Dyrløkkeåsen barnehage

Innhold

Om oss

Dyrløkkeåsen barnehage åpnet i mars 1993 og ligger på toppen av Skorkeberg, tett inntil et fint skogholt som vi ofte benytter til turer. Vår nærmeste nabo er Dyrløkkeåsen skole som vi har et godt samarbeid med. Vi låner blant annet klasserom på skolen til førskolegrupper ukentlig.

Dyrløkkeåsen barnehage er den nest største barnehagen i kommunen. Barnehagen består av fem avdelinger fordelt på fem bygninger som ligger ved siden av hverandre. Vi har tett samarbeid mellom avdelingene. I år har vi tre avdelinger med aldersgruppen 3-5 år og to avdelinger med aldersgruppen 1-3 år.

I Dyrløkkeåsen barnehage er vi opptatt av at barna skal få gode mestringsopplevelser i nær og god relasjon med andre barn og voksne. Vi legger vekt på arbeid med sosial kompetanse og er opptatt av at barn skal få tid og rom til lek i hverdagen.

Dyrløkkeåsen barnehages visjon er «Her utvikles røtter og vinger». I visjonen legger vi vekt på at røttenes betydning handler om at barn skal utvikle sosiale ferdigheter, kunnskaper og holdninger som de trenger mens de går i barnehagen. Røttene vil barna ta med seg videre i livet som en grunnpilar når de skal videre fra barnehagen til skole. Vingene symboliserer styrken i de sosiale ferdighetene barna får gjennom barnehagetiden.

Barnehagen er opptatt av en god språkutvikling, og avdelingene jobber systematisk med språkstimulering. Barnehagen er med i et prosjekt i samarbeid med Bredtvedt kompetansesenter hvor tospråklighet er i fokus. Vi er en flerspråklig barnehage og ser på det som en styrke.

I tillegg er vi opptatt av et godt foreldresamarbeid og mener dette er viktig for at barn skal trives optimalt. En god dialog mellom foresatte og personale må bygges på tillit og forståelse.

Kontakt oss

Styrer: Brede Fosshaug 

Telefon

 

64 90 60 94

E-post dyrlokkeasen.barnehage@frogn.kommune.no
Soria Moria 64 90 60 78
Kvitebjørn 64 90 60 74
Nattergalen 64 90 60 76
 Kong Valemoen 64 90 60 77 
 Veslefrikk 64 90 60 73 

Avdelinger

3-5 år: 20 barn

3-5 år: 20 barn

5-6 år: 20 barn

Veslefrikk

1-3 år: 14 barn

Kong Valemoen

1-3 år: 15 barn

Hvor finner du oss

Hegreveien 10                                                                                                                                                                                    1448 Drøbak

Årsplan

1. Årsplan for Dyrløkkeåsen barnehage 2017-2018.pdf

FAU/SU

FAU og SU.pdf

Åpningstider

Alle kommunale barnehager i Frogn har åpningstid fra 07:00 til 17:00. Kommunale barnehager pleier også ha planleggingsdag samtidig med skolene, disse datoene finner du i skole og barnehageruta.

For private barnehager, se barnehagenes egne hjemmesider.

Priser

Fra 1. januar 2018 er maksprisen for en heltidsplass pr. måned på kr. 2 910,-.

Gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer

Fra 1. august 2016 har alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. For barnehageåret 2016-2017 gjelder dette for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 417 000 kroner per år.

Søknad om reduksjon i pris oppholdsbetaling

Med en samlet inntekt på under kr 505.500 kan det søkes om reduksjon i oppholdsbetaling.

Inntektsskjema for fastsettelse av oppholdsbetaling kan man få ved henvendelse til barnehagen eller Frogn kommune. Selvangivelsen(e) skal legges ved søknaden som dokumentasjon som sendes Frogn kommune.

Søknadsskjema finner du nedenfor.

Søskenmoderasjon

Hvis du har mer enn ett barn i barnehage i samme kommune, vil du få reduksjon i foreldrebetalingen. Du skal få søskenmoderasjon uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager, og i barnehager med forskjellige eiere.

Gebyr ved for sent henting av barn

Det kan innkreves et gebyr på kr. 250,- pr barn ved for sent henting av barn.

Kost

Kostpenger kommer i tillegg med kr. 241,- i kommunale barnehager. Dette beløpet dekker noen måltider i uken, frukt og melk hver dag, samt ekstra hygge på barnas bursdager.

Noen barnehager krever etter avtale med foresatte inn ekstra matpenger. I disse barnehagene blir det servert flere måltider hver dag. I tillegg tilbyr de private barnehagene daglige måltider til barna.

Mer informasjon om prisene

Les mer om dette i dokumentet Foreldrebetalingsregler 01.01.2017.pdf

Gå til Utdanningsdirektoratet

Ofte stilte spørsmål

Tilbud om gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer

Tilbudet om gratis 20 timer kjernetid for 3, 4- og 5-åringer gjelder for barn med utsatt skolestart og for barn som bor i husholdninger med samlet inntekt under kr. 450 000.

Hvem har lovfestet rett på plass i barnehage?

Alle barn som er bosatt i Frogn kommune har rett på barnehageplass dersom man har søkt innen fristen for hovedopptaket og barnet fyller ett år  innen utgangen av  november det året det søkes om barnehageplass.

Søknadsfristen er 1. mars.

Det er felles og samordnet opptak for private og kommunale barnehager.

Hvis barnet mitt er fyller ett år etter november,har jeg noen mulighet til å få barnehageplass? 

Rett til barnehageplass fra barnet fyller ett år er kun en minimumsforpliktelse. Hvis det etter hovedopptaket er ledige plasser kan yngre barn og nye søkere tilbys plass.

Hvordan kan jeg etter hovedopptaket  klage dersom jeg ikke blir tildelt plass i ønsket barnehage ?

Klage på vedtak om barnehageplass  må skje innenfor en klagefrist på 3 uker. Klagen sendes barnehageenheten som kan omgjøre sitt eget vedtak. Hvis du ikke får medhold blir saken oversendt Utvalg for oppvekst, omsorg og kultur for endelig avgjørelse.

Søk barnehageplass

Det er viktig at du sender inn ny søknad om barnehageplass innen 1. mars dersom du ønsker å være med i hovedopptaket. Dette gjelder også dersom du ønsker å søke bytte av plass.

Fra 1. februar 2016 skal all aktivitet rundt plass i barnehage, dvs. søke om plass, endre plass eller si opp plass, foregå elektronisk i den nye «Barnehageportalen».

Man vil, ved innlogging, ha tilgang til «Min side». Her kan man endre adresse, telefonnummer/e-postadresse, m.m. Innlogging vil skje ved bruk av ID-porten (MinID eller BankID). For mer informasjon om ID-porten, se http://eid.difi.no/.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Frogn kommune v/ barnehagekonsulent Tove Søvik på e-post tove.sovik@frogn.kommune.no.

Klikk her for å søke eller endre barnehageplass

Om enheten

Enhetsleder Hege Therese Skarbø Berle
Telefon 64 90 64 10
Mobiltelefon 48 16 97 60
E-post hege.berle@frogn.kommune.no

Andre barnehager

Kommunale barnehager

Private barnehager

Kart over alle barnehagene