Hjelpemidler

Tekniske hjelpemidler for personer med nedsatt funksjonsevne.

Innhold

Besøksadresse

Kommunalt hjelpemiddellager holder til i Holterveien 24, 1448 Drøbak

Kontaktinformasjon

Hjelpemiddeltekniker nås på tlf: 64 90 60 00

Vakt telefon for akutt reparasjon NAV hjelpemiddelsentralen

Åpent mandag - fredag kl. 15.00 - 24.00, helger og høytidsdager kl. 08 - 24.00.

Telefon: 452 16 220

NAV Hjelpemiddelsentral Oslo:

Telefon: 40 70 28 03. Åpningstider telefon: 09.00 - 15.00
E-post: nav.hot.oslo@nav.no
Besøksadresse: Kabelgata 1, 0580 Oslo

Søke om lån av hjelpemidler

Har du et kortvarig behov for hjelpemidler?

Personer med kortvarig (mindre enn 2 år) redusert funksjonsevne på grunn av sykdom eller skade, kan leie hjelpemidler fra kommunes eget hjelpemiddellager.

Hva kan leies?

Det kommunale hjelpemiddellageret har begrenset sortiment. De mest vanlige hjelpemidlene ved kortvarig behov er: krykker, rullator, manuell rullestol, arbeidsstol, dusj - og toalettstol, terskeleliminator og støttehåndtak. Dersom behovet for hjelpemidlet blir varig, vil man få hjelp til å søke varig utlån fraNav hjelpemiddelsentral.

Hjelpemiddelteknikerne har oversikt over sortimentet og ansvar for utlevering fra kommunalt hjelpemiddellager. De står for utkjøring og montering av hjelpemidler, fra både kommunalt korttidslager og Hjelpemiddelsentralen Oslo. Det er også mulig å hente hjelpemidlene selv.   

Hjelpemidlene er ikke spesielt tilpasset, men skal dekke generelle behov.

Priser

Krykker kr. 100,-
Støttehåndtak kr. 100,-
Alle andre hjelpemidler kr. 100,-

Bruker betaler maks kr. 300,- i leie av hjelpemidler pr år. (Krykker og støttehåndtak kommer i tillegg). 

Kontakt

Hjelpemiddeltekniker kan nås på telefon 64 90 60 00

Har du et langvarig behov for hjelpemidler?

Personer som har varig (over to år) og vesentlig redusert funksjonsevne på grunn av skade eller sykdom, kan få støtte til tekniske hjelpemidler som er nødvendige og hensiktsmessige for å bedre evnen til å løse praktiske problemer i, eller for å kunne bli pleiet i hjemmet.

Kommunale formidlere, eksempelvis ergoterapeut eller fysioterapeut, bistår med funksjonsvurdering, råd om valg, utforming av søknad med begrunnelse for hjelpemiddel og gir opplæring i bruk av hjelpemiddelet. Søknaden sendes deretter til NAV Hjelpemiddelsentralen  Oslo for vurdering, og mulig vedtak. Etter vedtak blir hjelpemidlene levert til kommunens hjelpemiddellager, som formidler hjelpemiddelet videre til brukerne.

Kommunale hjelpemiddelteknikere gir veiledning i hvordan du vedlikeholder hjelpemidlene dine og gir hjelp til montering og reparasjon.

NAV Hjelpemiddelsentralen Oslo er lokalisert på Økern i Oslo og låner ut hjelpemidler ved varig behov. Utlån fra NAV Hjelpemiddelsentralen  Oslo er gratis. 

Hjelpemiddelformidling

Kommunens ergoterapitjeneste kan gi veiledning og hjelp til brukere og andre kommunale tjenester om hvordan de kan søke om enklere hjelpemidler. Ergoterapitjenesten bistår med vurdering av behov for hjelpemidler som krever spesiell tilpasning og opplæring i bruk. Hjelpemidler for syn - hørsel, kognisjon, bevegelse og dagliglivets gjøremål.

NAV hjelpemiddelsentral Oslo behandler søknader og fatter vedtak om utlån, og veileder kommunens formidlere i sammensatte og kompliserte saker.

