Kommunens tiltak og bestemmelser

Hvilke kommunale bygg holder stengt? Hvilke tiltak er gjort for å styrke beredskapen?

Innhold

Les om status for enhetene

Rådmann Harald K. Hermansen og ordfører Hans Kristian Raanaas informerer om statusen for enhetene i Frogn kommune, og planer og tiltak den nærmeste tiden. Se statusoppdateringen her.

Kohort-avdeling ved Ullerud Helsebygg

I tråd med sentrale myndigheters anbefalinger og samhandling med Ahus, oppretter nå Frogn kommune kohort-avdeling ved Ullerud Helsebygg.

Akershus Universitetssykehus (Ahus) er gått over i gul beredskap, og det innebærer at de enkelte kommuner må forberede seg på raskt å kunne ta imot pasienter utskrevet fra sykehus. Dette vil kunne være koronasmittede innbyggere. Kommunen har derfor klargjort et eget kohort-isolat ved Ullerud Helsebygg for best mulig å kunne ta imot disse pasientene.

Allerede 13. mars fikk Ullerud Helsebygg klarsignal til å sette i stand to tomme avdelinger med tanke på mottak av pasienter fra sykehuset og/evt koronasmittede. Disse avdelingene er skilt fra resten av sykehjemmet og egner seg til kohort-isolat, med totalt 15 rom.

Ved kontrollert åpning av disse avdelingene sikres god ressursbruk av pleiepersonell, hensiktsmessig bruk av smittevernutstyr og unødig smitterisiko inn i Helsebygget.

Et kohort-isolat er et isolat for flere mennesker med samme infeksjonssykdom. Dette er en ressursbesparende måte å organisere smittede på – både med tanke på personell og smittevernutstyr. Isolatet som åpnes på Ullerud er for dem som er skrevet ut fra sykehus med bekreftet covid-19-smitte. Isolatet kan også ivareta pasienter som er blitt syke i eget hjem og som ikke vurderes å kunne nyttiggjøre seg et tilbud på sykehuset.

Det er betydelig mindre risiko for de andre beboerne når vi organiserer et isolat i en isolert del av bygget enn om disse skulle blitt isolert på det rommet de fikk tildelt, f.eks. på korttidsavdelingen eller der de bor til vanlig. Kohort enheten er adskilt fra de andre avdelingene. To vaktlag med personell tilknyttes Kohorten, disse vil ikke arbeide noen andre steder i perioden for å redusere risiko.

Helsedirektoratets veiledning: Prioritering av helsehjelp i Norge under covid-19 pandemien

Testing for Covid-19 i Frogn

Frogn kommune har en egen hjemmetest-bil med kvalifisert personell. Ved mistanke om smitte og behov for prøvetaking, vil dette dermed enkelt kunne bli utført i hjemmet - etter avtale med fastlege.

Fra 12. mars ble det innført ytterligere et effektivt system for prøvetaking på Hestehagen. Det er kun personer som er henvist gjennom sin fastlege som får time her.

Informasjon til fastleger og helsepersonell om testsenteret i Frogn.

Besøksforbud ved våre helseinstitusjoner

Informasjon til deg som er pårørende til noen på sykehjem: Ullerud helsebygg stengt for besøkende. Det er innført adgangskontroll i helseinstitusjoner.

Samtidig er det innført restriksjoner ved besøk på våre tilrettelagte boliger og andre helseinstistusjoner, da beboere og brukere her er ekstra sårbare.

Raskebekken dagsenter er stengt.

Dersom du er pårørende til kritiske syk pasient eller besøk av ulike grunner ikke kan unngås, må vakthavende sykepleier ved avdelingen hvor pasienten ligger, først kontaktes per telefon, slik at nødvendige smitteverntiltak kan iverksettes. De kan også formidle kontakt med den du skulle besøke.

Biblioteket og andre kommunale lokaler

Biblioteket har inneværende periode vært stengt for publikum. Det er imidlertid en rekke digitale tilbud om ulike medier gjennom biblioteket. «Bestill & hent» ordning åpnes fra 4. mai. Enkelte av bibliotekets tilbud som foregår i mindre grupper og kan gjennomføres utendørs som lesesirkel o.l. vil gradvis åpne.

Ingen kommunale lokaler vil være oppe på kveldstid. Dette gjelder gymsaler, møterom, aulaer, skoler, kantiner m.m.

Besøksrestriksjoner på rådhuset

Frogn kommune har besluttet å innføre restriksjoner for besøkende på rådhuset inntil videre. Ny vurdering tas 1. mai.

Alle tjenester vi fremdeles være tilgjengelige, men det betyr at innbyggere må ringe og avtale time med sin saksbehandler for fysisk å slippe inn på rådhuset. Dette for å hindre smitterisiko da Rådhuset drifter kritiske funksjoner. Dette innebærer at:

• drop-in byggesaksveiledning på kommunens servicetorg tirsdager 09.00 – 14.00 utgår den nærmeste tiden. Telefontiden vil imidlertid opprettholdes og publikum er velkommen til å benytte seg av veiledning per telefon. Telefontiden er uforandret, tirsdager 09.00-14.00.

•  Navs publikumsmottak stenges, og brukere må ta kontakt pr telefon/mail til sine kontakter, ev til NAVs servicetelefon for bistand.

Politiske møter

Vi anmoder om at publikum følger streaming på nett.

På grunn av økt oppmerksomhet rundt smittespredning, anmoder vi interesserte innbyggere og andre om å følge direktesendt streaming av møtene på vår hjemmeside, heller enn å møte opp på rådhuset - dette for å unngå mange mennesker på ett sted og økt smittefare.