Dagens situasjon i skolene

Innhold

Status per 7.mai 2020 - skolene åpner fra 11.mai

Ettersom tiltak settes inn og samfunnet åpner igjen, vil informasjon knyttet til skolene legges inn på denne siden. Statusdato viser når siden sist ble oppdatert. 

Åpning av 5.-10.trinn

11.mai åpner skolene for å ta imot elever på alle trinn. Skolene sender ut egen informasjon til alle via Transponder.

Retningslinjer og smittevernveileder for skolene kom torsdag 7.mai, disse kan du lese her:

Revidert smittevernveileder 1-7trinn

Revidert smittevernveileder 8.trinn-VG3

Enkelte barn, som barn i risikogrupper eller barn med foreldre og søskene i risikogrupper, skal fortsette med hjemmeskole. Skolene sørger for et godt tilbud, også for disse elevene.

Hvem skal ikke være på skolen?

Det er viktig at foresatte får tydelig beskjed og forstår grunnen til at barn med symptomer ikke skal møte på skole/SFO.

Elever og ansatte med luftveissymptomer:

  • Elever og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, ikke møte på skole/SFO. De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i 1 døgn.

Elever eller ansatte som har bekreftet covid-19:

  • Skal være i isolasjon. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i isolasjon og hvor lenge etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (se www.fhi.no). Retningslinjer til forskrift som regulerer isolasjon er gitt av Helsedirektoratet.

Elever eller ansatte som er nærkontakter/husstandsmedlem til en person med bekreftet covid-19:

  • Skal være i karantene. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i karantene og hvor lenge etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (se www.fhi.no). Retningslinjer til forskrift som regulerer karantene er gitt av Helsedirektoratet.

Foresatte som har luftveissymptomer, er i karantene eller isolasjon:

  • Skal ikke møte på skole/SFO, og må finne andre løsninger for følging og henting av barna. Foresatte som har hatt covid-19, men som har avsluttet isolasjon etter anbefaling fra helsetjenesten, kan møte på skolen som normalt.

 

Frognskolen har dyktige pedagoger og spesialpedagoger som profesjonelt legger opp til undervisning med god kvalitet. Dialogen mellom hjem og skole er viktig, les mer om våre kommunikasjonsplattformer lenger ned. Det er godt samarbeid med våre tjenester og skolelosen for å gi elever så god oppfølging som mulig. 

Lærere har tatt eller tar i denne tiden i bruk mange digitale verktøy. Teams er ett av disse. Vi sikrer personvern så godt vi kan, og vi kurser lærere i bruken. Mer om personvern kan du lese om her.

SFO 5.-7.trinn for elever der foresatte har samfunnskritiske oppgaver

"Koronaforskriften" fra 16.april 2020 (lenke nederst på denne siden) til opplæringsloven sier:

"Kommunen skal etablere et tilbud for elever fra 5. til 7. trinn, når eleven er under 12 år og har minst én foresatt ansatt i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren, innen andre kritiske samfunnsfunksjoner eller kritiske virksomhetsfunksjoner innen andre samfunnsfunksjoner som vurderes som viktige i tilknytning til håndteringen av utbruddet av SARS CoV-2.

Kommunen og fylkeskommunen skal også sørge for at det etableres et tilbud for barn og unge med særlige behov som ikke kan ivaretas når skole eller andre dagtilbud er stengt."

Dette håndteres på hver enkelt barneskole, ta kontakt med rektor/administrasjonen på skolen der ditt barn går.

8.-10.trinn

Eksamen er avlyst og skolene jobber nå godt med vurderingsgrunnlaget for standpunktkarakterer. Sluttvurdreringsperioden er endret og tilpasset den digitale skolehverdagen. Standpunktkarakterer offentliggjøres 8.juni. Det er 10 dagers klagefrist, videre opplysninger kommer fra ungdomsskolene.

 

Åpning av 1.-4.trinn

Mandag 27.april åpnet skolene 1.-4.trinn over hele landet. Samtidig hadde 5.-10.trinn hjemmeskole. Skolene og SFO i Frogn var godt forberedt, og under finner du informasjon om lokal tilpasning i Frogn, nasjonale veiledere/retningslinjer, og nyttig informasjon om  hjemmeundervisningen.

Tilbudet skoler og SFO hadde før stenging, var i hovedsak være det samme da skolene åpnet igjen. Men åpningstid og fleksibelt tilbud var nødvendig i Frogn for å overholde smittevernet. Hos Utdanningsdirektoratet kan du lese mer om mulighet for kortere åpningstid

1.-4. trinn

27.april åpner skolene for å ta imot elever på 1.-4. trinn. Skolene har sendt ut egen informasjon til alle berørte via Transponder.

