Tilbud til pasienter i Frogn ved Covid-19

Innhold

Testing for Covid-19 i Frogn

Frogn kommune har nå utstyrt en egen hjemmetest-bil med kvalifisert personell. Ved mistanke om smitte og behov for prøvetaking, vil dette dermed enkelt kunne bli utført i hjemmet - etter avtale med fastlege.

Fra 12. mars ble det innført ytterligere et effektivt system for prøvetaking på Hestehagen. Les mer om testsenteret under. Det er kun personer som er henvist gjennom sin fastlege som får time her.

Testsenteret i Frogn

Generelt:

Åpningstid: Mandag til fredag 08-15

Telefon: Kontakt servicetorget på 64 90 60 00 for å bli satt over.

Hvem skal henvises:

Personer som fyller gjeldene kriterier for testing, se:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/testing-og-diagnostikk-for-nytt-koronavirus-coronavirus/

Hvordan henvise:

Via PLO (Forespørsel) til Frogn Kommune (Saksbehandling).

Henvisning merkes «henvisinig testing –covid-19»
Henvisningen sendes så tidlig som mulig på dagen.
Henvising skal inneholde:

  • Personalia
  • Telefon nummer
  • Indikasjon for testing
  • Symptomer og symptomdebut

Hvem skal testes for Covid-19

Følg nasjonale retningslinjer. Testes kun dersom indikasjon.

Oppfølging prøvesvar: 

  • Pasientene informeres om at de vil bli oppringt av kommuneoverlegen ved positive prøvesvar.
  • Fastlege mottar prøvesvar og har ansvar for å gi beskjed om negative prøvesvar og evt. behov for videre opprettholdelse av karantene. 

Se hele prosedyren her: Prosedyre testsenteret Frogn.pdf

Luftveisklinikken i Frogn

Frogn etablerer lokal luftveisklinikk for pasienter med uavklarte luftveisinfeksjoner som trenger legetilsyn. Klinikken er kun for innbyggere i Frogn som har fått henvisning fra sin fastlege.

Gjennom klinikken øker vi beredskapen i fastlegeordningen og sikrer god ivaretagelse av våre innbyggere med uavklart luftveisinfeksjon, samtidig som vi ivaretar godt smittevern i alle legekontorene. Luftveisklinikken blir lokalisert på Smia flerbrukshus. Vi har høyt fokus på godt smittevern, og har rigget lokalene for forsvarlig smittehåndtering. Kirken, som har sin administrasjonsavdeling i Smia, er godt ivaretatt med hensyn til dette. Smia er stengt for øvrig aktivitet. Luftveisklinikken er bemannet av lege og helsepersonell.

• Dersom du er syk med symptomer fra luftveiene og trenger kontakt med lege, ta kontakt din fastlege som før. Fastlegen henviser evt. til luftveisklinikken ved behov.

• Pasienter som får henvisning vil få tildelt time ved luftveisklinikken og får instrukser ved oppmøte til timeavtale. Vi presiserer at luftveisklinikken kun er for innbyggere i Frogn med henvisning fra sin fastlege.

• Har du behov for akutt helsehjelp og ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring legevakten på tlf. 116 117.

• Ved livstruende sykdom eller skade - ring 113.

Kohort-avdeling ved Ullerud Helsebygg

I tråd med sentrale myndigheters anbefalinger og samhandling med Ahus, oppretter nå Frogn kommune kohort-avdeling ved Ullerud Helsebygg.

Akershus Universitetssykehus (Ahus) er gått over i gul beredskap, og det innebærer at de enkelte kommuner må forberede seg på raskt å kunne ta imot pasienter utskrevet fra sykehus. Dette vil kunne være koronasmittede innbyggere. Kommunen har derfor klargjort et eget kohort-isolat ved Ullerud Helsebygg for best mulig å kunne ta imot disse pasientene.

Allerede 13. mars fikk Ullerud Helsebygg klarsignal til å sette i stand to tomme avdelinger med tanke på mottak av pasienter fra sykehuset og/evt koronasmittede. Disse avdelingene er skilt fra resten av sykehjemmet og egner seg til kohort-isolat, med totalt 15 rom.

Ved kontrollert åpning av disse avdelingene sikres god ressursbruk av pleiepersonell, hensiktsmessig bruk av smittevernutstyr og unødig smitterisiko inn i Helsebygget.

Et kohort-isolat er et isolat for flere mennesker med samme infeksjonssykdom. Dette er en ressursbesparende måte å organisere smittede på – både med tanke på personell og smittevernutstyr. Isolatet som åpnes på Ullerud er for dem som er skrevet ut fra sykehus med bekreftet covid-19-smitte. Isolatet kan også ivareta pasienter som er blitt syke i eget hjem og som ikke vurderes å kunne nyttiggjøre seg et tilbud på sykehuset.

Det er betydelig mindre risiko for de andre beboerne når vi organiserer et isolat i en isolert del av bygget enn om disse skulle blitt isolert på det rommet de fikk tildelt, f.eks. på korttidsavdelingen eller der de bor til vanlig. Kohort enheten er adskilt fra de andre avdelingene. To vaktlag med personell tilknyttes Kohorten, disse vil ikke arbeide noen andre steder i perioden for å redusere risiko.

Helsedirektoratets veiledning: Prioritering av helsehjelp i Norge under covid-19 pandemien