonen er fortsatt tilgjengelig på mail og telefon. Videre arbeides det med å opprettholde administrative oppgaver og planlegge for fremtidige aktiviteter og oppgradering av lokaler. Turistinformasjonen vil ha midlertidig plassering i kinoen frem til åpning av lokalene på Sjøtorget i juni. Det er forventet økt antall besøkende til Frogn kommende sommer. Det vil kreve god samhandling mellom kommunen og næringen for å håndtere økt pågang samtidig med ivaretakelse av smittevern.

Tap av inntekter: Enheten vil i perioden ha betydelig inntektstap som følge av arrangementer og aktiviteter som ikke gjennomføres. Videre har enheten en stor bekymring for virkninger av de nå sterkt begrensede rammene og inntektstap for våre samarbeidspartnere frivilligheten, kulturaktørene og næringen. Fremtidige tiltakspakker vil være av betydning, per nå er det flere om ikke bli kompensert tilstrekkelig gjennom tiltakspakkene.

HR, politiske tjenester og service

Servicetorget har ordinær bemanning på rådhuset, men rådhuset er stengt og man tar imot besøk etter timeavtale. For øvrige funksjoner benyttes hjemmekontor i størst mulig utstrekning. Flere medarbeidere på enheten er omdisponert til kriseledelsen. Enheten har hovedansvar for intern vikarpool som skal sørge for omdisponering av ledig personell til ekstraordinære oppgaver knyttet til Corona. Enhetens ordinære driftsoppgaver går likevel tilnærmet som normalt. Det er laget planer for hvordan enheten skal driftes ved høyt sykefravær.

Økonomi og digitalisering

Samtlige ansatte arbeider fra hjemmekontor. Alle funksjoner går som normalt, dvs. regnskap, lønn, fakturering, rapportering, HP-prosessen, finans og innkjøp. Det er laget planer for hvordan enheten skal driftes ved høyt sykefravær.

Planer og tiltak den nærmeste tiden

Kommuneadministrasjonen er fortsatt i beredskap, men opplever å ha kontroll på situasjonen pr. i dag. De prioriterte områdene er liv og helse; hjemmetjeneste, helsebygg og andre helseinstitusjoner, samt rent vann. Våre barnehager og 1.-4. trinn i skolene samt SFO er åpnet. I tillegg legger vi rette for økt testing i tiden fremover i hh til nasjonale føringer for dette.

De økonomiske aspektene ved korona-krisen er ennå ikke avklart, men utgiftene blir høye. I første omgang har staten kommet med en «pakke» til kommunesektoren på 250 millioner. Rådmannen forutsetter at pakken blir utvidet når kostnadsomfanget er kjent.

Status per 2. april 2020

Kommunen er godt forberedt, og vurderer og iverksetter ulike tiltak for å trygge våre innbyggere. Under ser du en oversikt fra alle våre enheter.Tjenestetilbudet er noe redusert, men alle tjenester er i drift. Hjemmekontor brukes i utstrakt grad. Rådhuset og Ullerud helsebygg er stengt for besøkende.

Vi følger med på situasjonen og følger rådene fra nasjonale myndigheter. Kommunelegen i Frogn samarbeider tett med fastlegene og legevakten og vurderer nødvendige tiltak fortløpende etter hvordan utbruddet utvikler seg.

Barnehager

Alle barnehager er stengt for barn som ikke har begge foreldre i unntaksgruppene. Barnehageansatte det de kan for å holde kontakt med barn som er hjemme, via facebook, telefon o.l. Spesialpedagogisk team tilbyr veiledning til foreldre som har barn hjemme. Dette gjøres pr telefon.

De barnehageansatte som ikke jobber med barn som har tilbud, er omdisponert og jobber i andre enheter som har behov for hjelp. Noen er på Drøbak vaskeri, noen er på Ullerud Helsebygg og noen jobber med renholdsoppgaver.

Frognskolen

Frognskolen har kun Drøbak skole åpen. Antall barn som får tilbud har i perioden variert fra 6-13 barn. Alle elever får hjemmeundervisning digitalt, med tett samarbeid mellom kontaktlærere og sosiallærere for å ivareta elever med ekstra behov.

