Koordinerende enhet, individuell plan og koordinator

Koordinerende enhet skal legge til rette for godt samarbeid mellom innbyggerne og kommunen. Her kan du søke om individuell plan (IP) og koordinator

Innhold

Hva er individuell plan?

En individuell plan (IP) beskriver hvordan tjenestene du trenger skal jobbe sammen. Hensikten er at oppfølgingen av deg skal bli helhetlig og basert på hva som er viktig for deg.

Hva er koordinator?

En koordinator er en av dine fagpersoner som koordinerer tjenestene og sikrer fremdrift i arbeidet med den individuelle planen.

Hvem kan få IP og koordinator?

Alle som har behov for flere helse- og omsorgstjenester over en viss tid kan få IP/koordinator. I vurderingen skal også tiltak fra andre sektorer inkluderes. Personer i alle aldre og uavhengig av diagnoser kan søke.

Søk IP/koordinator (Søknadskontoret)

Kontakt

Har du spørsmål om koordinerende enhet, IP og koordinator, kan du ta kontakt med vår fagkoordinator.

Telefontid er 9-11 og 13-15.

Fagkoordinator Koordinerende enhet Linn Eliesen
Telefon 476 22 954
E-post linn.eliesen@frogn.kommune.no

Informasjon og lenker

Informasjonsfilm om individuell plan og koordinator (Helsedirektoratet)

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Veileder om habilitering, rehabilitering, invididuell plan og koordinator

Ansvarlig enhet

Enhet for Helse, omsorg og koordinering
Enhetsleder Maria Nordlander Flatøy
Telefon 64 90 60 00
E-post Maria Nordlander Flatøy
 Enhetens oppgaver og mål:

I enhet for helse, omsorg og koordinering finner du

 • hjemmetjenester, som hjemmesykepleie, praktisk bistand og BPA (brukerstyrt personlig assistanse), til innbyggere som trenger praktisk og medisinsk hjelp i hverdagen på grunn av sykdom eller nedsatt funksjonsevne

 • fysio- og ergoterapitjenester for voksne, som skal bidra til å bedre og vedlikeholde funksjonsevne, fremme og tilrettelegge for meningsfull aktivitet

 • kreftkoordinator og demenskoordinator, som tilbyr støtte, råd og veiledning til personer som er rammet av kreft- eller demenssykdom og deres pårørende

 • søknadskontoret helse og omsorg, som tildeler tjenester med utgangspunkt i søkerens hjelpebehov og ressurser etter gjeldende lovverk og retningslinjer

 • kommunalt hjelpemiddellager, som har utleie av hjelpemidler ved kortvarige behov, og hjelpemiddelteknikere som kan veilede og hjelpe med montering og vedlikehold

 • dagsenter for eldre og personer med demens som ønsker et mer aktivt og sosialt liv

Enheten har i tillegg ansvar for

 • fastlegeordningen i kommunen, i nært samarbeid med kommuneoverlegen
   
 • oppfølging av fysioterapeuter med kommunal driftsavtale og

 • beregning og oppfølging av betaling for langtidsplass i sykehjem (søknadskontoret)


Vi har det overordnede ansvaret for at du som innbygger får et helhetlig og koordinert tilbud. Alle som har behov for flere helse- og omsorgstjenester over en viss tid kan få en IP (individuell plan) og koordinator.
                                  

Les mer om enhetens hovedutfordringer budsjett og resultat