Retningslinjer og smittevernveileder for skolene kom mandag 20.april, dette er et arbeid Folkehelseinstituttet ledet. Frognskolen har i samarbeid med kommuneoverlegen og andre tjenester lagt til rette for lokale ordninger.

Enkelte barn, som barn i risikogrupper eller barn med foreldre og søskene i risikogrupper, skal fortsette med hjemmeskole. Skolene sørger for et godt tilbud, også for disse elevene.

Smittevernveileder som gjelder åpning av 1.-4.trinn og etterhvert 5.-7.trinn

Her kan du lese smittevernveilederen som gjelder 1.-7.trinn

SFO 1.-4.trinn tilbud og betaling

Tilbud i Frognskolen

SFO vil ha redusert åpningstid for å ha kapasitet til å ivareta krav til smittevern for alle barna i deres grupper (omtales også som kohorter), slik de er gjennom skoledagen. Gruppene kan ikke blandes på SFO. Det blir kun tilbud om ettermiddagsplass på SFO i tiden fremover.

Kommunen skal fortsatt sørge for tilbud til barn av foreldre i samfunnskritiske funksjoner og barn med særlige behov.

Betaling

Regjeringen har besluttet at foreldre som mottar tilbud i barnehage og SFO skal betale for dette fra og med 14.april. For elever i Frognskolen starter faktureringen 27.april. 

Pressemeldingen fra regjeringen ligger her

Dette innebærer at foreldre som har et tilbud i SFO skal betale for tilbudet på ordinær måte fra og med mandag 27.april. Dette gjelder uavhengig av antall timer tilbudet omfatter. Det gis ingen unntak for familier med barn som er definert som sårbare og barn av foreldre med samfunnskritiske funksjoner. Forskriften for SFO gir likevel mulighet for individuell vurdering av eventuell søknad om oppsigelse av plassen, selv om fristen for dette var 1.april.

Foreldre som har tilbud om plass i barnehage eller SFO, men som av ulike grunner velger å ikke sende barnet på skolen, må også betale. 

Ønsker du å holde barnet hjemme fordi du er redd for smitte?

Nå som skolene åpner for 1.-4.trinn, så skjer dette på en trygg måte etter nasjonale smittevernregler og retningslinjer. Frognskolen tilpasser organisering, skoletid og åpningstid for å sikre krav til smittevern.

I Norge er det opplæringsplikt, ikke skoleplikt. Det er viktig for barn å møte andre barn, men dersom du har ønske/behov for å holde barnet hjemme så har kommunen en egen side som omtaler privat hjemmeundervisning.

Når skolene åpner for de ulike trinnene fremover, vil fravær føres på vanlig måte for trinnene som skal gå på skolen. Ved sykdom har skolen opplæringsansvar. Om barnet er frisk og smittevernreglene tilsier skolegang men likevel er borte, må det søkes om permisjon fra skolen, grensen er inntil 10 skoledager. Ønsker foreldre å fortsatt holde barnet hjemme og overta undervisningen, må barnet skrives ut. Barnet kan meldes inn igjen ved et senere tidspunkt, men foreldrene vil ha ansvaret for opplæringen i perioden barnet er hjemme.

Det trengs ingen søknad, men en skriftlig melding om at du tar barnet ut av skolen og har undervisningen hjemme. Vanligvis kan foreldre som har privat hjemmeundervisning få samarbeide litt med skolen om litt læremidler etc, det har vi ikke kapasitet til nå.

 

 

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom – HFU Frogn kommune. Vi kommer til å åpne telefon med mulighet for timebestilling fra mandag 20.4.20. 

Har du spørsmål? Trenger du time?

Helsestasjon for ungdom i Frogn kommune.

Vi kan kontaktes på telefon 6490 6262

mandager mellom kl. 14.00-17.00.

Åpen for avtaler kun ved timebestilling.

Har du spørsmål? Trenger du time?

Ta kontakt!

Overgang fra barnehage til skole i koronatider

Våren 2020 blir det noen endringer i prosessen rundt overgangen til barneskole. Barnehagene har i april hatt samtaler med foresatte og skjema for informasjon til skolene er fylt ut. Samarbeidsmøter mellom barnehagen, skolen, PPT og eventuelt foreldre denne våren blir via Teams, og kommunen har sammen med StorFollo IKT sørget for høy sikkerhet knyttet til disse digitale møtene. 

Barneskolene tar normalt imot barnehagebarna til besøksdager i slutten av mai, med tilhørende foreldremøte. Skolene vil informere senere hvordan dette løses denne våren. 

