Handlingsplan Leve hele livet

Innhold

Leve hele livet

Frogn kommune har laget en handlingsplan for Leve hele livet hvor formålet er å beskrive retning for arbeidet med å utvikle et aldersvennlig samfunn og tjenester som fremmer livskvalitet og mestring for innbyggere i Frogn kommune.

Handlingsplanen gir oss mulighet for systematisk utvikling og forbedring av våre tjenester og tilbud til våre innbyggere. Slik kan vi gi likeverdige, brukerorienterte og bærekraftige tjenester med god kvalitet, for både innbyggere, pårørende og ansatte. Handlingeplanen for Leve hele livet gir Frogn kommune en konkret plan hvor vi ser nærmere på dagens situasjon, både fra tjenestenes perspektiv og innbyggernes ståsted. Videre følger en beskrivelse av hva vi ønsker å oppnå og hvordan det skal gjennomføres i perioden 2022-2025.

Les Frogn kommune sin Handlingsplanen for Leve hele livet her:

Handlingsplan Leve hele livet

Bakgrunn

Til grunn for denne handlingsplanen og dens foreslåtte tiltak og prioriteringer, ligger innsatsområdene som presenteres i Stortingsmeldingen Leve hele livet- en kvalitetsreform for eldre, som ble publisert våren 2018. Her presenteres løsninger for en bedre eldreomsorg. Frogn kommune sin handlingsplan for Leve hele livet viser sammenhengen mellom reformen og kommunens arbeid.

Hovedfokuset i reformen Leve hele livet, er å skape et mer aldersvennlig Norge, og finne nye og innovative løsninger på de kvalitative utfordringene knyttet til aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp, sammenheng og overganger i tjenestene. 

Målet med reformen er at eldre kan mestre livet lenger og ha en trygg, aktiv og verdig alderdom. Mer konkret skal Leve hele livet bidra til:

 • At eldre får flere gode leveår der de beholder god helse og livskvalitet, mestrer eget liv og får den hjelpen de trenger- når de har behov for den

 • Pårørende som ikke blir utslitt, og som kan ha en jevn innsats for sine nærmeste

 • Ansatte som opplever at de har et godt arbeidsmiljø, der de får benyttet kompetansen sin og får gjort en faglig god jobb

Målgruppen for reformen Leve hele livet er eldre over 65 år, både de som bor hjemme og de som bor på institusjon. Dette er en målgruppe med ulike forutsetninger og store variasjoner i behov og ønsker.

Mange av dagens og morgendagens eldre har aktive liv med god helse og livskvalitet, og deltar aktivt i lokalsamfunnet. Det betyr at vi må ha ordninger og tjenester som er godt tilpasset, og bærekraftige.

Innsatsområder

Aldersvennlige samfunn

Den demografiske utviklingen vil kreve nye løsninger og skape endringer på en rekke områder. Den nye generasjonen eldre vil i stor grad ha høyere utdanning, bedre helse, bedre bolig og bedre økonomi. Fremtidens eldre vil leve sunne og aktive liv, og vil ønske å delta og bidra mer i samfunns- og arbeidsliv. Sunn aldring og god funksjonsevne er viktig for at eldre kan fortsette å være aktive og arbeide lengre. Det vil bli avgjørende at de tar i bruk sine ressurser for å møte alderdommens utfordringer og muligheter.

Målet er å tilrettelegge for et mer aldersvennlig samfunn og dra bedre nytte av de ressursene eldre har, både for dem selv og for samfunnet. Det handler om hvordan vi legger til rette for deltagelse og trygghet.

Nærmiljøer og lokalsamfunn må utvikles slik at de legger til rette for aktivitet og deltagelse for alle, og der det føles trygt å bli eldre.

De eldre er en heterogen gruppe med behov for ulike tilnærminger og praktiske løsninger.

Å tilrettelegge for et aldersvennlig samfunn er et sektorovergripende og tverrsektorielt satsingsområde, og det angår både fysiske, sosiale og kulturelle omgivelser.

