Dyrløkkeåsen barnehage

Innhold

Om oss

Dyrløkkeåsen barnehage åpnet i mars 1993 og ligger på toppen av Skorkeberg, tett inntil et fint skogholt som vi ofte benytter til turer. Vår nærmeste nabo er Dyrløkkeåsen skole som vi har et godt samarbeid med. Vi låner blant annet klasserom på skolen til førskolegrupper ukentlig.

Dyrløkkeåsen barnehage er den nest største barnehagen i kommunen. Barnehagen består av fem avdelinger fordelt på fem bygninger som ligger ved siden av hverandre. Vi har tett samarbeid mellom avdelingene. I år har vi tre avdelinger med aldersgruppen 3-5 år og to avdelinger med aldersgruppen 1-3 år.

I Dyrløkkeåsen barnehage er vi opptatt av at barna skal få gode mestringsopplevelser i nær og god relasjon med andre barn og voksne. Vi legger vekt på arbeid med sosial kompetanse og er opptatt av at barn skal få tid og rom til lek i hverdagen.

Dyrløkkeåsen barnehages visjon er «Her utvikles røtter og vinger». I visjonen legger vi vekt på at røttenes betydning handler om at barn skal utvikle sosiale ferdigheter, kunnskaper og holdninger som de trenger mens de går i barnehagen. Røttene vil barna ta med seg videre i livet som en grunnpilar når de skal videre fra barnehagen til skole. Vingene symboliserer styrken i de sosiale ferdighetene barna får gjennom barnehagetiden.

Barnehagen er opptatt av en god språkutvikling, og avdelingene jobber systematisk med språkstimulering. Barnehagen er med i et prosjekt i samarbeid med Bredtvedt kompetansesenter hvor tospråklighet er i fokus. Vi er en flerspråklig barnehage og ser på det som en styrke.

I tillegg er vi opptatt av et godt foreldresamarbeid, som er et av er årets satsingsområde. Godt foreldresamarbeid er viktig for at barn skal trives optimalt. En god dialog mellom foresatte og personale må bygges på tillit og forståelse.

En annen satsing dette året er implementering av rammeplanen for barnehagene. Rammeplanen forteller hva barnehagen skal arbeide med og finnes på denne linken:  https://www.udir.no/globalassets/filer/barnehage/rammeplan/rammeplan-for-barnehagen-bokmal2017.pdf

Barnehagen tilbyr ICDP (International Child Development program) veiledning for foresatte i barnehagen 1-2 ganger i året. Mer informasjon om hva ICDP er finner en nesten nederst på denne linken: https://www.frogn.kommune.no/enheter/barn-unge-og-familier/tidlig-innsats/ansatt/kartleggingsverktoy/

Dyrløkkeåsen barnehage er også øvingsbarnehage for barnehagelærerutdanningen i Oslo og Akershus (OsloMet) og har 3 øvingslærere som i 2018/2019, vil ha ca 8 studenter i løpet av året.

Kontakt oss

Styrer: Brede Fosshaug 

Telefon

 

64 90 60 94

E-post dyrlokkeasen.barnehage@frogn.kommune.no
Soria Moria 64 90 60 78
Kvitebjørn 64 90 60 74
Nattergalen 64 90 60 76
 Kong Valemoen 64 90 60 77 

Veslefrikk

64 90 60 73 

Tommeliten

415 31 311

Avdelinger

3-5 år: 20 barn

3-5 år: 20 barn

5-6 år: 20 barn

1-3 år: 14 barn

1-3 år: 15 barn

1-3 år 10 barn

Hvor finner du oss

Hegreveien 10                                                                                                                                                                                    1448 Drøbak

Årsplan

Årsplanen er et arbeidsredskap for barnehagepersonalet og dokumenterer barnehagens valg og begrunnelser. Årsplanen gir informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid.

1. Årsplan for Dyrløkkeåsen barnehage 2018-2019.pdf

FAU/SU

FAU og SU.pdf

Åpningstider

Alle kommunale barnehager i Frogn har åpningstid fra 07:00 til 17:00. Kommunale barnehager pleier også ha planleggingsdag samtidig med skolene, disse datoene finner du i skole og barnehageruta.

For private barnehager, se barnehagenes egne hjemmesider.

