Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Innhold

Hvem kan få hjelp?

PP-tjenesten er en rådgivende tjeneste og sakkyndige på Opplæringsloven og Barnehageloven. PP-Tjenesten kan gi systemrettet støtte til skoler og barnehager eller individrettet støtte til enkeltpersoner. Barn i barnehagealder, elever i grunnskolen og noen voksne kan henvises PP-tjenesten hvis de har vansker som gjør at det er tvil om de har eller kan få tilfredsstillende utbytte av vanlig opplæring og skolegang.

Det kan være mange årsaker til at noen trenger spesiell tilrettelegging i barnehage eller skoler: Språkvansker, sosiale- og følelsesmessige vansker, lese -og skrivevansker, matematikkvansker, atferdsvansker, alvorlig skolefravær, konsentrasjonsvansker, ulike syndromer, fysisk sykdom, motoriske vansker, utviklingsforstyrrelser og syn -og hørselsvansker er noen eksempler.

PP-tjenestens oppgave er å utrede vansker, kartlegge behov og gi råd om hvilken tilrettelegging et barn eller elev har trenger for å få en forsvarlig opplæring faglig og/eller psykososialt.

Målet er at alle barn og elever, på tross av utfordringer, skal få et faglig og sosialt forsvarlig opplæringstilbud som fremmer deres læring, trivsel og utvikling.

Barn 0-5 år (barnehagealder) og deres foreldre

Barn i alderen 0-5 år som av ulike grunner og på ulike måter strever med læring og utvikling kan henvises PP-tjenesten for å få vurdert om de har behov for særlig tilrettelegging. Spesialpedagogisk hjelp, utsatt eller tidligere skolestart og behov for hjelpemidler er noen eksempler på rettigheter vi kan utrede. Barna kan henvises og ha rett til spesialpedagogisk hjelp enten de går i barnehage eller er hjemme med foreldrene.

Barn og ungdom i alderen 6-16 år (grunnskolealder)

Elever i grunnskolen kan av ulike grunner og på ulike måter ha en vanskelig skolesituasjon enten faglig eller psykososialt.  Der det er tvil om eleven har et tilfredsstillende utbytte av opplæringen, uavhengig av årsak, kan det være aktuelt å få PP-tjenesten til å gjøre en utredning og vurdering av elevens behov for hjelp og støtte i skolesituasjonen. Dette kalles sakkyndig vurdering. Spesialundervisning, fritak fra opplæringsplikten, hjelpemidler, tegnspråkopplæring eller punktskriftopplæring er noen eksempler på rettigheter vi kan utrede.

Elever som har fullført grunnskolen og er i alder for videregående opplæring må kontakte PP-tjenesten for videregående opplæring.

Voksne med rett til grunnskoleopplæring og som har behov for spesialundervisning

Voksne som har fått fastslått at de har rett til grunnskoleopplæring etter Opplæringslovens § 4A-1, kan henvises PP-tjenesten hvis de vurderes å ha behov for spesialundervisning for voksne for å få et tilfredsstillende utbytte av opplæringen.

Ledelsen ved skoler og barnehager kan søke om systemrettet støtte

Ledelsen ved skoler eller barnehager kan søke PP-tjenesten om avgrensede systemoppdrag for å øke organisasjonens kompetanse på hvordan de kan legge bedre til rette for barn og elever med særlige behov. Vi kan holde kurs og foredrag, gi råd og veiledning til skolens personale og være samarbeidspartnere i lokalt endrings-, utviklings- og planarbeid.

Hvordan kan vi hjelpe via individrettet støtte til enkeltpersoner?

Opplæringslova §5-6 «Den pedagogisk-psykologiske tenesta skal sørgje for at det blir utarbeidd sakkunnig vurdering der lova krev det.»

