Dyrløkkeåsen barnehage

Dyrløkkeåsen barnehage = et godt sted å være

Innhold

 

Dyrløkkeåsen barnehage åpnet i mars 1993 og ligger på toppen av Skorkeberg, tett inntil et fint skogholt som vi ofte benytter til turer. Dyrløkkeåsen barnehage er blant de to største barnehagen i kommunen.                                            

I 2022-2023 vil vi ha 78 barn og 22 ansatte. Barnehagen har to avdelinger med barn fra 1-3 år, en avdelinger med barn fra 2-3 år, en avdeling med barn fra 4-5 år og en avdeling med barn fra 5-6 år.

Mer om oss

I Dyrløkkeåsen barnehage er vi opptatt av at barna skal få gode mestringsopplevelser i nær og god relasjon med andre barn og voksne. Vi legger vekt på arbeid med sosial kompetanse og er opptatt av at barn skal få tid og rom til lek i hverdagen.

Dyrløkkeåsen barnehages visjon er «Her utvikles røtter og vinger». I visjonen legger vi vekt på at røttenes betydning handler om at barn skal utvikle sosiale ferdigheter, kunnskaper og holdninger som de trenger mens de går i barnehagen. Røttene vil barna ta med seg videre i livet som en grunnpilar når de skal videre fra barnehagen til skole. Vingene symboliserer styrken i de sosiale ferdighetene barna får gjennom barnehagetiden.

Barnehagen er opptatt av en god språkutvikling, og avdelingene jobber systematisk med språkstimulering. Barnehagen er med i et prosjekt i samarbeid med Bredtvedt kompetansesenter hvor tospråklighet er i fokus. Vi er en flerspråklig barnehage og ser på det som en styrke. Vi opptatt av et godt foreldresamarbeid, som er et av er årets satsingsområde.

Barnehagen ligger ved siden av Dyrløkkeåsen skole på Skorkeberg. Vi samarbeider godt med skolen, som blant annet ved at vi benytter klasserom til førskolegrupper ukentlig.

Vi er også studentbarnehage. Vi har to øvingslærere, som periodevis har studenter fra Oslo Met. Dette gir oss en unik mulighet til faglig utvikling i samarbeid med storbyuniversitetet i Oslo. Vi har også to veiledere som vil kunne ta imot fagarbeidere i løpet av året.

Godt foreldresamarbeid er viktig for at barn skal trives optimalt. En god dialog mellom foresatte og personale må bygges på tillit og forståelse.En annen satsing dette året er implementering av rammeplanen for barnehagene.

Rammeplanen forteller hva barnehagen skal arbeide med og finnes på denne linken: 

https://www.udir.no/globalassets/filer/barnehage/rammeplan/rammeplan-for-barnehagen-bokmal2017.pdf

Barnehagen tilbyr ICDP (International Child Development program) veiledning for foresatte i barnehagen 1-2 ganger i året. Mer informasjon om hva ICDP er finner en nesten nederst på denne linken:

https://www.frogn.kommune.no/enheter/barn-unge-og-familier/tidlig-innsats/ansatt/kartleggingsverktoy/

Dyrløkkeåsen barnehage er også øvingsbarnehage for barnehagelærerutdanningen i Oslo og Akershus (OsloMet) og har 3 øvingslærere som i 2019/2020, vil ha ca 8 studenter i løpet av året.

Kontakt oss

Styrer: Brede Fosshaug 

Telefon

 

64 90 60 94

E-post dyrlokkeasen.barnehage@frogn.kommune.no
Soria Moria 64 90 60 78
Kvitebjørn 64 90 60 74
Nattergalen 64 90 60 76
 Kong Valemoen 64 90 60 77 

Veslefrikk

64 90 60 73 

 

 

Avdelinger

2-3 år. 19 barn

3-4 år: 16-18 barn

1-3 år: 12 barn

1-3 år: 12 barn

5-6 år: 19 barn

Hvor finner du oss

Hegreveien 10                   

1448 Drøbak

Årsplan

Årsplanen er et arbeidsredskap for barnehagepersonalet og dokumenterer barnehagens valg og begrunnelser. Årsplanen gir informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid.

Her kan du lese årsplanen

FAU/SU

FAU og SU.pdf 

Foreldrene mener

Foreldrene mener

Tabellen viser barnehagens gjennomsnitt i den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehager Udir

Skala 1-5, der 5 er best. Mer informasjon les: Udir.no

Brukerundersøkelsen   for Dyrløkkeåsen barnehage

2022

Svarprosent

95,9%

Ute   og inne miljø

4,2

Relasjon   mellom barn og voksne

4,7

Barns   trivsel

4,9

Informasjon

4,7

Barnets   utvikling

4,8

Medvirkning

4,5

Henting   og levering

4,6

Tilvenning   og skolestart

4,8

Tilfredshet

4,7

Barnehagens   snitt

4,56

Åpningstider

Alle kommunale barnehager i Frogn har åpningstid fra 07:00 til 17:00. Kommunale barnehager pleier også ha planleggingsdag samtidig med skolene, disse datoene finner du i skole og barnehageruta.

Etter vedtak i kommunestyret desember 2019, holder barnehagene stengt uke 28,29 og 30, samt i påsken og julen.

For private barnehager, se barnehagenes egne hjemmesider.

Priser

Fra 1. august 2022 er maksprisen for en heltidsplass pr. måned på kr. 3050,-.