Overgang fra barneskole til ungdomsskole i koronatider

Våren 2020 blir det noen endringer i prosessen rundt overgangen til barneskole. Skjemaer ang overføring av informasjon til ungdomsskolene har fulgt samme prossess som vanlig. Samarbeidsmøter mellom skolen, PPT og eventuelt foreldre denne våren blir via Teams, og kommunen har sammen med StorFollo IKT sørget for høy sikkerhet knyttet til disse digitale møtene.

Barneskolene besøkte hhv Dyrløkkeåsen skole og Seiersten ungdomsskole før skolene ble stengt. 

 

Nettbasert undervisning i Frogn

"Skoleeier er nå i en situasjon hvor det ikke er mulig å gi elevene et opplæringstilbud som fullt ut er i samsvar med opplæringsloven. Det er krevende for skolene å planlegge et opplegg som både passer for alle elevene og er gjennomførbart i en hjemmesituasjon." (Utdanningsdirektoratet)

Hvordan er det å ha hjemmeskole for lærere og elever i Frogn kommune? 

Da skolene stengte, startet nettbasert undervisning i alle skoler. Dugnadsånd og profesjonalitet går hånd i hånd i alle sektorer. Hvor forberedte var vi i Frognskolen etter 5 års prosjekt med innføring av IKT? Krisetiden har også vist seg å være en tid for innovativt arbeid, fordi vi må  finne nye måter å løse oppgaver på. Det forskes nasjonalt og internasjonalt på erfaringene fra skolene.

Vi står i en helt spesiell situasjon. Skolene er stengt og vi ser et stort behov for å benytte digitale hjelpemidler – både til hjemmeundervisning og kommunikasjon med hjemmet.

Vi ber om at elever og foreldre som opplever utrygghet og krenkelser melder i fra til skolen!

Hva legger vi i begrepet "nettbasert undervisning"?

Nettbasert undervisning er gjenomføring av undervisning og tilrettelegging for elevers læring utelukkende ved å bruke internett, uten fysiske møter med elevene. Undervisningen kan være direkte kommunikasjon (chat, video) eller ikke direkte (oppgaver som leveres digitalt og som dere f.eks prater om senere), eller en kombinasjon. Det omtales også som nettundervisning, online undervisning, fjernundervisning, digital undervisning og IKT basert undervisning.

Hvor forberedte var vi i Frogn?

Frognskolen har brukt fem år på prosjektet "Digital skole". Prosjektorganiseringen varte til sommeren 2019 og sikret systematisk og systemisk oppbygging. Utviklingen fortsetter som eget satsingsområde, som del av fagutviklingen, og som tiltak knyttet til elever med særlige behov for tilpasning/spesialundervisning. Våre skoler har brukt IKT-utstyr i 1,5 - 5 år. Vi har 4 barneskoler der elevene bruker iPad, og vi har samkjørt alt av pedagogisk programvare, slik at disse skolene har likt utvalg. Vi har 2 skoler som bruker Windows-maskiner, og ungdomsskolene er også samkjørt mht utvalg av pedagogisk programvare.

Ingen var forberedt på denne situasjonen, men lærere i Frogn og i Norge forøvrig tok situasjonen på strak arm og i beste dugnadsånd. Den første uken var en "overlevelsesuke" der nye erfaringer skulle førdøyes daglig. Tilbakemeldingene fra elever og foreldre har i all hovedsak vært god.

Nasjonal dugnad mht læremidler og læringsressurser

Forlag, lærergrupper og eksterne aktører gikk fort sammen om å samle  gode ressurser, gjøre læremidler gratis tilgjengelig osv. Dette har Frognskolen samlet,  gjort tilgjengelig og distribuert til lærere.

Hvilke kommunkasjonskanaler bruker Frognskolen?

Frogn er en Microsoft Office 365 (O365) kommune, og verktøyene der er en av våre plattformer. For elevene i undgomsskolen har OneNote vært mye i bruk, og Teams, med mulighetene for videomøter, ble naturlig å ta i bruk i denne situasjonen.

Barneskolene med iPad bruker Showbie for kommunikasjon mellom lærere og elever, innleveringer og vurderinger/veiledning av det faglige.

For skole-hjem-kommunikasjon bruker alle skolene Transponder. Her har vi sett en stor økning i antall meldinger med spørsmål og informasjon.

Råd fra Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG): Senk skuldrene

Itslearning er Frognskolens læringsplattform. Her er vi på slutten av et "prosjekt" der plattformen bygges om og får en re-start. Denne brukes pr i dag av Seiersten og Dyrløkkeåsen, oppstart på de andre skolene utesettes til vi er i vanlig drift og vi har kapasitet.

Blir elevene fulgt opp likt på skolene?