Å bare bygge ut dagens tjenestetilbud i takt med den demografiske utvikling vil ikke være tilstrekkelig for å møte de nye eldregenerasjonene. Endringer i demografien berører alle samfunnsområder, markeder og sektorer.

5 forslag til tiltak:

 • Planlegg egen alderdom; tilrettelegge egen bolig for alderdommen, invester i venner og sosialt nettverk, et aktivt liv.

 • Eldrestyrt planlegging.

 • Nasjonalt nettverk.

 • Partnerskap på tvers av sektorer.

 • Seniorressursen
Aktivitet og fellesskap

Aktivitet og sosialt fellesskap er en viktig forutsetning for god helse og funksjon. Mange eldre mister mye sosial kontakt når de blir pensjonister og mister ektefellen. Mange eldre har behov for tilpassede møteplasser og aktiviteter i lokalsamfunnet.

Fysisk aktivitet kan redusere forekomsten av ulike livsstilsykdommer, redusere forekomsten av fallulykker blant eldre, redusere kognitiv svikt og minske forekomsten av angst, depresjon og stress.

Et sentralt element er individuelle tilpasninger som tar høyde for individuelt funksjonsnivå og helsetilstand, men også ivaretar den enkeltes mål, erfaringer og verdier.

Utfordringer:

 • Ensomhet blant eldre relatert til endringer i livssituasjon, partners død, endret helsetilstand og funksjonsnivå

 • Inaktivitet og aktivitetstilbud som ikke er tilpasset individuelle ønsker og behov

 • Manglende ivaretakelse av sosiale, kulturelle og eksistensielle behov

 • Lite systematisk samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og frivillige/sivilsamfunn

 • Manglende møteplasser, samlokalisering og digitale generasjonsskiller

Foreslåtte løsninger:

 • Gode liv

 • Tro og liv

 • Generasjonsmøter

 • Samfunnskontrakt

 • Sambruk og samlokalisering

Mat og måltider

Et sunt kosthold er viktig for god helse. Ved økende alder skjer en rekke forandringer i kroppen som har betydning for ernæringssituasjonen. Mange av helse- og omsorgstjenestens brukere har problemer med feil- og/eller underernæring. Det er ofte et samspill mellom psykologiske, biologiske og medisinske faktorer som gjør eldre utsatt for ernæringsmessige problemer. Tidlig identifisering av symptomer, kan gi bedre helse og livskvalitet.

Målet i reformen er å skape gode måltidsopplevelser og redusere underernæring. Eldre skal få næringsrik mat som både ser god ut, dufter godt og smaker godt. Maten skal være tilpasset den enkeltes behov og serveres i en hyggelig ramme. Eldre bør få større mulighet til å velge selv hva de vil spise, og når de vil spise og dele et godt måltid sammen med andre.

Utfordringer:

 • Manglende systematisk oppfølging

 • Manglende sosialt fellesskap og lite vektlegging av måltidsomgivelsene

 • Få måltider og lang nattfaste

 • Lite mangfold og valgfrihet

 • Lang avstand mellom produksjon og servering

Foreslåtte løsninger:

 • Det gode måltid

 • Måltidstider

 • Valgfrihet og variasjon

 • Systematisk ernæringsarbeid

 • Kjøkken og kompetanse lokalt

Helsehjelp

Eldre skal føle seg verdsatt, sett og bli involvert i beslutninger som gjelder de selv. Et viktig spørsmål er «Hva er viktig for deg?»

Mange eldre opplever at de ikke får ivaretatt sine grunnleggende behov for helsehjelp og bistand til å forebygge sykdom og funksjonsnedsettelse.

Eldre skal få mulighet til å leve hjemme så lenge som mulig og få støtte til å mestre hverdagen, på tross av sykdom og funksjonssvikt. Når livet går mot slutten, skal de få god og lindrende omsorg og pleie.