Gratis kjernetid for 2, 3, 4 og 5-åringer

Alle 2, 3, 4 og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. For barnehageåret 2021-2022 gjelder dette for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 598 825,- per år.

Søknad om reduksjon i pris oppholdsbetaling

Med en samlet inntekt på under kr 559.167,- kan det søkes om reduksjon i oppholdsbetaling.

Skattemelding(ene) skal legges ved søknaden som dokumentasjon som sendes Frogn kommune.

Søknadsskjema finner du nedenfor.

Søknadsskjema

Hvordan skrive ut skattemelding

Instructions for how to print the tax return

For å få reduksjon i foreldrebetalingen, må det søkes på eget skjema. Du må levere siste års selvangivelse sammen med søknaden.

Søknadsskjemaet gjelder for begge ordningene.

Trenger du hjelp til å fylle ut skjemaet, ta kontakt med styrer i barnehagen.

Søknad sendes til Frogn kommune: postmottak@frogn.kommune.no, eller til

Frogn kommune, Enhet barnehage, Postboks 10, 1441 Drøbak.

Søskenmoderasjon

 

Søskenmoderasjon

Hvis du har mer enn ett barn i barnehage i samme kommune, vil du få reduksjon i foreldrebetalingen.  Du skal få søskenmoderasjon uavhengig av om barna går i kommunal eller privat barnehage.

Søskenmoderasjon er 30 % for barn nummer to og 50 % for tredje eller flere barn. Søskenmoderasjon gjelder også når søsken går i forskjellige barnehager.

 

Gebyr ved for sent henting av barn

Det kan innkreves et gebyr på kr. 250,- pr barn ved for sent henting av barn.

Kost

Kostpenger kommer i tillegg med kr. 284,- i kommunale barnehager. Dette beløpet dekker noen måltider i uken, frukt og melk hver dag, samt ekstra hygge på barnas bursdager.

Noen barnehager krever etter avtale med foresatte inn ekstra matpenger. I disse barnehagene blir det servert flere måltider hver dag. I tillegg tilbyr de private barnehagene daglige måltider til barna.

Mer informasjon om prisene

Les mer om dette i dokumentet Foreldrebetalingsregler 01.01.2017.pdf

Gå til Utdanningsdirektoratet

Ofte stilte spørsmål

Tilbud om gratis kjernetid for 2, 3, 4 og 5-åringer

Tilbudet om gratis 20 timer kjernetid for 2, 3, 4- og 5-åringer gjelder for barn med utsatt skolestart og for barn som bor i husholdninger med samlet inntekt under kr. 548 167.-

Hvem har lovfestet rett på plass i barnehage?

Alle barn som er bosatt i Frogn kommune har rett på barnehageplass dersom man har søkt innen fristen for hovedopptaket og barnet fyller ett år  innen utgangen av  november det året det søkes om barnehageplass.

Søknadsfristen er 1. mars.

Det er felles og samordnet opptak for private og kommunale barnehager.

Hvis barnet mitt er fyller ett år etter november,har jeg noen mulighet til å få barnehageplass? 

Rett til barnehageplass fra barnet fyller ett år er kun en minimumsforpliktelse. Hvis det etter hovedopptaket er ledige plasser kan yngre barn og nye søkere tilbys plass.

Hvordan kan jeg etter hovedopptaket  klage dersom jeg ikke blir tildelt plass i ønsket barnehage ?

Klage på vedtak om barnehageplass  må skje innenfor en klagefrist på 3 uker. Klagen sendes barnehageenheten som kan omgjøre sitt eget vedtak. Hvis du ikke får medhold blir saken oversendt Kommunens særskilte klageorgan for endelig avgjørelse.

Søk barnehageplass

Det er viktig at du sender inn ny søknad om barnehageplass innen 1. mars dersom du ønsker å være med i hovedopptaket. Dette gjelder også dersom du ønsker å søke bytte av plass.

Man vil, ved innlogging, ha tilgang til «Min side». Her kan man endre adresse, telefonnummer/e-postadresse, m.m. Innlogging vil skje ved bruk av ID-porten (MinID eller BankID). For mer informasjon om ID-porten, se http://eid.difi.no.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Frogn kommune v/ barnehagekonsulent Tone Andersen på e-post tone.andersen@frogn.kommune.no

Søk eller endre barnehage plass her

Om enheten

Enhet for Barnehager
Enhetsleder Ann-Ireen Jørgensen
Telefon 64 90 60 00
Mobiltelefon 415 31 435
E-post Anne Ireen Jørgensen
 Enhetens oppgaver og mål:

Barn i barnehage

Barnehageenhetens hovedoppgaver er å være eier og barnehagemyndighet. Som eier har vi ansvar for å drifte de kommunale barnehagene i tråd med nasjonalt lovverk, og er juridisk ansvarlig for kvaliteten. I tillegg har barnehageenheten rollen som barnehagemyndighet for både kommunale og private barnehager. Dette innebærer å være godkjennings- og tilsynsmyndighet for alle barnehager. Enheten har også ansvar for opptak og tildeling av barnehageplasser, tilskudd til private barnehager, og veiledning av styrere i henhold til gjeldende regelverk.                                 

Les mer om enhetens hovedutfordringer budsjett og resultat    

 

Andre barnehager

Kommunale barnehager

Private barnehager

Kart over alle barnehagene