Skolelosen er aktivt oppsøkende ute i områder i nærheten av skoler. Han samarbeider med blant annet frivillige for at det skal være synlige voksne ute på aktuelle arenaer. Skolelosen er også tilgjengelig på telefon for elever som ønsker dialog.

Frognskolen samarbeider med barnevernet og tilrettelagte tjenester for å sikre at elever med et spesielt omsorgsbehov blir ivaretatt.

Helse, omsorg og koordinering

Vi samarbeider tett med Ullerud sykehjem for å sikre gode løsninger og fordeling av personell og kompetanse. Dette samarbeidet er ekstra aktuelt nå for å møte brukere med koronasmitte som skal hjem til kommunen. 26 ansatte har vært eller er i hjemmekarantene. Alle prosjekter og annen utvikling av tjenestene er midlertidig satt på vent.

Hjemmebaserte tjenester:

Dagsenter til eldre og personer med demens har stengt. Alle brukerne kontaktes daglig pr telefon. Personalet har fordelt seg på Ullerud sykehjem og hjemmesykepleien. Avdelingsleder jobber nå på testsenteret.

Brukerstyrt personlig assistanse er opprettholdt, men vil reduseres med 1-2 ansatte som overføres ved behov til tilrettelagte tjenester eller hjemmebaserte tjenester.

I hjemmesykepleien og praktisk bistand er alle brukere individuelt vurdert i forhold til behov for nødvendig hjelp. Tjenesten er nå begrenset. Alle brukerne får tilbud om samtale og de som ønsker det kontaktes daglig. De som ikke responderer, får tilsyn av helsepersonell. De som har takket nei til tilbudet, blir kontaktet minimum ukentlig etter en individuell vurdering for å sikre at de har det bra. Flere har selv tatt kontakt for avlyse eller redusere tiltak. Pårørende bidrar godt med hjelp til sine nære. Frivillige tilbyr hjelp til å utføre praktiske oppgaver. Opplæring og veiledning gis de ansatte samt til ekstra personell som er kommet til. Det er mange som ønsker å hjelpe til i denne situasjonen; både tidligere ansatte, vikarer som ønsker seg større stillinger, private fysioterapeuter som nå er uten jobb mfl. Vi har god nytte av opprettet «vikarpool» i kommunen. Vi forbereder oss å til å ta imot brukere med koronasmitte som har behov for helsehjelp og pleie i eget hjem.

Rehabilitering og koordinering:

Søknadskontoret ivaretar alle søknader og nødvendige behov for nødvendig helsehjelp og praktisk bistand. De samhandler med tjenesteenhetene og koordinerer slik at nødvendige tiltak iverksettes. En ansatt bidrar i kommuneoverlegens arbeid. Fysio- og ergoterapitjenesten har fordelt seg på Ullerud helsehus, korttidsavdelingen og på hjemmesykepleien. De ivaretar samtidig nødvendig ergoterapi og fysioterapi. Rehabiliteringstiltak er kraftig redusert etter en individuell vurdering. En ergoterapeut er prioritert for å ivareta søknader om nødvendige hjelpemidler via hjemmekontor. De private fysioterapiinstituttene er stengt. Etter KS anbefaling betales det fortsatt ut driftstilskudd for å sikre at de klarer løpende driftsutgifter selv med stengte klinikker. Flere av fysioterapeutene her har tilbudt sin arbeidskraft til kommunen.

Demenskoordinator:

Demenskoordinator vil sitte på hjemmekontor og følge opp brukere og pårørende via telefonsamtaler. Fokus på koordinering av tjenestetilbud til brukerne slik at de er godt ivaretatt, samt støtte og oppfølging til pårørende.


Kreftkoordinator:

Følger opp brukere og pårørende via telefon fra hjemmekontor. Fokus på rådgivning, hjelp til å finne ut av behandlingstilbud i denne situasjonen, koordinering av tjenester, kontakt med fastleger og spesialisthelsetjenesten, samt støtte for brukere og pårørende.