Kartlegging og vurdering av behov
Årsaken til funksjonssvikt må alltid utredes først.
Behandling, trening eller alternative måter å utføre aktiviteter på, innlæring av nye arbeidsteknikker, bør vurderes før kompenserende tiltak med hjelpemidler.
Det er brukeren som er søker om hjelpemidler. Som helsepersonell er vår oppgave å gi en faglig begrunnelse/vurdering av behov for hjelpemiddelet det søkes om. Hjelpemiddelet skal være nødvendig og hensiktsmessig.

Valg av hjelpemiddel
Ved langvarige behov skal det søkes om hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral Oslo. I første omgang benyttes Hjelpemiddelsentralens lagerførte hjelpemidler. Er det behov for andre alternativ, må dette begrunnes særskilt i søknaden.

Leveringstid:
Hastesaker: NAV Hjelpemiddelsentralen Oslos definisjon av hastesaker gjelder hjelpemidler ved terminalpleie og sårproblematikk og leveres innen 24 timer.

Prioriterte saker:NAV Hjelpemiddelsentralen Oslo definerer prioritert sak som utskrivning som ikke kan/kunne vært planlagt fra:
Sykehus
Rehabiliteringsinstitusjoner
Helsehusene

En prioritert sak skal forventes utlevert innen 3 dager.
Hjelpemidler som ligger inn under disse to ordningene er:
Rullator
Gåbord
Transport rullestol
Komfort rullestol
Trykkavlastende pute
Trykkavlastende overmadrass
Trykkavlastende madrass
Toalettforhøyer
Toalettstol
Dusjkrakk
Dusj-/toalettstol
Seng med madrass, sengegrinder, løftebøyle
Lagerførte hjelpemidler som ikke kommer inn under beskrevet over, leveres fra 1–5 uker. Hjelpemidler som må spesialtilpasses tar lenger tid.

Tilpasning og montering
Du kan selv, eller ved hjelp av pårørende, utføre enklere vedlikehold og montering jf. medfølgende bruksanvisning.
Du kan få bistand med de vanligste tekniske tilpassing og montering av kommunale hjelpemiddelteknikere.
Komplisert tilpassing og montering utføres av NAV hjelpemiddelsentralen Oslo.

Levering til bruker/ retur
Kommunalt hjelpemiddellager har ansvaret for utkjøring og montering av de fleste hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral Oslo. Det er også mulig å hente hjelpemidler selv ved kommunalt hjelpemiddellager.

Opplæring i bruk og beredskap
Den som hjelper med å begrunne behovet for hjelpemidler i søknaden din, er også ansvarlig for at det gis forsvarlig opplæring i bruk av hjelpemiddelet.

Ulykker, tap, skade
Bruker av hjelpemidler har plikt til å melde fra til NAV Hjelpemiddelsentralen Oslo om tap av hjelpemidler, skade på hjelpemiddelet og ulykker, nesten-ulykker.

Overføring av hjelpemidler til andre
Hjelpemidler skal ikke overføres fra en bruker til en annen, uten at det tas opp med Nav Hjelpemiddelsentralen.

Hjelpemidler til personer som har heldøgns omsorg, sykehjemsplass
Hjelpemidler skal returneres når bruker flytter fra eget hjem til langtidsopphold i sykehjem. Dette med unntak av personlig tilpassede hjelpemidler som rullestoler, rullestolputer, rullatorer, krykker, stokker, kommunikasjonshjelpemidler, og syn- og hørsels- talehjelpemidler som er tilpasset individuelt.
Utstyr utover personlige hjelpemidler har kommunen/ institusjonen ansvar for å dekke.

Hjelpemidler i kommunale avlastningsboliger
Kommunale avlastningsboliger har ansvar for å legge til rette med nødvendige hjelpemidler.

Hva er mitt ansvar?
 • Få nødvendig opplæring i bruk
 • Sette deg inn i bruksmåten
 • Foreta vedlikehold som vask og enklere vedlikehold
 • Gi beskjed om tap av hjelpemiddel, uhell og nesten uhell
 • Levere tilbake hjelpemidler du ikke trenger lenger
Ønsker du Brukerpass?

