Heer barnehage

Trygge barn magiske øyeblikk.

Innhold

Velkommen til Heer barnehage!

Med vår visjon ønsker vi at alle barn skal ha en trygg hverdag, og at den er forutsigbart og kjent. Samtidig ønsker vi å gi barna magiske øyeblikk som kan bli gode minner og bidra til mestringsopplevelser. Vi tror at å mestre er noe av det viktigste vi kan oppleve som menneske. Det gir trygghet og mot til å prøve seg på utfordringer. Når en mestrer utfordringer av litt volum kan det oppleves magisk.

Mer om oss

Heer barnehage ligger på Heer med Heer skole som nærmeste nabo. Barnehagen har fire avdelinger. I år er alle ettåringene samlet på Solstua. To-, tre- og fireåringene er på Blåbærtua og Rollingene. Femåringene er samlet på Knerten.

Vi er en barnehage som har sterk fokus på den voksnes påvirkning av miljø og trivsel, både for barna og arbeidsmiljøet for de voksne. I vårt pedagogiske arbeid har vi bl.a. Trygghetssirkelen som grunnmur. Dette danner et godt utgangspunkt for omsorg i barnehagen. Trygghetssirkelen viser hvordan den kan hjelpe oss i barnehagen til å forstå at barns gryende selvstendighet og læring hviler på retten til å være avhengig av voksne. Og vi øker vår bevissthet og kompetanse i å skape trygghet, vise godhet og regulere barns følelser, og hjelpe barn i lek og vennskap.

Heer barnehage har et flott nærmiljø som vi bruker aktivt. Vi har et godt samarbeid med Heer skole i forbindelse med skolestarterne. Vi får benytte SFO lokaler til ”førskole”- gruppen vår (Krokodillene), vi har erfaringsutveksling hver høst om overgangen samt at vi om våren får tilgang til 1.trinns rommet. Bilitt og Heer Grendehus barnehage er i samme skolekrets som oss, vi har samarbeid med disse barnehagene i forbindelse med skolestarterne. Summen av samarbeidet opplever vi har positiv verdi for barna som skal bytte arena.

Vi har også mange flotte naturområder i gangsavstand til barnehagen. Det kan nevnes skiturer på Skytterjordet, turer til Harafjellet, gapahuk og bålplass like ved Heer skole, og Magelijordet hvor vi kan ake og gå på ski.

Vi er opptatt av å ha en nært samarbeid med foresatte, og mener det skaper et godt grunnlag for jobben vi skal gjøre i barnehagen. Godt foreldresamarbeid er viktig for at barn skal trives optimalt.

En annen satsing dette året er implementering av rammeplanen for barnehagene. Rammeplanen forteller hva barnehagen skal arbeide med og finnes på denne linken:  https://www.udir.no/globalassets/filer/barnehage/rammeplan/rammeplan-for-barnehagen-bokmal2017.pdf

Barnehagen tilbyr ICDP (International Child Development program) veiledning for foresatte i barnehagen 2 ganger i året. Mer informasjon om hva ICDP er finner en nesten nederst på denne linken: https://www.frogn.kommune.no/enheter/barn-unge-og-familier/tidlig-innsats/ansatt/kartleggingsverktoy/

Barnehagen har flere samarbeidspartnere: SPT (spes.ped. team), PPT (Psykologisk-pedagogisk tjeneste), helsestasjon, barnevernstjenesten og kultur og fritid. Det er lav terskel for samarbeid med alle disse tjenestene/enhetene.  Noe som gjør at vi får mulighet sammen med foreldrene å legge til rette for best mulig hverdag for alle barn. 

Kontakt oss

Styrer: Hans Inge Knudsen

64 90 61 80/47231210

E-post hans.knudsen@frogn.kommune.no heer.barnehage@frogn.kommune.no

Avdelinger

Heer barnehage har fire avdelinger. Det går ca. 80 barn hos oss og vi er rundt 21 voksne som jobber sammen (19 stillinger)

 

 • Kim (pedleder)
 • Merete (pedleder)
 • Hege (barne- og ungdomsarbeider)
 • Monica (Barne- og ungdomsarbeider)
 • Yvonn (Barne- og ungdomsarbeider)
 • Torhild (Barne- og ungdomsarbeider)
 • Moa (lærling)
 • Gunn Karin (Pedleder)
 • Martin (Barne- og ungdomsarbeider)
 • Mari (Barne- og ungdomsarbeider)
 • Lillian (Barne- og ungdomsarbeider)

 

 • Ruth (pedleder)
 • Linda (pedleder i permisjon)
 • Nina (pedleder i midlertid. still.)
 • Marianne (Barne- og ungdomsarbeider)
 • Bente (Barne- og ungdomsarbeider)
 • Jeanette (Barne- og ungdomsarbeider og student)
 • Ida (Assistent)
 • Maren (Lærling)

 

Knerten Tlf. 474 68 549
 • Pia (pedleder)
 • Benedicte (pedleder)
 • Babette (Barne- og ungdomsarbeider)
 • Valbone (Assistent)
 • Petter (Lærling)

 

Hvor finner du oss

Heer Allè 16

1445 Drøbak

Årsplan

Heer årsplan 2018 2019.pdf

Årsplanen er et arbeidsredskap for barnehagepersonalet og dokumenterer barnehagens valg og begrunnelser. Årsplanen gir informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid.