Hjelpemiddellageret:

Noe redusert drift fordi NAV hjelpemiddelsentral har stengt for utprøvinger av hjelpemidler, og det sendes dermed noe færre hjelpemidler til kommunen. Alle små hjelpemidler utleveres ved at bruker eller pårørende henter selv på hjelpemiddellageret, overlevering av hjelpemiddelet utendørs. Leverer nødvendige hjelpemidler og installasjoner hjemme hos bruker, ivaretar smittevernhensyn og holder god avstand til brukerne.


Fastlegene: I Norge er det meldt om stor belastning på legekontorene tidligere, med stor pågang av urolige pasienter og oppfølging av disse. Men denne situasjonen meldes nå endret og legekontorer i landet melder nå om redusert inntjening og få pasienter hvilket også er tilfelle i Frogn. Det er åpnet egen luftveisklinikk i Frogn der fastlegene bidrar godt med sine ressurser.

Ullerud Helsebygg

Enheten ble stengt for pårørende 12. mars 2020. Det er gradvis stopp av rullerende plasser/avlastning.

Smitteforebyggende tiltak:

Utplassering av desinfeksjonsmidler utover normalen. Gjennomført smittevernopplæring i avdelingene Enheten er inn i to soner (A5 og UBF= sone A, B-bygget = sone B). Ansatte arbeider ikke på tvers av sonene og deler heller ikke garderober. Det er restriksjoner på antall ansatte i garderoben av gangen. Stillerapport eller alternativt delt opp i to grupper og gjennomføres med stor avstand. Beredskapsmøter i enheten gjennomføres i stort lokale med minimum to meter mellom deltakere. Hyppigere renhold, vask av utsatte punkter. Smittevernutstyr deles ut i kit, som et tiltak for å sikre beredskap, men unngå hamstring. 23. mars stengte vi for mottak av gaver og lignende da vi vurderer at det utgjør en risiko.

Beredskapskapasitet:

13. mars fikk enheten klarsignal for å sette i stand avdelingene Solgløtt og Liljen, med tanke på mottak av pasienter fra sykehuset og/evt koronasmittede. Solgløtt egner seg til isolat, totalt 7 enerom (alternativt 17 plasser hvis doble rom). Liljen egner seg til karantene/uavklarte. Totalt 8 rom (alternativt 16 plasser hvis doble rom).

Personell – beredskap:

Institusjonslege forventes å ha økt tilstedeværelse. 16 helsefagarbeidere med sykepleierutdanning fra hjemlandet sitt, får opplæring iht liste (signatur for gjennomgått) og blir «konstituert sykepleier» i perioden. Tiltaket er godkjent av kommuneoverlege. Bølgen har avstått personell for å sikre drift i Serviceteamet og utkjøring fra kjøkkenet med mat til hjemmeboende. Fra barnehage har vi en kokk i opplæring, slik at beredskap på sentralkjøkken sikres, samt 12 medarbeidere fra barnehage som får opplæring som «fotfolk». Dette er medarbeidere som vil være i beredskap (stille på kort varsel) dersom behovet oppstår slik at enhetens øvrige personell kan ha fokus på å sikre forsvarlige tjenester. Vi har også fått to medarbeidere fra dagsenteret og to helsefagarbeidere og en sykepleier. Det arbeides sentralt med å arbeide frem en felles turnusordning/vaktlag for drift av helse- og omsorgstjenester, herunder også Solgløtt og Liljen, dersom det blir aktuelt. Helsebygget trenger økt bemanning for å åpne disse to avdelingene. Over 30 personer har foreløpig meldt seg i kommunens helsearbeiderportal.

41 ansatte har i perioden blitt satt i karantene, for tiden sitter fremdeles 21 i karantene. 5 beboere er testet. Så langt har alle tester vært negative og enheten har ingen beboere med påvist Covid -19.