Priser

Fra 1. januar 2019 er maksprisen for en heltidsplass pr. måned på kr. 2 990,-.

Gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer

Fra 1. august 2016 har alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. For barnehageåret 2018-2019 gjelder dette for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 548 167kroner per år.

Søknad om reduksjon i pris oppholdsbetaling

Med en samlet inntekt på under kr 548 167 kan det søkes om reduksjon i oppholdsbetaling.

Inntektsskjema for fastsettelse av oppholdsbetaling kan man få ved henvendelse til barnehagen eller Frogn kommune. Skattemelding(ene) skal legges ved søknaden som dokumentasjon som sendes Frogn kommune.

Søknadsskjema finner du nedenfor.

Søskenmoderasjon

 

Søskenmoderasjon

Hvis du har mer enn ett barn i barnehage i samme kommune, vil du få reduksjon i foreldrebetalingen.  Du skal få søskenmoderasjon uavhengig av om barna går i kommunal eller privat barnehage.

Søskenmoderasjon er 30 % for barn nummer to og 50 % for tredje eller flere barn. Søskenmoderasjon gjelder også når søsken går i forskjellige barnehager.

 

Gebyr ved for sent henting av barn

Det kan innkreves et gebyr på kr. 250,- pr barn ved for sent henting av barn.

Kost

Kostpenger kommer i tillegg med kr. 254,- i kommunale barnehager. Dette beløpet dekker noen måltider i uken, frukt og melk hver dag, samt ekstra hygge på barnas bursdager.

Noen barnehager krever etter avtale med foresatte inn ekstra matpenger. I disse barnehagene blir det servert flere måltider hver dag. I tillegg tilbyr de private barnehagene daglige måltider til barna.

Mer informasjon om prisene

Les mer om dette i dokumentet Foreldrebetalingsregler 01.01.2017.pdf

Gå til Utdanningsdirektoratet

Ofte stilte spørsmål

Tilbud om gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer

Tilbudet om gratis 20 timer kjernetid for 3, 4- og 5-åringer gjelder for barn med utsatt skolestart og for barn som bor i husholdninger med samlet inntekt under kr. 533 500.-

Hvem har lovfestet rett på plass i barnehage?

Alle barn som er bosatt i Frogn kommune har rett på barnehageplass dersom man har søkt innen fristen for hovedopptaket og barnet fyller ett år  innen utgangen av  november det året det søkes om barnehageplass.

Søknadsfristen er 1. mars.

Det er felles og samordnet opptak for private og kommunale barnehager.

Hvis barnet mitt er fyller ett år etter november,har jeg noen mulighet til å få barnehageplass? 

Rett til barnehageplass fra barnet fyller ett år er kun en minimumsforpliktelse. Hvis det etter hovedopptaket er ledige plasser kan yngre barn og nye søkere tilbys plass.

Hvordan kan jeg etter hovedopptaket  klage dersom jeg ikke blir tildelt plass i ønsket barnehage ?

Klage på vedtak om barnehageplass  må skje innenfor en klagefrist på 3 uker. Klagen sendes barnehageenheten som kan omgjøre sitt eget vedtak. Hvis du ikke får medhold blir saken oversendt Kommunens særskilte klageorgan for endelig avgjørelse.

Søk barnehageplass

Det er viktig at du sender inn ny søknad om barnehageplass innen 1. mars dersom du ønsker å være med i hovedopptaket. Dette gjelder også dersom du ønsker å søke bytte av plass.

Man vil, ved innlogging, ha tilgang til «Min side». Her kan man endre adresse, telefonnummer/e-postadresse, m.m. Innlogging vil skje ved bruk av ID-porten (MinID eller BankID). For mer informasjon om ID-porten, se http://eid.difi.no/.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Frogn kommune v/ barnehagekonsulent Tove Søvik på e-post tove.sovik@frogn.kommune.no.

Klikk her for å søke eller endre barnehageplass

Om enheten

Enhetsleder Ann-Ireen Jørgensen
Telefon 64 90 64 10
Mobiltelefon 415 31 435
E-post ann-ireen.jorgensen@frogn.kommune.no

Andre barnehager

Kommunale barnehager

Private barnehager

Kart over alle barnehagene