Søknad om kommunal bolig

Innhold

Målgruppe

Vanskeligstilte på boligmarkedet som ikke selv kan ivareta sine interesser. 

Tildeling skjer i boligmøte som holdes 1 gang pr. måned. 

Følgende grupper er prioritert:

  • de som utskrives fra rusinstitusjon
  • de som løslates fra fengsel
  • psykiatriske pasienter
  • flyktninger 
  • eldre, funksjonshemmede med behov for tilrettelagt bolig

Vilkår

Søker må

  • ha prøvd det private leiemarkedet først
  • gjennomføre samtale med NAV Frogn, psykisk helsetjeneste, søknadskontoret for helse og omsorg eller tjenester til flyktninger og innvandrere - før man søker.
  • være økonomisk vanskeligstilt.

Veiledning

For råd og veiledning kan du kontakte Boligkontoret på telefonnummer: 64 90 60 00, NAV Frogn, psykisk helsetjeneste,  søknadskontoret for helse og omsorg eller tjenester til flyktninger og innvandrere

Søknadsskjema

Klikk her for å søke

Last ned som PDF

Lovverk

Lover

Sosialtjenesteloven  §15,  Boliger til vanskeligstilte. «Kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen skal medvirke til å skaffe boliger til vanskeligstilte personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet.»

Sosialtjenesteloven §27, Midlertidig botilbud. «Kommunen er forpliktet til å finne midlertidig botilbud for den som ikke klarer det selv.»

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-7, Boliger til vanskeligstilte. «Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpasning og med hjelpe- og vernetiltak for dem som trenger det på grunn av alder, funksjonshemming eller av andre årsaker».

Husordensregler

Frogn kommune har egne husordensregler for sine boliger.

Last ned husordensregler

Dersom leieforholdet gjelder leilighet i et borettslag eller sameie, gjelder husordensreglene i borettslaget eller sameiet foran kommunens husordensregler.

Leieren plikter å rette seg etter de til enhver tid gjeldende husordensregler. Husordensreglene er en del av leiekontrakten.