FAU/SU

FAU og SU.pdf

Åpningstider

Alle kommunale barnehager i Frogn har åpningstid fra 07:00 til 17:00. Kommunale barnehager pleier også ha planleggingsdag samtidig med skolene, disse datoene finner du i skole og barnehageruta.

For private barnehager, se barnehagenes egne hjemmesider.

Priser

Fra 1. januar 2019 er maksprisen for en heltidsplass pr. måned på kr. 2 990,-.

Gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer

Fra 1. august 2016 har alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. For barnehageåret 2018-2019 gjelder dette for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 548 167kroner per år.

Søknad om reduksjon i pris oppholdsbetaling

Med en samlet inntekt på under kr 548 167 kan det søkes om reduksjon i oppholdsbetaling.

Inntektsskjema for fastsettelse av oppholdsbetaling kan man få ved henvendelse til barnehagen eller Frogn kommune. Skattemelding(ene) skal legges ved søknaden som dokumentasjon som sendes Frogn kommune.

Søknadsskjema finner du nedenfor.

Søskenmoderasjon

 

Søskenmoderasjon

Hvis du har mer enn ett barn i barnehage i samme kommune, vil du få reduksjon i foreldrebetalingen.  Du skal få søskenmoderasjon uavhengig av om barna går i kommunal eller privat barnehage.

Søskenmoderasjon er 30 % for barn nummer to og 50 % for tredje eller flere barn. Søskenmoderasjon gjelder også når søsken går i forskjellige barnehager.

 

Gebyr ved for sent henting av barn

Det kan innkreves et gebyr på kr. 250,- pr barn ved for sent henting av barn.

Kost

Kostpenger kommer i tillegg med kr. 254,- i kommunale barnehager. Dette beløpet dekker noen måltider i uken, frukt og melk hver dag, samt ekstra hygge på barnas bursdager.

Noen barnehager krever etter avtale med foresatte inn ekstra matpenger. I disse barnehagene blir det servert flere måltider hver dag. I tillegg tilbyr de private barnehagene daglige måltider til barna.

Mer informasjon om prisene

Les mer om dette i dokumentet Foreldrebetalingsregler 01.01.2017.pdf

Gå til Utdanningsdirektoratet

Ofte stilte spørsmål

Tilbud om gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer

Tilbudet om gratis 20 timer kjernetid for 3, 4- og 5-åringer gjelder for barn med utsatt skolestart og for barn som bor i husholdninger med samlet inntekt under kr. 533 500.-

Hvem har lovfestet rett på plass i barnehage?

Alle barn som er bosatt i Frogn kommune har rett på barnehageplass dersom man har søkt innen fristen for hovedopptaket og barnet fyller ett år  innen utgangen av  november det året det søkes om barnehageplass.

Søknadsfristen er 1. mars.

Det er felles og samordnet opptak for private og kommunale barnehager.

Hvis barnet mitt er fyller ett år etter november,har jeg noen mulighet til å få barnehageplass? 

Rett til barnehageplass fra barnet fyller ett år er kun en minimumsforpliktelse. Hvis det etter hovedopptaket er ledige plasser kan yngre barn og nye søkere tilbys plass.

Hvordan kan jeg etter hovedopptaket  klage dersom jeg ikke blir tildelt plass i ønsket barnehage ?

Klage på vedtak om barnehageplass  må skje innenfor en klagefrist på 3 uker. Klagen sendes barnehageenheten som kan omgjøre sitt eget vedtak. Hvis du ikke får medhold blir saken oversendt Utvalg for oppvekst, omsorg og kultur for endelig avgjørelse.

Søk barnehageplass

Det er viktig at du sender inn ny søknad om barnehageplass innen 1. mars dersom du ønsker å være med i hovedopptaket. Dette gjelder også dersom du ønsker å søke bytte av plass.

Man vil, ved innlogging, ha tilgang til «Min side». Her kan man endre adresse, telefonnummer/e-postadresse, m.m. Innlogging vil skje ved bruk av ID-porten (MinID eller BankID). For mer informasjon om ID-porten, se http://eid.difi.no/.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Frogn kommune v/ barnehagekonsulent Tove Søvik på e-post tove.sovik@frogn.kommune.no.

Klikk her for å søke eller endre barnehageplass

Om enheten

Enhetsleder Ann-Ireen Jørgensen
Telefon 64 90 64 10
Mobiltelefon 415 31 435
E-post ann-ireen.jorgensen@frogn.kommune.no

Andre barnehager

Kommunale barnehager

Private barnehager

Kart over alle barnehagene