For at PP-tjenesten skal gi råd og veiledning knyttet til et enkeltbarn, krever vi en henvisning med skriftlig samtykke fra foresatte med foreldreansvar eller verger. Dette gjelder både for barn i skolealder og barn i barnehagealder. Når vi har mottatt henvisningen, gjør vi en vurdering på om PP-tjenesten er rette hjelpeinstans og du/dere vil motta et brev om når vi kan starte vårt arbeid. Hvis vi vurderer at PP-tjenesten ikke er rette hjelpeinstans, vil du/dere motta et skriftlig begrunnet avslag på dette. Hvis ikke annet er spesielt avtalt med dere, gjennomfører vi som regel en sakkyndig vurdering. Der tar vi som sakkyndige stilling til barnet/elevens rettigheter i forhold til Barnehageloven eller Opplæringsloven.

Utredning

Formålet med en utredning hos PPT er å skape en forståelse av hvordan barnet/eleven fungerer og lærer. En utredning er alltid skreddersydd hver enkelt sak, men består ofte av:

 • Gjennomgang av skriftlig informasjon som er sendt til oss
 • Samtaler med hovedpersonen tilpasset alder og utvikling
 • Samtale med foresatte + ansatte i skole/barnehage
 • Observasjoner i skole, barnehage og/eller hjemme av barnet og omgivelsenes tilrettelegging
 • Testing og kartleggingsskjema/intervjuer tilpasset alder og meldt bekymring
Vurdering

I vurderingsfasen skjer en gjennomgang av den totale informasjonen om barnets fungering. Hensikten er å belyse lærevansker eller andre forhold som bidrar til å fremme eller hemme læring og vurdere hva som er realistiske opplæringsmål opp mot krav i opplæringsloven og læreplaner. Vurderingen skal ta stilling til om hjelpen kan gis innenfor ordinære opplæringstilbud eller om den krever spesialpedagogiske tiltak eller andre enkeltvedtak i opplæringsloven.

 • Vurdere hva som kan være grunnen til at eleven strever i skolesituasjonen eller i barnehage/hjemme.
 • Skape en felles forståelse mellom skole, barnehage og hjem for elevens vansker og behov.
 • Vurdere om vanskene kan avhjelpes ved tilpasset opplæring i barnehage eller skole eller om det skal tilrås spesialpedagogiske tiltak, utsatt eller fremskutt skolestart, fritaksordninger, hjelpemidler eller andre enkeltvedtak som krever sakkyndig vurdering etter opplæringsloven.
Rapportering og oppfølging
 • PPT gir en muntlig tilbakemelding og gjennomgang i møte med dere, samt at foresatte og skole/barnehage mottar en skriftlig rapport.
 • Deretter sendes skriftlig rapport til skole/barnehage med kopi til foresatte/verge.
 • Skole/barnehage fatter enkeltvedtak
 • Skole/barnehage utfører tiltakene i tråd med vedtaket.
 • PP-tjenesten kan etter avtale bistå med noe veiledning til personale og foresatte til gjennomføringen av hjelpen
 • PP-tjenesten kan delta på samarbeidsmøter eller ansvarsgrupper etter avtale.
 • Ved behov hjelper vi foresatte og skolen til å få kontakt med andre hjelpeinstanser.
 • Når barn i barnehagealder får enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp skal det gis tilbud om foreldreveiledning. Noen ganger gir PP-tjenesten denne hjelpen direkte til foreldrene, andre ganger gis foreldreveiledningen av spesialpedagogisk førskoleteam. (Se barnehagelovens kap V A, § 19a-c)

Hvordan kan vi hjelpe via systemrettet støtte til skoler og barnehager?

Etter Barnehagelovens kap V.A - § 19 c og Opplæringslova §5-6 skal PP-tjenesten gi systemrettet støtte både til barnehager: "Den pedagogisk-psykologiske tjenesten skal bistå barnehagen i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å tilrettelegge barnehagetilbudet for barn med særlige behov." og til skoler «Tenesta skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å leggje opplæringa betre til rette for elevar med særlege behov.»