Foreldre med barn på flere trinn/skoler vil nok ha oppdaget at deres barn følges opp noe ulikt. Noen har videosamtaler, andre bruker andre kanaler. Lærere i Frogn sier "god morgen" og starter opp klassene litt ulikt. Som beskrevet over, så brukes ikke f.eks Teams av alle skolene. Barneskolene tok i bruk dette verktøyet for de voksne den andre stengte uken. Verktøyet skal læres, og både elever og lærere skal oppleve trygghet.

Alle skal være trygge på at lærerne følger opp alle sine elever, og skolene har spesielt forkus på sårbare barn.

Personvern for lærere og elever?

Frognskolen har personvernet til elever og lærere høyt oppe. Våre læremidler og ressurser er blitt vurdert i forhold til GDPR. Det er få, men trygge, nye læremidler og apper som har kommet til i vår katalog etter stengingen, og det viser at vi fra før hadde et godt og riktig utvalg.

Bruk av Teams med de yngste elevene, for videomøter og med chat-funksjonene, er noe vi vurderer og samarbeider med StorFollo IKT (og altså Ås og Vestby) om. Datatilsynet sier på sine sider at dette er ikke tiden for streng håndheving av GDPR, men at vi i etterkant skal vurdere denne perioden og evt foreta endringer.

Datatilsynet omtaler også bruk av web-kamera i undervisningen nå. 

Alle lærere i Frognskolen har fått tilsendt en "Vær varsom - plakat" som minner om personvernet i en tid der man som voksen har hjemmekontor, nettbaserte samtaler og undervisning, og samtidig kanskje egne barn og familie rundt seg.

Alle elever som bruker Teams og/eller andre webløsninger for videosamtaler, har før påske fått, eller får når det blir aktuelt, tilsendt via Transponder et eget skriv om "Videoundervisning på Teams" Og husk: det er alltid frivillig å slå på/av kamera :-)

Hvis alle gjør sitt beste, er det godt nok :-)

Vi ber om at elever og foreldre som opplever utrygghet og krenkelser melder i fra til skolen!

Overgang fra barnehage til skole, og fra b-skole til u-skole - går det etter planen?

Ja, det går etter planen, selv om deler av prosessen med informasjon mellom barnehagene - barneskolene, og mellom barneskolene - ungdomsskolene kan forsinkes med 2-3 uker i disse tider. 

Praksisfortellinger fra lærere

Les brevet fra en lærer på Dal skole etter den første stengte uken: 

"En dag som digital lærer" les hvordan det er for lærere og elever (pdf)

Etter tre uker med nettbasert undervisning kommer en hilsen fra Seiersten:

Praksisfortellinger fra Seiersten

Informasjon fra nasjonale myndigheter

Ekspertgruppens rapport 7.april

Ekspertgruppen leverte en rapport til Regjeringen, denne inneholder mye god informasjon. For skole er spesialt rammene som oppsummerer hygienetiltak på side 19, og kontaktreduserende tiltak på side 20 vel verdt å merke seg. 

Informasjon fra Utdanningsdirektotaret

Her finner du samlesiden fra Udir ang eksamen og andre nasjonale føringer for skoler og barnehager, fra perioden 12.mars - vanlig drift.

Informasjon om koronasituasjonen per 7.mai

"Alle skoler og barnehager er stengt"

Råd om gjennomføring av undervisning når elevene er hjemme

Oppdatert informasjon 20.april

Korona-tilpasning av opplæringsloven 27.mars 2020

Fredag 27.mars ble det vedtatt og kunngjort en forskrift som gjelder så lenge Koronaloven gjelder, men ikke lenger enn til tidspunktet skolene åpner for vanlig drift igjen. Den nye forskriften sier bl.a at opplæringen skal gjennomføres på en slik måte at skolen får et godt vurderingsgrunnlag. Hensikten er ikke å pålegge skolen å innhente mest mulig dokumentasjon for vurdering, men å sikre at elever får standpunktkarakterer og vitnemål. 

Skolen gis mulighet til å fravike den vanlige organiseringen av elever i klasser og grupper, siden dette kan bli vanskelig dersom mange lærere blir syke eller kommer i karantene. Organiseringen skal imidlertid så langt det er mulig ivarta en forsvarlig opplæring. 

Forskriften kan leses på Lovdata

Koronatilpasning av opplæringsloven 16.april 2020

Det er her endringer i §12, i og med at 1.4.trinn åpnes fra 27.april.

Hvordan Frognskolen skal organisere mht elever på 5.-7.trinn under 12 år som trenger et tilbud, kommer det informasjon om 21.april.

Forskriften fra 16/4 kan leses på Lovdata