NAV

Vårt publikumsmottak har i likhet med Rådhuset, innført besøksrestriksjoner inntil videre. Vi møter fortsatt brukere som ikke er digitale, etter avtale. Dersom du allerede er registrert hos NAV, får du raskt kontakt med en veileder ved NAV Frogn gjennom chatte-funksjonen på innlogget side. For de som ikke er registrert hos NAV og ønsker kontakt, kan man også bruke «skriv til oss», her rutes man via det nasjonale kontaktsenteret. NAV Frogn har innført DigiSos og kan derfor også motta og behandle sosialhjelpssøknader via heldigitale plattformer. Det er opprettet egne direkte vakttelefoner for ulike henvendelser i tiden hvor Rådhuset og publikumsmottaket holder stengt. Disse går ikke via det nasjonale kontaktsenteret, men går direkte til NAV Frogn.

Har man behov for akutt bistand vedrørende økonomisk sosialhjelp eller midlertidig bolig kan du kontakte følgende vakttelefoner: 916 44 702 / 404 90 918 / 400 27 379

Arbeidsgivere kan alltid kontakte våre markedsrådgivere direkte https://www.fnr.no/informasjon-til-naeringslivet-fra-nav.html. Vi har nå også bestilt lokal tilgang til salesforce, NAVs nye digitale CRM plattform for arbeidsgivere. Dette for å øke vår tilgjengelighet for kommunens arbeidsgivere ytterligere.

Tiltak i regi av NAV, som kurs, arbeidstrening og avklaring er stengt. Alle brukere har fått beskjed om å ikke møte, men mottar likevel tiltakspenger og sender meldekort som om de var på tiltak.

Vi skal ikke belaste legestanden med innhenting av dokumentasjon i denne perioden og benytter oss av eksisterende informasjon så langt det er mulig. Vi praktiserer derfor heller ikke aktivitetskrav på sykepenger i denne perioden. (Det samme gjelder på sosialhjelp).

Vår økonomiske gjeldsrådgiver holder fortsatt møter pr telefon og kan hjelpe de som er bekymret for sin økonomi, med å lage budsjett, eller bistå i kontakten med kreditorer for de som har mye gjeld og nå får en forverret situasjon.

Psykososialt arbeid

Alle avdelinger har sterkt redusert drift. Alle gruppetilbud til voksne, barn og unge er avlyst. Alle ansatte som kan avses, er omdisponert til oppgaver i tilknytning til smitteutbruddet. Enheten har ingen i karantene p.t.

Psykisk helse- og rustjenester har redusert drift, prioriterer telefonkontakt og kontakt med de mest utsatte. Det sørges for utlevering av mat til de som har behov for det. Ressurssenteret og «Inn på tunet» er stengt og alle brukere av senteret følges opp på telefon. Hegreveien omsorgshus, Lensmannssvingen bofellesskap og Kopås ungdomsbolig drives som vanlig, men med et minimum av ansatte. Helsestasjonen, skolehelsetjenesten har svært begrenset tilbud. Vaksinering og oppfølging av risikogravide prioriteres. I tillegg følger helsesykepleiere fra skolehelsetjenesten opp elever via samtaler/telefoner, eller andre løsninger. Helsesykepleiere fra skolehelsetjenesten deler også på oppgaven med å jobbe på Testsenteret og betjene Koronatelefon mot kommunens innbyggere.
Det er opprettet en hjelpetelefon for barn og unge som bemannes av ansatte i familietjenesten. Ergoterapeut/fysioterapeut ringer alle de følger opp. Veileder foreldre på øvelser via bilder og telefon, samt søker og følger opp hjelpemidler. PP-tjenesten og familietjenesten har telefonkontakt med saker under oppfølging. Veileder på telefon og ferdigstiller rapporter og vurderinger. Barneverntjenesten følger opp via telefonkontakt og møter utendørs med de familiene som har behov for det. Størst prioritet har undersøkelse i nye saker og akuttsaker.

Tilrettelagte tjenester

Vi gir tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne som har ulike bistandsbehov og deres kognitive nivå varierer stort. Personalet på boligene gjør en kjempeinnsats med å informere, veilede og legge til rette for at beboerne følger retningslinjene for godt smittevern. Enheten har etablert skjerpede rutiner rundt Covid-19.

