Koordinerende enhet

Innhold

Kommuner skal ha en koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering som har overordnet ansvar for helhetlige og koordinerte tjenester. Søknadskontoret for helse- og omsorgstjenester har denne funksjonen i Frogn kommune.

Koordinerende enhet har en sentral rolle i å legge til rette for god samhandling mellom bruker og tjenesteyter, og mellom tjenesteytere fra ulike fag, sektorer og nivå. Innbyggere med behov for langvarige og koordinerte tjenester har rett til Individuell Plan og koordinator. Koordinerende enhet har overordnet ansvar for at dette blir utarbeidet.

Oppgaver

  • Bidra til å sikre helhetlige og koordinerte tjenester til kommunens innbyggere
  • Legge til rette for brukermedvirking
  • Oversikt over tilbud innen habilitering og rehabilitering
  • Overordnet ansvar for individuell plan og koordinator
  • Motta meldinger om behov for individuell plan og koordinator
  • Utarbeide rutiner for arbeidet med individuell plan og koordinator
  • Oppnevne koordinator
  • Gi opplæring og veiledning til koordinatorer, samt sørge for kompetanseheving på området.

    Henvendelse om individuell plan og/eller koordinator sendes til koordinerende enhet.

Kontakt

Fagkoordinator Koordinerende enhet Guro Michelsen
Telefon 476 22 954
E-post guro.michelsen@frogn.kommune.no

Informasjon og lenker

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Veileder om habilitering, rehabilitering, invididuell plan og koordinator

Ansvarlig enhet

Enhet for Helse, Omsorg og Koordinering

Enhetsleder     Maria Nordlander Flatøy
Telefon 415 31 410
E-post maria.flatoy@frogn.kommune.no