Hva er Brukerpass?

Brukerpass er en avtale mellom deg og NAV Hjelpemiddelsentral Oslo. Avtalen gir deg utvidet ansvar og økt innflytelse i egen hjelpemiddelsak gjennom en fullmakt (brukerpass). Det betyr at du har mulighet til selv å velge samarbeidspartner ved behov for utprøving, bytte av hjelpemiddel eller teknisk service og reparasjon. Du kan ta direkte kontakt med NAV Hjelpemiddelsentral Oslo eller med hjelpemiddelfirma, og du kan bestille produkter fra hjelpemiddelsentralen sin bestillingsordning. Fordeling av oppgaver mellom deg og NAV Hjelpemiddelsentral Oslo defineres i avtale, og kan endres hvis du ser behov for det.

Hvem kan få brukerpass?

 • Alle erfarne hjelpemiddelbrukere med god innsikt i egne behov.
 • Du må være motivert til å styre og innta en aktiv rolle i store deler av prosessen selv, fra behov oppstår til løsningen er på plass
 • Du må være over 18 år
 • Du må fylle inngangsvilkårene i Folketrygden
 • Du må ha en relasjon til NAV Hjelpemiddelsentralen Oslo

Hvilke hjelpemidler gjelder brukerpass for?

 • Brukerpasset gjelder for alle hjelpemidler du har i utlån, og som du har vedtak på (unntatt bil)
 • Når du inngår avtale om brukerpass, er det mulig å begrense passet til kun å gjelde de hjelpemidlene du har mest erfaring med og kunnskap om.
 • Valg av tekniske hjelpemidler må skje innenfor NAV's retningslinjer, som er styrt av nasjonale rammeavtaler.

Hva gjør jeg hvis jeg ønsker Brukerpass?
Dersom du ønsker Brukerpass, eller ønsker mer informasjon om ordningen, kan du ta kontakt med NAV Hjelpemiddelsentral Oslo:
Besøksadresse: Kabelgata, 0580 Oslo
Tlf: 40702803
E-post: nav.hjelpemiddelsentralen.oslo.og.akershus@nav.no

Du kan også ta kontakt med kommunal ergoterapeut som kan gi deg både muntlig og skriftlig informasjon om brukerpassordningen.

Skal du levere tilbake hjelpemidler?

Dersom du ønsker å levere tilbake hjelpemidler etter et korttidsutlån eller langtidsutlån, ta kontakt med hjelpemiddelteknikerne. De vil enten hente hjelpemidlene hjemme hos deg, eller dere kan avtale at dere leverer hjelpemidlene selv på kommunalt hjelpemiddellager.

Hva bør jeg tenkte på ved lading av batterier til tekniske hjelpemidler?
 • Les og følg bruksanvisningen nøye. Ta vare på bruksanvisningen.
 • Det finnes flere typer batterier, de kan ha ulike måter å lades på.
 • Hovedregelen er at batterier lades når du er våken, hjemme og kan følge med.

Batterier i sykler, hjelpemotorer, personløftere og lignende (Litium), lades på ca 2- 4 timer. Det anbefales bruk av tidsur.

Batterier i elektriske rullestoler (bly) krever lenger tid for å lades, og må ofte lades på natten. Følg retningslinjene i bruksanvisningen.

Når hjelpemiddelet ikke er i bruk over en lengre periode, skal batteriet vedlikeholdslades (for eksempel vinterhalvåret). Følg bruksanvisningen på produktet.

Om batteriet kjennes varmt, kan det være tegn på feil og det må sjekkes før videre bruk. Ta kontakt med kommunal hjelpemiddeltekniker.

Ha alltid slukkeutstyr i nærheten, - vann eller vannbasert skum anbefales.