Mestring av hverdagsaktiviteter er viktige forutsetninger for å bli gammel i eget hjem. Når evnen til å mestre hverdagslivets aktiviteter blir dårligere, taper individet selvstendighet og det kan oppstå et hjelpebehov.

Tidlig og riktig helsehjelp, gitt av personell med god kompetanse, er avgjørende for at eldre skal mestre livet på best mulig måte.

Utfordringer:

 • Manglende oppmerksomhet på mestring og forebygging

 • Dårlig oversikt over sammensatte behov og problemer

 • Lite bruk av fysisk aktivitet og trening

 • Manglende bruk av nye behandlingsformer

 • Lite systematisk kartlegging og oppfølging av den enkelte

Foreslåtte løsninger:

 • Hverdagsmestring

 • Proaktive tjenester

 • Målrettet bruk av fysisk aktivitet

 • Miljøbehandling

 • Systematisk kartlegging og oppfølging

Sammenhengende tjenester

Eldre er en sårbar gruppe, som er i risiko for å få flere samtidige sykdommer (multimorbiditet) og bruke mange medisiner (multifarmasi). De har ofte behov for behandling, tjenester og oppfølging fra flere aktører i helse- og omsorgstjenesten, og har økt risiko for å oppleve overganger.

Målet er å gi eldre trygghet og forutsigbarhet gjennom pasientforløp, og i overganger mellom eget hjem, sykehus og sykehjem, og færre ansatte å forholde seg til. Målet er også å ta vare på de som tar vare på sine nærmeste, og gi pårørende støtte og avlastning, slik at de ikke sliter seg ut.

De eldre og deres pårørende skal oppleve at de ulike tjenestene samarbeider, at det er kontinuitet i tilbudet og at de har færre ansatte å forholde seg til.

Utfordringer:

 • For lite personsentrert tilnærming

 • For lite avlastning og støtte til pårørende

 • For lite kontinuitet og trygghet, for mange ansatte å forholde seg til og usikkerhet om eller når hjelpen kommer

 • For mange brudd og krevende overganger mellom tjenestetilbud i kommunen

 • For lite kontinuitet og trygghet i overgangen mellom de ulike tjenestenivåene

Forslag til løsninger:

 • Den enkeltes behov

 • Avlastning og støtte til pårørende

 • Færre å forholde seg til og økt kontinuitet

 • Mykere overganger mellom hjem og sykehjem

 • Planlagte overganger mellom sykehjem og sykehus

Medvirkning

I arbeidet med handlingsplanen har involvering, medvirkning og forankring i folkevalgte organer, administrativ ledelse og fagressurser vært grunnleggende premisser. Medvirkning fra våre innbyggere har også vært gjennomgående i prosessen med å kartlegge utfordringer og lokale behov, samt å innhente forslag til løsninger. Innbyggermedvirkning vil også være viktig i det videre arbeidet fremover.

Det har vært gjennomført to brukerråd høsten 2021, med ca. 9 engasjerte innbyggere. Her var to representanter fra eldrerådet med. Det er også gjennomført diskusjon rundt temaene i Leve hele livet, på Dagsenteret og Seniorsenteret.

Enhetsledere og andre fagressurser har blitt involvert og fått mulighet til å medvirke gjennom tidlig innhenting av informasjon fra enhetene og deltagelse i workshop. Flere av disse har også deltatt i skrivearbeidet av planen.

Funnene fra det totale medvirkningsarbeidet legges til grunn i kunnskapsgrunnlaget denne planen bygger på.

Nyttige nettsider

Stortingsmelding 15. Leve hele livet- en kvalitetsmelding for eldre

Håndbok i aldersvennlig lokalsamfunn (KS)

Kunnskapsbanken (NAV Hjelpemidler og tilrettelegging)

Fagfilmer om Leve hele livet (Helsedirektoratet)

Planlegge litt (Senter for aldersvennlig Norge)

Håndbok for Leve hele livet (Helse og omsrogsdepartementet)