Smittevern

Innhold

Aktuelt - koronavirus

Se Frogn kommunes informasjonsside om korona/C19

Frogn kommunes smittevernplan

Smittevern

Tiltak og tjenester for å forebygge smittsomme sykdommer eller motvirke at de blir overført skal utgjøre et eget område i planen for kommunenes helsetjeneste.

Dagens smittevern er forankret i smittevernloven av 5. August 1994. Loven pålegger kommunene ansvaret både for forebyggende og kurative tiltak, samtidig som befolkningen får fastslått sine rettigheter.

Kampen mot smittsomme sykdommer har stått sentralt i norsk helsetjeneste siden landet fikk den første offentlige legen i 1603. Smittevernet fikk sin lovmessige og administrative forankring i Sunnhetsloven i 1860.

Smittesituasjonen er endret. Gode antibiotika, sammen med nye og effektive vaksiner, ga grunnlag for optimisme på 1950 og –60 tallet. Mange trodde at kampen mot de smittsomme sykdommer var vunnet. Slik har det ikke gått. Nye sykdommer som AIDS, Creuzfeldt-Jakob-sykdom og SARS har skapt frykt. Andre sykdommer har vist sterk økning. Eksempler er hepatitt A, B og C, samt sykdommer forårsaket av Salmonella og Campylobakter. Velkjente sykdommer har endret karakter, og bakterier har utviklet resistens mot antibiotika. Risikoen for global smittespredning øker ved at verden blir mindre gjennom økt reisevirksomhet, internasjonal omsetning av næringsmidler, innvandring og tilstrømming av asylsøkere.

Dagens smittevern er forankret i smittevernloven av 5. August 1994. Loven pålegger kommunene ansvaret både for forebyggende og kurative tiltak, samtidig som befolkningen får fastslått sine rettigheter.

God smittevernarbeid er ensbetydende med å verne befolkningen mot farlige smittestoffer som følger med mennesker, dyr, varer og avfall, å bekjempe alvorlige smittsomme sykdommer, å forebygge spredning av smittsomme sykdommer, å bedrive infeksjonsepidemiologisk overvåkning og å opprettholde en beredskapsorganisasjon som kan håndtere utbrudd og epidemier av smittsomme sykdommer.

Formålet med smittevernplanen  er å ivareta alle disse faktorer.

Kommunens plikter etter smittevernloven Smittevernloven har som formål å verne befolkningen mot smittsomme sykdommer ved å forebygge dem og motvirke at de overføres i befolkningen. Kommunehelsetjenesten har en sentral plass i smittevernloven hvor hovedoppgavene er skissert i § 7-1 og § 7-2.

Kommunens oppgaver

Kommunen skal sørge for at alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen med hensyn til smittsom sykdom er sikret nødvendige forebyggende tiltak, undersøkelsesmuligheter, behandling og pleie utenfor institusjon og pleie i sykehjem eller annen kommunal helseinstitusjon.

Kommunen skal også utføre de oppgaver innen smittevernet som pålegges i loven her eller bestemmelser i medhold av loven, herunder

  • skaffe seg oversikt over typen og omfanget av de smittsomme sykdommer som forekommer i kommunen
  • drive opplysninger om smittsomme sykdommer og gi råd og veiledning om hvordan de forebygges
  • sørge for at individuelt forebyggende tiltak blir satt i verk
  • sørge for at andre tiltak etter denne loven eller kommunehelsetjenesteloven blir satt i verk

Tiltak og tjenester for å forebygge smittsomme sykdommer eller motvirke at de blir overført skal utgjøre et eget område i planen for kommunenes helsetjeneste. Helsetjenesten i kommunen skal samarbeide med myndigheter som har oppgaver av betydning for tiltakene.

Kommunen skal føre tilsyn og sørge for at reglene og loven blir overholdt og at vedtak i medhold av loven blir gjennomført. Ved iverksetting av tiltak etter § 3-1 og 3-8 kan kommunen mot vederlag bruke og om nødvendig skade andres eiendom.

Kommuneoverlegens oppgaver

Kommuneoverlegen skal utføre de oppgavene innen smittevernet som pålegges i loven her. I kommuner med flere kommuneleger skal kommunestyret utpeke en av dem til å utføre disse oppgavene. De bør også utpekes en stedfortreder for denne. I store bykommuner med bydelsforvaltning skal kommunestyret utpeke en lege til å utføre de av kommuneoverlegenes oppgaver som angå hele kommunen eller store områder.

Kommuneoverlegen skal:

  • utarbeide forslag til plan for helsetjenestens arbeid med vern mot smittsomme sykdommer, herunder beredskapsplaner og tiltak, og organisere og lede dette arbeidet
  • ha løpende oversikt over de infeksjonsepidemiologiske forholdene i kommunen
  • utarbeide forslag til forebyggende tiltak for kommunen
  • bistå kommunen, helsepersonell og andre i kommunen som har oppgaver i vern mot smittsomme sykdommer
  • gi informasjon, opplysninger og råd til befolkningen om vern mot smittsomme sykdommer
  • utføre andre oppgaver som følger av loven eller bestemmelser i medhold av loven, og medvirke til effektive tiltak for å forebygge smittsomme sykdommer og motvirke at de blir overført