 • PPT har regelmessige samarbeidsmøter og faste kontaktpersoner på alle skoler og barnehager.  Dette kalles Tilpasset opplæringsteam på skolene og rutinebesøk i barnehagene.
 • Ledelsen ved skoler eller barnehager kan i tillegg søke PP-tjenesten om avgrensede systemoppdrag. Vi kan holde kurs og foredrag, veilede skolens personale i pedagogisk analyse av faglig -og sosialt opplæringsmiljø og være samarbeidspartnere i lokalt endring- og utviklingsarbeid.
 • Vi kan også ta initiativ til iverksetting av foreldreråd eller familieråd. Dette da vi vurderer at privat nettverks mestringsevne er viktig for barne- og elevgruppers fungering i skole eller barnehage.

Hvordan kontakte oss?

Som regel mottar vi henvisninger fra skoler, barnehager eller helsestasjonen. Foreldre kan også ta direkte kontakt selv. Barn over 15 år kan ta kontakt med oss direkte. Det samme kan voksne eller voksnes verger.

Ring eller send oss en epost hvis du har spørsmål:

Fagkoordinator PP-Tjenester: Vigdis Nordby Ulvestad, tlf. 64 90 64 46, mobil 474 55 293, 415 31 360 (felles) epost: vigdis.ulvestad@frogn.kommune.no

Avdelingsleder tjenester barn 0-5 år: Anne Emberland, tlf. 64 90 64 45, mobil 957 66 591, epost: anne.emberland@frogn.kommune.no

Avdelingsleder tjenester barn 6-17 år: Kristin Støkken Ankarstrand, mobil 930 12 313, epost: kristin.ankarstrand@frogn.kommune.no

Avdelingsleder voksne: Ann Karin Ødegaard, tlf. 64 90 61 35, mobil 408 75 386, epost: ann.odegaard@frogn.kommune.no

Enhetsleder: Anne Irene Bollestad, mobil 415 31 429, epost: anne.bollestad@frogn.kommune.no

Enhet for psykososialt arbeid: mobil 930 00 670

Servicetorget: 64 90 60 00

Til deg som er skole/barnehageansatt eller ansatt i andre tjenester i Frogn kommune

PPT har faste kontaktpersoner i alle private og kommunale skoler og barnehager i Frogn. Vi har regelmessige samarbeidsmøter. Møtene kalles Tilpasset opplæringsteam (TO-team) i skolene og Rutinebesøk i barnehagene. Din nærmeste leder, TO-koordinator eller fagkoordinator for PPT kan gi deg oversikt over hvem som er kontaktperson for PP-tjenesten på din arbeidsplass og når vi er på besøk på ditt arbeidssted. Husk at dersom du henviser et grunnskolebarn for vurdering av behov for spesialundervisning, skal skolen kunne vise til at evaluerte tiltak skolen har forsøkt innenfor tilpasset opplæring ikke er tilstrekkelig (jf. Opplæringslovens § 5-4).

Spesiell informasjon til deg som er foresatt/verge

Snakk med kontaktlærer eller pedagogisk leder dersom du tror ditt barn strever med læring og du lurer på om de kan trenge spesialpedagogisk hjelp i barnehagen, spesialundervisning i grunnskolen, utsatt eller fremskutt skolestart, spesielle hjelpemidler eller fritak. Er du i tvil, kan du be barnehagen/skolen/helsestasjonen/barnevernet/familietjenesten eller andre invitere til avklaringsmøte. Du kan også ta direkte kontakt med oss på telefon eller e-post.

Dersom du ønsker en utredning hos PPT, må barnet/ungdommen/den voksne henvises. Foresatte kan henvise selv, men som oftest mottar tjenesten henvisninger fra barnehager og skoler. Foresatte må da alltid samtykke til dette. Vi vil uansett innhente informasjon fra barnehager og skoler i løpet av utredningen. Vi har faste kontaktpersoner i alle private og kommunale barnehager og skoler i Frogn, der vi har regelmessige samarbeidsmøter. Her kan barnehager og skoler drøfte saker anonymt, eller ved navn etter samtykke fra dere. Møtene kalles Rutinebesøk i barnehagene og Tilpasset opplæringsteam (TO-team) i skolene.