Einebu, Haukåsen og Fugleveien omsorgsboliger opprettholder bemanning døgnet rundt og beboere er ivaretatt på vanlig måte. Noen få er hentet og oppholder seg hos sine foresatte. Traneveien avlastningsbolig er for tiden stengt. Det samme er Frogns arbeids- og aktivitetshus som er dagtilbudet til personer med funksjonsnedsettelser. Ansatte i disse tjenestestedene er omfordelt til boligene for å ivareta økt behov som følge av stenging av dagtilbud. Det er innhentet erfaringer hos foresatte som til vanlig får avlastning og enheten jobber med å utforme tilbud hvis situasjonen vedvarer.

Enheten vurderer å ta i bruk Traneveien som isolat ved påvist smitte. I den forbindelse jobbes det med å etablere rutiner samt sette i stand Traneveien til det formålet. Dette vil gjelde beboerne i omsorgsboliger man ikke vil klare å holde igjen i egne leiligheter. Det jobbes i disse dager med å kartlegge hvilke beboere som vil ha dette behovet.

Teknisk drift og forvaltning

Vi har noe redusert kapasitet og prioriterer de viktigste oppgavene nå. Vi låner ut materiell og mannskap til andre områder i kommunen når det trengs. Rent drikkevann har som alltid høyest prioritet.

De saksområdene vi særlig jobber med nå er: Vårrengjøring og klargjøring. Sikring og adgangskontroll for levering av hageavfall i kvistmottaket i Gropa. Vannmålerårsoppgjør. Investeringsprosjekter for sikring/forbedring av vanntilførsler/overvann. Ulike prosjekter vedr parkering, investeringsprosjekter, trafikksikkerhetstiltak, torgdrift. Byggetiltak i matrikkelen og kartbasene.

Innenfor byggesaksbehandling unngår vi fysiske møter med eksterne. Hjemmekontor på flest mulig. Avdelingen har mange ansatte med små barn som er hjemme fra barnehage og skole, så kapasiteten er noe redusert. Telefontid hver tirsdag 09.00 – 14.00 opprettholdes. På grunn av utfordrende arbeidssituasjon må behandlingstid i 3-ukers saker forventes opp mot 6 uker.

Samfunnsplanlegging

Her er alle saksbehandlere på hjemmekontor, og planavdelingen opprettholder tilnærmet ordinær drift. Fysiske møter unngås, men saksbehandlerne kan nås på e-post, og på telefon ved henvendelse til Servicetorget.

Frisklivssentralens tilbud er innstilt inntil videre, og kontoret for miljø og folkehelse har redusert kapasitet. SAM har avgitt ressurser til å bistå kommuneoverlegen/kriseledelsen. Næringsrådgiveren har løpende kontakt med næringslivet om situasjonen. Vi har styrket kommuneoverlegen med en konstituert assisterende kommuneoverlege som bidrar til kriseledelsen. SAM har ingen ansatte i karantene.

Eiendom

Driftsenhetene (vaktmestertjeneste og renhold) prioriterer tilrettelegging for helsebyggene i kommunen, det samme gjør eiendomsforvalterne. Vi har styrket bemanningen på Ullerud helsebygg med en forvalter og to driftsteknikere. Renhold har økt renholdsfrekvens på kontaktflater og overflater for å raskest mulig bryte smittekjeder. Renhold jobber også med smittevask av stengte lokaler som følge av tiltakene for å forhindre smitte. Det gis ikke personlig veiledning og oppfølging i forbindelse med bostøtte og startlån. Boligkontoret har avgitt personale; en som er loggfører for kriseledelsen og en som jobber med organisering og logistikk i prøvetaking/testsenteret i Hestehagen 5. Eiendom har bistått i arbeidet med å klargjøre to avdelinger på helsebygget og luftveispoliklinikk på Smia. Det er utarbeidet en opplæringspakke for omdisponert personell til renhold.

For prosjektteam og administrasjon er det i hovedsak hjemmekontor. Fire ansatte i karantene.

