Søknad om kommunal bolig

Innhold

Målgruppe

Vanskeligstilte på boligmarkedet som ikke selv kan ivareta sine interesser. 

Tildeling skjer i boligmøte som holdes 1 gang pr. måned. 

Følgende grupper er prioritert:

  • de som utskrives fra rusinstitusjon
  • de som løslates fra fengsel
  • psykiatriske pasienter
  • flyktninger 
  • eldre, funksjonshemmede med behov for tilrettelagt bolig

Vilkår

Søker må

  • ha prøvd alle muligheter først
  • gjennomføre samtale med NAV/Sosialtjeneste, psykisk helse , søknadskontoret for helse og omsorg eller flyktningkonsulenten før man søker.
  • være økonomisk vanskeligstilt.

Veiledning

For råd og veiledning kan du kontakte Boligkontoret, NAV/sosialtjenesten, psykisk helse,  søknadskontoret for helse og omsorg eller flyktningkonsulent

Søknadsskjema

Klikk her for å søke

Last ned som PDF

Lovverk

Lover

Lov om sosiale tjenester i NAV §15,  Boliger til vanskeligstilte. «Kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen skal med medvirke til å skaffe boliger til vanskeligstilte personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet.»

Lov om sosiale tjenester i NAV §27, Midlertidig botilbud. «Kommunen er forpliktet til å finne midlertidig botilbud for den som ikke klarer det selv.»

Gjelder alle som er i akutt bolignød og mangler tak over hodet. Tilbud om midlertidig tak over hodet vil i praksis være opphold på pensjonat, hybelhus eller lignende.

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m § 3-7, Boliger til vanskeligstilte. «Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpasning og med hjelpe- og vernetiltak for dem som trenger det på grunn av alder, funksjonshemming eller av andre årsaker».

Husordensregler

Frogn kommune har egne husordensregler for sine boliger. Leieren plikter å sette seg inn i og rette seg etter kommunens generelle husordensregler som gjelder. Disse husordensreglene betraktes som en del av leiekontrakt til enhver tid.

Dersom leieforholdet gjelder leilighet i et borettslag eller sameie, gjøres eventuelle husordensregler her gjeldende foran kommunens husordensregler.

Last ned husordensregler