Hjelpemiddelteknikere

 Har du behov for montering eller reparasjon av tekniske hjelpemidler?
 • Kommunale Hjelpemiddelteknikere gir veiledning til brukere og pårørende om enklere montering og vedlikehold de kan utføre selv.
 • Montering og reparasjon som krever spesiell kompetanse og verktøy utføres av hjelpemiddelteknikerne.
Slik kan du vedlikeholde dine tekniske hjelpemidler

Tekniske hjelpemidler - utlånt av NAV - hjelpemiddelsentralen Oslo

Når du låner tekniske hjelpemidler har du ansvar for:

 • Vask og renhold av hjelpemidlene. Obs! pute og trekk i rullestol, fjerne hår og smuss fra hjulene på arbeidsstol, dusjstol
 • Stramme til løse skruer på rullestol, rullator
 • Sørge for luft i dekkene
 • Skifte batteri i samtaleforsterkere, røykvarslere, fjernkontroll, sender Flexiblink
 • Riktig lading av elektriske hjelpemidler, jfr. medfølgende anvisning
 • Forsvarlig lagring og tildekking/presenning om hjelpemidlet må stå ute
 • Skifte ut slitedeler til sykler som dekk/slanger/sete/pedaler (eventuelt bruk sykkelverksted)
 • Spesialdeler til sykkel dekkes av NAV og bistand til vedlikehold av spesialdeler gis av kommunal hjelpemiddeltekniker
Generelle anbefalinger til hjelpemiddelbrukere
 • Rullestol, luft i dekkene
  Anbefaler å benytte kompakte dekk som er vedlikeholdsfrie. Luftfylling på på bensinstasjon, ha reserveslange og pumpe. "Punktering reparasjon på boks" kan kjøpes på bensinstasjon. Sørge for å ha 2 punkteringsfrie hjul i reserve. Søk Nav Hjelpemiddelsentralen, eventuelt kjøpes privat.
 • Elektrisk rullestol
  Les bruksanvisning og sørg for gode laderutiner. Lade batteri når den ikke er i bruk. Hvis noen av funksjonene på stolen ikke fungerer: slå av og på stolen for så å prøve igjen, og sjekk om seteenheten er på det laveste og ikke tiltet. Dersom setet er tiltet og hevet, kan det utløse en mekanisme som stopper stolens funksjoner. Ha manuell rullestol i beredskap.
 • Personløfter
  Les bruksanvisning og sørg for gode laderutiner.Hvis personløfteren ikke virker: Sjekk ledningen mellom bryterboks og lader. Nødstopp-knappen kan være inne, og da virker ikke heisen.  Løfte etter de rette stroppene. Ødelagte seil skal IKKE brukes! Skal merkes med "skadet" og returneres til NAV Hjelpemiddelsentral.
 • Trappeheis/ Løfteplattform
  Tips til feilsøking: Sjekk om heisen har strøm. Sjekk automatsikring i sikringsskap. Sjekk nødstopp-knapp, og mikrobrytere i deksel på armlene. Påse at det er isfritt under løfteplattform.
 • Sykeseng
  Sjekk kobling til alle ledninger, også inn i boksen som oftest er plassert under ryggen (hjertebrettet) på senga. Ved feil i elektronikken – hold inn både hev og senk-knappen på bryterpanelet til signalet stopper (10-15 sek).
 • Trykkavlastende madrass
  Ved lite luft i madrassen – sjekk ventilen, sjekk slangene. Hør etter om ulyd i pumpa. Les bruksanvisningen.
 • Luftputer: Sjekk ventil, sjekk luftkammer. Fyll luft ved hjelp av medfølgende pumpe.Les bruksanvisningen.
 • Puter med olje-pad: Flytt på oljen jevnlig.Les bruksanvisningen.
 • Trykkavlastende puter: Les bruksanvisningen.
 • Sykler: Slitedeler til sykler som dekk/slanger/sete/pedaler/bremser og lignende dekkes ikke av NAV Hjelpemiddelsentral. Dette må du kjøpe selv og sørge for blir vedlikeholdt, eventuelt benytte sykkelverksted. Spesialdeler til sykkel kan dekkes via NAV Hjelpemiddelsentral, og bistand til reparasjon/vedlikehold gis av kommunal hjelpemiddelteknikker. NAV Hjelpemiddelsentral har ansvar for motor og elektronikk. Lithium batteri skal helst ikke lades utover 10 timer, anbefaler at du skaffer deg tidsbryter til batterilader.