Familietjenesten

Innhold

Aktuelt - koronavirus

Se Frogn kommunes informasjonsside om korona/C19

Hvem kan få hjelp?

Alle familier med barn under 18 år som opplever at de strever med større eller mindre ting i hverdagen.

Hvordan kan vi hjelpe?

Familietjenesten ønsker å bidra til å styrke barn, ungdom og foreldres muligheter til å mestre hverdagen når ting er vanskelig. Vi kan benytte ulike tilnærminger ved behov, som foreldreveiledning, familieterapi, familiesamtaler, familieråd, foreldreråd, foreldregrupper med Cos-p veiledning etc.

Hvem er vi?

Familietjenesten består av familieveileder, familieterapeuter, psykologer og utekontakt.

Du kan forvente

  • Å bli møtt av ansatte med høy kompetanse
  • Å bli møtt med respekt av de ansatte
  • At familieperspektivet er i fokus
  • At du mottar et lavterskeltilbud av høy kvalitet
  • At det er fokus på brukermedvirkning og ansvar for eget liv

Du har krav på

  • At den lovbestemte taushetsplikten overholdes
  • At familietjenesten følger gjeldende lovverk og retningslinjer

Hvordan ta kontakt?

Du er velkommen til å ta direkte kontakt med oss, du trenger ingen henvisning. Ring oss.

Familietjenestens mobil: 915 29 905

Servicetorget: 64 90 60 00

Hvor finner du oss?

Familietjenesten holder til på Bølgen, Belsjøveien 2, 1443 Drøbak.

Åpningstider

1. september - 31. mai   kl. 08.00 - 16.00

1. juni - 31. august        kl. 08.00 - 15.30

Ansvarlig enhet

Enhet for psykososialt arbeid (EPA)
Enhetsleder Ingerlise Skarø
Telefon 64 90 60 00
Mobiltelefon 995 01 402
E-post Ingerlise Skarø
Enhetens hovedoppgaver og mål

Enhet for psykososialt arbeid (EPA), består av fire avdelinger. Tjenestene er inndelt og tilpasset aldersgruppen 0-5 år, 6-17 år og voksne i tre ulike avdelinger. I tillegg har enheten tre ulike botiltak.

Kort beskrivelsene av tjenestene våre.

Helsestasjon, skolehelsetjeneste og jordmortjeneste

Formålet er å fremme psykisk og fysisk helse, seksuell helse, gode sosiale- og miljømessige forhold og forebygge sykdom og skader gjennom universelle og individrettede tiltak.

Alle barn tilbys grunnvaksinasjon og faste helsekontroller fra de er født og ut grunnskolen.

Jordmor tilbyr svangerskapskontroller, hjemmebesøk etter fødsel, prevensjonsveiledning og etterkontroller.

Ungdom mellom13-24 år kan selv komme på åpen helsestasjon for ungdom (HFU) en dag i uken. Her tilbys råd og hjelp knyttet til livsstil, psykisk og sosial helse, prevensjon, samliv, seksualitet og pubertet.

PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste)

Tjenesten gir råd og veiledning til barnehager og grunnskoler om hvordan de kan jobbe for å gi gode utviklingsmuligheter for alle barn.

Tjenesten er sakkyndige i saker der det er spørsmål om barn, unge eller voksne har behov for spesialpedagogiske enkeltvedtak etter barnehageloven eller opplæringsloven.

Utredning, tilrådning og veiledning i enkeltsaker gjennomføres etter samtykke og henvisning.

Barneverntjenesten

Tjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Dette skjer gjennom ulike hjelpetiltak som f.eks. råd og veiledning, gruppetilbud, familieråd og plassering utenfor hjemmet.

Familietjenesten 

Tjenesten arbeider - i samarbeid med innbyggerne – med å gi barn, unge og familier en bedre hverdag. Dette skjer gjennom ulikt forebyggende arbeid som kurs og gruppevirksomhet, familiesamtaler og hjelpetiltak i medhold av Lov om barneverntjenester. Alle tiltak skjer etter samtykke fra dem det gjelder.

Rus- og psykisk helsetjeneste for voksne

Tilbud til innbyggere med lette, moderate og omfattende psykiske vansker/lidelser og/eller rusutfordringer. Dette skjer gjennom bl.a. kurs og gruppevirksomhet, individuelle samtaler, jevnlig oppfølging av at innbyggeres primære behov blir ivaretatt, plassering på institusjon for behandling og omsorg.

Tjenesten har tilbud om aktivitetstiltak som bl.a. Inn på tunet og aktiviteter på Ressurssenteret.

Boliger

Enheten har p.t. tre ulike boligtiltak:

Kopås ungdomsbolig – tilbud til ungdom (15-23 år) som av ulike årsaker har behov for et tilrettelagt botilbud. Formålet er å gi hjelp på en måte som gjør at de det gjelder i størst mulig grad vil kunne mestre en bosituasjon på egen hånd. Boligen er døgnbemannet og har plass til 8 beboere.

Lensmannsvingen bofellesskap – tilbud til ungeinnbyggere med psykiske vansker som har behov for bolig med oppfølging. Bofellesskapet har bemanning på dag og kveld og har 8 leiligheter.

Hegreveien omsorgshus – tilbud til innbyggere med alvorlige psykiske lidelser med et stort omsorgsbehov. Hegreveien har døgnbemanning og plass til 8 brukere.

Les mer om enhetens hovedutfordringer budsjett og resultat     

 

Nyttige lenker

Familievernkontoret i Follo: http://www.bufdir.no/Familie/Kontor/follo/

Trygghetssirkelen/Cos-p: http://www.circleofsecurity.net

Barnas alarmtelefon: www.116111.no/

Voksne for barn: www.vfb.no/

Unge pårørende: ungeparorende.no

Pårørendesenteret: parorendesenteret.no