Grunnskoleelever som har fylt 15 år

Du kan ta kontakt med oss på e-post eller telefon dersom du tenker du har behov for utredning, råd eller veiledning fra oss knyttet til ditt grunnskoletilbud. Har du fullført grunnskolen og har spørsmål om videregående skole, er det Fylkeskommunens PP-tjeneste for videregående opplæring du skal kontakte. I vårt område kan du kontakte Veiledningssenteret i Follo som ligger i Ås.

Voksne med behov for spesialundervisning på grunnskolens område

Ta kontakt med Voksenopplæringen i Frogn kommune for å sjekke om du har rett til Voksenopplæring. Rektor ved Seiersten ungdomsskole er ansvarlig for Voksenopplæringen. Telefon 64 90 58 00

Fagpersoner/instanser utenfor kommunen

Ta gjerne kontakt med oss på felles mobil til PPT 415 31 360 eller Servicetorget tlf. 64 90 60 00 dersom du har spørsmål om henvisning.

Hva kan du forvente av oss?

 • Å møte fagpersoner som minimum har mastergrad i pedagogikk, psykologi eller spesialpedagogikk
 • Å bli møtt med engasjement, raushet og respekt av våre ansatte
 • At vi spør hva som er viktig for deg/dere?
 • At vi samarbeider med barnet/ungdommen/den voksne, familien/vergen og skole/barnehage om både utredning og forslag til tiltak
 • At informasjon om rettigheter, plikter og vurderinger av barnet/ungdommen/den voksnes behov i opplæringssituasjonen skal være forståelig
 • At viktig informasjon samles og arkiveres slik lovverket forutsetter
 • At vi kan bidra med å iverksette familieråd og foreldreråd som et prioritert tiltak
 • At vi kan iverksette veiledning som fremmer barns utvikling gjennom trygghet i samspill voksne-barn (Circle of Security)
 • At vi har god kunnskap om barn/unges normalutvikling og mulige vansker
 • At vi holder oss faglig oppdatert på nyere utredningsmetoder, forskningsbaserte og erfaringsbaserte tiltak
 • At vi bidrar til at dere opplever helhetlige og sammenhengende tilbud hvis dere mottar hjelp fra flere kommunale tjenester
 • At vi etter samtykke fra deg/dere aktivt inviterer inn andre tjenester og faggrupper som vi tror kan bidra til å hjelpe deg/dere.
 • At vi vil be deg/dere om tilbakemeldinger på hvordan dere opplever våre tjenester.

Hvor finner du oss?

Vi holder til på Bølgen, Belsjøveien 2.

Åpningstider

08.00-16.00 mandag til fredag fra 1. september til 31. mai

08.00-15.30 mandag til fredag fra 1.juni til 31.august.

Vi er mye ute på oppdrag, så send oss gjerne en mail, eller legg igjen beskjed på telefonsvarer.

Skjemaer

Pedagogisk rapport barnehagealder   Klikk her for skjemaet i wordformat

Pedagogisk rapport skolebarn   Klikk her for skjemaet i wordformat

Pedagogisk rapport voksenopplæringen  Klikk her for skjemaet i wordformat

Henvisning barnehager og skoler  Klikk her for skjemaet i wordformat

Henvisning voksenopplæring  Klikk her for skjemaet i wordformat

Rehenvisning barnehagebarn  Klikk her for skjemaet i wordformat

Rehenvisning skolebarn  Klikk her for skjemaet i wordformat

Henvisning logoped  Klikk her for skjemaet i wordformat

Lenker

Opplæringslova

Tidlig innsats

Barnehageloven