Lån og tilskudd til bolig

Innhold

Startlån

Kommunalt startlån skal bidra til at personer med boligetableringsproblemer får mulighet til å etablere seg i nøkterne og gode boliger. Det er ingen som har krav på startlån. Kommunen har begrensede midler for utlån.

Hvem kan søke startlån?

 • varige økonomisk vanskeligstilte
 • enslige forsørgere
 • barnefamilier
 • personer med nedsatt funksjonsevne
 • flyktninger

Vilkår

 • Du må først søke lån i privat bank. Dette må dokumenteres.
 • Du må ha høy nok fast varig inntekt til å kunne betjene lånet.
 • Samlet lån på boligen må være innenfor boligens verdi.
 • Boligen skal være rimelig i forhold til prisnivå på stedet og ha nøktern standard.
 • Boligen skal ligge i den kommunen som gir lån.
 • Lånet gis kun med pant i boligen.

Startlån kan gis i kombinasjon med

 • Boliglån/grunnfinansiering i din private bank
 • Egenkapital
 • Etableringstilskudd for de mest vanskeligstilte.

Kommunens retningslinjer

Her finner du retningslinjene for startlån i Frogn kommune, innført i 2017.

Slik søker du om startlån

1. Skjema finner du her

Søknadsskjema kan også hentes på Servicetorget i kommunen

2. Finn fram nødvendig dokumentasjon og legg dette ved søknaden.

3. Lever søknaden og dokumentasjonen til din lokale kommune.

4. Kommunens saksbehandlere vurderer behovet for startlån og eventuelt etableringstilskudd ut i fra søknaden og vedlagt informasjon fra søker.

5. Husk å legge ved dokumentasjon. Søknaden kan ikke ferdigbehandles før all dokumentasjon er mottatt.

Etableringstilskudd

Enkeltpersoner og husstander som har varig lav inntekt, og som ikke er i stand til å betjene fullt lån til egnet bolig, kan få tilskudd til å etablere seg. På grunn av begrensede tilskuddsmidler er ordningen sterkt behovsprøvd. Bare de aller mest vanskeligstilte kan få tilskudd.

Tilpasningstilskudd

Dette er et tilskudd til deg som har funksjonsnedsettelse og som trenger økonomisk støtte til å bygge om boligen for å kunne fortsette å bo der. Familier med funksjonshemmede barn har høy prioritet

Hva kan du få tilpasningstilskudd til?

 • Tilpasning av boligen
 • Fysisk tilrettelegging
 • Oppussing prioriteres ikke

Kommunen søker Husbanken om midler, og disse blir videreformidlet. Beløpet kommunen har til rådighet, er begrenset.

Veiledning

Kontakt kommunen ved boligkontoret, telefonnummer: 64 90 60 00

eller besøk: http://www.husbanken.no/startlaan/ for mer informasjon og veiledning