Enslige mindreårige flyktninger

Mangfold er fremtid!

Innhold

Hvem er EMF?

Enslige Mindreårige Flyktninger (EMF) er fellesbetegnelsen på alle barn og unge, under 18 år, som kommer til landet uten foreldre eller andre voksne med foreldreansvar i Norge. De har gjennom status som flyktninger rett til beskyttelse etter internasjonale konvensjoner som Norge er bundet av.

EMF i Frogn

Frogn kommune har siden desember 2010 driftet to boliger for enslige mindreårige flyktninger. Fra 2017 har det vært drift i 1 bolig. Alle ungdommene som bor i boligene har vedtak fra barnevernet etter Lov om barneverntjenester. Barnevernet har det overordnede ansvaret og beslutningsmyndighet for ungdommene som er bosatt i boligene. I tillegg har alle ungdommer under 18 år en verge som forvalter foreldreansvaret. Det er vergen som bestemmer i spørsmål som vanligvis ligger i foreldreansvaret. Dette fordrer et tett samarbeid mellom barnevernet, boligen og vergen slik at ungdommene er sikret god oppfølging.

Frogns botilbud til EMF

Boligens oppdrag er;

 • gi nødvendig oppfølging i hverdagen
 • følge opp tilrettelagt skolegang
 • ivareta psykisk og fysisk helse
 • gi mulighet til fritidsaktiviteter
 • sørge for kjennskap og tilhørighet i nærmiljø og storsamfunnet

 

Kommunen har et differensiert botilbud til ungdommene:

sikre god kjennskap og integrering i kommunen og nærmiljøet blant annet ved at de går på lokal grunnskole og deltar på fritidsaktiviteter i kommunen

  • god, omsorgsfull og nær ivaretakelse
  • bli trygg og kjent i ny tilværelse
  • bli kjent med det norske, bygge vennskap og lære norsk.
  • øvelseskjøring for sertifikat
  • veiledning fra de voksne ift. økonomi
  • veiledning på skole og skolevalg
  • veiledning i å søke jobb
  • selvstendiggjøring
  • i ordet veiledning ligger det at de voksne kan gi råd og sammen med ungdommene lage individuelle planer for fremtiden.

 

For ungdommer mellom 18 og 20 år er det mulig å bo på hybel med oppfølging.

Vår visjon

Mangfold er fremtid!

Overordnet mål

 • Ungdommene som bor hos oss skal utvikle seg til en ressurs i det norske samfunn.
 • Begrepet ressurs innebærer: selvstendighet, lovlydig, kjennskap til det norske system, å ha et nettverk, å ha utdannelse og mestring av eget liv.
 • Ansatte har en arbeidsplass hvor hver enkelt opplever det trygt å bidra med kunnskap og evner.

Medleverturnus

Boligene er døgnbemannet og det er valgt medleverturnus. Som begrepet impliserer hander det om å "leve med". I Frogn betyr dette at miljørbeiderne jobber i turnus hvor de har arbeidsøkter over to og et halvt til tre døgn på jobb. Medleverturnus gir godt utangspunkt til relasjonsbygging da turnusen gir færre vaktskifter og færre voksne å forholde seg til. Turnusen gir mulighet til normal rytme i huset og hverdagserfaringer som ligner på de som finnes i et hjem. Videre gir turnusen muligheter til å planlegge helgeturer eller aktiviteter uten avbrekk grunnet vaktskifter.

Skoletilbud

Ungdommene som bor i bofellesskapet har rett og plikt til å ta grunnskoleopplæring. Skoletilbudet de får gis etter vurdering av deres nivå og tidligere skolebakgrunn. Ungdommene som er yngre enn 16 år får tilrettelagt skoletilbud på Dyrløkkeåsen skole. Ungdommene over 16 år som ikke har grunnskole fra tidligere får tilbud om Grunnskole for voksne i Ski. Alle ungdommene har tilbud om leksehjelp fra miljøpersonalet i tillegg til at boligen engasjerer ekstern leksehjelp.

Fritidsaktiveter

Ungdommene har mulighet til å delta på fritidsaktiviteter etter egne interesser. I tillegg arrangeres det felles aktiviteter fra boligen, samt turer i forbindelse med ferier.

Fagteoretisk plattform

Til grunn for arbeidet i boligene ligger fagteori som alle de ansatte skal ha kjennskap til. Det er nødvendig med kjennskap til teori som bidrar til økt forståelse i møte med ungdommene. Om ungdom som har flyktet fra sine hjemland sies det at de bærer med seg psykologiske sår og arr etter den påkjenningen dette har medført. Dette sammen med at de følger en psykologisk utvikling som har vært innom mange sidespor gjør at disse ungdommene ikke har kunnet følge en ordinær utvikling fra barn til voksen. Dette igjen kan gjøre at ungdommene har andre reaksjonsmønstre enn det som er vanlig hos ungdom som ikke har vært utsatt for tilsvarende påkjenning.

Den fagteoretiske plattform som ligger til grunn i boligen består av flere teorier hvor miljøterapi er den mest overgripende. I tillegg kommer kjennskap til generell utviklingspsykologi, Maslows behovspyramide, kriseteori, teori om identitet og migrasjonsteori.

Samarbeidspartnere

I arbeidet med å ivareta ungdommenes helhetlige situasjon samarbeider boligen med flere av kommunens instanser, men også med instanser utenfor kommunen. Noen av disse er; barnevernet, verger, skole, helsestasjon, fastlege, follo nettverket, BUP, NAV, frivillige lag og foreninger.

Verdier

Frogn kommune har fire kjerneverdier:

raushet, respekt, engasjement og profesjonell

Disse verdiene skal ligge til grunn i alt arbeidet som utføres i boligene.

 

Kontaktinformasjon

Direkte telefonnr. til boligen 400 27 393
Alt. via Frogn kommunes Servicetorg

64 90 60 00

Fagkoordinator Sofia Lundell Noer

474 68 514

Besøksadresse: Vindfangerveien 12  Drøbak