Kultur og frivillighet

Enhet omfatter bibliotek, kulturskole, kino, Smia Flerbrukshus, fritid, frivilligsentral, seniorsenter, turistkontor og allmenn kultur. Enheten forvalter også tilskudd til lag og foreninger, kulturaktører, kirke og trossamfunn. Enhetens virksomhet er i stor grad knyttet opp mot arbeid som gir innbyggerne tilgang på møteplasser. Helsedirektoratet fattet 12. mars vedtak om forbud mot/stenging av kulturarrangementer og idrettsaktivitet og i forkant av dette var det også lagt begrensende føringer for aktiviteter. Enhetens møteplasser der man møtes fysisk, er derfor midlertidig stanset/stengt. Med unntak av biblioteket, kinoen og Smia Flerbrukshus opprettholdes virksomheten, men i andre former enn tidligere. Kulturskolens undervisning videreføres via digitale hjelpemidler, seniorsenteret holder kontakt med brukere på telefon, fritidsklubben holder kontakt med brukerne via digitale plattformer og turistinformasjonen er fortsatt tilgjengelig på mail og telefon. Videre arbeides det med å opprettholde administrative oppgaver og planlegge for fremtidige aktiviteter. Enheten har opprettet tiltaket «Sammen for Frogn» der Frivilligsentralen i samarbeid med Drøbak Frogn Idrettslag mobiliserer frivillige til ulike behov. Det er bl.a. etablert telefonvenner, hjelp til innkjøp og frakt av dagligvarer og et team som bistår skolelosen med vandringer i nærmiljøet. Flere av de ansatte i enheten er involvert i dette arbeidet og andre er omdisponert til oppgaver i andre deler av kommunens virksomhet.


Enheten vil i perioden ha betydelig inntektstap som følge av arrangementer som ikke gjennomføres. Videre har enheten en stor bekymring for virkninger av de nå sterkt begrensede rammene for våre samarbeidspartnere frivilligheten, kulturaktørene og næringen.

HR, politiske tjenester og service

Servicetorget har ordinær bemanning på rådhuset, men rådhuset er stengt og man tar imot besøk etter timeavtale. For øvrige funksjoner benyttes hjemmekontor i størst mulig utstrekning. Flere medarbeidere på enheten er omdisponert til kriseledelsen. Enheten har hovedansvar for intern vikarpool som skal sørge for omdisponering av ledig personell til ekstraordinære oppgaver knyttet til Corona. Enhetens ordinære driftsoppgaver går likevel tilnærmet som normalt. Det er laget planer for hvordan enheten skal driftes ved høyt sykefravær.

Økonomi og digitalisering

Samtlige ansatte arbeider fra hjemmekontor. Alle funksjoner går som normalt, dvs. regnskap, lønn, fakturering, rapportering, HP-prosessen, finans og innkjøp. Det er laget planer for hvordan enheten skal driftes ved høyt sykefravær.

Planer og tiltak den nærmeste tiden

Alle enheter har avgitt/er forberedt på å avgi personale til pleie og omsorg, og opplæringsvakter gjennomføres. Det er opprettet en sentral stillingspool som har oversikt over tilgjengelig personale som kan bidra innen ulike tjenester. Dette gjelder egne ressurser, mens Frogn frivilligsentral har oversikt over frivillige.

De økonomiske aspektene ved korona-krisen er foreløpig ikke avklart, men utgiftene blir trolig svært høye. Rådmannen legger til grunn at staten vil gi kompensasjon til kommunene. I første omgang har staten kommet med en «pakke» til kommunesektoren på 250 millioner. Rådmannen er av den oppfatning at dette ikke vil være nok, men regner med at pakken blir utvidet når kostnadsomfanget er kjent.

Kommuneadministrasjonen er fortsatt i beredskap og planlegger for worst-case. De prioriterte områdene er liv og helse; hjemmetjeneste, helsebygg og andre helseinstitusjoner, samt rent vann. For å sikre dette, har vi allerede omdisponert mange ansatte fra andre områder til disse områdene i tett samarbeid med fagforeningene.