Elleflaten barnehage

Innhold

OBS

I Kommunestyret i desember 2016 ble det vedtatt at Elleflaten barnehage legges ned fra 15.august 2017.

Om oss

Elleflaten barnehage er en barnehage med 75-90 barn, variabelt ut fra søkermassen. Vi har pr i dag 2 avdelinger for barn i alderen 1 til 3 år; Marihøna og Solsikka og 2 avdelinger med barn i alderen 3 til 6 år; Kamskjell og Tangloppa.

Barnehagen ble bygget/startet i 1983, men våren 2009 ble den igjen åpnet, ombygd og påbygd. I dag fremstår den som stor ny og flott! I tillegg disponerer vi en hytte på Skiphelle. Bruken av hytta blir organisert utfra hvordan barnegruppene er fra år til år.

Vi jobber aktivt med å utnytte hele husets potensiale og er opptatt av å samarbeide på tvers av grupper, både i forhold til barn og voksne. Vi ser på barnehagen som en enhet og er opptatt av at barna skal kjenne alle de voksne. Barnehagen ligger syd i kommunen noen hundre meter fra sjøen. Nærområdet er villastrøk, noe jordbruk, skog og strender rett ved. Noen minutter unna ligger Sogsti skole og Drøbak ridesenter. Vi jobber for å utvikle barnas sosiale kompetanse. Barnehagen er i mange tilfeller den første primærgruppen barna møter etter familien. De får venner og møter barn i gruppe. Med venner lærer barnet hvordan det sosiale samspillet fungerer i en gruppe. Det er viktig at barna lærer felles sosiale koder i barnehagen bygget  på det vi ofte betegner som «skikk og bruk». Vi jobber daglig med dette og ønsker at:

  • Barn og voksne har respekt og viser høflighet ovenfor andre mennesker.                                                                          
  • Vi hilser når vi kommer/ går.                                                                                                                                      
  • Vi sier “ja takk”/ “nei takk”                                                                                                                                        
  • Vi svarer høflig når noen prater til oss.                                                                                                                      
  • Vi sier hyggelige/ positive ting til hverandre.                                                                                                            
  • Vi lytter på hverandre uten å avbryte.                                                                                                                        
  • Vi unner hverandre goder.

Satsningsområdet for Elleflaten barnehage i 2015 er: SPRÅK: “Utvikle god begreps og språkforståelse gjennom varierte erfaringer, samtaler og tekst” MATTE: “ Utvikle matematisk kompetanse gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter”.

Kontakt oss

Styrer: Vibeke Wangen

Telefon

Telefon Kjøkken

 64 90 66 75

64 90 66 70

64 90 66 76

E-post elleflaten.barnehage@frogn.kommune.no
Telefon Solsikka 64 90 66 71
Telefon Marihøna 64 90 66 72
Telefon Tangloppa 64 90 66 74

Avdelinger

Kort beskrivelse av avdelingene.

Kort beskrivelse.

Kort beskrivelse.

Kort beskrivelse.

Årsplan

Årsplan 20152016 FK Elleflaten bhg.pdf

FAU/SU

FAU og SU.pdf

Hvor finner du oss

Arne Høilandsvei 1

1444 Drøbak

Åpningstider

Alle kommunale barnehager i Frogn har åpningstid fra 07:00 til 17:00. Kommunale barnehager pleier også ha planleggingsdag samtidig med skolene, disse datoene finner du i skole og barnehageruta.

For private barnehager, se barnehagenes egne hjemmesider.

Priser

Fra 1. januar 2017 er maksprisen for en heltidsplass pr. måned på kr. 2 730,-.

Gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer

Fra 1. august 2016 har alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. For barnehageåret 2016-2017 gjelder dette for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 417 000 kroner per år.

Søknad om reduksjon i pris oppholdsbetaling

Med en samlet inntekt på under kr 505.500 kan det søkes om reduksjon i oppholdsbetaling.

Inntektsskjema for fastsettelse av oppholdsbetaling kan man få ved henvendelse til barnehagen eller Frogn kommune. Selvangivelsen(e) skal legges ved søknaden som dokumentasjon som sendes Frogn kommune.

Søknadsskjema finner du nedenfor.

Søskenmoderasjon

Hvis du har mer enn ett barn i barnehage i samme kommune, vil du få reduksjon i foreldrebetalingen. Du skal få søskenmoderasjon uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager, og i barnehager med forskjellige eiere.

Gebyr ved for sent henting av barn

Det kan innkreves et gebyr på kr. 250,- pr barn ved for sent henting av barn.

Kost

Kostpenger kommer i tillegg med kr. 241,- i kommunale barnehager. Dette beløpet dekker noen måltider i uken, frukt og melk hver dag, samt ekstra hygge på barnas bursdager.

Noen barnehager krever etter avtale med foresatte inn ekstra matpenger. I disse barnehagene blir det servert flere måltider hver dag. I tillegg tilbyr de private barnehagene daglige måltider til barna.

Les mer hos Utdanningsdirektoratet

Les om dette ved Utdanningsdirektoratet

 

Ofte stilte spørsmål

Tilbud om gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer

Tilbudet om gratis 20 timer kjernetid for 3, 4- og 5-åringer gjelder for barn med utsatt skolestart og for barn som bor i husholdninger med samlet inntekt under kr. 417 000.

Hvem har lovfestet rett på plass i barnehage?

Alle barn som er bosatt i Frogn kommune har rett på barnehageplass dersom man har søkt innen fristen for hovedopptaket og barnet fyller ett år  innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass.

Søknadsfristen er 1. mars.

Det er felles og samordnet opptak for private og kommunale barnehager.

Hvis barnet mitt er fylt ett år etter 31. august - har jeg noen mulighet til å få barnehageplass? 

Rett til barnehageplass fra barnet fyller ett år er kun en minimumsforpliktelse. Hvis det etter hovedopptaket er ledige plasser kan yngre barn og nye søkere tilbys plass.

Hvordan kan jeg etter hovedopptaket  klage dersom jeg ikke blir tildelt plass i ønsket barnehage ?

Klage på vedtak om barnehageplass  må skje innenfor en klagefrist på 3 uker. Klagen sendes barnehageenheten som kan omgjøre sitt eget vedtak. Hvis du ikke får medhold blir saken oversendt Utvalg for oppvekst, omsorg og kultur for endelig avgjørelse.

Søk barnehageplass

Det er viktig at du sender inn ny søknad om barnehageplass innen 1. mars dersom du ønsker å være med i hovedopptaket. Dette gjelder også dersom du ønsker å søke bytte av plass.

Fra 1. februar 2016 skal all aktivitet rundt plass i barnehage, dvs. søke om plass, endre plass eller si opp plass, foregå elektronisk i den nye «Barnehageportalen».

Man vil, ved innlogging, ha tilgang til «Min side». Her kan man endre adresse, telefonnummer/e-postadresse, m.m. Innlogging vil skje ved bruk av ID-porten (MinID eller BankID). For mer informasjon om ID-porten, se http://eid.difi.no/.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Frogn kommune v/ barnehagekonsulent Tove Søvik på e-post tove.sovik@frogn.kommune.no.

Klikk her for å søke eller endre barnehageplass

Om enheten

Enhetsleder Hege Therese Skarbø Berle
Telefon 64 90 64 10
Mobiltelefon 48 16 97 60
E-post hege.berle@frogn.kommune.no

Andre barnehager

Kommunale barnehager

Private barnehager

Kart over alle barnehagene